Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örneklem hatasının fazla, temsil gücünün ise az olduğu örnekleme yöntemleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sistematik örnekleme - Tabakalı örnekleme

Küme örnekleme - Çok aşamalı örnekleme

Basit tesadüfi örnekleme - Kartopu örnekleme

Kota örnekleme - Kolaycı örnekleme

Amaçlı örnekleme - Sistematik örnekleme


2.Soru

I. Bütün çalışanların katılımını sağlamak

II. İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek

III. İşletmenin karlılığını maksimuma çıkartmak

IV. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini hızlı, sürekli ve hatasız olarak karşılamak

Yukarıdakilerden hangileri kalite yönetiminin amaçlarındandır?


II-III-IV

I-III-IV

II ve IV

I-II-IV

II ve III


3.Soru

5000 kişiye ait hasta dosyası evreninde araştırma planlanırken gerekli olan
örnek büyüklüğünün 500 kişi olacağı hesaplanmış olsa evrendeki hangi dosyaların bu 500 arasında yer alması gerektiğine karar vermek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılabilir?


Basit tesadüfi örnekleme

 Sistematik örnekleme

 Tabakalı örnekleme

Küme örnekleme

Çok aşamalı örnekleme


4.Soru

Bir araştırma projesinin sonuçları ve bu sonuçlardan çıkarılan politika önerilerini uzman olmayan muhataplara aktarmak için
hazırlanan kısa belgeye ne isim verilir?


Politika özeti

Rapor

Bildirim

Araştırma makalesi

Basın Bildirisi


5.Soru

Evrenin tümünden veri toplanmadığı zaman seçilecek örneklerden elde edilecek sonuçlar her zaman belirli bir güven düzeyinde ve belirli bir hata payı ile geçerli olacaktır. Bu hata payına ne ad verilir?


Örnek hatası

Hatalı evren

Örnekleme hatası

Problem hatası

Örneklemin formulite hatası


6.Soru

.......... genellikle dağılım şeklini, merkez değerini ve dağılımın tabiatını analiz ederek problemleri belirlemede kullanılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

Kontrol Çizelgeler

Pareto Analizi

Neden-Sonuç Diyagramı

Histogram


7.Soru

I. Vaka

II. Toplum

III. Zaman

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ölçüm yapabilmek için tanımlanması gereken ögeler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Bir yerleşim yerindeki yaşlı nüfusun sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama başvuru sayısının 13, standart sapmasının ise 4 olup olmadığı, en fazla 0.5’lik bir sapma, yani örneklem hatası ile bulunmak isteniyor. Yerleşim yerindeki yaşlı nüfus sayısı 2000 ise en küçük örnek büyüklüğü ne olmalıdır?

(2000 kişilik evrenden en az  kaç kişilik örnek seçilmesi gerekmektedir?)


220

110

200

180

190


9.Soru

Kızamık görülme sıklığına ilişkin bir çalışma yapılıyor ise, kızamık hastalığının küçük yaşlarda daha sık, ileri yaşlarda daha az görülmesi gerçeğinden hareketle  örneğe küçük yaştaki kişilerden az sayıda alınması yeterli olabilecek, ileri yaştaki kişilerin ise daha fazla oranda alınması gerekecektir. Söz konusu örnekleme türü ve adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Olasılıklı örnekleme-Tabakalı örnekleme

Olasılıksız örnekleme-Tabakalı örnekleme

Olasılıksız örnekleme-Kota örnekleme

Olasılıklı örnekleme-Tabakalı örnekleme

Olasılıklı örnekleme-Küme örnekleme


10.Soru

.......... en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması ile bulunur. Boşluğa aşağıdakilerden hangi kavram gelmelidir?


Dağılım aralığı

Tepe değeri

Varyans

Standart Sapma 

Aritmetik ortalama


11.Soru

  • Zaman, iş gücü ve parasal anlamda maliyet azalır.
  • Örnekleme sırasında söz konusu olabilecek ayrımcılık duyguları engellenir.

Yukarıdaki açıklamalar hangi örneklem türüne aittir?


Küme örneklemenin güçlü yanları

Tabakalı örneklemenin güçlü yanları

Basit tesadüfi örneklemenin güçlü yanları

Çok aşamalı örneklemenin güçlü yanları

Sistematik örneklemenin güçlü yanları  


12.Soru

I.  Örnek büyüklüğü fazla ve geniş bir alana yayılıyorsa zaman,  iş  gücü      ve   parasal açıdan maliyeti yüksek olur.   II.  Evrendeki azınlık gruplar tam olarak temsil edilmeyebilir.  III.  Örneğe seçilen veya seçilmeyen kişilerde ayrımcılık                     duygularına neden olabilir. Yukarıda zayıf yönleri verilen Olasılıklı Örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Basit tesadüfi örnekleme

Sistematik örnekleme 

Tabakalı örnekleme

Küme örnekleme

Çok aşamalı örnekleme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir?


Evrenin tanımlanması

 Evrenin ölçülmesi

 Örnekleme yönteminin belirlenmesi

Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örneklem birimlerinin seçilmesi     


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istatistikte süreç kontrolünün aşamalarından biridir?


Sürecin kar-zarar hesabı

Sürecin seçimi

Sürecin sonucundaki ürünün özelliği

Sürecin hangi araçlarla biteceği

Sürecin kimlerden oluştuğu


15.Soru

I. Tartışma ve sonuç

II. Özet

III. Bulgular

IV. Gereç ve yöntem

V. Giriş

Bilimsel araştırma raporlarında etkili bilgi aktarımının sağlanması için yukarıdaki rapor bölümleri nasıl sıralanmalıdır?


II-V-IV-III-I

V-II-IV-III-I

III-IV-II-V-I

IV-II-III-I-V

I-III-IV-II-V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin sakıncalarından biridir?


Ulaşılmak istenilen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı sağlar.

Para, iş gücü, araç gereç anlamındaki maliyetlerin daha az olmasını sağlar.

Görülme sıklığı çok az olan durumların araştırılması sırasında ya çok büyük örneklerle çalışmak gerekir ya da incelenen durumla hiç karşılaşamama riski vardır.

Sağlıkla ilgili konular çok değişkenli olduğu için küçük gruplar sayesinde değişkenlerin etkisinin kontrolü daha kolay olur, daha kesin sonuçlar elde edilir.

Araştırmaya katılmama, eksik veri toplama, gözlemciler arası farklılık, ölçüm/gözlem hataları, gibi hataları kontrol altına almak daha kolaydır.  


17.Soru

Sağlık bilimlerindeki araştırmalarda iki oranın karşılaştırılmasında kullanılan % 95 güven aralığı sıfır (0)'ı içerirse hangi durum söz konusu olur? 


p'nin değeri 0.05'ten küçük çıkar

Aralığın küçük ucu pozitif değer alır

Aralığın büyük ucu negatif değer alır

Gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmaz

Yüzdeler arasındaki fark 0.05 düzeyinde olur 


18.Soru

Bir dağılımın normal dağılıma uyduğu kanaatine varılması için kaçın üzerinde  gözlem gerekmektedir?


10

15

20

25

30


19.Soru

Genel olarak istatistiksel süreç kontrolü kaç aşamadan meydana gelir?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortağa göre seçilen kıyaslama türlerinden biri değildir?


İşletme içi kıyaslama

Rekabetçi kıyaslama

Fonksiyonel kıyaslama

Süreç odaklı kıyaslama

Genel kıyaslama