Rehberlik Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Öğrencilere meslekler hakkında bilgiler vermek aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmada tek başına yeterli olamaz?


Uygun meslek seçimi yapmak
Meslekler hakkında yanlış ya da eksik bilgileri gidermek
Mesleklere ilişkin kalıp yargıları eleştirme alışkanlığı kazandırmak
Her mesleğin saygıya değer olduğu görüşünü kazandırmak
Haberdar olunmayan meslekleri tanıtmak

2.Soru

Bir eğitim kurumunu tanımak için bazı sorulara yanıt olabilecek bilgilere gerek duyulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencide aranan özelliklere ilişkin yanıtı aranan sorular arasındadır?


Eğitim kurumunun adı nedir, adresi nasıldır?

Ülkenin başka yerlerinde aynı işlevi yerine getiren kurumlar var mıdır?

Kurumda verilen eğitim süresi kaç yıldır?

Okulu bırakma durumunda tazminat ödeme zorunluluğu var mı?

Eğitim kurumuna başvuran adaylarda hangi nitelikler aranmaktadır?


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir gelişimsel dönem değildir?


Doğum öncesi dönem

Doğum sonrası dönem

İlk çocukluk dönemi

İkinci çocukluk dönemi

Üçüncü çocukluk dönemi


4.Soru

Mezunlar ağı oluşturmak aşağıdaki hangi hizmet kapsamında gerçekleştirilir?


Yerleştirme
Grupla psikolojik danışma
Bilgi verme
Yöneltme
İzleme

5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin özelliklerinden birisidir?


Öğretmen merkezli olarak yürütülmesi  
Krize müdahale odaklı olması  
Büyük ölçüde sözlü-yazılı etkinliklere dayanması  
Daha çok bireysel etkinliklere dayanması  
Eğitim programından bağımsız olması

6.Soru

Maslow’a göre birey öncelikle aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini karşılamak için harekete geçmek ister?


Güvenlik ihtiyacı
Sevilme ihtiyacı
Sevme ihtiyacı
Saygı görme ihtiyacı
Statü kazanma ihtiyacı

7.Soru

Aşağıda yer alan yardıma gereksinim duyan öğrencilerden hangisinin psikolojik danışma yardımı alması en uygundur?


Güzel sanatlar eğitimi almak için hangi sınavlara girmesi gerektiğini öğrenmek isteyen öğrenci
Çevresindeki herkesin kendisine zarar vermeye çalıştığına inanan öğrenci
Sınav kaygısını yenmek isteyen öğrenci
Ekonomik sorunları olduğu için yarı zamanlı iş arayan öğrenci
İş görüşmesinde nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenmek isteyen öğrenci

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin gelecekteki başarı düzeylerini kestirebilmek amacıyla kullanılabilecek olan bilgi toplama tekniğidir?


Tutum ölçeği
İlgi envanteri
Yetenek testi
Dereceleme ölçeği
Otobiyografi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuklarının gelişim görevlerindendir?


Büyük ve küçük kasları kullanmak

Sevgiyi paylaşma ve ifade etme yollarını öğrenme

Anne ve baba dışındaki yetişkinlerle ilişki kurmak

Kendi cinsiyetiyle özdeşleşmek

Kişiler arası ilişkileri güçlendirmek


10.Soru

Aşağıda yer alan gelişimde evrensel kabul edilen ilkelerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?


Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.

Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.

Gelişim nöbetleşe devam eder.

Gelişimde kritik dönemler vardır.

Gelişim ayaktan başa, dıştan içe, özelden genele doğrudur.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin bir grup içinde birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan tekniktir?


Psikodrama
Vak’a kaydı
Kimdir bu?
Sosyodrama
Sosyometri

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek bir bireyin derinlemesine araştırılarak analiz edilmesini gerektiren tekniktir? 


Olay kaydı  
Olay incelemesi  
Görüşme  
Mülakat  
Gözlem

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin I. dönemindeki çocukların gelişim görevlerindendir?


Cinsel ilgilerini gizli tutmayı öğrenmek

Fiziksel çevreye çeşitli yollardan uyum sağlamayı öğrenmek

El göz koordinasyonunu sağlamak

Dil ve ifade yeterliliği geliştirme

Vicdan ve değerler sistemi geliştirmek


14.Soru

Öğrencilerin yaşam felsefesi geliştirmelerini, değerler sistemi oluşturmalarını ve yetişkin dünyasında yer alabilecek kimlik ve rolleri oluşturmaları hangi öğretim düzeyinde rehberliğin kapsamındadır?


Yükseköğretim

İkinci Ortaöğretim

Birinci Ortaöğretim

İlköğretim

Okul Öncesi


15.Soru

Aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisi Gelişimsel Rehberlik anlayışının getirdiği uygulamalar arasında gösterilebilir?


Kriz odaklı yardım hizmeti

Hedef yönelimli

Zaman çizelgesiyle sınırlı

Bağımsız uygulamalar

Profesyonel müdahele


16.Soru

Bireyin duygu, düşünce, tavır, korku ve çatışmalarını oyun içinde anlatması aşağıdaki tekniklerin hangisiyle olanaklıdır?


Oyun
Psikodrama
Sosyometri
Kimdir bu?
Olay kaydı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul rehberlik örgütünde yer alan görevlilerden biri değildir? 


Özel eğitim öğretmeni 
Sınıf rehber öğretmeni 
Okul müdürü 
Müdür yardımcısı
Psikolojik danışman  

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelişimsel programlarda, müdahale hizmetlerinin hedeflediği alanlardan birisidir?


Motivasyon

İletişim becerileri

Madde kullanımı

Araştırma ve yayınlama

Ebeveyn eğitimi


19.Soru

Maslow'un ihtiyaçlar piramidine göre aşağıda verilenlerin hangisi diğerlerine göre daha kolay ertelenebilir bir ihtiyaçtır?


Gruba ait olma

Bilme, anlama

Estetik, yaratıcılık

Statü ve saygınlık

Sevme, sevilme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi orta öğretim düzeyinde eğitsel rehberlik alanında hedeflenen davranışlardan birisidir?


Gizilgüçlerini geliştirmesi

Kişilik bütünlüğünü kazanması

Yetişkin dünyasına hazırlanması

Yaşam felsefesi oluşturması

Sosyal ilişkilerde başarılı olması