Psikoloji Ara 31. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk psikoloji laboratuvarı hangi yıl kim tarafından kurulmuştur?


1879- Wundt

1883-Freud

1927-Jung

1867-Helmholtz

1912- Wertheimer


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işlemsel tanım örneği değildir?


Kelimelerden oluşan bir liste okunduğunda akılda kalan kelime sayısı
Gün içinde bir çok kez öksürmek
En son uykudan uyanıldığından beri geçen zaman
Bir hafta boyunca toplam "lütfen" deme adedi
Bir matematik sorusuna belli bir süre içinde verilen cevapların sayısı ve kalitesi

3.Soru

Bir bilim dalı olarak psikolojiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  


Psikoloji, öznel, sezgisel veya rastgele cevaplar üretir.
Psikoloji, yalnızca insanların duygularını ve düşüncelerini inceler.
Psikoloji, insanların neyi, neden ve nasıl yaptığını öznel yöntemlerle inceler.
Psikoloji, duyguları, düşünceleri ve davranışları nesnel yöntemlerle inceler.
Psikoloji, hayvan davranışlarını inceler.

4.Soru

Araştırmacının kendi kişisel tercih ve yargılarıyla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden bilimsel yöntem özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Sınanabilirlik 
Genellenebilirlik 
Nesnellik 
Sistematiklik 
Geçicilik 

5.Soru

Korelasyon ile ilgili aşadaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


İki kavram arasındaki ilişkinin ölçüsüdür.

Korelasyonun değeri sayısal olarak belirlenebilir.

Eğer değişkenlerden biri azalıyorken diğeri artıyorsa katsayı negatif bir değer alır

Eğer değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa katsayı pozitif bir değer alır

Eğer iki değişken arasında hiçbir doğrusal ilişki yoksa korelasyon
katsayısı hesaplanamaz. 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ileriye yönelik bozucu etkiye örnektir?


Yeni koyulan banka şifresini hatırlayamamak.

İlk okul sıra arkadaşının ismini hatırlayamamak.

Eski evin adresini hatırlayamamak.

Telefon numaranızı hatırlamamak.

Gelecek için yapılan planları hatırlayamamak.


7.Soru

Aşağıdaki Nörotransmitter- İşlev eşleşmesinden hangisi yanlıştır?


Glutamat- Beyindeki temel uyarıcı nörotransmitterlerdir.
Asetilkotin- Kasların hareketi
Dopamin- Hareket, öğrenme
Serotonin, Duygu-durum, iştah
GABA- uyanıklık ve dikkat

8.Soru

Davranışçı kuramın öncülerinden Skinner'in şartlanma çalışmalarını kullanarak öğrencisine derse katılma alışkanlığını kazandırmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi gerekmektedir?


Öğrencinin derse katılmaması durumunda onu cezalandırmak
Öğrenciye derse katılmasının ona sağlayacağı yararlardan bahsetmek
Öğrencinin derse her katılımını ödüllendirerek bu davranışını pekiştirmek
Öğrencinin velisiyle konuşarak öğrenciye destek olmalarını istemek
Derse katılan diğer öğrencileri ödüllendirmek

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin kabuğunun özelliklerinden değildir?


Bilinçli işlevlere aracılık eder.

Beynin en gelişmiş bölgesidir. 

Girinti çıkıntılarla geniş yüzey alanı bulunmaktadır.

Diğer adı kortekstir ve 4 loba bölünmektedir.

Refleks yanıtlarının oluşması için duysal motor sinyaller arasında bağlantı kurulan bölgedir. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitsel dikkat ile ilgili doğru bir bilgidir?


Sınırlı kapasitesi olan dikkat sisteminin aşırı yüklenmemesi için filtreleme yapılır.

İşitsel dikkati açıklayan en güncel kuram Broadbent'in erken filtre kuramıdır.

Çift kulaklı deneylerde yorulma etkisi yüzünden pratik yapıldıkça performans kötüleşir.

Filtre modeline göre filtreleme işlemi uyaran geldikten hemen sonra yapılır.

Dikkatle ilgili ilk çalışmalara göre dikkat edilmeyen uyaranlar işlemlenmezler.


11.Soru

Bölünmüş dikkat çalışmalarına göre hangilerini aynı anda yaparken daha fazla zorlanırız?


Telefonla konuşma - Yürümek

Müzik dinleme - Koşmak

Yemek yemek - Televizyon seyretmek

Yazı yazmak - Konuşmak

Düşünmek - Temizlik yapmak


12.Soru

Yaşam doyumu ile mesleki doyum arasındaki ilişkişi araştıran bir araştırmacının sadece çalışmaya katılanların söz konusu özelliklerini merak etmesi bilimin hangi özelliğiyle uyuşmamaktadır?


Ampirik olmasıyla

Sistematik olmasıyla

Nesnel olmasıyla

Genellenebilir olmasıyla

Geçici olmasıyla


13.Soru

Amigdala ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Aracılık ettiği bellek şekli, yaşanan olaylar ve gerçeklerle ilgili ifade edilebilen bildirimsel (dekleratif) bellektir.

Amigdala duygusal süreçlerle yakından ilişkili bir beyin bölgesidir.

Koku, işitme ve görme duyuları belirgin olmak üzere, tüm duysal sistemden direkt ve dolaylı girdiler alır.

Amigdalası hasarlanmış olan hayvanlar acı veren bir uyarana işaret eden sinyaller verildiğinde normal hayvanlardan daha az korku göstermektedir.

Amigdalanın cinsel yönelimle ve ödül sistemi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.


14.Soru

Omurilik ile bağlantılı olan çevresel sinirlere ne ad verilir?


Visseral duysal sinir

Somatik duysal sinir

Otonom sinirler

Spinal sinir

Somatik motor sinir


15.Soru

  1. Motor nöronlar               
  2. Otonom sinirler               
  3. Duysal nöronlar                             
  4. Beyin                                 
  5. Kafa sinirleri                      
  6. Spinal sinirler
  7. Gangliyonlar                                                                    
  8. Omirilik

Yukarıdakilerden hangileri merkezi sinir sistemi bölümleridir?


IV, VIII

IV, V, VIII

IV, VII, VIII

II, IV, V, VIII

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji  bilimini  en iyi ifade eder? 


Psikoloji, insanın sadece davranışlarına odaklanır. 
 Psikoloji, sezgiyle hareket eder. 
Psikoloji, insanların sadece zihinsel süreçlerine odaklanır. 
Psikoloji, insanın davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler. 
Psikolojinin çalışma alanını hastaneler oluşturur. 

17.Soru

Duyu organlarına gelen uyarıcıları anlamlı hale getirmeye yönelik algılama süreçlerini çalışarak ve buna yönelik araştırma faaliyetleri gerçekleştiren psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


Biyolojik

Bilişsel

Kişilik

Eğitim

Sosyal


18.Soru

1. İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere somatik motor sinirler denir 2. Otonom sinirler sempatik ve parasempatik olarak ikiye ayrılır 3. Çevresel sistemin efferent bölümü duysal bilgiyi merkezi sinir sistemine aktarırken, afferent bölümü merkezi sinir sisteminden kaynaklanan bilgiyi yanıt organlarına aktarır 4. Merkezi sinir sisteminin rolü, iki yönlü ileti arasında ayrışmayı sağlamaktır Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


3 ve 4
1 ve 4
1 ve 3
1 ve 2
1, 2, 3, 4

19.Soru

Zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavileri üzerine araştırmalar yapan ve hastalara sorunlarının üstesinden gelmelerinde yardımcı olan, depresyondan şizofreniye kadar birçok sorun ve hastalığın genetik ve çevresel faktörlerle ilişkisinin araştırılması, en etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılan psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Biyolojik Psikoloji

Gelişimsel Psikoloji

Kişilik Psikolojisi

Klinik Psikoloji

Sosyal Psikoloji


20.Soru

İleriye dönük bellek bozukluğu (anterograd amnezi) aşağıdakilerden hangisinin zarar görmesiyle ortaya çıkar?


Talamus

Hipokampus

Amigdala

Serebellum

Bazal gangliyonlar