Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Donobedian'ın sınıflandırmasına göre hastanın sağlık durumunda gözlenen değişiklikler aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?


Sonuç ölçüleri

Performans ölçüleri

Yapısal ölçüler

Kalite ölçüleri

Süreç ölçüleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özet yayımlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?


Araştırma kapsamına dahil olan katılımcı sayısının kesinlikle belirtilmelidir.

İkili seçeneklerde her iki değişkenin  yüzdeliklerinin verilmesi gerekmektedir.

Merkezi değer verilirken ortanca kullanılıyorsa alt ve üst çeyrekler de verilmelidir.

Merkezi değer verilirken ortamla kullanılıyorsa standart sapma da verilmelidir.

En küçük ve en büyük değerin mutlaka verilmesi gerekmektedir.


3.Soru

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge ve delile ne ad verilir?


Veri

Bilgi

Kanıt

Enformasyon

Deneme-yanılma


4.Soru

Azınlık grupların örnekte yeterince temsil edilmesini sağlarken diğer grupların temsil gücünü azaltan örnekleme modeli aşağıdakilerden hangisidir ?


çok aşamalı örnekleme

basit tesadüfi örnekleme

sistematik örnekleme

tabakalı örnekleme

küme örnekleme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını zorlaştıran faktörlerdendir?


Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmesi

Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi

Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup güven tesis etmesi

Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koyması

Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını zorlaştıran faktörlerden biridir?


Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup güven tesis etmesi

Kurum kültürü

Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi

Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koyması

Araştırmacıların doğrudan uygulayıcılarla bilgi alışverişinde bulunup onların içinde bulundukları durumu gözeterek sonuçları analiz etmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biridir?   I. Amaçlı örnekleme  II. Tabaklı örnekleme III. Kota örnekleme   IV. Kolaycı örnekleme


Yalnızca I

I ve II

I, II  III

I, II, IV

III, IV


8.Soru

Yukarıda verilen şekil ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Pozitif yönde kuvvetli ilişkiyi gösterir.

Pozitif yönde zayıf ilişkiyi gösterir.

Negatif  yönde kuvvetli ilişkiyi gösterir.

Negatif  yönde zayıf ilişkiyi gösterir.

İlişki olmadığını gösterir.


9.Soru

Bir araştırma için gönüllülerin seçilmesi aşağıdaki örneklemelerden hangisidir?


Basit tesadüfi

Sistematik

Tabakalı

Küme

 

Olasılıksız   


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri özetleri yayımlanırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır?


Dağılımın sadece en büyük değeri yayımlanmalıdır

İkili seçeneklerde (A ya da B şıkkı şeklindeki durumlarda) her iki seçeneğin de yüzdesi yayımlanmalıdır

Merkezi değeri vermede ortanca kullanılıyorsa, standart sapma da verilmelidir

Merkezi değeri vermede ortalama kullanılıyorsa alt ve üst çeyrekler de verilmelidir

Özetin dayandığı gözlem sayısı (n) daima belirtilmelidir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin yararlarından biri değildir?


Ulaşılmak istenilen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı sağlar.

Para, iş gücü, araçgereç anlamındaki maliyetlerin daha az olmasını sağlar.

Toplum içerisinde bazı kişilerin araştırmaya alınmaması nedeniyle ayrımcılık duygularına neden olabilir. 

Araştırmaya katılmama, eksik veri toplama, gözlemciler arası farklılık, ölçümgözlem hataları, gibi hataları kontrol altına almak daha kolaydır. 

Örneklem hatası araştırıcı tarafından öngörülen ve izin verilen bir hata olduğu için sonuçların yorumu sırasında etkisini ölçme imkanı vardır. 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklem büyüklüğünün tanımıdır? 


Araştırmada ele alınan toplam birim sayısıdır

Ölçüm ya da sayım verisi ile elde edilen özelliklerdir

Verileri değerlendirmekte kullanılan istatistiksel yöntemdir

Verilerin yorumlanmasına ilişkin yöntemlerdir

Bulgu sonuçlarının grafik olarak görselleştirilmesidir


13.Soru

  1. Katılımcı sayısının 20’den fazla olması
  2. Tepe eğrisinin iki ayrı kümeden oluşması
  3. Standart sapmanın aritmetik ortalamadan küçük olması
  4. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerin birbirine yakın olması

Yukarıda verilen durumlardan hangisi ya da hangilerini olması halinde dağılımın normal olduğundan söz edilebilir?


I ve II

I ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


14.Soru

Normal dağılım eğrisine sahip olan sonuçların özellikleri arasında değildir ?


Nicel değişkenlerin dağılımıdır. 

Simetriktir.

Teorik olarak aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir. 

İki ayrı tepe noktası vardır. 

Merkezi^ değerden sağa ve sola bir standart sapma mesafesinde gidilerek oluşturulan sınırlar içine dağılımdaki toplam birim sayısının % 68’i düşer.


15.Soru

İleri kalite araçlarından biri olan Matriks diyagramlarının kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilinen ve olası problemleri olmadan önce tanımlamak ve düzeltme önceliği sağlamak

Belirli bir konu hakkında çok sayıdaki fikirleri, düşünceleri ve ilişkileri gruplandırmak

Konu veya problemin unsurları arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin resimli sunumunu sağlamak

Bir amaca varmak veya bir problemi çözmek için sistemli bir düşünme tarzı oluşturmak

İşlerin, fonksiyonların ve karakteristiklerin aralarındaki ilişki ve kolerasyon kaynağını kurmak ve onların nispi önemini göstermek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden değildir?


Amaçlı örnekleme

Kolaycı örnekleme

Kısa vadeli örnekleme

Kota örnekleme

Kartopu örnekleme


17.Soru

Epidemiyoloji, bir toplumda sağlık ve sağlık sorunlarının dağılımını tanımlamamızı sağlar. Epidemiyoloji bu fonksiyonu yerine getirirken aşağıdaki sorulardan hangisini kullanmaz?


Sorundan kim etkilenecektir?

- Sorun nedir?

- Bu sorun nerede ortaya çıkmıştır?

- Bu sorun  ne zaman ortaya çıkmıştır?

Bu sorunun sıklığı nedir?


18.Soru

Aritmetik ortalama bulununca her bir kişinin değeri ile ortalama arasındaki fark alınıp bu farklar toplanır ve serbestlik derecesine (kişi sayısının bir eksiği) bölünerek aşağıdakilerden hangisi bulunur?


Aritmetik ortalama 

Standart sapma 

Dağılım aralığı

Tepe değeri

Varyans


19.Soru

Evrenin tümünden veri toplanmadığı sürece seçilecek örneklerden elde edilecek sonuçlar her zaman belirli bir güven düzeyinde ve belirli bir hata payı ile geçerli olacaktır. Bu hata payına “....................” adı verilir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


öngörülemeyen hata

Olası hata

Genel hata

örnekleme hatası

Sabit hata


20.Soru

O¨rnek büyüklüğü hesabı sırasında kullanılan formül ve yöntemler aslında hangi örnekleme yöntemi için geçerlidir?


Küme örnekleme

Tabakalı örnekleme

Basit tesadüfi örnekleme

Sistematik örnekleme

Çok aşamalı örnekleme