Psikoloji Ara 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İçgözlem nedir?


Bir deneyimin bütününü anlama amacıyla onun parçalarına odaklanılmasıdır.

Zihinsel sorunların sebebinin anlaşılabilmesi amacıyla bilinçaltı çatışmalarına yönlenilmesidir.

Kişinin kendi öznel deneyimlerine bakışıdır.

Gözlemlenebilen davranışlara odaklanmaktır.

Tüm davranışların ve akılsal süreçlerin sinir sisteminde fiziksel bir temele dayandırılmasıdır.


2.Soru

Algısal süreç içerisinde bilgiyi oluşturan ikili aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Uyaran - Dikkat edilen uyaran
Aktarım - Dönüşüm
Dikkat edilen uyaran - Alıcılar
Algı - Tanıma
İşlem - Aktarım

3.Soru

Anne-çocuk arasındaki bağlanma konusunda araştırmalar yapan Esin Hoca, yurt dışında geliştirilen ve bağlanmayı gözlem yöntemiyle ölçen bir ölçme aracını Türkçe'ye kazandırmak istemektedir. Araştırma ekibiyle birlikte yaptıkları çalışmalarda, uzmanların ölçülen bağlanma davranışını birbirlerinden oldukça farklı değerlendirdikleri saptanmıştır. Esin Hoca ve ekibinin karşılaştığı ölçme sorunu aşağıdakilerden hangisidir? 


İşevuruk tanımın yetersizliği

Kavramsal geçerliliğin yüksek olması

Test-tekrar-test güvenirliğinin düşük olması

Gözlemciler arası güvenirliğin düşük olması

Yapı geçerliğinin düşük olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmalarda etik açıdan sorun oluşturan bir durumdur?


Araştırmalara katılım gönüllüdür. 

Katılımcılar araştırmaya dahil olduktan sonra araştırmadan ayrılamazlar

Kişilerden edinilen bilgilerin gizliliğinin korunması gerekir.

Katılımcılara daima nezaket ve saygıyla davranılır.

Katılımcılara araştırmanın sonunda araştırma hakkında bilgi edinme olanağı verilir.


5.Soru

".....................psikolojinin bir alt disiplini olup insanların nasıl algıladığını, öğrendiğini, hatırladığını ve düşündüğünü inceler."


Bilişsel psikoloji

Psikometrik Psikoloji

Klinik Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Gelişim Psikolojisi


6.Soru

İnsan ölümlüdür, Ahmet insandır öyleyse Ahmet de ölümlüdür.Örnekteki gibi genel bilgilerden özele bilgilere ulaşmaya ne ad verilmektedir.


Tümevarım
Tümdengelim
Mantıksal düşünme
Aklı yürütme
Zihinsel işlem

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi tasarlanmış bir deneyin özelliklerinden biri değildir?


Plasebodan arınık olma

Rastgele tahsis

Kirletici değişkenden arınık olma

Manuplasyondan arınık olma

İç geçerliliğinin yüksek olması


8.Soru

Deneysel gruba uygulanan farklı müdahaleye ne denir?


Deneysel manipülasyon
Rastgele tahsis
İç geçerlik
Deneysel grup
Plasebo

9.Soru

Sözdebilimin bilimsel kavramları kullandıkları için bilimsel bir temele dayandıkları izlenimini yaratması sözdebilimin hangi özelliğidir?


Sözdebilim sıklıkla bilimsel tınılı terimler kullanarak bir bilimsellik kisvesi yaratır.
Sözdebilim test edilip doğruluğu sınanmayacak önermelerde bulunur.
Sözdebilim bilimsel süreçten kopuktur.
Sözdebilim çoğunlukla ticari bir amaç güder.
Sözdebilim hakemli dergilerde yayınlanmaz.

10.Soru

Deneysel yöntem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Deneysel yöntemle etkisini incelediğimiz değişkene bağımsız değişken denir.

Bağımsız değişkene bağlı olarak değişmesi beklenen değişkene bağımlı değişken denir.

Deneysel yöntemle etkisini incelediğimiz bağımsız değişkene maruz kalan gruba deneysel grup denir.

Deneysel manipülasyonumuzu uyguladığımız deneysel grupla kıyaslayacağımız gruba kontrol grubu denir.

Neden-sonuç ilişkisi kurulamaz.


11.Soru

 Çiçeği bir süre kokladıktan sonra kokusunu fark edememek aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Adaptasyon

Mutlak eşik

Tanımlama

Aktarım

Dönüşüm


12.Soru

I. Sıklıkla bilimsel tınılı terimler kullanarak bir bilimsellik kisvesi yaratır

II. Test edilip doğruluğu sınanamayacak önermelerde bulunur

III. Bilimsel süreçten kopuktur

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sözde bilim ile ilgili özelliklerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Sürekli soru sorma, akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan düşünme biçimi hangisidir?


Rizomatik düşünce

Yansıtıcı düşünce

Analitik düşünce

İkonik düşünce

Eleştirel düşünce


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojiyi en doğru biçimde tanımlar? 


Psikoloji, davranışları ve bilişsel süreçleri nesnel olarak inceleyen bilim dalıdır.
Psikoloji, yalnızca davranışları sezgisel olarak inceleyen bilim dalıdır.
Psikoloji, bilişsel süreçleri öznel ve rastgele olarak inceleyen bilim dalıdır.
Psikoloji, yalnızca duyguları sistematik ve nesnel olarak inceleyen bilim dalıdır.
Psikoloji, hafızayı inceleyen bilim dalıdır.

15.Soru

  1. Optik Sinir
  2. Lateral Genikulat Çe­kirdeği
  3. Görme Korteksi
  4. Örs
  5. Üzengi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri görme sisteminin yapılarındandır?


Yalnız I

I-II-IV

II-III-V

I-II-III

I-IV-V


16.Soru

“Bisiklete binmek” bilgisi hangi tür bellek biriminde depolanır?


Bildirimsel bellek

Duyusal bellek

Çalışma belleği

İşlemsel bellek

Anlamsal bellek


17.Soru

Eskiden problemi nasıl çözüyorsam, yeni karşılaştığım problemde de  aynı süreci takip etmeme ne ad verilir?


Prototip oluşturma

İşleve takılma

Rutinlik

Dilimin ucunda sendromu

Zihinsel set


18.Soru

Deneyin sonuçlarını manipüle ettiğimiz bağımsız değişkene güvenle bağlayabilme derecemiz aşağıdakilerde hangisidir?


dış geçerlilik

iç geçerlilik

deneysel yöntem

korelasyon

etik 


19.Soru

Bireylerin içedönüklük özelliğini ölçmek ve böylece sayısal olarak ortaya koymak isteyen bir araştırmacı, bu amaçla bir ölçek geliştirmek istemiştir. Bunun içinde ölçekte yer alan tüm sorular arasında bir tutarlılık bulunup bulunmadığını da belirlemek istemektedir. Bu durumda, araştırmacının ne gibi bir çalışma yapması gerekir? 


Duyarsız işlemsel tanım

Test-yeniden test güvenirliği

Gözlemciler arası güvenirlik

İçsel güvenirlik

Deneysel yöntem


20.Soru

Bugünkü bilişsel psikolojinin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


Dualizm

Frenoloji

Tabula rasa 

Plato

Aristo