İKTİSADA GİRİŞ Dersi Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

GSYİH = C + I + G + NX formulünde bulunan değişkenleri yazınız?


CEVAP:

Tüketim harcamaları (C), Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (Yatırım Harcamaları) (I), Devletin nihai tüketim harcamaları (G) Net İhracat ((X-M) ya da NX)