Psikoloji Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"İnsanların psikolojik sorunlarının çoğu, doğal ihtiyaçlar ile toplumsal kurallar arasındaki çatışmadan doğmaktadır." şeklindeki sav aşağıdaki yaklaşımların hangisine aittir?


Evrimsel psikoloji

Bilişsel psikoloji

Sosyal psikoloji

Psikodinamik psikoloji

İnsancı psikoloji


2.Soru

Çalışanların gerek kendi ihtiyaçları gerek örgütün beklentileri çerçevesinde, doğru yöntemlerle isteklendirilmesi yöneticilerin yerine getirmesi gereken temel işlevlerden hangisidir?


Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Denetleme
Yapılandırma

3.Soru

2. Otonom sinir sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Otonom sinir sistemi, çevresel sinir sisteminde motor sinirlerin bir bölümüdür.
Otonom sinir sistemi, merkezi sinir sistemi içinde yer alır.
Otonom sinirler kendi içinde, sempatik ve parasempatik olmak üzere iki ana kola ayrılır.
Organlara sinyal taşıyan sinirlere otonom sinirler denir.
Otonom sinir sistemi merkezi sinir sistemi içinde yer alır.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisine bakarak bir deneyden çıkarilan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenebileceğimizi öğrenebiliriz?


Dış geçerlilik

İç geçerlilik

İç güvenilirlik

Dış güvenilirlik

Kirletici değişken


5.Soru

Bir ürün veya hizmeti bir kişi veya grubu tanıtmak, tutundurmak ve / veya doğrudan satmak işlemine ne ad verilir?


Doğrudan pazarlama
Pazarlama iletişimi
Kişisel satış
Reklam
Pazarlama

6.Soru

Algılama, öğrenme, hafıza, zeka ve bilinç gibi zihinsel süreçler ve yetilerle ilgili olarak çalışma yapan psikoloji alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Biyolojik psikoloji

Bilişsel psikoloji

Klinik psikoloji

Gelişimsel psikoloji

Kişilik psikolojisi


7.Soru

Modern psikolojide düşünce akımları ortadan kaybolarak yerini yaklaşımlara bırakmıştır. Buna göre günümüzde kullanılan evrimsel yaklaşım, psikoloji tarihindeki hangi düşünce akımıyla paralel önermelere sahiptir?


Yapısalcılık

Psikanaliz

İşlevselcilik

Davranışçılık

Gestalt Psikolojisi


8.Soru

Çalışanların, gerek kendi ihti­yaçları gerek örgütün beklentileri çerçevesinde, doğru yöntemlerle istek­lendirildiği, iç iletişimin etkinliği ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Denetleme

Yöneltme

Örgütleme

Planlama

Uygulama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangileri sosyal psikolojinin temel ilkelerindendir?


Dünyayı olduğu gibi görmek,
Dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görmek,
Sosyal etkinin yaygın ama güçlü olmadığı,
Sosyal etkinin güçlü ama yaygın olmadığı,
Sosyal etkinin çok yaygın ve güçlü olmadığı.

10.Soru

İnsanların birbirlerini nasıl etkilediklerini, birbirleriyle olan ilişkileri ve grup içindeki davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı hangisidir?


Biyolojik psikoloji

Bilişsel psikoloji

Sosyal psikoloji

Gelişimsel psikoloji

Kültürel psikoloji


11.Soru

Procter and Gamble, The American Tobacco Company gibi büyük şirketlerin uzun yıllar danışmanlığını yürüten bu uzman, kamuoyu araştırmalarından edindiği verilere göre hedef kitlelerin tutum ve davranışlarını bilimsel ikna yöntemlerini kullanarak, tüketicilerin tutumlarını müşterisi olan markaların lehine biçimlendirmeye çalışmış öncü bir halka ilişkiler ustasıydı.

Yukarıda hakkında bilgiler verilen ve halka ilişkiler mesleğinin babası olarak nitelendirilen kişi kimdir?


Muzaffer Sherif

Ernest Dichter

David Ogilvy

Betül Mardin

Edward Bernays


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi algı ile ilgili değildir?


Uyaranlarin tanınması, yorumlanması ve
organize edilmesini kapsar

Özel çaba gerektirir

 uyaranların taşıdığı bilginin analiz edilmesini kapsar

Arka planı karmaşıktır.

Ilgili duyu sistemlerinin uyaranlari sistem icine almasiyla baslar


13.Soru

Çevresel sinir sisteminin afferent bölümü iç ve dış ortama ait duysal bilgiyi merkezi sinir sistemine aktarırken afferent bölümü merkezi sinir sisteminden kaynaklanan uyarıları yanıt organlara aktarır.Bu işlevlerde merkezi sinir sisteminin rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi sinir sisteminden çevre yapılara sinyal taşımak.
İskelet kaslarına sinyal taşımak
Çevresel sinir sisteminden gelen sinyalleri almak.
İki yönlü ileti arasında bütünleştirmeyi sağlamak.
Dış ortama ait duysal bilgiyi aktarmak.

14.Soru

Sempatik sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Tehlike durumunda sempatik sinir sisteminin uyarısı artar. 
İskelet kaslarını uyarır. 
Kalp hızını artırır. 
Kan şekerini artırır.
Parasempatik sistem ile zıt etkilere sahiptir.  

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici açısından anlık karar verme davranışına örnektir?


Otomobil almak

Tatil almak

Ev almak

Mobilya almak

Markette indirimli ürün almak


16.Soru

İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere ne ad verilir?


Otonom sinirler

Sempatik sinirler

Parasempatik sinirler

Somatik motor sinirler

Psikosomatik sinirler


17.Soru

"Günlük kullanımda ..., yani bir iş yapmak, çoğunlukla bir külfet, hoş olmayan ve yorucu ama ne olursa olsun yapılması gereken bir aktivite olarak tanımlanır. "

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelir?


Çalışmak

Dinlenmek

Efor sarfetmek

Meşgul olmak

Düşünmek


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramına göre kendini gerçekleştirme düzeyinde olan bireyin özelliklerinden birisi olamaz?


Kendisini olduğu gibi kabullenme

Sosyal sorunlara çare bulmaya çalışma

Başkalarının düşüncelerine değer verme

İnsani değerlere önem verme

Hayatı ve içinde bulunduğu koşulları eleştirme


19.Soru

Narsistik kişilik bozukluğu olan kimselerin davranışlarını araştırdığımız bir çalışmada bilimin hangi amacına hizmet ederiz?


Açıklama

Betimleme

Yordama

Değiştirme

Sınama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışanlara sağladığı faydalardan veya fonskiyonlardan biri değildir?


Ekonomik fonksiyon
Demokratik  fonksiyon
İş güvencesi
Sosyal fonksiyon
Yönetimle iyi ilişkiler