Psikoloji Ara 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Deneysel çalışmalarda kullanılan “rastgele tahsis” tekniği aşağıdakilerden hangisini sağlamayı amaçlar? 


Dış güvenilirlik 
Kavramsal güvenilirlik 
Ölçümsel güvenilirlik
İçsel güvenilirlik 
Ölçümsel duyarlılık 

2.Soru

Aşağıdaki akımlardan hangisi insan davranışlarının sadece gözlemlenebilen ve ölçülebilenlerinin psikolojinin çalışma konusu olabileceğini ileri sürmektedir?


Yapısalcılık

Davranışçılık

Geştalt psikolojisi

Psikanaliz

İşlevselcilik


3.Soru

Sesin geldiği yerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamaktadır?


Sesin havada oluşturduğu basınç

İki kulak arası sesin duyulma farkı

Sesin uyardığı farklı sinir hücreleri

Sesin gelme hızı

Ses dalgasının farklılaşma düzeyi


4.Soru

İnsanların birbirlerini nasıl etkilediklerini, birbirleriyle olan ilişkileri ve grup içindeki davranışlarını inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim Psikolojisi

Sosyal Psikoloji

Kültürel Psikoloji

Kişilik Psikolojisi

Bilişsel Psikoloji


5.Soru

Aşağıdaki nörotransmitter hangisi duygu durumu, iştah ve uykuyla ilişkilendirilmektedir.


Glutamat
Dopamin
Nöroepinefrin
GABA
Serotonin

6.Soru

Belleğin çift görev performansında bir görevde fizyolojik doygunluğa ulaşıtıktan sonra diğer görevle arasında dikkatin gelip gitmeisne ne ad verilir?


genel kaynak modeli

zaman paylaşımı

özel kaynak modeli

bölünmüş dikkat

görsel dikkat


7.Soru

Aşağıdaki bölgelerden hangisi sosyal ve özelliklerle duygusal tepkilerle ilişkilendirilmekte, hasar gördüğünde Kluver-Bucy isimle adlandırılan hastalık tanısı konmaktadır?


Talamus
Beyin Sapı
Hipotalamus
Amigdala
Hipocampus

8.Soru

Psikoloji tarihinde davranışsal akımın etkisini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?


Tüm davranışların ve akılsal süreçlerin sinir sisteminde fiziksel bir temele dayandığına inanılması
Zihinsel süreçler ve davranışların büyük oranda biyolojik süreçlerle belirlendiğinin varsayılması
Evrim teorisinin ortaya atılması
Toplumsal kuralların bireyler içinde çatışmaya neden olduğunun anlaşılması
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile beyindeki süreçlerin yeni teknolojilerle izlenmesi

9.Soru

Öğretmen ders anlatırken ve tüm öğrenciler dersi dinlerken bir öğrenci birden çığlık atmaya başlamakta ve arkasından arkadaşlarını yapmadıkları davranışlarla suçlayarak saldırıya geçmektedir ve bu davranışı sık sık tekrarlamaktadır. Arkadaşları bu duruma şaşırmakta ve rahatsız olmaktadırlar. Öğretmenin denediği yöntemler başarılı olmamaktadır.Yukarıdaki gibi davranan bir öğrencinin davranışını düzeltmek, ders dinlemesini ve sınıf düzenini sağlamak için hangi bilim dalıyla işbirliği yapılması gerekir?


Sosyoloji bilimi
Biyoloji bilimi
İstatistik bilimi
Tıp bilimi
Eğitim bilimi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin temel özelliklerine taban tabana zıttır?


Kesinlik

Yanlışlanabilirlik

Genellenebilirlik

Nesnellik

Sistematiklik


11.Soru

İlk keşfedilen, alzheimer hastalarında eksikliği gözlenen ve salgılanma yerlerinden biri parasempatik sinir sistemi olan nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?


Dopamin

Asetilkolin

Glutamat

GABA

Norepinefrin


12.Soru

Üç renk kuramına göre renkler aşağıdakilerden hangisi ile ayıredilebilmektedir?


Farklı dalga boyuna duyarlı konik hücreler

Göz kaslarının hareketleri

Oksipital loptaki nörel ağlar

Korneanın titreşimleri

Talamusun göze düşen dalga boylarını analiz etmesi


13.Soru

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki eğitim düzeyi arttıkça gelir düzeyi de artmaktadır, bu durumda iki veri arasındaki kolerasyon nasıldır?


Negatif

Nötr

Pozitif

Çekinik

Ters bağıntı


14.Soru

Beyin sapında yer alan ve yokluğunda kişinin komaya girdiği retiküler aktive edici sistem hangi nörotransmiterlerden oluşur?


Serotonin ve asetilkolin

Norepinefrin ve dopamin

Asetilkolin, norepinefrin ve serotonin

GABA, glutamat ve serotonin

Dopamin, asetilkolin ve norepinefrin


15.Soru

Bir çocuğun 0-36 ay arasındaki dil gelişimini inceleyen bir araştırma deseni aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanmalıdır?           


Korelasyon analizi
Boylamasına çalışma
Enlemesine çalışma
Ölçek
Deney

16.Soru

I. Beyindeki ve omurilik merkezi kanalı beyin omurilik sıvısı ile doludur

II. Beyin omurilik sıvısı, çevresel sinir sistemi için fiziksel ve kimyasal tampon görevi görür

III. Kafa çarpmalarına ve ani darbelere karşı beyni, beyin omurilik sıvısı korur

IV. Kan ile beyin omurilik sıvısı arasındaki madde geçişi, motor nöronlar tarafından gerçekleştirilir

V. Merkezi sinir sistemine etki etmesi gerekli ilaçlar, kan beyin bariyerlerini aşmalıdır

VI. Merkezi sinir sistemini, beyin omurilik sıvısı ve kan beyin bariyeri korur

VII. Merkezi sinir sistemi sıvı bir yatağın içerisinde korunaklı bir ortamda bulunur 

Yukarıda verilen sinir sistemine ilişkin ifadelerden hangi/hangileri yanlıştır


II ve IV

III

I ve VI

V

VII


17.Soru

Merkezi ön beyin bölgesinde yer alan ve korku, öfke gibi davranışlarımız üzerinde etkili olan organ hangisidir?


Talamus

Serebellum

Hipotalamus

Beyin sapı

Medulla


18.Soru

Beyin kabuğu derin sulkuslarla 4 ana loba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu loblardan birisi değildir?


Serebellum
Parietal
Frontal
Temporal
Oksipital

19.Soru

Memelilerde iki kulağın olmasının temel işlevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Farklı perdeleri ayırt etmek

Ses frekanslarının genişliğini analiz etmek

Farklı yoğunluktaki frekansları sınıflamak

Ses frekansının türünü belirlemek

Sesin yerini belirlemek


20.Soru

Aşağıdaki örneklerin hangisi omurilikte, farklı düzeylerde ve çapraz bağlantılardan oluşan kompleks hareket devrelerinin varlığını gösteren davranış kalıplarından biri değildir?


Hapşırma
Gülme
Koşma
Yürüme
Kaşınma