Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Değişken etkisinin tam olarak ortaya konması II. Düşük maliyetli olması III. Büyük bir katılımcı grubu gerektirmemesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri deneysel araştırmaların en önemli avantajları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal geçerlilik ölçümünde kullanılan etkili bir yöntemdir?


Literatür tarama

Uzman görüşü

Duyarlılık-seçicilik analizi

Faktör analizi

Öngörü analizi


3.Soru

Sağlık enformasyon sistemleri sayesinde seçeneklerde yer alan hastaya ait verilerden hangisine ulaşılamaz?


Sağlık güvencesi

Geliri

Yaşı

Cinsiyeti

Sosyo-demografik özellikleri


4.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen değişkene verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Varyans

Karıştırıcı

Prevalans

Kofaktör

Bağımsız


5.Soru

Bir hastanenin giderlerinin azaltılması gerekiyorsa bütçe kısıntılarına önce nereden
başlanmalı? gibi temel sorulara en doğru verilecek yanıtların bilimsel temeli aşağıdaki seçeneklerden hangisine göre oluşur?


Kanıta dayalı

Sunucunun arzusu

Hizmet görenin talebi

Maddi imkanlar

Gözleme dayalı


6.Soru

Görüşülen kişinin beden dilini izlemenin mümkün olmadığı veya uzun görüşmeler için uygun olmadığı gerekçesi ile zayıf yanlarının olduğu ama okuma yazması olmayanlar için kullanıldığında uygun olan görüşme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Yüz-yüze görüşme yöntemi

Odak grup görüşmeleri

İnternet yardımı ile web tabanlı görüşme

Telefonla görüşme yöntemi

soru-yanıt görüşme yöntemi


7.Soru

I. Olguların neden ve nasıl oluştuklarını ortaya koymak II. Değişkenlerin etki derecelerini sayısal verilerle ortaya koymak III. Konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmek Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri nitel (kalitatif) araştırmaların tasarlanma sebepleri arasında gösterilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


8.Soru

I. Müdahalelerin yan etkileri nelerdir?

II. Bu süreç için hastaların ve hizmet kullananların görüşleri nelerdir?

III. Bu müdahaleler ne kadara mal olmaktadır?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılacak müdahalelere dair seçim yapmadan önce sorulması gereken sorular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Gözlemsel araştırmaların deneysel araştırmalar ile kıyaslandığında ortaya çıkan en belirgin özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Sağlıkla ilgili olayların kendiliğinden meydana gelmesi

İki değişken arasında neden-sonuç ilişkisi olması

Sağlıkla ilgili bir olayın toplumdaki dağılımını ortaya koyması

Toplumun sağlık düzeyindeki değişiklikleri takip etmesi

Bir hipotezin test edilmesine yönelik olması


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sağlık Bakanlığı'nın izlediği hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması ölçütleri arasındadır?


Vücut kitle indeksi, boy, kilo

Uyku sorunu olma durumu ve çözüm için yapılanlar

Antenatal bakım kapsamı

Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptırma durumu

Fiziksel aktivite yapma durumu


11.Soru

Deneysel araştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Nedensellik açısından en iyi tasarımdır.

Karıştırıcı değişkenlerin hepsi kontrol edilebilir.

Doğal ortam sağlama zorunluluğu yoktur.

Bulguların evrene genellenmesi oldukça kolaydır.

Araştırmacının müdahalesi yoktur.


12.Soru

I.   Araştırmada "Hawthorne etkisi" görülme ihtimali,II.  Karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmede güçlükIII. Büyük örneklem gereksinimi.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kohort araştırmalarının dezavantajları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

Yalnız III


13.Soru

Araştırmaların genel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki deneysel modellerin hangisinde araştırmacı tarafından yapılmamış olsa da bir müdahaleden bahsedilebilir? 


Yarı deneysel 

Gözlemsel

Deneysel

Hedefli

Rastgele


14.Soru

"Toplam vaka sayısı / Risk altındaki toplum" formülü verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hız

Oran

İnsidans

Prevalans

Fatalite hızı


15.Soru

Sağlık araştırmalarında aşağıdakilerden hangi ilk üç aşama ile çalışmaya başlanır?

  1. Amacın ortaya konması,
  2. Değerlendirme aşaması,
  3. Uygulamanın yapılması
  4. Konunun belirlenmesi,
  5. Rapor ve makale yazılması,
  6. Kaynakların taranması
  7. Uygulamaların planlanması
  8. Ön uygulamanın yapılması


4-6-1

4-7-6

7-8-3

4-6-5

3-2-5


16.Soru

Her araştırmanın ilk adımı yanıt aranan soruyu net olarak tanımlamaktır.Bu tanımlama, araştırma konusunun ve amacının belirlenmesi için önemlidir. Sağlıkla ilgili araştırmaların başlıca kaç aşaması vardır?


5

2

4

6

8


17.Soru

Epidemiyolojide vaka sayıları kullanılarak geliştirilen ölçütlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplumun sağlık düzeyi belirlenebilir

Toplumlar ve toplum içindeki gruplar arası karşılaştırmalar yapılamaz

Toplum sağlığının değişimi izlenebilir

Sağlık ekonomisi açısından değerlendirmeler yapılabilir

Sağlık politikaları geliştirilebilir veya revize edilebilir


18.Soru

Verilerin işe yaraması için aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?


Tam olmalıdır.

Kesin olmalıdır.

Değişken olmalıdır.

Zamanında toplanmış olmalıdır.

Doğru biçimde olmalıdır.


19.Soru

Araştırmanın türünün, evreninin, hipotezlerinin, bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin belirlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Amacın ortaya konması

Kaynakların taranması

Uygulamanın planlanması

Ön uygulamanın yapılması

Konunun belirlenmesi


20.Soru

I. Ekonomik ve uygulanması kolaydır.

II. Değişkenler arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığını gösterebilir.

III. Farklı bir zaman diliminde aynı araştırma tekrarlandığında farklı bir
bulgu elde edilebilir.

IV. Neden-sonuç ilişkisi genellikle kurulamaz. 

Yukarıda sayılan maddelerden hangileri Kesitsel araştırmaların avantajları arasında yer alır?


I ve IV

I, II ve III

I ve II

I, II, III ve IV

I, II ve IV