Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü hesaplamada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Örnekleme yöntemi

Araştırmanın amacı ve türü

İncelenen değişkenin ölçüm biçimi

Öngörülen sapma miktarı

Evren büyüklüğü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?


Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koyması

Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını

talep etmesi

Araştırmacıların doğrudan uygulayıcılarla bilgi alışverişinde bulunup onların

içinde bulundukları durumu gözeterek sonuçları analiz etmesi

Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olması

Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evren için kullanılabilir?


Ortalama

Oran

Parametre

Standart sapma

Varyans


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir süre içinde canlı doğup da yaşamın ilk 4 haftası içerisinde ölen bebeklerin aynı süre içindeki canlı doğum sayısına bölünmesi ile hesaplanır?


Neonatal Ölüm Hızı

Perinatal Ölüm Hızı

Beş Yaş Altı Ölüm Hızı

Bebek Ölüm Hızı

Kaba Ölüm Hızı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya konulmasında zorlaştırıcı faktörler arasında yer alır?


Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmesi

Araştırmacıların yeni çözüm önerileri ortaya koyması

Araştırma sonuçlarını duyurmak için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi

Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup, güven sağlaması

Araştırmacıların uygulayıcılarla bilgi alışverişinde bulunup, sonuçları analiz etmesi


6.Soru

Stratejiyi aksiyona dönüştürmeye yardım eden, vizyon ve stratejiden kökenini alan bir ölçüm sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Neden-Sonuç Diyagramı

Stratejik Yönelim

Ayrımlı Dağılım 

Dengeli Puan Cetveli

Finansal perspektif


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik odaklı kıyaslamaya örnek olarak gösterilebilir?


Fiyat 

Pazara teslim zamanı 

Güvenirlik 

Teknik özellik 

Yeni hizmet geliştirme


8.Soru

Sağlık göstergeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Toplumun sağlık statülerini iyileştirmek amacı vardır. 

Sağlık hizmetlerinin hakkaniyetli şekilde sunulmasını amaçlar.

Sağlık hizmetlerinde çıktı ve sonuçlarda ölçülmelidir.

Sistemin başarısı doktor, hemşire gibi personel sayısı ile doğrudan ölçülür.

Kaynak kullanımı önemlidir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rapor için bilgi derlerken kullanılan ikincil bilgi kaynağıdır?


Testler 

İstatistikler

Anketler

Görüşmeler

Diyaloglar


10.Soru

1960’larda Jiro Kawakita tarafından geliştirilmiş ve KJ metodu olarak bilinen belirli bir konu hakkında çok sayıdaki fikirleri, düşünceleri ve ilişkileri gruplandırmak amacıyla kullanılan ileri kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?


İlişkiler Diyagramı

İlgi Diyagramı (Affinity Diagram)

Kök Neden Analizi

Matris Diyagram

Poke-Yoke Analizi


11.Soru

Uzun süreli ve kapsamlı araştırmalarda araştırma sürerken araştırmada rol alan kişileri ve ilgili kuruluşları düzenli olarak bilgilendirmek ve bilgilerini güncellemek, araştırmaya ilgiyi diri tutmak bakımından etkili olan yol aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırmanın Özet Dokümanı

El İlanları

Basın Bildirisi

Araştırma bülteni

Kurumsal Web Sayfaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi normal dağılıma uygunluğu sınamak için kullanılmaktadır?


Tek Örnekte Kolmogorov-Smirnov Testi

Tek Yönlü Varyans Analizi

Ki-Kare

t-Testi

Spearman'ın Korelasyon Analizi


13.Soru

Bir araştırma raporunun hangi bölümünde bulguların hipotezi destekleyip desteklemediği, beklenenden farklı bir durumla karşılaşılıp karşılaşılmadığı, elde edilen bulguların aynı konuyu araştıran başka çalışmalara göre durumu ile araştırma sonuçlarının teorik ve pratik etkilerinden bahsedilir?


Gereç ve yöntem

Tartışma ve sonuç

Özet

Bulgular

Giriş


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basit tesadüfi örneklemenin güçlü yanları arasında yer almaktadır?

 


Örneğin evrene eşit olarak dağılması sağlanır. 

Evrendeki azınlık grupların temsil edilmesi mümkündür.

İstatistiksel  hesaplamalar ve tahminler kolay yapılır. 

Ayrımcılık duygusu engellenir.

Her türlü maliyet azalır.


15.Soru

Olasılık hesaplarındaki toplama ve çarpma kuralları uygulandığında normal bir paranın on atışta beş kez yazı beş kez de tura gelme olasılığı yüzde  kaçtır?


%10

%15.5

%20

%24.6

%30.2


16.Soru

 Ki kare testlerinin geçerliliğinde 2x2 tablolarının kullanılabilmesi için N en az kaç olmalıdır?


40

41

45

50

55


17.Soru

Araştırma sonuçlarının ilişkili olduğu tüm kişiye da nesnelere ----------- , araştırmanın yapıldığı küçük gruba ise ------------ denir.


evren / örnekleme

evren / örnek

popülasyon / örnekleme

kainat / örnekleme

hedef grup / popülasyon


18.Soru

Neden Sonuç Diagramı hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?


1950'li

1960'lı

1970'li

1980'li

1990'li


19.Soru

  • Hedef kitleyi iknaya çalışmamak
  • Akademik değil profesyonel üslup kullanmak
  • İleri sürülen görüşleri bir kanıta dayandırmak
  • Belli bir probleme odaklanmak
  • Basit ve anlaşılır bir dil kullanmak

Yukarıda verilen özellikler araştırma sonuçlarının duyurulmasında kullanılan hangi araca aittir?


Araştırma raporları

Basın bildirisi

Araştırma makalesi

Politika özeti

Araştırma bülteni


20.Soru

Çalışmalarda ideal olanı inceleme konusunu taşıyan bütün birimleri (örneğin, diyabet
hastalığını inceliyorsak bütün diyabet hastalarını) ele almaktır. Ancak evrendeki milyonlarca bazen milyarlarca birimi ele almaya zaman, emek ve finansal kaynak yetmez. Bu nedenle incelenmek istenen durumu taşıyan bir grup oluşturulur ve bu gruba ..................... denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Ratgele seçilim

Evren

Paremetre

Örneklem

Değişken