AĞ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Dersi Ağ Yönetimi ve SNMP soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bilgisayarları kaç başlık altında sınıflandırabiliriz?


CEVAP:

Bilgisayarlar genel olarak 4 sınıfa ayrılırlar:

 • Süper bilgisayarlar
 • Sunucu Bilgisayarlar
 • Kişisel bilgisayarlar
 • Taşınabilir bilgisayarlar

#2

SORU:

MAC adresi nedir?


CEVAP:

MAC adresi, fabrika çıkışında her ağ kartının üzerinde yerleşik belleğe kodlanmış bulunan, 48 bitten oluşan bir sayıdır. Her MAC adresi benzersizdir. Tüm ağ kartları farklı bir MAC adresi taşımakta ve yerel alan ağ haberleşmesi bu küresel tekil sayıya bağlı olarak gerçekleşmektedir.


#3

SORU:

Tekrarlayıcıların (Repeaters) işlevi nedir?


CEVAP:

Tekrarlayıcı cihaz, bir arayüzünden aldığı zayıflamaya başlamış voltaj seviyesini (veriyi) güçlendirerek diğer çıkışından göndermektedir. Bu sayede verinin iletim menzili uzamaktadır. Kablosuz ortamda da aynı şekilde zayıflamaya başlayan ağ yayınını alıp kuvvetlendirerek tekrar veren ara cihazlar bulunmaktadır.


#4

SORU:

Göbek Cihazların (Hubs) işlevi nedir?


CEVAP:

Tekrarlayıcı cihazın çok arayüze sahip olanına ise Göbek Cihaz (Hub) adı verilmektedir. Göbek cihaz, bir arayüzünden aldığı veriyi, diğer tüm arayüzlerine güçlendirerek göndermekte ve bu sayede aynı anda bağlantı yapan çok sayıda cihaza verinin ulaşması sağlanmaktadır.


#5

SORU:

Köprülerin (Bridges) görevi nedir?


CEVAP:

İkinci katman cihazlar olan köprüler sayesinde ağ bağlantıları, ağı iki farklı bölüme ayıracak şekilde düzenlenmektedir. İki arayüze sahip köprüler, paketlerin başlığında bulunan MAC adreslerine göre seçimli olarak veri iletimine imkân sağlamaktadır. Bu sayede iletimi gerekmeyen veriler diğer arayüze geçmemekte ve ağ kaynakları verimli biçimde kullanılmaktadır.


#6

SORU:

Anahtar Cihazlarlar (Switches) hangi görevileri yerine getirirler?


CEVAP:

Köprülerin çok arayüzlü şekli olan anahtar cihazlar, İletilmek üzere gelen paketin MAC adresine göre seçimli iletme yapabilmesi sayesinde, diğer hatlara veri göndermeden, paketi yalnızca ilgili alıcının bulunduğu hatta yönlendirir. İletim esnasında, gönderimden önce ve gönderim esnasında dinleme yaparak gerekli ortam erişim kontrol protokollerini de yerine getirmektedir. Anahtar cihazlar ayrıca kendisine bağlı olan bilgisayar çiftlerinden aynı anda birkaçının, çarpışma olmadan veri iletimine olanak sağlarlar. Anahtar cihazların bir özelliği de farklı hızlardaki ağları birbiri ile haberleştirmesidir. Son yıllarda yönlendirici gibi çalışan anahtar cihazlar da kullanıma sunulmuştur. 


#7

SORU:

Anahtar cihazlar hangi ağ topolojisini kullanmaktadır?


CEVAP:

Anahtar cihaz, topoloji olarak yıldız topolojisi kullanmaktadır.


#8

SORU:

Yönlendiricilerin (Routers) sorumlulukları nelerdir?


CEVAP:

TCP/IP modelinin üçüncü katmanında çalışan yönlendiricilerin asıl sorumluluğu, paket yönlendirmesi sayesinde küresel internete bağlı bilgisayarlar arasında paket değişimine olanak sağlamaktır. Kendisine gelen paketin IP adresine bakarak hangi arayüzden gönderileceğine karar vermek, yönlendiricinin görevidir. Paket gönderimi için doğru yolun seçimi adına yönlendiriciler, kendi içlerinde belirli algoritmalar yardımıyla oluşturulan tablolar barındırmaktadırlar. Bu tablolar, ağa bağlı cihazlar arasında paket gönderimi için en kısa, trafiği en az, maliyeti en düşük, kapasitesi en yüksek yolların seçimi ile oluşturulmaktadır.


#9

SORU:

Ağ yönetiminde temel amaç nedir?


CEVAP:

Ağ yönetiminde temel amaç, ağın büyüklüğü önemli olmaksızın, gerekli kontrolleri ve izlemeleri yaparak ağın sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Ağ yöneticileri bazı yöntemler ve araçlar ile ağı takip ederek verimli çalışmasını sağlamaya çalışırlar.


#10

SORU:

Ağ yöneticileri istatistik izleyerek isteme hakkında ne tür veriler elde ederler?


CEVAP:

Veri paketlerinin ağ ortamında ilerleyişi sayesinde elde edilen istatistikler, servislerin imkanları, hattın çıkış gücü, paket ulaşımındaki gecikme, varış bilgileri, paketin hasar görüp görmediği vb. değerlerdir. Ağ yöneticisi bu veriler ışığında ağ ve ağın performansı hakkında bilgiye sahip
olur. Bu değerlerdeki değişimleri okuyan ağ yöneticisi olası problemleri tespit ederek müdahale edebilir.


#11

SORU:

ISO (International Organization for Standardization) tarafından belirlenen ağ yönetim modeli, ağ
yönetimini kaç kategoride sınıflandırır?


CEVAP:

ISO ağ yönetim modeli, beş farklı kategoriye göre ağ yönetimini sınıflandırmaktadır:

 • Performans Yönetimi
 • Hata Yönetimi
 • Yapılandırma Yönetimi
 • Hesaplama Yönetimi
 • Güvenlik Yönetimi

#12

SORU:

Performans yönetiminin amacı nedir?


CEVAP:

Performans yönetiminin asıl amacı, ağın verimliliğinin, çıkış gücü kavramlarının ele alınarak ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve kontrol edilmesidir. Bu ölçümlerde ağa bağlı bilgisayarların birinden diğerine veri akışı esas alındığı halde, zaman zaman ara cihazlar yani anahtar cihazlar ya da yönlendiricilerin performansı da önemli olmaktadır.


#13

SORU:

Yapılandırma yönetiminin ağ yöneticisine faydası nelerdir?


CEVAP:

Yapılandırma yönetimi sayesinde ağ yöneticisi, ağa bağlı bulunan cihazların durumları ve yapılandırmaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Özellikle IP adresini esas alarak çalışan yönlendiriciler, ağa bağlanmadan önce belirli yapılandırmalara sahip olmalıdır. Bu yapılandırmalar sayesinde arayüzlerine bağlı bulunan alt ağ bilgisine, ağın diğer tarafında bulunan yönlendirici ya da yerel alan ağları bilgilerine sahip olmaktadır. Bağlantı sağlandıktan sonra da eğer gerekli ise yapılandırmalarda değişiklik yapılarak ağın sağlıklı çalışması sağlanmaktadır.


#14

SORU:

Yönetici öge nedir?


CEVAP:

Yönetici öge, ağ merkezinde bulunan ağ hakkında gerekli bilgileri sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde ağın işlem gücü, analizleri, ağ yönetim bilgisine erişim sağlanmaktadır. Yönetici öge aynı zamanda ağ yöneticisi ile ağın haberleşmesini sağlamaktadır. Ağ yöneticisi, ağ ile ilgili ihtiyaç duyduğu verilerin tamamına bu yazılım ile sahip olmaktadır.


#15

SORU:

Yönetim Bilgi Üssü nedir?


CEVAP:

Yönetim Bilgi Üssü, belirli bir cihazdan çok, üzerine kurulan yazılımlar sayesinde ağ yöneticisine gerekli bilgileri toplayan sanal bir depolama ünitesidir. Ağ yöneticisinin diz üstü bilgisayarı bile yazılım sayesinde Yönetim Bilgi Üssüne dönüştürülebilir. Bu cihaz, ağ yöneticisinin isteğine göre farklı lokasyonlarda işlevini gerçekleştirebilir.


#16

SORU:

Yönetim protokollerinin ağ alt yapısındaki rolü nedir?


CEVAP:

Yönetim protokolleri, yönetici öge ile yönetilen cihaz arasında bir köprü görevi görmektedir. Protokoller sayesinde yönetilen cihaz üzerindeki yönetim aracına ulaşılabilmekte ve gerekli düzenlemeler ve değişiklikler sağlanmaktadır. Protokoller sadece yönetici öge ile yönetilen cihaz üzerindeki ağ yönetim aracının ortak bir dil kullanmasını sağlamaktadır.


#17

SORU:

Ağ yönetiminde hangi protokolun kullanılması önerilmektedir?


CEVAP:

Ağ yönetiminde önerilen protokol, Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP-Simple Network Management Proto col)’dür. Bir grup üniversite işbirliği ile oluşturulan Basit Ağ Geçidi İzleme Protokolü (SGMP-Simple Gateway Monitoring Protocol), SNMP'nin geliştirilmesinde öncü rol oynamıştır. Daha sonra SNMP, karşılaşılan güçlüklerle başa çıkmayı sağlayacak şekilde gelişmiştir.


#18

SORU:

Ağ yönetim yapısını oluştururken cevap aranması gereken sorular nelerdir?


CEVAP:

Ağ yönetim yapısını oluştururken şu beş soruya cevap vermek önemlidir:

 • İzlenecek olan nedir?
 • Ağ yönetici tarafından kontrol edilecek veriler hangileridir?
 • Raporlanacak ya da değişime tabi tutulacak özel form bilgisi nedir?
 • Bu bilgi değişiminde kullanılacak protokoller hangileridir?

#19

SORU:

SNMP protokolünün, TCP/IP modeli içerisinde bulunan katmanlar ve bu katmanlara bağlı çalışan protokollerden ayrıldığı nokta nedir?


CEVAP:

SNMP protokolü de TCP/IP modelinin içerisinde yer almaktadır. TCP/IP modeli içerisinde bulunan katmanlar ve bu katmanlara bağlı çalışan protokoller, iki farklı bilgisayar özelliğine sahip cihazın uygulamalarının haberleşmesi konusunda altyapı sağlamaktadır. SNMP de aynı prensiple çalışır fakat burada cihazlardan bir tanesi üzerinde özel yazılımlar çalışan bilgisayar özelliğine sahip bir cihaz iken, bir diğeri programlanabilir anahtar, modem ya da yönlendirici gibi ağ ara cihazı olabilmektedir.


#20

SORU:

SNMP kullanımında hangi bileşenler bulunmaktadır?


CEVAP:

SNMP kullanımı için üç farklı bileşen bulunmaktadır:

 • SNMP hizmetini cihaz üzerinde çalıştırarak gerekli bilgilerin alınmasını sağlayan Araç Uygulama
 • Araç uygulamadan gerekli bilgileri alarak ağ yöneticisinin izlemesine ve bilgilerin tümüne aynı anda ulaşmasını sağlayan, gerekli durumlarda ise ağ yöneticisinin değişiklik isteklerini araç uygulamalara ileten Yönetici Uygulama
 • Yönetici birimde çalışan ve ağa bağlı tüm cihazların izlenmesi ve yönetimini sağlayan Ağ Yönetim Sistemi