AFET YÖNETİMİ I Dersi Afet Yönetimi ve Temel Kavramlar soru cevapları:

Toplam 23 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Toplumlar ve ülkeler niçin afet yönetimi bilimi kapsamında çalışmalar yapmaya hız vermişlerdir?


CEVAP:

Doğa ve teknoloji kaynaklı afetler; hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, yanlış yer seçimi, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler gibi birçok nedene bağlı olarak gerek dünya gerekse ülkemiz için her geçen gün daha fazla tehlike ve risk oluşturmaktadır. Bu nedenle toplumlar ve ülkeler afetlere karşı daha fazla duyarlı olmaya başlamış afet zararlarını/kayıplarını minimum düzeye indirebilmek için çare arayışlarına ve afetlerin en iyi nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda afet yönetimi bilimi kapsamında çalışmalar yapmaya hız vermişlerdir.


#2

SORU:

AFAD'ın Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü'nü hazırlamasındaki amaç nedir?


CEVAP:

 “Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, temel olarak afet yöneticileri ve afet konusunda çalışacak olanlara ana bilgileri verecek ve aralarındaki dil birliğini sağlayacak şekilde hazırlanmış ve ilgili tüm birimlere dağıtılmıştır.


#3

SORU:

Acil durum ne demektir, tanımlayınız?


CEVAP:

Acil durum; büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller şeklinde tanımlanır. 5902 sayılı kanunda ise, “Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak tanımlanmıştır.


#4

SORU:

Afet ne demektir, tanımlayınız?


CEVAP:

Afet ise toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay şeklinde tanımlanmaktadır.


#5

SORU:

Kriz ne demektir, tanımlayınız?


CEVAP:

Kriz; normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hali şeklinde tanımlanmaktadır.


#6

SORU:

Kriz yönetimi, Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimini kısaca tanımlayınız?


CEVAP:

Kriz yönetimi kriz hali şartları süresince uygulanan, durumu normale döndürmeyi amaçlayan geçici bir yönetim biçimidir diye tanımlanır.

Acil Durum Yönetimi, acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecidir.

Afet Yönetimi; Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekûn bir mücadele süreci olarak tanımlanmaktadır.


#7

SORU:

Afet yönetiminin, kriz ve acil durum yönetiminden en önemli farkı nedir?


CEVAP:

Afet yönetiminin, kriz ve acil durum yönetiminden en önemli farkı sürekli olmasıdır. Kriz yönetimi ve acil durum yönetimi ise sürekli değildir, belirli bir zamanla sınırlıdır ve acil durum veya kriz yönetimini gerektiren olay ve nedenler ortadan kalktığında sona erer


#8

SORU:

Kriz ve acil durum arasındaki ortak yönler nelerdir?


CEVAP:

Kriz ve acil durum arasındaki ortak yönler krizin ve acil durumun olayın ortaya çıkması ile başlaması, pik seviyeye ulaşması, alınacak önlemlerle krize veya acil duruma neden olan sebeplerin ortadan kalkması ile normale dönüşün sağlanması ve sürecin tamamlanmasıdır.


#9

SORU:

Hangi faaliyetler acil yardım faaliyetleri olarak adlandırılır?


CEVAP:

Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma gibi faaliyetler de Acil Yardım diye isimlendirilir.


#10

SORU:

Osmanlı dönemindeki ilk afetin şiddeti ve sonuçları nelerdir?


CEVAP:

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan ve büyüklüğü 7.6 civarında tahmin edilen deprem en çok bilgiye sahip olduğumuz ilk afettir. Bu deprem neticesinde 13 bine yakın insanın can verdiği ve 1047 binanın yıkıldığı düşünülmektedir.


#11

SORU:

Türkiye Cumhuriyetindeki en büyük deprem nerede ve ne zaman olmuştur ne gibi sonuçlar doğurmuştur?


CEVAP:

27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen ve çok geniş bir bölgeyi etkileyen, 33.000 kişinin yaşamını yitirmesine, 100.000 kişinin yaralanmasına ve 120.000 konutun yıkılması veya ağır hasar görmesine neden olan 8.0 büyüklüğündeki Erzincan depremi genç Cumhuriyet için oldukça ağır sonuçlar doğurmuştur.


#12

SORU:

İmar ve İskân Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur ve görevi nedir?


CEVAP:

1958 yılında da 7116 sayılı kanun ile İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuştur. Ülkede meydana gelebilecek doğa kaynaklı afetlerden birinci derecede sorumlu kurum olarak kabul edilen bu bakanlık bundan sonraki süreçte de en aktif rolü üstlenen kurumsal yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.


#13

SORU:

 Afet yönetiminin kronolojik süreci kaç temel safhada incelenir?


CEVAP:

 Afet yönetiminin kronolojik süreci daha önce birçok çalışmada belirtildiği gibi aşağıdaki gibi dört temel safhada incelenir.

• 1944 Öncesi Dönem,

• 1944 – 1958 Dönemi,

• 1958 – 1999 Dönemi

• 1999 – günümüz.


#14

SORU:

Afet Yönetimi nasıl bir yönetim sürecidir?


CEVAP:

Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü, dinamik ve karmaşık bir yönetim sürecidir.


#15

SORU:

Afet Yönetimi Döngüsü hangi anlamlara gelmektedir?


CEVAP:

Afet Yönetimi Döngüsü aşağıdaki anlamlara gelir.

• Her aşamada yapılan faaliyetlerin, bir sonraki evrede yapılması gereken faaliyetlerin başarısını doğrudan etkileyeceğini anlatır.

• Bu nedenle de afet yönetimi sistemi, kapsamlı, entegre veya bütünleşik afet yönetimi olarak ta adlandırılır.

• Sistemin temelinde tüm tehlike ve riskleri dikkate alan zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin olaylar olmadan önce, kapsamlı ve birbirleri ile entegre olmuş bir şekilde yürütülmesi yatmaktadır.

• Zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin etkin olarak uygulanamamış olması, olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarındaki gayretlerin başarısız olmasına neden olmaktadır.


#16

SORU:

Afet Yönetimi nasıl bir anlayışla uygulanmalıdır ve neleri hedeflemelidir?


CEVAP:

Bu yaklaşım doğrultusunda afet yönetimi;

• Bütünleşik: Afetlerin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin tümünü içeren,

• Çağdaş: Tüm imkân ve kaynakları bir noktada toplayan, toplam kalite yönetimini benimseyen ve afeti bir bütün olarak gören,

• Toplum Tabanlı: Afetlerin dört evresinde de kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımını sağlayan,

bir anlayışla uygulanmalıdır ve

• Can kaybı ve yaralanmaları önlemeyi;

• Mal-mülk, sosyo-ekonomik yapı, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumayı,

• İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı,

hedeflemelidir.


#17

SORU:

Çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esasları afet öncesinde, afet sırası ve sonrasında nasıl olmalıdır?


CEVAP:

Çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esasları afet öncesinde, afet sırası ve sonrasında aşağıda verildiği gibi olmalıdır :

Afet Öncesinde:

• Meydana gelebilecek afetlerden toplumun en az zarar ve fiziksel kayba uğraması için gereken tüm teknik, idari ve yasal önlemleri afet olmadan önce almalıdır.

• Mümkün olan hallerde olayları önlemeli, mümkün olmayan hallerde ise arama, kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının en hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için planlar ve hazırlıklar yapmalıdır.

• Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dâhil etmeli ve böylelikle mevcut riskin artmasını önlemeli ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamalıdır.

• Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir.

Afet Sırası ve Sonrasında:

• Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmalı ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıdır.

• Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumalıdır.

• Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda karşılamalı ve hayatın bir an önce normal hale gelmesini sağlamalıdır.

• Afetin doğurabileceği ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıpların en düşük düzeyde olmasını sağlamalıdır.

• Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturmalıdır.


#18

SORU:

Evrensel ölçülerde etkin afet yönetimi uygulayabilecek bir kuruluşun hangi özelliklere sahip olması gereklidir?


CEVAP:

Evrensel ölçülerde etkin afet yönetimi uygulayabilecek bir kuruluşun;

• Katılımcı,

• Açık ve hesap verebilir,

• Stratejik vizyon sahibi,

• Tutarlı ve kendini sürekli yenileyebilen (dinamik),

• Ortak aklı kullanabilen (uzlaşmayla karar alabilen),

• Adaletli ve eşitlikçi,

• Afet yönetimini planlayıp uygulayabilen,

• İşbirliği ve koordinasyon sağlamada yeterli,

• Kaynak yaratabilen ve kaynaklarını etkin kullanabilen,

• Toplumun imkân ve kaynaklarını harekete geçirebilen,

• Olaylara müdahalede zamanında, hızlı ve etkili olabilen,

bir kuruluş olması gerekir.


#19

SORU:

Türkiye’de afet yönetim yapısı üzerinde belirleyici olacak temel ilkeler nelerdir?


CEVAP:

Türkiye’de afet yönetim yapısı üzerinde belirleyici olacak temel ilkeler aşağıda yer almaktadır :

• Afet yönetimi tüm aşamalarıyla (risk azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme) bir kamu hizmetidir, bu hizmeti almak anayasal bir yurttaşlık hakkıdır.

• Afet yönetimi (kendi içinde de dallara ayrılan) bir uzmanlık konusudur. Devlet, farklı uzmanlık alanlarının disiplinler arası çalışmalarını koordine ederek uzmanlığı etkin kılan bir afet yönetimi yapısını kurmak ve devamlılığını sağlamakla görevlidir.

• Devlet afet yönetim sisteminin alt yapısını oluşturma konusunda tek yetkili ve nihai sorumlu olmakla birlikte tek aktör olmak zorunda değildir: Devlet afet yönetimine ilişkin tüm görevleri kendisi yerine getirmeyebilir, gerekli görülen durumlarda devlet dışı aktörleri görevlendirebilir.

 • Yurttaşlar, afet yönetiminin parçalarıdır ve kendileri için yasayla belirlenmiş sorumlulukları yerine getirerek afet yönetimine katkıda bulunmakla görevlidirler.

• Devlet afet yönetiminin örgütlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde kalitenin korunmasından sorumludur.

• Devlet, afetlerin ve afet yönetiminin maliyetini topluma eşit olarak dağıtmak için gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.

• Afet yönetimi kritik bir hizmettir, afet yönetimine ilişkin konular yasamada, kamu politikası üretiminde, kaynak planlamasında önceliklidir.

• Merkezi planlama ve yukarıdan aşağıya uygulamalarla etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak mümkün değildir. Afet yönetimi ancak yerelden merkeze doğru talep, planlama ve uygulamalar ile etkin olabilir. Yerelde karar mekanizmaları da dahil olmak üzere halkın katılımını sağlamak esastır.


#20

SORU:

Zarar azaltma aşamasında yapılması gereken çalışmalar nelerdir? 


CEVAP:

Zarar azaltma aşamasında yapılması gereken çalışmaların bir kısmı aşağıdaki gibidir.

• Afet yönetimi süreç ve uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin (mevzuatın) gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yeniden düzenlenmesi,

• Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zarar ve fiziksel kayıplarla kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemlerin olaylar olmadan önce alınması,

• Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise, kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının zamanında, hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasının sağlanması,

• Yapı ve deprem/afet yönetmeliklerinin, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,

• Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması,

• Ülke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,

• İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

• Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplumda bir zarar azaltma kültürünün oluşturulması,

• Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi ve uygulamasının sağlanması,

• Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.


#21

SORU:

Hangi çalışmalar zarar azaltma çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir?


CEVAP:

Zarar Azaltma Çalışmalarına Örnek olarak aşağıdaki çalışmalar gösterilebilir.

• Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları

• Kentsel Dönüşüm

•Riskli binaların tespiti ve riskli olanların yıkılması veya güçlendirilmesi

• Mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması

• İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması

• Afet Bilgi Sisteminin kurulması

• Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin kurulması ve işletilmesi

• Türkiye Ulusal Deprem Kayıt Ağının kurulması ve işletilmesi

• Heyelan ve Kaya Düşmesi tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları

• Çığ tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları

• Diğer afet tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları

• Deprem Bölgeleri Haritası ve Afet / Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliklerinin Hazırlanması

• Afet Kanunu ve Afetlerle ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanması

• Afete Maruz Bölge veya Afet Riskli alanların belirlenerek bu bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi veya var olanların başka bir bölgeye nakli


#22

SORU:

Müdahale aşamasının ana hedefleri nelerdir?


CEVAP:

Müdahale aşamasının ana hedefi;

• Mümkün olan en kısa süre içerisinde, olayın yol açtığı kayıp ve zararlarla, ihtiyaçları ve yapılması gereken faaliyetlerin önceliklerini belirlemek,

• Zamanında, hızlı, etkili ve iyi organize olmuş arama kurtarma faaliyeti ile mümkün olan en kısa süre içerisinde, çok sayıda insan hayatını kurtarmak,

• Yaralıların önceliklerine göre, uygun yerlere naklini ve tedavilerini sağlamak,

• Açıkta kalan insanların barınma, beslenme, tahliye, korunma, ısınma, güvenlik, psikolojik destek vb. gibi hayati gereksinimlerini en kısa süre içerisinde karşılamak,

• Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda ve en akılcı yöntemlerle karşılamak ve hayatın bir an önce normal hale getirilmesini sağlamak,

• Afet sonrasında ortaya çıkabilecek olan, yangınlar, salgın hastalıklar, tehlikeli madde yayılmaları vb. gibi ek tehlike ve risklerden insan hayatını korumak,

• Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya yaraların bir an önce sarılmasını sağlamak,

• Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturmaktır.


#23

SORU:

İyileştirme ve Yeniden İnşa Faaliyetlerinin Ana Hedefleri nelerdir?


CEVAP:

İyileştirme ve Yeniden İnşa Faaliyetlerinin Ana Hedefleri

• Afete uğramış toplulukların haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon gibi hayati ihtiyaçlarının düzenli biçimde sağlanması,

• Barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözümlerin geliştirilmesi, daha gelişmiş ve güvenli daimi iskânın sağlanması,

• Kamu hizmetlerinin, eğitim, sosyal ve ekonomik faaliyetler başta olmak üzere günlük yaşamın zaman içerisinde geliştirilerek, normale döndürülmesi ve

• Afetten etkilenen topluluklar için, daha gelişmiş ve güvenli daimi iskânın sağlanması ve tüm donanımları ile daha gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturulmasıdır.