Psikoloji Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tükenmişlik Sendromu (Burnout) belirtilerinden birisi değildir?


Değersizlik Duygusu

Fiziksel Yorgunluk

Madde Kullanımı

Depresyon ve Anksiyete 

Hayattan keyif alma


2.Soru

Çalışanların yaptıkları iş üzerindeki kontrolü arttıran yetkinlikleri kazanmalarına yardımcı olan insan kaynakları politikası aşağıdakilerden hangisidir?


Performansa dayalı ücretlendirme
Geniş kapsamlı eğitim programları
Personel seçiminde seçicilik
Bilgi paylaşımı
Yönetim uygulamalarının ölçümü

3.Soru

Hipotalamus tarafından başlatılan sinyal sonucunda kandaki kortizol seviyesi artması neyi yansıtmaktadır?


Sinirsel kontrolü
Hormonal kontrolü
Günlük ritim kontrolü
Negatif geri bildirim kontrolü
ACTH salgısı kontrolü

4.Soru

Psikolojinin hangi alt dalı  algılama, öğrenme, hafıza, zekâ, bilinç gibi zihinsel süreçler ve yetilerle ilgilenmektedir. 


Biyolojik Psikoloji 

Bilişsel Psikoloji 

Kişilik Psikolojisi 

Klinik Psikoloji 

Sosyal Psikoloji 


5.Soru

Otonom sinir sisteminin kontrolünden birincil derecede sorumlu merkezi sinir sistemi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Korteks 
Bazal gangliyonlar 
Hipotalamus  
Serebellum
Omurilik

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede kültür boyutları arasında yer almaz?


Bireycilik-toplulukçuluk

Güç mesafesi

Dişillik-erillik

Belirsizlikten kaçınma

Dışadönüklük


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bize geçmişte iyilikte bulunmuş ya da ileride bulunabilecek olan diğer kişilere yardım etmeye itmektedir?  


Mütekabiliyet normu    
Yardım davranışı  
Sosyal kolaylaştırma  
Saldırganlık ve şiddet  
İşbirliği

8.Soru

I. Erdemcilik II. Yaratıcılık III. Doğalcılık IV. Ön yargılı olmamakYukarıdaki bileşenler Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin hangi basamağını oluşturur?


Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
Değer İhtiyaçları
Sevgi/Ait olma İhtiyacı
Güvenlik İhtiyacı
Fizyolojik İhtiyacı

9.Soru

Sosyal Yargı Kuramı’na (Sherif ve Hovland, 1961) göre bireyler, kabul etme alanına yakın düşen mesajları yorumlarken bu tür mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşüneceklerdir.  Bireylerin böyle düşünmelerine ne denir?


Zıtlık etkisi

Bağlantısızlık alanı

Reddetme alanı

Özümseme etkisi

Pekiştirme etkisi


10.Soru

Yüksek performslı iş sistemleri ölçülebilir çıktı olarak bir şirketi pozisyon başına daha fazla kalifiye personel, geçerli testler kullanılarak işe alınmış daha fazla çalışan daha fazla beşeri sermayeye sahip çalışan ve iş memnuniyeti ve örgüte bağımlılığı daha yüksek çalışanlar sağlamaktadır. Bu açıklama aşağıdaki hangi kuramın açıklamasıdır?


Evrimsel yaklaşım

İhityaçlar kuramı

Sosyal mübadele kuramı

Öğrenme yaklaşımı

Bİlişsel kuram


11.Soru

Tüketici güdülerini anlama uğraşındaki en popüler yaklaşımlardan biri, ABD’li psikolog Abraham Maslow’un insan güdüleriyle ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramıdır. Maslow, 1940’lı yıllarda geliştirdiği bu kuramda, insan ihtiyaçlarının beş temel düzeyini en temelden başlayarak şu şekilde sıralanmıştır: 1) Fizyolojik ihtiyaçlar, 2) Güvenlik ihtiyaçları, 3) Sevgi/Ait Olma ihtiyaçları, 4) Değer ihtiyaçları, 5) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları. Maslow’a göre, bireyler alt basamaktaki ihtiyaçları giderdikçe, üst basamaktaki ihtiyaçları tatmin etmeye yönelecektir. Nefes alma, yiyecek, su, giysi, uyku, cinsellik gibi özellikleri içeren düzey aşağıdakilerden hangisidir?


Değer ihtiyaçları

Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyaçları

Sevgi/Ait Olma ihtiyaçları

Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları


12.Soru

  1. Bilgi arayışı
  2. Alternatif değerlendirme ve bütünleştirme
  3. Satın alma sonrası değerlendirme
  4. Satın alma kararı
  5. Problem teşhisi

Tüketicilerin karar verme süreci sırasıyla nasıldır?


V-II-I-IV-III

I-II-V-III-IV

V-I-II-IV-III

I-II-V-IV-III

II-I-V-IV-III


13.Soru

Psikologluk mesleği ve yaptıkları işler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Psikologlar, 4 yıllık lisans programı içerisinde, alt dallardan birini seçerek uzmanlaşırlar.

Uygulamalı alanlarda çalışan psikologlar, daha çok günlük hayattaki sorunlara pratik çözümler üretmeyi amaçlarlar.

Psikologluk mesleğini, temel bilim ya da uygulamalı bilim olarak tamamen ikiye ayırmak doğru değildir?

Psikolojinin uygulamaları günümüzde sağlık, trafik, eğitim, iş, hukuk, politika, mühendislik ve spor gibi alanlarda yapılmaktadır.

Psikologlar, danışmanlıktan eğitime ve insan kaynaklarına kadar farklı iş alanlarında çalışabilirler.


14.Soru

Sinir sistemini oluşturan yapılar belirli işlevleri gerçekleştirmek üzere birbirleriyle bağlantılı çalışmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yapıların dışında kalır?


Amigdala
Hipokampus
Hipotalamus
Serebral Korteks
Hipofiz

15.Soru

I- İnsan sağlığını, öğrenmeyi ve yaratıcılığı gözetmek II- Toplumun gelişimine katkıda bulunmak III- Örgütlerin adil, etik, yenilikçi ve ekonomik oluşumuna katkıda bulunmak IV- İşten duyulan memnuniyeti araştırmakYukarıda verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri çalışma ve örgüt psikolojisinin amaçları arasında bulunmaktadır?


I ve II
I-IV
III-IV
I-III-IV
I-II-III-IV

16.Soru

1936 yapımı bir Charlie Chaplin olan hangi film 20. yüzyılın başlarındaki çalışma hayatının insanlık dışı yönünü açıkça ortaya koymaktadır?


The Great Dictator

Sirk

Modern Times

City Lights

A King in New York


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "İnsan İlişkileri" akımını başlatan çalışmalardır.


McGregor çalışmaları

Levitt Çalışmaları

Mayer çalışmaları

Hawthorne çalışmaları

McClelland çalışmaları


18.Soru

Tekrarlayan hareketlerin öğrenilmesi etkin olduğu düşünülen beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Frontal lob
Beyincik
Basal gangliyonlar
Temporal lob
Amigdala

19.Soru

İşlevsel tutum kuramlarının önde gelen isimlerinden olan Daniel Katz’e (1960) göre tutumların kişiler için dört ana işlevi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?


Yararcı işlev

Değer ifade eden işlev

Ego-savunucu işlev

Kişisel işlev

Bilgi kazandırıcı işlev


20.Soru

Beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu olan hücrelere ne ad verilir?


Mikroglia

Oligodentrosit

Astrosit

Ependimal

Repolarizasyon