Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki veya daha çok grubu karşılaştırmada kullanılacak ölçütlerin hayalî özet versiyonunu üretme işlemine .................denilmektedir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak tamamlanmaktadır?


Standardizasyon

İstatistiksel modelleme

Tabakalandırma

Eşleştirme

Sınırlama


2.Soru

Sağlık enformasyon sistemlerinde aşağıdakilerden hangisinin kaydı yapılmaz?


Kişinin yaşı

Öğrenim durumu

Medeni durumu

Kaç kere evlendiği

Sağlık güvencesi


3.Soru

'Araştırma konusu nedir, hangi sorulara yanıt aranacaktır, Neden bu konu seçilmiştir?' gibi sorular araştırmanın hangi aşamasında kullanılır?


Konunun belirlenmesi

Kaynakların taranması

 Amacın ortaya konması

 Uygulamaların planlanması

Ön uygulamanın yapılması


4.Soru

Diyabet ile alkol arasındaki ilişki araştırılması sonucunda alkol kullananımının diyabet olma riskini artırdığı bulunmuş olsun oysa alkol kullananların çoğu sigara da içiyor olabilir. Sigara diyabet ilişkisi de iyi bilinmektedir. Araştırmanın sonucunun sigaradan mı alkol kullanımından mı olduğunun bilinememesi hangi faktörden kaynaklanmaktadır?


Karıştırıcı faktör

Genetik faktör

Denk faktör

Nedensel faktör

Kesitsel faktör


5.Soru

Bazı durumlarda, özellikle yeni yapılacak düzenlemeler için, düzenli veri toplayan enformasyon sistemlerinde yer almayan bazı ek verilere de gerek duyulabilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi devreye girer?


Sağlık Enformasyon Sistemleri

“Ad Hoc” - Amaca Özel Araştırmalar

Klasik araştırma yöntemleri

Çağdaş yöntemler

Kanıtlanmış yöntemler


6.Soru

Hastaların sadece demografik bilgilerini alan bir sağlık kurumu, hangi veri toplama yöntemini kullanıyor demektir?


Mantık yürütme araştırmaları

Amaca özel araştırmalar

Asimetrik bilgi toplama

Sağlık enformasyon sistemleri

Geleneksel bilgi sistemleri


7.Soru

“Kanıta dayalı tıp” kavramı ilk kez ne zaman kullanılmıştır?


2000 yılında

1899 yılında

1999 yılında

1992 yılında

2015 yılında


8.Soru

Aynı kişilere aynı soruların farklı zamanlarda sorulması ha^linde alınacak yanıtların ne ölçüde tutarlı olduğunu gösteren güvenirlik ölçüsü hangisidir?


Yeniden Test Tutarlılığı

Gözlemciler Arası tutarlılık

İç Tutarlılık

Güvenilirlik

Yapısal Geçerlilik


9.Soru

I. Bilimsel kanıtlar                                                                                   II. Uzman görüşleri                                                                                     III. Hizmet maliyeti                                                                                       IV. Hasta beklentileri                                                             Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kanıta dayalı tıp uygulamalarında karar verirken göz önünde bulundurulması gereken ögeler arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV    

II, III ve IV


10.Soru

Araştırıcının başta gözleri olmak üzere beş duyusunu kullanarak herhangi bir ortamdan veri toplaması olarak ele alınan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


Belge İnceleme

Görüşme Yöntemi

Enformasyon Sistemleri

Gözlem Yöntemi

Yüz-yüze görüşme yöntemi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ham verilerin sınıflandırılması  yapılırken gereken önemli noktalardan değildir?


Sınıflandırma dağılım içerisinde yer alan sadece önemli değerleri kapsamalıdır. 

Sınıf sınırları birbirine karışmamalı her değer sadece bir sınıfa girmelidir.

 Mümkünse sınıf aralıkları eşit olmalıdır.

Sınıf sayısının 6 ile 15 arasında olması tercih edilmelidir.

Eşit olmayan sınıf aralıklarının geçerli bir nedeni olmalıdır


12.Soru

  1. Amaç ele alınan olayı sayılarla ortaya koymaktır.
  2. Amaç bir olayı tanımlamaktır.
  3. Keşfetmenin amaç olduğu araştırmalardır.
  4. Yarı deneysel bir araştırma olabilir.
  5. Bulguların sayılara çevrilmesi amacı gütmezler.
  6. Genellemek bir hedef değildir.

Yukarıda verilenlerden hangileri kalitatif araştırmaları yansıtır?


I-II-III-IV

V-VI

I-II-III-IV

IV-V

III-IV-V


13.Soru

Anket soruları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir durumdur?


Ankete basit, ilgi çekici ve eğlenceli sorularla başlanmalıdır.

• Sorular özelden genele doğru dizilmelidir.

 Sorular mantık olarak akıcı bir sıra içerisinde olmalıdır.


• Kişileri rahatsız edebilecek, zor durumda bırakabilecek sorulara yer verilmemeli,
mutlaka sorulacaksa en sona konulmalıdır.

Yanıtlayanlara ilişkin tanıtıcı bilgiler, demografik özellikler en sonda yer almalıdır.


14.Soru

Veriler kişi bazında toplanmadığı halde, bulguların kişi bazında yorumlanması durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Tahmini relatif risk

Seçim yanlılığı

Hatılama yanlılığı

Hawthorne Etkisi

Ekolojik yanılgı


15.Soru

Toplumun sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının ve önceliklerin belirlenmesi uzmanlık gerektiren
önemli süreçlerdir. İhtiyaçların belirlenme aşamalarında aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilk sırada yer alır? 


Profil çıkarma

Üzerinde çalışılacak önceliklerin belirlenmesi

Belirlenen önceliklere yönelik halk sağlığı programlarının planlanması

 Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Sonuçların değerlendirilmesi


16.Soru

Hangi araştırma grubunda araştırma evreni içinden belli özelliğe sahip bir alt grup belirlenir?


Kesitsel araştırmalar

Vaka-kontrol araştırmaları

Ekolojik araştırmalar

Vaka serileri

Kohort araştırmaları


17.Soru

“Tıp bilgileri, hastalık özellikleri ve hasta tercihleri ile açıklanamayan tıbbi uygulama
farklılıkları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açıklanması zor farklılıklar

Sunucu tarafından oluşturulan talep

Farklılık

Açıklanabilir farklılıklar

Düzeltilebilir farklılık


18.Soru

Anket uygulama için kullanılabilecek çeşitli yöntemler ve kabul edilebilir katılım oranları
değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinde katılımın en yüksek olduğu durum söz konusudur? 


Posta yolu ile


 E-posta ile

Web tabanlı/Online

 Yüz-yüze görüşme ile

Kendi kendine doldurma


19.Soru

.......................  gerçek deneysel tasarımlar olarak bilinirler ve neden-sonuç
ilişkisini en iyi gösteren araştırmalardır.

Boşluğa gelecek ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Randomize kontrollü deneyler

Saha deneyleri

Toplum deneyleri

kohort deneyleri

Bağımlı değişken deneyleri


20.Soru

"Tek bir hastadan veya aynı hastalığı olan az sayıdaki hastadan elde edilen bulgular raporlanır. İncelenen vaka sayısı az olmasına rağmen, nadir görülen tıbbi durumlar detaylı bir şekilde incelenir." Tanımı yapılan araştırma tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tanımlayıcı araştırmalar

Vaka takdimleri (olgu sunumları)

Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları