Psikoloji Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hareket eden bir aracın içinden dışarıya bakarken ufuktaki noktaların veya objeler aynı yönde hareket ederken yakındaki ağaç ve telefon direklerini aksi yönde hareket ediyormuş gibi algılama aşağıdaki hangi kavram ile açıklanır?


Optik akış

Hareket paralaksı

Binişim

Atmosferik perspektif

Doğrusal perspektif


2.Soru

Kendisine ulaşan sinyalleri işleyerek beyin kabuğuna aktaran yapı hangisidir?


Amigdala

Talamus

Serebellum

Hipokampus

Gangliyon


3.Soru

Aşağıdaki saptamalardan hangisi yanlıştır?


Kimi zaman bilim insanları tarafından öne sürülen iddialar teste tabi tutulduktan sonra bilimsel bir değerleri olmadığı anlaşılabilir. 

Bilim kapsamında öne sürülen bir iddia reddedildikten sonra sözdebilime dönüşebilir.

Sözdebilimin bilimden farkı öne sürdüğü iddialar değil bu iddiaları öne sürerken bilimsel ilke ve süreçleri izlememesidir.

Test edildiğinde geçerlilikleri olmadığı görüldüğü halde inananlar olduğu görülebilir.

İddialar sağlam yöntemlerle test edilip onaylanmasa bile bize tartışmasız doğrular olarak sunuluyorlarsa doğruluğuna inanabiliriz.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş sağlığı, iş memnuniyeti, örgüte bağlılığı ve performansı için gerekli şartlardan birisidir?


Bireysel özellikler- iş şartları uyumu

Çalışanlar arasındaki uyum

İş yerinin konumu

Bireyin iş yerindeki kariyer imkanları

Kariyer güvencesi


5.Soru

Psikolojinin insan zihni içinde geçen ve gözlemlenemeyen süreçlere değil, objektif olarak gözlenebilen davranışlara odaklanmasını savunur modern psikoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Davranışsal Yaklaşım

İnsancıl Yaklaşım

Biyolojik Yaklaşım

Nörobilimsel Yaklaşım

Evrimsel Yaklaşım


6.Soru

Tutumların davranışlar üstünde etkisi olduğu varsayımını sorgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal yargı kuramı
Detaylandırma olasılığı kuramı
Denge kuramı
Bilişsel çelişki kuramı
Pasif Öğrenme Kuramı

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel tutum bileşenine örnek değildir?      


A marka bilgisayarın daha hafif olması sebebiyle satın alınması
A marka gıda ürünün daha kaliteli olması sebebiyle satın alınması
 A marka telefonun daha ucuz olması nedeniyle satın alınması 
A marka arabanın daha az yakıt kullandığı gerekçesiyle satın alınması
A marka arabanın iki kapılı olması gerekçesiyle satın alınması

8.Soru

Ağaç prototipi dalları yaprakları olan. Kışın yapraklarını döken meyve veren özellikleri ile tanımlanırsa aşağıdakilerden hangisi atipiktir?


Elma ağacı
Çam ağacı
Ihlamur ağacı
Erik ağacı
Ceviz ağacı

9.Soru

Başkalarında gözlemlediğimiz davranışları açıklarken içsel etkenleri ön plana çıkarma, dışsal ya da duruma bağlı etkenlerin payını küçümseme eğilimine ne ad verilir?


Kalıp yargılar

Temel Atıf Hatası

Sınırlı rasyonellik

Ayırt edicilik

Tekrar ederlik


10.Soru

Yüksek performanslı iş sisteminde çalışma ve örgüt psikologları genel olarak hangi uygulamaların önemli olduğu konusunda hemfikirdir?


Zamana dayalı ücretlendirme

Performansa dayalı ücretlendirme

Çalışma süresi bazlı değerlendirme

Bağımsız değerlendirme

Koşullu değerlendirme


11.Soru

Bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Fark Eşiği

Adaptasyon

Mutlak Eşik

Dikkat

Duyu


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımıdır?


Kişinin yaptığı gözlenebilen hareketleri inceleyen bilim dalıdır.
Belli bir amaca yönelen bilgi edinme sürecini inceleyen bilim dalıdır?
Davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır?
Davranışlara olan yansımaları inceleyen bilim dalıdır?
Belli bir konuyu inceleyen bilim dalıdır?

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mal, hizmet veya fikrin, kimliği belirli bir kişi veya bir kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayan şekilde medyada hedef kitlelere tanıtımıdır?


Promosyon

Reklam

Sunum

Ürün

Hizmet


14.Soru

Bilim kapsamında öne sürülen bir iddia reddedildikten sonra hangisine dönüşür?


Anti-tez

Sözdebilim

Geçersiz bilim

Önerme

Geçersiz iddia


15.Soru

Freud’a göre psikolojik sorunların kökeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Bilinç-altı çatışmalar

Çarpık bilişsel yapılar

Nöro-kimyasal bozukluklar

Çarpık toplumsal ilişkiler

Çevre tarafından kabul görmeme


16.Soru

Aksiyon potansiyelinin ortaya çıkışı süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Zar potansiyeli uyarılma eşiğine ulaştığında, sodyum (Na+) kanalları açılır, yoğunluk farkı ve pozitif yükü nedeniyle sodyum hücre içine akın eder ve aksiyon potansiyeli oluşur.

Aksiyon potansiyelinin çıkan koluna repolarizasyon fazı ya da yükselen faz denir.

Depolarizasyon fazı zirve noktasına ulaşmadan önce potasyum (K+) kanalları açılır ve potasyum bu noktada gözlenen hem yoğunluk farkı hem de pozitif yükü nedeniyle hücre dışına çıkar.

Tepe noktasına ulaşıldığında artık sodyum hücre içine giremez. Fakat potasyum hücreyi terk etmeye devam ettiği için repolarizasyon ortaya çıkar.

Zar potansiyeli dinlenim potansiyeline ulaştığında potasyum kanalları kapanmaya başlar.


17.Soru

I. İlgili tüm kişi ve unsurlar hesaba katılarak, durum kapsamlı bir şekilde değerlendirilir.II. Eksik ve zaman zaman konuyla ilgili olmayan bilgiye başvurulur.III. Bilinen, hali hazırda geçerli çözümlere benzer çözümler geliştirilir.IV. Birkaç çözüm seçeneği geliştirilir.Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri rasyonel karar almanın özellikleridir?


I ve IV
I, II ve IV
II, III ve IV
II ve IV
II ve III

18.Soru

 En önemli işlevi belleğin pekiştirilmesi ya da kısa süreli belleğin uzun süreli belleğe dönüşümünün sağlanması olan beyin bölgesi hangisidir?


Amigdala

Talamus

Hipofiz bezi

Hipotalamus

Hipokampus


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgiye dayalı yönetici rollerinden birisidir?


Kuruma bilgi ve yarar sağlayan dış kaynak ve kişilerle irtibatı sağlayan kişi

Dışarıdan ve içeriden gelen bilgilerin çalışanlara doğru biçimde ulaştırılmasını sağlayan kişi

Gelişen fırsatları tespit eden ve bunlardan yarar sağlamak için gerekli projelerin hazırlanmasında öncülük yapan kişi

Örgüt içindeki paylaşımla ilgili kararlara imza atan kişi

Kurum, örgüt ya da şirketin sembolü olarak hareket eden kişi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi algısal süreç döngüsünde bulunan bir durum değildir?


Tanıma

Uyaran

Biriktirme

Alıcılar

Aktarım