Psikoloji Ara 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerdinden biri değildir?


Genellenebilirlik

Sistematiklik

Geçicilik

Nesnellik

Süreğenlik


2.Soru

Çevresel sinir sisteminin birincil görevi aşağıdakilerden hangisidir?


Kokuyu ve görme sinyallerini merkezi sinir sistemine aktarır.
Merkezi sinir sistemi için fiziksel ve kimyasal bir tampon işlevi görür.
Merkezi sinir sistemi ile diğer bölümler arasında bağlantıyı sağlar.
Bilinçli işlevlere aracılık eder.
Merkezi sinir sistemini darbelere karşı korur.

3.Soru

Psikolojide kişilerin davranışlarının ne kadarının kendilerine has, özel
vasıflarından dolayı, ne kadarının ise içlerinde yaşadıkları toplum ve kültürün sonucu olduğunu tartışan sorun hangi seçenekte doğru olarak ifade edilmektedir?


Doğa-çevre tartışması

Benliğin gelişimi tartışması

Davranışların Sebepleri Bilinçli mi Bilinçdışı mı tartışması

Bireysel Farklılıklar - Evrensel Kurallar

Ahlağın öğretilebilmesi tartışması


4.Soru

Kişisel faydanın maksimize edilmeye çalışıldığı, en rasyonel olan kararın düşünce ve derğelendirilmelerle verilmeye çalışıldığı karar verme yaklaşımı hangisidir?


Betimsel

Sezgisel

Duygusal

Normatif

Tavsiye eden


5.Soru

Retinada bulunan konik hücrelerin hasar görmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?


Işığa karşı duyarsızlık gelişir

Görme tamamıyla kaybolur

Merkezi görme olmadan kenar bakışla ışık ayırdedilebilir

Kırmızı ve yeşil renkleri karıştırılır

Ters görme oluşur


6.Soru

Merkezî sinir sisteminde bazı nöronlar, iskelet kasını uyaran motor nöronlar ve otonom sinir sisteminin parasempatik nöronları hangi nörotransmiteri salgılar?


Asetilkolin

GABA

Glutamat

Serotonin

Dopamin


7.Soru

Doğa üstü varlıklarla konuştuğunu belirten bir üniversite öğrencisi aşağıdaki alanlardan hangisinde uzmanlaşmış bir psikoloğa gönderilmelidir?


Kişilik

Gelişim

Sosyal

Klinik

Bilişsel


8.Soru

İşitsel dikkatde filtreleme mekanizmasının temel faydası nedir?


Etkin dinelemeyi sağlamak

Çift kulak dinlemeyi sağlamak

İşitsel dikkati geliştirmek

Uyaranların seçilerek sınırlı işleme kapasitesini rahatlatmak

Dikkat ve algı hızını güçlendirmek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikanalizin kurucusudur? 


Wertheimer
Watson
Wundt
Freud
Skinner

10.Soru

Newton, ‘Eğer daha ilerisini görebildiysem bunun sebebi devlerin omuzları üzerinde durmamdır,’ demiştir. Bu sözüyle bilimin aşağıdaki özelliklerinden en çok hangisine vurgu yapmıştır?


Evrensellik

Nesnellik 

Uygulanabilirlik 

Birikimlilik

Olgusallık


11.Soru

Fark eşiği nedir? 


Orijinal uyaranda meydana gelen değişikliğin güvenilir olarak algılanabilmesi için gereken en düşük enerji seviyesidir. 
Bireysel farklılıklar kavramıdır.
Bireysel farklılıkların fark edilmesi için öznel bir değerlendirmedir. 
Orijinal uyaranda meydana gelen değişikliğin güvenilir olarak algılanabilmesi için gereken en yüksek enerji seviyesidir.
Uyaranı fark etmek için gereken ortalama enerji seviyesidir. 

12.Soru

Bilimsel yöntemin duyularla algılanabilen verilere dayalı olması bilimin hangi özelliği ile ilişkilidir?


Sistematiklik

Ampiriklik

Nesnellik

Sınanabilirlik

Genellenebilirlik


13.Soru

1. Hücre zarı uyarılır. 2. Hücre zarında açılan kanallar pozitif yüklü parçacıkların (iyon) hücre içine girmesini sağlar. 3. Dinlenim zar potansiyeli azalır. 4. İyon hareketi zar potansiyelinde değişime neden olur. Yukarıda verilen depolarizasyon evrelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


1, 2, 4, 3
1,2,3,4
1,4,3,2,
2,3,4,1
1,3,4,2

14.Soru

Psikolojinin tarihi göz önünde bulundurulduğunda hangisi ilk psikologlar arasında bulunmamaktadır?


Dekart

William James

B. F. Skinner

Ivan Pavlov

Jean Piaget


15.Soru

Spor yapma ile uyku düzeni arasındaki korelasyonun orta derecede güçlü ve pozitif olduğunu gösteren değer hangisidir?


0.10

-0.10

0.90

-0.80

0.50


16.Soru

Örgü örerken televizyon seyretmek, araba kullanırken telefonla konuşmak gibi çift görev performansı bilişsel psikolojide hangi kavramla ifade edilmektedir?


Seçici dikkat
Bölünmüş dikkat
İşitsel dikkat
Görsel dikkat
Zihinsel Kaynak

17.Soru

Sinir hücreleri arasındaki kimyasal haberleşme nerede gerçekleşir?


Reseptörler

Dendrit

Akson

Sinaps

Nörotransmiterler


18.Soru

Bilimsel süreçlerde elde edilen bilginin diğer insalar için de kullanılabilmesi bilimsel bilginin hangi  özelliğini ifade eder?


Sınanabilir olması

Genellenebilir olması

Yanlışlanabilir olması

Nesilden nesile aktarılması

Bilim dünyası ile paylaşılması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin sapının işlevlerinden biri değildir?


Yaşanan olaylar ve gerçeklerle ilgili ifade edilebilen bildirimsel (dekleratif) belleğe aracılık etmek

Solunum ve dolaşım fonksiyonlarının kontrolü

Göz hareketlerinin kontrolü

Görsel  ya da     işitsel reflekslerin bütünleştirilmesi

Yutma, öksürme, çiğneme,         hapşırma,           kusma, kırpma  gibi hareketlerin koordinasyonu


20.Soru

Dopamin, serotonin, adrenalin, noradrenalin gibi nörotransmiterleri sentezleyen hücreler hangi bölümde bulunmaktadır?


Omurilik

Serebellum

Talamus

Beyin sapı

Beyin kabuğu