Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Göğüs ağrısı olan bir kişinin kalp ameliyatı talebi olmasa bile hekimin koyacağı teşhis ile bu talep oluşabilmekte, üstelik ertelenemez bir talep olarak gündeme gelebilmektedir." 

Bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Sunucu tarafından oluşturulan talep

Açıklanması zor taleplerin oluşturulması

Aydınlatılmış onam

Uygulamaların kanıta dayalı olması

Taleplerin sınırlı olması


2.Soru

Deneysel araştırmalar için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?


Kontrol grubu, karşılaştırma grubu ismini alır.

Randomize kontrollü deneyler kontrol grubunun olmadığı tasarımlardır. 

Körleme yöntemi, yanlılık oluşumunu arttırır.

Randomizasyon, bireylerin grubu seçmesini sağlar.

Neden-sonuç etkisini gösteren en güçlü araştırma türüdür.


3.Soru

Enformasyon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Enformasyonun kullanım değeri mutlaka vardır. 

Verilerin işlenmiş, anlamlandırılmış ha^lidir.

Yeni kişilerin verilerinin eklenmesi ile birlikte enformasyonun yapısı ve niteliği değişir.

Enformasyon, hiçbir işe yaramadan olduğu yerde kalabilir, kaybolabilir, değişebilir.

Enformasyon, anlamlı ha^le getirilerek yönetim kararlarına kanıt oluşturmak üzere kullanılabilir. 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vaka serilerinin özellikleri arasında yer almaktadır?


Retrospektif veya prospektif olması

Karşılaştırma grubunun bulunması

Büyük örneklemleri incelemesi

Karıştırıcı değişkenlerin etkisinin arttırılması

Neden-sonuç ilişkisinin kurulması


5.Soru

Tüm hastalık tanılarının uluslararası bir uzlaşma ile sınıfandırıldığı listenin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


ICD-10

TIC-10

TİG-10

DRD-10

HRG-10


6.Soru

I. Tabakalandırma
II. İstatistiksel modelleme
III. Standardizasyon
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri analiz aşamasında kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Sağlık planlaması denildiğinde yerine getirilmesi gereken aşamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?


Hastalık yükünün ölçülmesi ve araştırılması

Değişik müdahalelerin etkilerinin değerlendirilmesi

Kullanılan kaynaklar bağlamında müdahalelerin maliyetinin belirlenmesi

Faaliyetlerin izlenmesi

Hastalık yükünün tekrar ölçülerek bir düşüş oluşup oluşmadığının anlaşılması


8.Soru

Verinin sadece bir kez toplandığı elde edilen bulgularla, değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda bilgi veren araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir?


Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları

Vaka kontrol araştırmaları

Ekolojik araştırmalar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insidans kavramının tanımıdır?


Araştırma evreni içinde belli özelliğe sahip alt gruptur. 

Yeni tespit edilen vakaların sayısıdır.

Gruplara atanmada herkese eşit şansın verildiği bir yöntemdir. 

Gerçekte ilaç olmayıp ilaç görüntüsü verilen bir maddedir.

Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkendir. 


10.Soru

Bağımsız değişkenin miktarı değiştikçe bağımlı değişkenin de miktarının değişmesine ne ad verilir?


İstatistiksel ilişki

Neden-Sonuç ilişkisi

Artan değer

Azalan değer

Bağımsız ilişki


11.Soru

Bilimsel anlamda, belirli varsayımlara dayanan, mantıksal bir sırası olan, gözlem veya deneyle elde edilen her türlü veriye ne ad verilir?


Done

Bilgi

Algı

Enformasyon

Kanıt 


12.Soru

Epidemiyolojinin farklı tanımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sağlıkla ilgili olaylar hangi bağlamda ele alınmaktadır? 


Birey

Toplum

Vaka

Zaman

Risk


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir anda veya süre içindeki toplam vaka sayısıdır veya toplam hastalık görülme hızıdır?


Sayı

Hız

Oran

İnsidans

Prevelans


14.Soru

"I. Eldeki kaynaklar II. Toplumsal değerler III. Daha önceki deneyimler IV. Hasta yakınlarının istekleri "                            Verilen maddelerden hangileri klasik olarak sağlık hizmetleri yönetiminde kararlar verilirken etkili olan başlıca unsurlardandır?


I-II

II-III

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


15.Soru

Enformasyonun, deneyim, değerler, iç görü, kurallar ile birleşiminden oluşan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Veri

Bilim

Teknoloji

Bilgi

İspat gücü


16.Soru

Kesitsel araştırmalar ile kohort araştırmalar arasındaki farklar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kesitsel araştırmalar daha az maliyetli olur.

Kohort araştırmaları daha güçlü kanıtlar sunar.

Kohort araştırmalarda veri birkaç kez toplanır.

Kohort araştırmalarda seçim yanlılığı ile sık karşılaşılır.

Kesitsel araştırma sonuçları genellenemez.