Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi değişkenleri tanımlamak ve ifade etmek için kullanılan başlıca ölçekler arasında yer almamaktadır?


Sözel Ölçekler

Sayısal Ölçekler

Likert Türü Ölçekler

Yüz İfadesi Ölçekleri

Juster Türü Ölçekler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde araştırmaların tasarım aşamasında karıştırıcı faktörlere yönelik alınan önlemler doğru bir biçimde verilmiştir?


Randomizasyon - Sınırlama – Eşleştirme 

Standardizasyon - Tabakalandırma - Sınırlama

Eşleştirme - Randomizasyon – Standardizasyon

Sınırlama - Randomizasyon - Standardizasyon

Eşleştirme - Sınırlama - Standardizasyon


3.Soru

Bir değişkenin nicelik olarak ölçülebilen ve nitelik olarak ifade edilebilen çeşitli değerlerini bir araya getirerek aslında karmaşık olan bazı özelliklerin özet şekilde tanımlanması amacıyla kullanılan ölçek hangisidir?


İkili O¨lçekler

Karmaşık O¨lçekler, Bileşik O¨lçekler

Boyutlu Benzeri O¨lçekler

Boyutlu O¨lçekler

Juster Türü O¨lçekler


4.Soru

Sigara miktarı arttıkça hastalık insidansı artıyorsa bu aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir?


Zaman ilişkisi

İlişkinin gücü

Tutarlılık

Doz yanıt

Deneysel kanıt


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırmalar kategorisinde yer alan araştırma tasarımlarından biri değildir?


Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları

Deneysel araştırmalar

Ekolojik araştırmalar


6.Soru

Araştırma amacı obezite olduğunda obezite ile ilgili uzman kişilerin görüşlerini almak hangi veri toplama amacına uymaktadır?


İçerik geçerliliği

Uyum geçerliliği

Yapısal geçerliliği

Öngörü geçerliliği

Kriter geçerliliği


7.Soru

Nicel olarak saptanması zor olan bir olayın veya durumun oluş sıklığı konusundaki subjektif tahminleri olasılık yüzdesi olarak saptama amacı ile kullanılan ölçekler aşağıdakilerden hangisidir? 


Juster Türü Ölçekler

Yüz İfadesi Ölçekleri

Likert Türü Ölçekler

Sıralı Ölçekler

Sözel Ölçekler


8.Soru

Bir toplumda sağlık ve hastalığın dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesinde, hastalıklardan korunma ve hastalıkların kontrol altına alınmasında, sağlığın geliştirilmesinde, sağlık hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmasında ve sağlık politikaları geliştirilmesinde uygulanmasına ne ad verilir?


Sağlığın belirleyicileri

Temel sağlık hizmetleri

Yönetim epidemiyolojisi 

İşbirlikçi yönetim

Sunucu temelli yönetim


9.Soru

I.  randomizasyon

II. sınırlama

III. eşleştirme

Yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri tasarım aşamasında kullanılan yöntemlerdendir?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve II

Yalnız II


10.Soru

I.   Ağrının az, orta, çok olması II.  Serviks kanserinin safhaları III. İyileşme-iyileşmeme                                                Yukarıdaki durumlardan hangisi/hangileri sıralı veri (ordinal veri) türüne aittir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


11.Soru

Aslında nitelik oldukları halde gözlem ya da ölçüm ile niceliğe dönüştürülerek ifade edilen değişkenleri tanımlamak için geliştirilmiş olan ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?


İkili ölçekler

Yüz ifadesi ölçekleri

Boyutlu benzeri ölçekler

Sıralı ölçekler

Bileşik ölçekler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verilerin işe yaraması için gerekli özelliklerden değildir?


veriler amaca uygun olmalıdır. 

veriler zamanında toplanmış olmalıdır

verilerin en az yarısının toplanmış olması gerekmektedir.

veriler doğru biçimde toplanmalıdır

verilerin maliyeti makul olmaldır


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri geçerlilik türlerinden biridir?    I. İçerik Geçerliliği  II. Kriter geçerliliği III. Yapısal geçerlilik


Yalnızca I 

I ve II

II ve III

I, II, III

Yalnızca III


14.Soru

I. Mortalite
II. Sosyal Bağlılık
III. Morbidite
Yukarıda verilenlerden hangisi ya hangileri toplumun sağlık durumu ile ilgili kavramlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

"Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözlem " ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Bilgi

Kanıt

Yönetim

Veri

Enformasyon


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  "vaka sayılarını kullanan birtakım ölçüt"lerle sağlanamaz?


Toplumun sağlık düzeyi belirlenebilir.

Sağlık politikaları geliştirilebilir

Bireysel karşılaştırma yapılabilir.

Toplumun sağlık düzeyi yükseltilebilir.

Sağlık ekonomisi açısından değerlendirmeler yapılabilir.


17.Soru

I. Gözlemsel araştırmalar uzunlamasına (longitudinal) olamaz.II. Gözlemsel araştırmalar temelde değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmek istenildiğinde kullanılır.III. Gözlemsel araştırmalar kesitsel olabilir. Gözlemsel araştırmalar ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


18.Soru

I. Yaş

II. Cinsiyet 

III. Gelir düzeyi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sağlığın temel belirleyicilerinden olan bireysel yaşam tarzı faktörleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Sağlık hizmetlerinin ve yönetiminin farklı değişikliklere bağlı özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?


Sağlık hizmetleri soyuttur

Sağlık hizmetleri heterojen olmalıdır.

Sağlık hizmetleri bütündür.

Sağlık hizmetleri homojen olmalıdır

Sağlık hizmetleri hastanın başvuru anından
iyileşerek sağlık kuruluşundan ayrılma anına kadar her aşamada verilecek hizmetler bütünüdür. 


20.Soru

Bağımsız değişkenin miktarı değiştikçe bağımlı değişkenin de miktarının değişmesi aşağıdakilerden hangisidir? 


Neden-sonuç ilişkisi 

İstatistiksel İlişki

Karıştırıcı Değişken

Gerçek ilişki 

Yarı deneysel araştırma