AFET YÖNETİMİ I Dersi Afete Hazırlık Aşaması soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Afetler meydana geldiklerinde ne tür kayıplara yol açabilirler?


CEVAP:

Afetler meydana geldiklerinde fiziksel, ekonomik ve psikolojik kayıplara yol açabilirler.


#2

SORU:

''Altın'' saat kavramı afeti izleyen ilk kaç saati kapsar?


CEVAP:

''Altın saat'' kavramı afeti izleyen ilk 72 saati kapsar. 


#3

SORU:

Hangi süreç afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinmektedir? 


CEVAP:

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, giyim, barınma gibi) karşılanması ve kayıpların artmaması için çeşitli önlemlerin alınması süreci afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinmektedir.


#4

SORU:

Merkezi ve yerel yönetimlerin afet anındaki görevleri nelerdir? 


CEVAP:

Merkezi ve yerel yönetimler afet anında halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür ve bunların teminine yönelik tüm faaliyetleri risk yönetimi yani zarar azaltma ve hazırlık aşamaları kapsamında yerine getirmelidirler.


#5

SORU:

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı hazırlıklı olmaları için neler yapmalılar?


CEVAP:

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı hazırlıklı olmaları için temel afet bilinci veya afete hazırlık kapsamında eğitimler ve önlemler almalılar. 


#6

SORU:

Milli Eğitim bakanlığın müfredatına afetlerle ilgili derslerin eklenmesinin amacı nedir?


CEVAP:

Milli Eğitim bakanlığın müfredatına afetlerle ilgili derslerin eklenmesinin amacı toplumda afet kültürünün oluşturulmasıdır. 


#7

SORU:

“Doğa kaynaklı ve Teknolojik afetler konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve AFEM’in Rolü” başlıklı çalışmanın yazarı kimdir?


CEVAP:

“Doğa kaynaklı ve Teknolojik afetler konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve AFEM’in Rolü” başlıklı çalışmanın yazarı Dr. Nehir Varol'dur. 


#8

SORU:

Afetin hangi aşamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından, herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek  için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Afetin hazırlık aşamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından, herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek  için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır.


#9

SORU:

Bilinen 4 afet yönetim aşamaları nelerdir? 


CEVAP:

Bilinen 4 afet yönetim aşamaları zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme aşamalarıdır.


#10

SORU:

Afetin zarar azaltma aşaması neye yönelik faaliyetleri kapsar?


CEVAP:

Afetin zarar azaltma aşaması can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar.


#11

SORU:

Afetin hangi aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır?


CEVAP:

Afetin müdahele aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır.


#12

SORU:

Erken uyarı nedir?


CEVAP:

Erken uyarı, afet riskini engellemek veya azaltmak amacıyla insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak şekilde haberdar edilmesini sağlamaktır. 


#13

SORU:

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunma nedir? 


CEVAP:

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunma tahmindir


#14

SORU:

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yılda yayınlanmıştır?


CEVAP:

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında yayınlanmıştır. 


#15

SORU:

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı nedir?


CEVAP:

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. 


#16

SORU:

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması afetin hangi aşamasının faaliyetleridir? 


CEVAP:

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması afetin hazırlık aşamasının faaliyetleridir.


#17

SORU:

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlike Bilgi Sistemleri ve Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme afetin hangi aşamasının faaliyetleridir?  


CEVAP:

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlike Bilgi Sistemleri ve Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme afetin zarar azaltma aşamasının faaliyetleridir.


#18

SORU:

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı'nın (AFAD) görevi nedir? 


CEVAP:

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı'nın (AFAD) görevi ülke genelinde afet yönetimi ile ilgili
faaliyetleri düzenlemek, yönlendirmek, koordine etmek, desteklemek ve denetlemektir. 


#19

SORU:

Afet yönetim sisteminde “Risk yönetimi” evresi olarak bilinen süreçte hangi faaliyetler yer alıyordur? 


CEVAP:

Afet yönetim sisteminde “Risk yönetimi” evresi olarak bilinen süreçte afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler yer alıyordur. 


#20

SORU:

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama
dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç ne olarak adlandırılıyor? 


CEVAP:

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç “kriz yönetimi” olarak adlandırılıyor.