Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Test-yeniden test tutarlılığı"nın ölçmek için kullanılan ölçütlerden bir tanesidir?


Pearson Korelasyon Katsayısı 

Kappa indeks

Cronbach'ın alfası

Kuder-Richardson'un alfası

Faktör analizi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık uçlu soruların özelliklerinden birisi değildir?


Analiz edilmeleri kolaydır

Nitel veriler için uygundur

Düşünce ve ifade özgürlüğü sağlar

Yanıtlanması uzun sürer

Yanıtların yanlış yorumlanma riski vardır


3.Soru

Görüşme yöntemi, kişiler arasında karşılıklı soruyanıt, tartışma ya da sohbet şeklinde iletişim kurularak veri toplanmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yüz-yüze görüşme yönteminin güçlü yanlarınden biridir?   I.Ayrıntılı veri toplanmasını sağlar. II.Gerektiğinde ek sorularla derinlemesine veri toplanmasını sağlar. III.Okuma yazması olmayan kişilerden de veri toplanmasına olanak sağlar. IV.Görüşmeci ve tercüman/yorumcu biasına açıktır.


Yalnızca I

I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

Uygulama aşamasında toplanan verilerin gerekirse kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılması, uygun istatistik programlar ile analiz edilmesi ve elde edilen sonuçların tablo ve grafiklerle özetlenmesi aşamasına ne ad veilir?


Uygulamanın Yapılması

Değerlendirme

Sonuçların Raporlanması

Etik Kurallara Uygunluk

O¨n Uygulamanın Yapılması