Psikoloji Ara 27. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etik açıdan araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?


Araştırmalara    katılımcıların katılımı      zorunludur.

Katılımcılar          araştırmadan     istedikleri            zaman  çıkabilirler.

Kişilerden           edinilen               bilgilerin              gizliliğinin             korunması          gerekir.

Katılımcılara       daima    nezaket               ve           saygıyla                davranılır.

Katılımcılara       araştırmanın      sonunda              araştırma             hakkında             bilgi        edinme olanağı verilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin öncelikli uygulama alanlarından biri olarak değerlendirilemez?


Sağlık

Eğitim

Hukuk

Bilişim

Medya


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden birisi değildir?


Sistematiktir

Sınanabilir

Nesneldir

Genelleştirilebilir

Sorgulanamaz


4.Soru

Kâr, zarar ve olasılık hesabından ziyade bir olayla ilgili olarak karar verme durumunda bazen bilişsel kısa yollar denilen kestirmelere başvurulur. Aşağıdakilerden hangisinde bu kestirmeler doğru verilmiştir?


Normatif, betimsel ve tavsiye eden yaklaşımlar
Normatif ve betimsel yaklaşımlar
Tümevarım ve tümdengelim
Benzeşen ve sembolik temsiller
Algoritma ve Höristik

5.Soru

İnsan davranışlarını beyin, sinir sistemi ve biyolojik faktörler ile açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Biyolojik yaklaşım

Davranışsal yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

Nörobilimsel yaklaşım

Evrimsel yaklaşım


6.Soru

İnsan doğasının algılanması- İçsel güçler ve çelişkiler tarafından kontrol edilen insanDavranışları oluşturan sebepler- Bilinçaltındaki dürtüler, çelişkilerAraştırma metotları- kişilik süreçlerinin klinik ortamda gözlenmesi Yukarıdaki özellikler hangi yaklaşıma aittir?


Psikodinamik
Davranışsal
İnsancıl
Bilişsel
Sosyokültürel

7.Soru

İnsanda en gelişmiş olan beyin bölgesi hangisidir?


hipotalamus

talamus

bazal gangliyonlar

amigdala

beyin kabuğu (korteks) 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme aşamalarından biridir?


Uygulanan testlerin sonuçlarını değerlendirmek
Özel bir durumla ilgili sonuç çıkarmak
Bulguları değerlendirmek
Olgulara dayanan bulguları toplamak
Temsiller kurma

9.Soru

İnsan davranışlarının ve onu harekete geçiren güçlerin bilinçaltı süreçler olduğunu, insanın bilinciyle değil dürtüleri ile hareket ettiğini ileri süren psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Geştalt psikolojisi

Davranışçılık

Psikanaliz

İşlevselcilik

Modern psikoloji


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin sorulara cevap aranırken  sezgiler veya sağduyu ile değil, duyularla algılanabilen, deneyime dayalı verilerin toplanması gerektiğini vurgulayan özelliğidir? 


Nesneldir

Ampiriktir

Sınanabilirdir

Genellenebilirdir

Geçicidir


11.Soru

Türkiye'de psikoloji bölümü mezunlarının yüzde kaçı psikoloji ile ilgili bir alanda çalışmaktadır?


%40'ı ve biraz üzeri

%50'si ve biraz üzeri

%60'ı ve biraz üzeri 

%70'i ve biraz üzeri 

%80'i  ve biraz üzeri


12.Soru

Şizofreni rahatsızlığı bulunan bir birey ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Bireyin belirli beyin bölgelerinde dopamin aktivitesinde artış vardır.
Bireyin beyninde serotonin ürünleri düşüktür.
Birey serotonin etkinliğini arttıran ilaçlar kullanmaktadır.
Bireyde beyin kabuğu ve hipokampusa asetilkolin sağlayan nöronlar eksilmiştir.
Bireyde glutamat aşırı salgılanmaktadır.

13.Soru

Psikoloji bilimi sorularının cevaplarını aramada aşağıdakilerden hangisi kullanır ?


Ampirik

Öznel

Sezgisel

Rastgele

Rastlantısal


14.Soru

Sorulara cevap ararken, sezgiler veya sağduyu değil, duyularla algılanabilen, deneyime dayalı verilerin toplanıp bu verilerin analiz edilerek sonuçlara ulaşıldığı bilimsel yöntemin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Sistematik
Nesnel
Ampirik
Genellenebilir
Sınanabilir

15.Soru

Koku uyaranlarının duyusal işlem ve beyinle bağlantı kurmada izlediği yol bakımından diğer duyulardan farkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Koku molekülleri nöronlar aracılığı ile iletilmez

Koku yaşamsal bir duyu değildir

Koku algısı aracı nöronlar olmaksızın doğrudan beyne iletilir

Koku algısı prefrontel kortekste gerçekleşir

Koku algıları diğer algılara göre daha az hatırlanır


16.Soru

Hangisi psikolojinin ilgi alanına girmeyen kavramlardan biridir?


Ahlak

Sevgi

Özgüven

Nezaket

Etik


17.Soru

Gözle görülemeyen zihinsel süreçleri, gözlemlenebilen tepki ve davranışlar üzerinden anlamaya psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Bilişsel psikoloji

İnsancı psikoloji

Geştalt psikolojisi

Davranışçı psikoloji

Biyolojik psikoloji


18.Soru

Sağ ve sol beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan sinir lifi demetlerinden oluşan bir yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Serebellum

Korpus kallosum

Korteks

Pariyetal

Talamus


19.Soru

Bir sinir hücresinde nörotransmiter nereden salgılanır? 


Akson ucundan 
Dendritlerden 
Akson başlangıç noktasından 
Hücre gövdesinden 
Ranvier boğumlarından 

20.Soru

Bir reseptörün etkinliğini başlatan moleküllere ne ad verilir?


nörotransmiter

reuptake

agonist

antagonist

glutamat