Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Örnek büyüklüğünün hesaplanması için bilinmesi ve göz önünde tutulması gereken önemli noktalardan biri değildir?


Araştırmanın amacı ve türü.

İncelenen değişkenin ölçüm biçimi. 

Elde edilecek sonuçlar için izin verilen hata payı, öngörülen sapma miktarı

Sonuçların savunulacağı güven düzeyi ve kesinliği.

Araştırmanın konusu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölge ya da ülkenin sağlık göstergelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerdendir?


Doğurganlık 

Yaygınlık

Sağlığa ayrılan bütçe

Sağlıkta teknolojik gelişmeler

Anne doğum yaşı


3.Soru

Elde edilen bütün ölçüm sonuçları toplanarak kişi sayısına bölünürse aşağıdakilerden hangisi bulunmuş olur? 


Korelasyon katsayısı

Varyans katsayısı

Ortanca

Geometrik ortalama

Aritmetik ortalama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karmaşık sorunlarda karar verirken kullanılan yöntemlerden biri olan karar analizinin aşamalarından biri değildir?


Sorunun tanımlanması

Olası seçeneklerin ve olası olayların listelenmesi

Her seçeneğin her olay için elde edeceği yararları gösteren karar tablosunun oluşturulması

Bir karar yönteminin seçilmesi

Seçeneklerin ağaca benzer bir görüntü içinde düzenlenmesi


5.Soru

“Örneklem dağılımı, aynı evrenden aynı büyüklükte alınabilecek olan olası tüm örneklerden elde edilecek istatistik değerlerin dağılımıdır” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi istatistik sözcüğünü açıklamaz?


ortalama

oran

küme

standart sapma

yüzde


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının duyurulması ve yaygınlaştırılmasında kullanılan araçlardan biri değildir?


Araştırma bülteni

Araştırma makalesi

Araştırmanın özet dökümanı

Araştırma raporu

Araştırma bildirisi


7.Soru

Genellikle tüm kitleyi incelemek yerine bunları temsil etme özelliğini taşıyan daha küçük gruba ne ad verilir?


Evren

Popülasyon 

Kota

Nicelik

Örnekleme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yöntemleri hakkında doğru bir önermedir?


Örneklemde hata olmaz.

Araştırmada ulaşılmak istenen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı yoktur.

Sağlıkla ilgili konularda küçük gruplarda daha kesin sonuçlar alınır

Bazı kişilerin araştırmaya alınmaması ayrımcılık yaratmaz

Görülme sıklığı az olan durumların araştırılmasında küçük gruplar avantajlıdır


9.Soru

Farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hâli aşağıdakilerden hangisidir?


Plasebo

Verimlilik

Kandırmaca

yanıltma 

Doz test etme


10.Soru

Aşağıdaki araştırma sonuçlarının duyurulması ve yaygınlaşmasında kullanılan araçlardan hangisi kısa belgeler olması nedeniyle araştırmanın bilgisi çok basitleştirilerek, tablo, grafik ve şekillerle sunulur?


Araştırma raporları

Politika özeti

El ilanları ve broşürler

Basın bildirisi

Araştırma özet dökümanı


11.Soru

Aşağıdakiler seçeneklerden hangisinde nicel verilerin özetlenmesinde kullanılan ölçütler ile ilgili verilen bilgiler yanlıştır?


Standart sapma varyansın kareköküdür.

Varyans standart sapmanın karesidir.

Üst çeyrek toplam kişi sayısının % 75. kişisinin aldığı değerdir.

En büyük değerden en küçük değeri çıkarttığımızda tepe değeri ile elde edilir.

Toplam kişi sayısının % 25. kişisinin aldığı değere  25. Persantil denir.


12.Soru

Araştırmada ölçüm ile ya da sayım ile verisi elde edilen özelliklerin her birine ne sim verilir? 


Değişken

Varyans

Frekans

Analiz

Birim


13.Soru

Bir olayın toplumdaki kişi, yer ve zaman itibarı ile nasıl dağıldığını belirmeye yarayan araştırmalara ne ad verilir?


Ekolojik araştırmalar

Tanımlayıcı araştırmalar 

Vaka serileri

Vaka-Kontrol araştırmaları

Kohort araştırmaları


14.Soru

I. Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen yorumlanmamış veriler yer alır.

II. Muhtemelen raporun en kısa bölümünü oluşturan bu bölüm, aynı zamanda en önemli yeridir.

III. Raporun tartışmaya meydan vermeyen en objektif kısmını oluşturmaktadır. 

Yukarıda özellikleri verilen rapor bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Bulgular

Özet

Sonuç

İçindekiler

Tartışma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi raporun içindekiler bölümünde yer alır?


 Bölüm ve sayfa numaraları

Başlık

Özet

Giriş

Gereç ve yöntem


16.Soru

Seçilen ortağa göre yapılan kıyaslamada bir organizasyondaki en iyi birimin örnek alınması ne tür bir kıyaslama çeşididir?


Rekabetçi kıyaslama

Fonksiyonel kıyaslama

 Genel kıyaslama

Süreç odaklı kıyaslama

İşletme içi kıyaslama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yönteminin yararlarından değildir?


Ulaşılmak istenilen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı sağlar

Para, iş gücü, araç-gereç anlamındaki maliyetlerin daha az olmasını sağlar.

Örneklem hatası araştırıcı tarafından öngörülen ve izin verilen bir hata olduğu için  sonuçların yorumu sırasında etkisini ölçme imkanı vardır.

Görülme sıklığı çok az olan durumların araştırılması sırasında ya çok büyük örneklerle çalışmak gerekir ya da incelenen durumla hiç karşılaşamama riski vardır.

Araştırmaya katılmama, eksik veri toplama, gözlemciler arası farklılık, ölçüm-gözlem hataları gibi hataları kontrol altına almak daha kolaydır.


18.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisinde nitel  veri toplanır?


Ne 

Kim

Nerede

ne zaman

Nasıl


19.Soru

Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan metoda ne ad verilir?


Kontrol Çizelgeleri

Neden-Sonuç Diyagramı

Pareto Analizi

Kontrol Çizelgeleri

Histogram


20.Soru

Herhangi bir karar alma sürecine yardımcı olmak amacıyla problem ya da karar konusunun bileşenleri ve mantıksal yapısını gösteren akış şemasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Karar analizi

Karar ağacı

Karar şeması

Karar sapması

Karar değerlendirmesi