Psikoloji Ara 34. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Retiküler aktive edici sistemin üst beyin bölgeleri ile bağlantısı kesilirse organizmaya ne olur?


Komaya girer.
İstemsiz hareket yapar.
Gerim refleksi ortaya çıkar.
Dikkat dağınıklığı görülür.
Geri çekme refleksi ortaya çıkar.

2.Soru

İçsel mücadelelerin çoğunun insanların doğal ihtiyaçlarının peşinden gitme isteğiyle toplumsal kurallar arasındaki çatışmadan kaynaklandığı anlayışını benimseyen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 


Nörobiyolojik Yaklaşım 

Biyolojik Yaklaşım 

Evrimsel Yaklaşım 

Davranışsal Yaklaşım 

Psikodinamik Yaklaşım 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi korelasyonel bulguların özellikleri arasında yer almaz?


İki değişken arasında bir ilişki olduğunu söyler

İki değişken arasında pozitif korelasyon olabilir

İki değişken arasında negatif korelasyon olabilir

Nedensellik gösterir

Korelasyon katsayısı -1 ve 1 değerleri arasında gösterilir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin, zihinsel süreçleri, tepki ve davranışlar üzerinden anlamaya çalışan alt dalıdır?


Klinik Psikoloji

Bilişsel Psikoloji

Gelişimsel Psikoloji

Kültürel Psikoloji

Eğitim Psikolojisi


5.Soru

Bilişsel psikolojinin en çok etkilendiği felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık

İşlevselcilik

Yapısalcılık

Davranışçılık

Biyolojik yaklaşım


6.Soru

Hangi kuramın gerçeğe daha yakın olduğuna karar verecek olan mekanizma hangisidir?


Ampirik gözlem

Ampirik değerlendirme

Ampirik sentez

Ampirik çıkarsama

Görüş birliği


7.Soru

Ayşe keskin sezgileri sayesinde çevresindeki insanların hata yaptıklarını kabullenmek istemediklerine inanmaktadır. Ayşe'nin bu inancı psikoloji biliminin hangi özelliğiyle eleştirilebilir?


Psikoloji biliminin tüm insanları ilgilendiren soruları sorması
Psikoloji biliminin kendi hatalarını düzeltebilen bir mekanizma üzerine kurulmuş olması
Psikoloji biliminin sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşması
Psikoloji bilgisinin birikerek ilerlemesi
Psikoloji bilgisinin tüm insanlığın ortak bilgisi olması

8.Soru

Aşağıdaki disiplinlerden hangisi psikolojinin ortaya çıkışı ile doğrudan ilgilidir? 


Felsefe 
Ekonomi 
Sosyoloji 
Tıp 
İstatistik 

9.Soru

"Karar verme davranışıyla ilişkili yaklaşımlardan ....... yaklaşım rasyonel karar verme varsayımına ve ..... yaklaşım ampirik gözleme dayanmaktadır." Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?


Betimleyici-Normatif

Normatif-Betimleyici

Höristik-Tavsiye Eden

Algoritma-Normatif

Zihinsel Set-Höristik


10.Soru

Deneysel bir çalışmada, otoritenin uyum davranışını artırdığı bulunmuştur. Bu durumda otorite aşağıdaki değişken türlerinden hangisine örnektir?


Bağımsız

Sürekli

Bağımlı

Bulaşıcı

Kontrol


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi incelenmekte olan olaylar arasındaki ilişkileri ve bu olayların nedenlerini geçici olarak açıklayan fikirler, yargılar veya tahminler olarak tanımlanmaktadır?


Bilim

Kuram

Hipotez

Test

Çıkarım


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin uygulamalı alt dalları arasında yer almaz?


Psikolojik Danışmanlık

Psikiyatr

Sağlık Psikologları

Adli Psikologlar

Çocuk Psikologları


13.Soru

Aşağıdaki alanlardan hangisi bilişsel psikolojinin ilgilendiği alanlardan biri değildir?  


Algı
Duyum
Bellek
Bilinçaltı
Problem çözme

14.Soru

Siyah - beyaz enine çizgili kıyafet giyinmiş bir kişiyle hastanede ortamında görürsek onu hasta sanırız,eğer onu hapishanede görürsek suçlu sanırız. bu tür algılamanın temel nedeni hangisidir.


kültürel öğeler algıları etkilemektedir.
bireyin içinde bulunduğu zaman ve mekan onun algısını etkilemektedir.
bireyin ön yargıları onun algılarını etkilemektedir.
bireyler algılarını ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirirler.
bireyin fark eşiği onun algısını etkilemektedir.

15.Soru

İşitsel dikkat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kalabalık bir ortamda önemli bilgilerin seçilip, diğerlerinin elenmesine seçici dikkat denir.
Aynı ses tarafından iki kulağa sunulan farklı mesajlar birbirlerinden her zaman ayırt edilebilir.
Dikkat edilemeyen işitsel mesajlar çok az işlenir.
Erken filtre kuramına göre birbiriyle yarışan uyaranlardan sadece birisi filtreden geçerek sonraki bilgi işlem sürecine girer.
Kalabalık ve gürültülü ortamlarda belirgin ve önemli bilgiler dikkat filtrelerini geçebilir.

16.Soru

Fark eşiği nedir?


Bireysel farklılıklar kavramıdır.
Bireysel farklılıkların fark edilmesi için öznel bir değerlendirmedir.
Orijinal uyaranda meydana gelen değişikliğin güvenilir olarak algılanabilmesi için gereken en yüksek enerji seviyesidir.
Uyaranı fark etmek için gereken ortalama enerji seviyesidir
Aynı tür iki uyaran arasında farklılık meydana getiren fark edilebilebilen en düşük enerji seviyesidir.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemindeki farklı tipteki sinir hücrelerinden biri değildir?


Unipolar 

Bipolar 

Multipolar 

Aksonsuz 

zeropolar 


18.Soru

Sinir sistemine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Merkezî sinir sistemi (MSS) ve çevresel (periferik) sinir sistemi
(PSS) olmak üzere iki ana bölüme ayrılır

Beyin ve omurilik çevresel sinir sistemini oluşturur.

Beyin ve omurilik dışında kalan bölümler periferik sinir sistemi olarak adlandırılır

Merkezî sinir sistemi kafatası ve omurganın oluşturduğu kemik yapı tarafından korunur

Preferik (çevresel) sinir sistemi, motor ve duysal nörünları içerir


19.Soru

Bir şeyin yokluğunda sembol ve işaretler ile o şeyin sunulmasıyla oluşan temsillerden zihinsel temsil altında obje ya da olayların beyindeki temsilleri olarak düşünülen zihinsel imgeler önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre zihinsel imgeler klinikte nasıl kullanılmaktadır?


Performansı artırma amaçlı
Ortak özelliktekileri sınıflandırma amaçlı
Bilişsel süreçler arasında iletişim sağlama amaçlı
İyileşme, izleme ve kontrol amaçlı
e) Resim gibi benzeşen temsilleri bulma amaçlı

20.Soru

Bilimsel bir dergide konu uzmanı olarak yayınları gözden geçiren kişiler aşağıdakilerden hangisidir?


Hakem

Yayıncı

Editör

Yazar

Uzman