Psikoloji Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A ve B değişkenleri arasında ilişki olması aşağıdakilerden hangisine işaret edemez?


A değişkeni B'nin sebebidir
B değişkeni A'nın sebebidir
A ve B karşılıklı birbirilerine sebep olmaktadır
Hem A hem de B' ye sebep olan bir C değişkeni vardır
A ve B değişkenleri birlikte değişim göstermez

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kavramları sayısallaştırmanın temel yararı olarak ileri sürülebilir?


Sayısallaştırmanın kavramın içeriği hakkında bilgi vermesi

Sayısallaştırmanın kavramın kapsamını belirlemeye imkan vermesi

Kavramın sayılarla ifade edilmesinin daha kolay olması

Sayısallaştırma olmadan kavramı düşünmenin mümkün olmaması

Sayısallaştırmanın kavramı hassasiyetle tasvir etmeye imkan vermesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli bellekte gerçekleşen bir durumdur?


Yazılı numaralara bakarak şifre girmek
Futbol oynamak.
Araba kullanmak
Müzik aleti çalmak.
Tarihsel olguları ve tarihleri bilmek

4.Soru

Dopamin, serotonin, adrenalin ve noradrenalin salgılayan sinir hücresi toplulukları nerede bulunur?


Beyin kabuğu
Omurilik
Talamus
Beyin sapı
Hipotalamus

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevresel sinir sisteminin birincil görevidir?


Vücudun dengesini sağlamak

Dış dünyaya ilişkin bilgi toplamak

Merkezi sinir sistemi için fiziksel ve kimyasal bir tampon işlevi görmek

Merkezî sinir sistemi ile vücudun diğer bölümleri  arasında iki yönlü bağlantıyı sağlamak

Kan ile bos arasındaki madde geçişini sağlamak


6.Soru

Skinner, Watson gibi bilim insanlarının öncülüğünü yaptığı ve öğrenme, hafıza gibi gözlemlenebilen davranışlara odaklanmak gerektiğini savunan psikoloji yaklaşımı hangisidir?


İşlevselcilik

Yapısalcılık

Psikanaliz

Gestalt psikolojisi

Davranışçılık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden değildir?  


Sistematik olmak
Öznel olmak
Nesnel olmak
Ampirik verilere dayanmak
Genellenebilir olmak

8.Soru

İnsan davranışlarını incelerken tek bir yaklaşıma bağlı kalmak yerine farklı akımları birleştirmeye ne ad verilir?


Eklektisizm

Emprisizm

Nihilizm

İdealizm

Narsizm


9.Soru

"BOS" neyin kısaltmasıdır?


Boyun Organ Suyu

Beyin Omirilik Sıvısı

Boyun Omurilik Sıvısı

Beyin Organ Sıvısı

Beyin Omurilik Sodası


10.Soru

Psikolojinin insan davranışını anlamaya çalışan diğer alan ve disiplinlerden temel farkı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en kapsamlı ve doğru şekilde belirtilmiştir?


Psikolojinin sadece insan davranışına odaklanıyor olması ayırıcı özelliğidir.

Psikoloji bir bilim olarak insan davranışını sistematik ve ampirik verilere dayalı olarak incelemesi bakımından diğer disiplinlerden ayrışmaktadır. 

Psikolojinin insanının ruh ve beden sağlığını birlikte ele alması ayırıcı bir özelliğidir. 

Psikoloji disiplini insan davranışını çok eskiye dayanan bir tarihçe kapsamında incelemesi bakımından diğer disiplinlerden ayrılır.

Psikoloji son yıllarda popülerlik kazanan bir alan olması bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır. 


11.Soru

  1. Kişinin kendi hareketinden kaynaklanan görme alanındaki hareketin algılanması
  2. Objenin lokal hareketinin tersine görme alanının bütünüyle hareket etmesi
  3. Çevre organizasyonu ile ilgili bilgiyi ve bedenin pozisyonu hakkında bilgiyi taşıması

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Haptik Algı

Koklea

Stereopsis

Hareket Paralaksı

Optik Akış


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gestalt psikologları tarafından önerilen ilkeler çerçevesinde çevrenin nasıl anlamlı hâle getirildiğini belirleyen ilkelerden biri değildir?         


Yakınlık
Benzerlik
Tamamlama
Süreksizlik
Ortak alan

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi algısal organizasyon ilkelerinden değildir?


Yakınlık

Benzerlik

Tamamlama

Hesaplama

Süreklilik


14.Soru

Psikoloji yaklaşımı        Davranışı oluşturan temel sebepler

 I.  Psikodinamik yaklaşım     A. Sosyal etkileşimler, grup süreçleri ve sosyal güçler

II.  Davranışsal yaklaşım       B. Kendini gerçekleştirme güdüsü ve varoluşun anlamı 

III. İnsancıl yaklaşım            C.  Bilinçaltı dürtüler, çözülmemiş çelişkiler, çocukluk yaşantıları

IV.  Bilişsel yaklaşım              D. Geçmiş öğrenme yaşşantıları ve çevresel uyarıcılar

 V.  Sosyokültürel yaklaşım    E. Düşünceler, beklentiler, dikkat ve algı, bellek gibi zihinsel süreçler

Yukarıda iki sütun halinde psikoloji yaklaşımları ile bu yaklaşımların insan davranışını oluşturan temel sebep olarak gördükleri açıklamalar  karışık biçimde verilmektedir.  Bu sütunlardaki psikoloji yaklaşımları ile bu yaklaşımların insan davranışını oluşturan temel sebep olarak gördükleri açıklamalar birbiri ile eşleştirilmek istense aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir seçenek olacaktır?


I-C, II-D, III-B, IV-E, V-A

I-E, II-B, III-C, IV-A, V-D

I-C, II-E, III-D, IV-A, V-B

I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C

I-D, II-E, III-A, IV-B, V-C


15.Soru

Teknolojinin çok ilerlemediği dönemlerde, otorite figürü olan krallar aynı zamanda bir bilge gibi bazı konularda halka bilgi veriyorlar, bu bilgileri de kendilerine bağlı ve sezgilerine dayalı olarak hareket eden danışmanlarından alıyorlardı. Krallar bu bilgilere kanıtlarla itiraz edenleri de susturuyor, gerekirse cezalandırıyordu. Krallar ve danışmanları bilimsel bilginin hangi özelliğini hiçe sayıyorlardı?


Genellenebilirlik

Ampiriklik

Tekrarlanabilirlik

Birikimlilik

Tarafsızlık


16.Soru

Deneyde etkisi incelenen değişkene ne denir?


Bağımsız değişken
Aracı değişken
Bağımlı değişken
Plasebo
Kirletici değişken

17.Soru

İnsan davranışlarını açıklamaya çalışan bilim insanlarının yakın geçmişe kadar çatışan fikirleri, günümüzde nasıl bir hal almıştır?


Fikir çatışmaları aynı katılıkta devam etmektedir.

Birbirlerini hala rakip ve üstün olarak görmektedirler.

Psikologlar, savunulan her iki görüşün de önemli olduğunu ve insanların davranış ve zihin süreçlerini anlamada faydalı olacağı konusunda hemfikirdirler.

Birbirlerine saygı duymakla beraber, düşüncelerini karşı tarafa kabul ettirme çabaları devam etmektedir.

Psikologlar kendilerini, tartışmaların ve savunulan görüşlerin bir tarafında yer almak zorunda hissetmektedirler.


18.Soru

Evrimsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisine göre insan davranışlarını anlamaya çalışır?


Öğrenilmiş davranışlar
Beyin Kimyası
Kültür
Bilinçaltı
Doğal seleksiyon

19.Soru

"Evren ile ilgili genel bilgileri ve olguları içeren bellektir" Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Epizodik bellek

Bildirimsel bellek

İşlemsel bellek

Anlamsal bellek

Evrensel bellek


20.Soru

Yalan söylemenin sosyal olarak onaylamayan bir davranış olduğu göz önüne alındığında, yalan konusunu "ne sıklıkla yalan söylersiniz" sorusuyla ölçmek aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?


İşlemsel tanım

Kirlenmiş işlemsel tanım

Hassas işlemsel tanım

Duyarsız işlemsel tanım

Kavramsal geçerliliği yüksek tanım