Psikoloji Ara 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sinir sisteminin hücresel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sinir sisteminde haberleşmeyi sağlayan temel hücresel bileşen, sinir hücresidir.

Sinir hücrelerinde dendrit adı verilen hücre gövdesi bulunur.

Soma diğer sinir hücrelerinden sinyalleri alır.

Aksonların uç bölümlerine dendrit adı verilir.

Hücre gövdesinde bulunan hücre içindeki saydam ve homojen dolgu kitlesi soma adını alır.


2.Soru

Bir araştırmada maddi gelir düzeyi ve mutluluk arasındaki ilişki incelenmek istenilmektedir. Bu araştırmada mutluluk kavramı ölçülürken hangi yol izlenmelidir?


Deney yapılmalı

Anekdotlara yer verilmeli

Gözlem yapılmalı

İşlemsel tanım yapılıp alacağı değerler sayıya dönüştürülmeli

Deney grubundan rastgele bir kişi seçilip genelleme yapılmalı 


3.Soru

Bölünmüş dikkat çalışmaları aynı anda iki görevin nasıl yapıldığını inceler. Ancak bazen iki görevi eş zamanlı olarak yerine getirmek görevlerden birinin performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumu iyileştirmek için ne yapmak gerekmektedir?


Aynı anda tek görev yapılmalıdır.
Çift kulaklı dinlenmelidir.
İstenilen iki uyaran verilmelidir.
Zihinsel kaynağa göre uyaran verilmelidir.
Pratik ve tekrarlar yapılmalıdır.

4.Soru

Bazı nörotransmiterlerin fazla salgılanması çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunları önlemenin yollarından birisi de ilgili nörotransmiterin bağlanacağı reseptörü kapatmaktır. Ancak bu durum biraz güçtür. Bu güçlüğün nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Nörotransmiterlerin uyum sağlayabilmesi.

Aynı işlevi gören birden çok nörotransmiterlerin olması.

Nörotransmiterlerin elektriksel akıma dönüşebilmeleri.

Nörotransmiterlerin sinaptik boşluktan geri çekilmesinin güç olması.

Bir nörotransmiterin birden çok reseptöre etki edebilmesi.


5.Soru

Sinir hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sadece beyinde 100 milyardan fazla sinir hücresi olduğu düşünülmektedir.

Sinir hücrelerini diğer hücrelerden ayıran en önemli özellik elektrokimyasal sinyal iletimini gerçekleştirebilmesidir.

Sinir hücreleri, dendrit ve akson olarak adlandırılan 2 farklı uzantı tipine sahiptir.

Dendritler genellikle ağaç dallarını andıracak şekilde çok sayıda dallanmalara sahiptir.

Aksonlar, diğer sinir hücrelerinden sinyalleri alır.


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilim ile sözdebilim arasındaki farklılıklarla ilgili doğru bir ifade değildir?


Sözdebilim çoğunlukla ticari bir amaç güder.

Bilimde sıklıkla anekdotlara başvurulur.

Sözdebilimlerde sınanamayacak ya da yanlışlanamayacak tahminlerde bulunulmaktadır.

Sözdebilimin bilimden farkı öne sürdüğü iddialar değil bu iddiaları öne sürerken bilimsel ilke ve süreçleri izlememesidir.

Bilim gözlemlerle sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur.


7.Soru

"Omurilik ve ......... çevresel sinirlerin merkezi sinir sistemi ile bağlantıyı sağlayan ve refleks yanıtlar için duysal ve motor sinyaller arasındaki bağlantıları kuran bölgelerdir." ifadesinde boşluk bırakılan merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotalamus

Beyincik

Beyin sapı

Ön beyin

Beyin kabuğu


8.Soru

Mutluluğun yolu evrenle bütünleşmekten geçer ifadesinin bilimsel ya da bilimsel olmamasına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?


Bilimseldir çünkü genellenebilir

Sözde bilimseldir çünkü yalanlanamaz

Bilimseldir çünkü gözlemlenebilir

Sözde bilimseldir çünkü test edilebilir

Bilimseldir çünkü tekrarlanabilir


9.Soru

Psikolojide bir ölçme aracının farklı zamanlardaki uygulamaları arasında benzer ölçüm sonuçları verip vermemesi o aracın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?


Kavramsal geçerlik

Ölçümsel güvenirlik

Kapsam geçerliği

Görünüş geçerliği

İçtutarlılık özelliği


10.Soru

Beyinde temel uyarıcı olarak öğrenme ve hafıza üzerinde etkili olup,  aşırısının beyinde hasar verici özelliği olan nörotransmitter hangisidir?


GABA

Dopamin

Asetilkolin

Glutamat

Serotonin


11.Soru

İllüzyon içeren resimlere baktığımızda her seferinde aynı resme bakıyor olmamıza rağmen aynı görüntüyü algılamayabilmemiz psikolojinin hangi alt dalı kapsamında açıklanan bir durumdur?


Biyolojik psikoloji

Eğitim psikoloji

Klinik psikoloji

Gelişimsel psikoloji

Bilişsel psikoloji


12.Soru

Stres psikolojisi alanındaki araştırmacılar "olumlu stres düzeyi" kavramını tanımlamaktadırlar. Buna göre zor bir işi yerine getirmeye çalışırken eğer heyecan düzeyimiz çok düşük ya da çok yüksekse performansımız düşmektedir.

Stres ve performans arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru tanımlanmaktadır?


Pozitif korelasyon

Doğrusal olmayan ilişki (Ters U şeklinde ilişki)

Neden sonuç ilişkisi

Negatif korelasyon

Zayıf ilişki


13.Soru

Perde ses bilgisi açısından neden önemlidir?


Sesin nereden geldiğini anlamada önemlidir
Başın hareketlerini beyine bildirmede önemlidir
Denge açısından önemlidir
İnsanların konuşma sırasında seslerini ve seslerindeki duygularını ayırt etmede önemlidir
Sesin kaynağını öğrenme açısından önemlidir

14.Soru

Sözdebilim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sağlıkla ilgili sözdebilimsel iddiaları sorgulamadan kabul etmek kişileri sağlıklarını bozacak uygulamalara itebilir.
Sözdebilimsel iddialara inanmak akıllıca değildir ama kişiye bir zararı da olmaz.
Sözdebilimsel iddialara kanmak insanları faydadan çok zarar getirecek mal ve hizmetlere para harcamaya yöneltebilir.
Sözdebilim, düzenbaz ve sahtekâr insanlar için bir para kazanma aracı olabilir.
Sözdebilim bilimsel terimleri bir göz boyama aracı olarak kullanır.

15.Soru

İki gözün retinasında oluşturulan görüntülerin karşılaştırılmasıyla oluşan derinlik algısı işlemine ne ad verilir? 


Binişim
Doğrusal perspektif 
Stereopsis
Hareket paralaksı
Aydınlatma 

16.Soru

1924 yılında yayınladığı “Davranışçılık” adlı kitabı ile Davranışçı Yaklaşımın öncülüğünü yapan, davranışçı yaklaşımın kurucularından birisi olarak kabul gören bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Watson

Freud

Descartes

Piaget

Rogers


17.Soru

İnsanların gözlenebilir hareketlerine, davranışlarına ve bunların nasıl öğrenildiğine yoğunlaşan "davranışsal yaklaşım"ı benimseyen psikologlar hangileridir?   


James ve Hall

Pavlov ve Skinner

Helmholtz ve Fechner

Watson ve Skinner

Wundt ve Ticthener


18.Soru

Merkezî sinir sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kan ile BOS arasındaki madde geçişi, hücreler ve moleküllerden oluşan bir bariyer tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Nöronlar beynin kafa çarpmaları ve ani kafa hareketleri sonucunda zarar görmekten korur.

Merkezî sinir sisteminin dış yüzeyi dört zar tarafından çevrelenmiştir.

Alınan psikiyatrik ilaçlar kan beyin bariyerinin oluşmasına yol açarlar.

Beynin iç yüzeyini saran iki zar arasındaki alanlar merkezî kanal beyin omurilik sıvısı ile doludur.


19.Soru

Problemi çözmek için yeterli bilginin geri getirilmesi ve engelin üstesinden gelinmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?


Zihinsel set

İşleve takılma

Kavrama

Höristik karar verme

Temsili düşünme


20.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi kavramsal geçerliliği açıklamaktadır?


Aynı anda ilgilenilen kavram dışında kavramları da ölçmesi
Bir testin belli araklıklarla uygulandığında aynı sonucu vermesi
Bir testin alt ölçeklerinin ilişkili olması
Deneyde bağımsız değişken ile birlikte değişen değişkenler
İşlemsel tanımın ölçülmek istenilen kavramı ölçme derecesi