ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Dersi TÜRKİYE' DE REFORM ARAYIŞLARI (1839-1908) soru cevapları:

Toplam 89 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Tanzimat fermanı hangi padişah tarafından ilan
edilmiştir?


CEVAP:

Tanzimat fermanı, ll. Mahmut döneminde
hazırlanmış, Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir.


#2

SORU:

Tanzimat fermanı hangi tarihte ve nerede ilan
edilmiştir?


CEVAP:

Tanzimat fermanı, 3 Kasım 1839 tarihinde,
Gülhane Parkı’nda ilan edilmiştir.


#3

SORU:

Tanzimat Fermanı nasıl yenilikler getirmiştir?


CEVAP:

Tanzimat Fermanı ile, Osmanlı Devleti artık
bütün tebaasına “vatandaş” statüsü tanımakta, herkesi can,
mal ve namus noktasında devletin koruması altına
almaktadır. Tanzimat Ferman’ında, Devlet’in geri
kalmasının sebebi olarak 150 yıldan beri kanunlara
uyulmaması nedeniyle Devlet ve halkın kuvvet ve refahını
kaybetmesi, güçsüz ve fakir düşmesi gösterilmektedir.
Fermanda bütün bu tedbirler alındığı takdirde verimli
coğrafyası ve yetenekli halkı sayesinde Osmanlı
Devleti’nin “5-10 sene zarfında” eski kudretine
kavuşabileceği beklentisi dile getirilmiştir.


#4

SORU:

Tanzimat fermanının yeni idare tarzı bakımından en
dikkate değer özelliği nedir?


CEVAP:

Tanzimat fermanının yeni idare tarzı bakımından
en dikkate değer özelliği, yeni kanunlara ihtiyaç
duyulduğunun ifade edilmesi ile meclisler eliyle karar
alma ve idare etme tercihine sahip olmasıdır.


#5

SORU:

Tanzimat Dönemi meclislerinden Meclis-i Vâlâ-yı
Ahkâm-ı Adliye hangi tarihte kurulmuştur?


CEVAP:

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 1838 yılında
kurulmuştur.


#6

SORU:

Tanzimat Dönemi meclislerinden Meclis-i Ahkâm-ı
Adliye hangi tarihte kurulmuştur?


CEVAP:

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 1854 yılında
kurulmuştur


#7

SORU:

Tanzimat Döneminde, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye neden
kurulmuştur?


CEVAP:

Meclisi Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye meclisinin
Yasama ve yargı görevlerini üstlenmesi, zamanla Meclis-I
Vâlâ-nın yükünün iyice artmasına ve görevlerinin
altından kakamamasına neden olmuştur. Sonuç olarak
meclisin, yasama ve yargı görevlerinin birbirinden
ayrılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, Meclis-i
Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.


#8

SORU:

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin görevi nedir?


CEVAP:

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin görevi yargı işlerine
bakmaktır.


#9

SORU:

Meclis-i Ali-i Tanzimat hangi tarihte kurulmuştur?


CEVAP:

Meclis-i Ali-i Tanzimat, 1854 yılında
kurulmuştur.


#10

SORU:

Meclis-i Ali-i Tanzimat ne amaçla kurulmuştur?


CEVAP:

Meclis-i Ali-i Tanzimat, Osmanlı Devletinin
yasama işlerini yerine getirmek, “halkı ilgilendiren
konulardaki reformları saptamak” ve “devletteki refah
düzeyini yükseltmek” amacı ile kurulmuştur?


#11

SORU:

Şura-yı Devlet meclisi hangi tarihte kurulmuştur?


CEVAP:

Şura-yı Devlet meclisi, 1868 tarihinde
kurulmuştur.


#12

SORU:

Şura-yı Devlet meclisinin görevleri nelerdir?


CEVAP:

Şura-yı Devlet meclisi, her türlü kanun ve tüzük
tasarılarını incelemek ve hazırlamak, kanun ve tüzük
gereği görevli olduğu işleri tetkik ve karara bağlamak, her
türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek,
memurları yargılamak, devletle fertler arasındaki davalara
bakmaktır.


#13

SORU:

Muhassıllık Meclisleri hangi ve nerede tarihte
kurulmuştur?


CEVAP:

Muhassıllık Meclisleri, 1840 yılında, sancak
merkezlerinde kurulmuşlardır.


#14

SORU:

Muhassıllık Meclislerinin görevi nedir?


CEVAP:

Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan
alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli
toplanmasını sağlamaktır.


#15

SORU:

Muhassıllık Meclislerinde kimler görev alırlar?


CEVAP:

Muhassıllık meclislerinde, muhassılın yanında
yer alan memurlarından başka, sancağın hâkimi, müftüsü,
zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelenlerinden altı
kişi katılacaktır.


#16

SORU:

Muhassıllık Meclislerinde, muhassıl ve memurları
dışında kalan sancaktan katılan üyelerin katılımı nasıl
gerçekleştirilir?


CEVAP:

Bu kişiler seçimle belirlenecektir. Seçimlere aday
olmak için, bulunduğu yöre halkından olmak, reşit olmak,
devlet ve ülke işlerinden anlamak gibi şartlar aranıyordu.
Bu şartları taşıyan herkes mahkemeye müracaatla
adaylığını bildirebilir.


#17

SORU:

“Yarı Mebuslar” Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta nasıl
görev alırlar?


CEVAP:

Sultan Abdülmecit’in 1845 yılında ilan ettiği bir
fermanla, Meclis-i Ali-i Tanzimat’ta Sultanın daveti ile
yer alırlar. Her vilayetten iki kişidir.


#18

SORU:

Kırım Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?


CEVAP:

Kırım Savaşı, 1853 yılında yapılmıştır.


#19

SORU:

Kırım Savaşının başlama sebepleri nelerdir?
yapılmıştır.


CEVAP:

Kutsal yerler sorunu şeklinde başlayan Rus
isteklerinin reddedilmesi üzerine savaş başlamıştır.


#20

SORU:

Osmanlı Devletinin ilk dış borçlanması hangi sebepten
olmuştur?


CEVAP:

1853-1856 yılları arasında yapılan Kırım
Savaşında, Rus istekleri ile çıkarları çatışan Avrupa
devletleri Osmanlı safında yer almıştır. İlk defa geniş çaplı
Avrupa ittifakını savaşta yanına alan Osmanlı Devleti
bunun bedelini bir bakıma ilk dış borçlanma ve Islahat
Fermanı’nın ilanı ile ödemek zorunda kalmıştır.


#21

SORU:

Batılı devletlerin Osmanlı Devletinin içişlerine
karışmalarındaki dayanak nedir?


CEVAP:

Kırım savaşında Osmanlı Devletinin yanında yer
alan Batılı Devletler, Paris anlaşmasında Islahat
Fermanına yer vererek, iç işlerine karışmaya dayanak
teşkil etmişlerdir.


#22

SORU:

Islahat Fermanı, ne tür yenilikler getirmiştir?


CEVAP:

Osmanlı toplumu bu fermanla neredeyse
Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere iki farklı toplum
olarak tanımlanmıştır. Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu
Islahat Fermanı, Müslüman olmayanlara askerî ve sivil
bütün okullara girme hakkını vermiş, devlet
memurluklarında görev almalarının önünü açmıştır.


#23

SORU:

Islahat Fermanına gösterilen ilk tepkiler hangi tarihte
ve nerede başlamıştır?


CEVAP:

Islahat Fermanı’na ilk tepkiler 1858 yılında
Cidde’de yaşanan olaylarla şiddete dönüşmüştür.


#24

SORU:

Islahat Fermanına Cidde’de başlayan ilk tepkiler
nedir?


CEVAP:

Cidde’de hac mevsiminde bazı tahrikler sonrası
harekete geçen Müslümanlar Hristiyan tüccarlara
saldırmış, karışıklıkta Fransız ve İngiliz konsolosları da
hayatını kaybetmiştir.


#25

SORU:

Cidde’de başlayan tepkilerde konsoloslarının hayatını
kaybetmesi sonucu Fransa ve İngiltere nasıl bir nasıl bir
tepki göstermiştir?


CEVAP:

Fransa ve İngiltere bu olaylara Cidde’ye
gemilerle asker çıkararak suçlu gördükleri kişileri idam
ederek tepkilerini göstermişlerdir.


#26

SORU:

İslahat Fermanına gösterilen diğer tepkiler nerelerde
olmuştur?


CEVAP:

Benzer tepkiler Lübnan ve Suriye’de yaşanmıştır.
Rumeli’de de huzursuzluklar başgöstermiş, Sırbistan’da,
Karadağ’da ve Bosna’da yer yer çatışmalar yaşanmıştır.


#27

SORU:

Lübnan Sancağı bu tepkiler sebebiyle nasıl bir
yaptırıma uğramıştır?


CEVAP:

Tepkilerin sonucunda, Lübnan başında bir
hristiyan yöneticinin bulunduğu imtiyazlı bir sancak
haline getirilmiştir.


#28

SORU:

Kuleli Vaka’sı hangi tarihte olmuştur?


CEVAP:

Kuleli Vaka’sı, 1859 tarihinde olmuştur.


#29

SORU:

Kuleli vaka’sı nedir?


CEVAP:

Islahat Fermanına tepki gösteren Müdaafa-I Şeriat
cemiyeti, Sultan Abdülmecit’i tahttan indirerek yeniden
eski düzeni kurmak istemişlerse de, bir ihbar ile cemiyet
üyelerini yakalanarak, Kuleli Askeri Lisesine götürülmüş
ve ömür boyu hapisle cezalandırılmışlardır.


#30

SORU:

Islahat Fermanına dayanarak çıkarılan kanunlar
hangileridir?


CEVAP:

1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiyei
Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye
Kanunlarıdır.


#31

SORU:

Vilayet Nizamnamesi nedir?


CEVAP:

Vilayet Nizamnamesi, ülke idaresini vilayet,
sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her
aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı
ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin
seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir.


#32

SORU:

Vilayet Nizamnamesi hangi tarihte ve ne amaçla
hazırlanmıştır?


CEVAP:

Vilayet Nizamnamesi halkı seçime alıştırmak
amacıyla, 1864 yılında hazırlanmıştır.


#33

SORU:

Vilayet Meclisi üyeleri kimlerden ve nasıl seçilirler?


CEVAP:

Vilayet Meclisi Üyeleri, tabii üyeler ile seçimle
belirlenen dört kişiden oluşur. Mülki amir ve memurlar ile
ruhani reisler tabii üyelerdir. Seçimle belirlenen dört
üyenin ikisi müslüman, ikisi de gayri müslimlerden oluşur.


#34

SORU:

Şura-yı Devlet hangi tarihte kurulmuştur?


CEVAP:

Şura-yı Devlet meclisi 1868 yılında kurulmuştur.


#35

SORU:

Şura-yı Devlet nasıl bir meclistir?


CEVAP:

Şura-yı Devlet meclisi, halkın yönetime
katılımında katkı sağlayan bir meclistir.


#36

SORU:

Tanzimat devri batılılaşma uygulamaları askeri
alanda neler getirmiştir?


CEVAP:

1843 yılında ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı
20, askerlik süresi de 5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıllık
süreyi doldurup terhis olanlar, 7 yıllık bir süre redif askerî
olarak yedek askerlikle yükümlü hâle getirilmiştir. 1845
yılında ordu merkezlerinde birer askerî lise, “idadi”
açılmıştır.


#37

SORU:

Meclis-I Maarif-I Umumiye hangi tarihte
kurulmuştur?


CEVAP:

Meclis-I Maarif-I Umumiye 1846 Yılında
kurulmuştur.


#38

SORU:

Meclis-I Maarif-I Umumiye bağlı olmayan okullar
hangileridir?


CEVAP:

Bahriye, Harbiye ve Tıbbiye okulları dır.


#39

SORU:

Dar-ül Muallimin, hangi tarihte ve ne amaçla
açılmıştır?


CEVAP:

Dar-ül Muallimin 1848 yılında öğretmen
yetiştirmek amacıyla açılmıştır.


#40

SORU:

Orta öğretim seviyesinde olan ilk kız Rüştiyesi hangi
tarihte açılmıştır?


CEVAP:

1858 Yılında ilk kız rüştiyesi açılmıştır.


#41

SORU:

Kız öğretmen okulu olan Darülmuallimat kaç
tarihinde açılmıştır?


CEVAP:

Darülmuallimat, 1869 yılında yayınlanan Maarif-I
Umum,ye Nizamnamesiyle açılmıştır.


#42

SORU:

Osmanlılarda ilk modern bütçe uygulamasına hangi
tarihte geçilmiştir?


CEVAP:

Osmanlılarda ilk modern bütçe uygulamasına
1847 yılında geçilmiştir.


#43

SORU:

Osmanlı Devletinde, İlk ceza kanunnamesi hangi
tarihte hazırlanmıştır.?


CEVAP:

Osmanlı Devletinde, İlk ceza kanunnamesi, 1851
yılında, Ceza Kanunname-I Hümayunu adıyla
hazırlanmıştır.


#44

SORU:

Osmanlı Devletinde ilk laik ilkelere göre çalışan
mahkemeler olan, Nizamiye Mahkemeleri hangi tarihte
kurulmuştur?


CEVAP:

Nizamiye Mahkemeleri 1840 yılında kurulmuştur.


#45

SORU:

Kırım Savaşı sonrası oluşan ekonomik krize Dönemin
Sadrazamı, Mahmut Nedim Paşanın çözümü nasıl
olmuştur?


CEVAP:

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, bütçenin beş
milyon altın açığı olduğunu tespit etmiştir. Çözüm olarak,
her yıl ödenmekte olan, ondört milyon liralık faizi yarıya
indirip, kalan miktarın beş’i bütçe açığında, ikisi ise
ordu’nun ihtiyacında kullanılacaktır.


#46

SORU:

6 Ekim 1875 Tarihinde alacaklılara bir kararname ile
duyurulan ekonomik çözüm kararı, alacaklılarda nasıl
sonuçlar doğurmuştur?


CEVAP:

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın aldığı karar
orta halli mevduat sahipleri olan alacaklılar arasında
olumsuz etki yapmış, Avrupa kamuoyunun Osmanlı
Devleti aleyhine dönmesine sebep olmuştur.


#47

SORU:

93 Harbi Osmanlı-Rus harbi neden yapılmıştır?


CEVAP:

Rusya, Osmanlı toprağı olan Balkanlar’da ortaya
çıkan ayrılıkçı hareketleri desteklemiş, Kırım Savaşı
sonrası uygulamaya koyduğu Panslavizm politikasına hız
vermiştir. Bu politika gereği Sırbistan, Karadağ,
Bulgaristan bölgelerinde isyanları desteklemiş, Osmanlı
Devleti’nin Tersane Konferansı kararlarını kabul
etmemesi üzerine başlamıştır.


#48

SORU:

İngiltere’nin düzenlediği Tersane Konferansının
sebepleri nelerdir?


CEVAP:

İngiltere, Osmanlı’nın Rusya egemenliğine
girmemesi için İstanbul Haliç tersanesinde konferans
düzenlemiştir.


#49

SORU:

Tersane konferansı hangi tarihte yapılmıştır?


CEVAP:

Tersane konferansı 23 Aralık 1876 tarihinde
yapılmıştır.


#50

SORU:

Tersane Konferansıyla Osmanlıya Kabul ettirilmeye
çalışılan kararlar nelerdir?


CEVAP:

Balkan sorununu çözmek amacıyla, Sırbistan,
Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık verilecek,
Bulgaristan Özerk hale getirilecek, Osmanlı bu kararları
kabul kararlar etmezse, zorla hayata geçirilecek.


#51

SORU:

93 Harbi Osmanlı açısından nasıl sonuçlanmıştır?


CEVAP:

93 Harbinde Osmanlı Devleti ağır bir yenilgiye
uğramıştır.


#52

SORU:

93 Harbi sonucu Rusya ile hangi anlaşma
imzalanmıştır?


CEVAP:

93 Harbiyle ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti,
Rusların Yeşilköy’e kadar dayanmaları sonucunda
Yeşilköy’de Ayestefanos Anlaşmasını imzalamak zorunda
kalmıştır.


#53

SORU:

Ayestefanos anlaşmasında Rusya neleri talep etmiştir?


CEVAP:

Ayestefanos Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti,
Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsızlığa
kavuşmuş, Kars, Ardahan, Artvin ve Doğu Beyazıt Rus
egemenliğine kalacaktır. Ayrıca Osmanlı Devleti
Rusya’ya ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda
kalacaktır.


#54

SORU:

Ayestefanos anlaşmasını rafa kaldıran Avrupalılar
Osmanlı Devleti ile hangi anlaşmayı yapmıştır?


CEVAP:

Osmanlı Devleti ayestefanos anlaşmasının ağır
maddelerinden kurtulmak amacıyla İngiltere ile Berlin
Anlaşmasını imzalamıştır.


#55

SORU:

Berlin anlaşmasında, hangi maddeler yer almıştır?


CEVAP:

• Berlin anlaşmasına karşılık İngiltere’ye Kıbrıs’a
yerleşme tavizi verilmiştir.
• Ayestefanos anlaşmasındaki maddelerden,
Bulgaristan hariç, diğer tüm maddeler aynen
Kabul edilmiştir.
• Bulgaristan Osmanlı’ya bağlı bir prenslik haline
getirilmiştir.
• Doğu Rumeli ve Makedonya Osmanlıya
bırakılmıştır.
• Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilmiştir.
• Kars, Ardahan, Artvin ve Batum Rus işgalinde
kalmıştır.
• Ayestefanos anlaşmasında talep edilen savaş
tazminatı, iki katı olan 60 milyon liraya
çıkartılmıştır.


#56

SORU:

Muharrem Kararnamesi hangi tarihte yapılmıştır?


CEVAP:

Muharrem Kararnamesi, 20 Aralık 1881 (28
Muharrem 1299) tarihinde yapılmıştır.


#57

SORU:

Muharrem Kararnamesi nedir?


CEVAP:

Rusya’ya ödenecek savaş tazminatını ödemede
sorun yaşayan Osmanlı Devleti, bir dış müdahaleye
meydan vermemek amacıyla, alacaklıların vekilleriyle
İstanbul’da bir görüşme düzenlemiştir. Bu görüşmede bir
anlaşmaya varılmıştır.


#58

SORU:

Duyun-ı Umumiye İdaresi komisyonunda kimler yer
almıştır?


CEVAP:

Duyun-ı Umumiye İdaresi komisyonunda,
alacaklıları temsilen birer İngiliz, Alman, Avusturya,
İtalyan ve Galata Bankerlerinin temsilcileri ile Osmanlı
Devletinin temsilcisi ile birlikte yedi üyeden oluşacaktır.


#59

SORU:

Duyun-ı Umumiye İdaresinin gelirleri nelerdir?


CEVAP:

Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin gelir kaynakları,
tuz, tütün, ispirto, balık, ipek, pul ve damga, Bulgaristan
vergisi, Kıbrıs vergisi, Doğu Rumeli vergisi gibi geliri çok
olan vergilerdir.


#60

SORU:

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri kimlerdir?


CEVAP:

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, Şinasi, Namık
Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi yazar ve şairlerdir.


#61

SORU:

Yeni Osmanlı hareketinin öncülerinin savundukları
fikirler nelerdir?


CEVAP:

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, ilerlemenin
hür kurumlara dayandığını, hür kurumların ise ancak
kamuoyunun desteği ile ayakta kalabileceğini, bu nedenle
halkın eğitilmesi gerektiğini savunuyorlardı.


#62

SORU:

Yeni Osmanlı hareketinin öncüleri, savundukları
fikirleri doğrultusunda halka nasıl ulaşmaya
çalışmışlardır?


CEVAP:

Halka en kolay ulaşmanın yolunun gazete olduğu
bilinciyle, gazete çıkarmaya başlamışlardır.


#63

SORU:

Sultan Abdülaziz idaresine karşı mücadele vermek
üzere kurulan Genç Osmanlılar Cemiyeti nerede ve hangi
tarihte kurulmuştur?


CEVAP:

Genç Osmanlılar Cemiyeti 1865 yılında
İstanbul’da kurulmuştur.


#64

SORU:

Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden Mustafa Fazıl
Paşa, Padişah’a ne önermiştir?


CEVAP:

Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden Mustafa
Fazıl Paşa, Padişah’a bir mektup yazarak, en iyi idare
tarzının meşrutiyet olduğunu, meşrutiye sayesinde
Müslümanlar ile gayri Müslimlerin arasındaki sorunların
ortadan kalkacağını, isyanların biteceğini ifade ederek,
meşrutiyeti ilan etmesini önermiştir.


#65

SORU:

Sultan Abdülaziz nasıl tahttan indirilmiştir?


CEVAP:

Abdülaziz, Serasker Hüseyin Avni Paşa’nın
önderliğinde bir askeri darbeyle tahttan indirilmiştir.


#66

SORU:

Tahttan darbeyle indirilen Sultan Abdülaziz’den sonra
Osmanlı Devletinin başına kim getirilmiştir?


CEVAP:

Askeri bir darbeyle tahttan indirilen Sultan
Abdülaziz’den sonra 30 Mayıs 1876 tarihinde, yerine
tahta, V. Murat getirildiyse de, rahatsızlığı nedeniyle
yerini, 31 Ağustos’ta ll. Abdülmahid’e bırakmak zorunda
kalmıştır.


#67

SORU:

ll. Abdülhamit’in tahta çıktığı dönemdeki fikir
adamlarının 1. Meşrutiyet konusunda savundukları fikir
nelerdir?


CEVAP:

Fikir adamları, dağdaki çobanından, şehirdeki
kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi
şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede
olduğunu savunmaktadırlar.


#68

SORU:

1. Meşrutiyet dönemi devlet adamlarındaki genel kanı
nedir?


CEVAP:

Halk ancak devlet işlerinde tecrübeli, bu işi bilen
devlet adamlarınca yönetilebilir.


#69

SORU:

ll. Abdülhamit, l. Meşrutiyet’i nasıl görmekteydi?


CEVAP:

Meşrutiyet, devleti medeni memleketler
seviyesine çıkaracak, mevcut bütün idari, siyasi ve sosyal
problemleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görüyordu.


#70

SORU:

Tanzimat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?


CEVAP:

Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Parkı’nda okunmasından dolayı Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilmiştir. 


#71

SORU:

Tanzimat Fermanı’nın yeni idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği nedir?


CEVAP:

Tanzimat Fermanı’nın yeni idare tarzı bakımından en dikkate değer özelliği, yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunun ifade edilmesi ile meclisler eliyle karar alma ve idare etme tercihini belirtmesidir.


#72

SORU:

1838 yılında kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'nin  kurulma amacı nedir?


CEVAP:

Osmanlı Devleti’nin yeni kanun tasarılarını hazırlamak, önemli devlet memurlarını yargılamak gibi temel görevleri yerine getirmek amacıyla 1838 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. 


#73

SORU:

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye hangi yılda Meclis-i Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Tanzimat olmak üzere ikiye ayrılmıştır?


CEVAP:

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 854 yılında ikiye ayrıldı. Yargı işlerine bakmak üzere Meclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulurken, yasama işleri için de Meclis-i Ali-i Tanzimat ya da kısaca Meclis-i Tanzimat kuruldu.


#74

SORU:

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet kaç yılında kurulmuştur? 


CEVAP:

Danıştay’ın başlangıcı sayılan Şura-yı Devlet 1868 yılında kurulmuştur.


#75

SORU:

Tanzimat Dönemi’nin en önemli katkılarından biri olan, halkın seçimi ile oluşturulan, 1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin temel görevi nedir?


CEVAP:

1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktır. 


#76

SORU:

Kırım Savaşı hangi yıllarda gerçekleşmiştir? 


CEVAP:

1853-1856 yılları arasında gerçekleşmiştir. 


#77

SORU:

Osmanlı Devleti ilk dış borçlanması hangi yılda ve dönemde gerçekleştirmiştir?


CEVAP:

Kırım savaşı döneminde 1854 yılında başlayan ilk borçlanma, zamanla artarak devam etmiştir. 


#78

SORU:

Kırım savaşı sonrasında hangi antlaşma imzalanmıştır?


CEVAP:

Kırım Savaşı sonunda 1856 yılında Paris antlaşması imzalanmıştır. 


#79

SORU:

Islahat Fermanı'nın ilan edilmesine sebep olan en büyük baskı kimler tarafından yapılmıştır?


CEVAP:

Neredeyse tamamen dış baskılar sonucu ilan edilmiştir. 


#80

SORU:

Islahat Fermanı ile hangi grup ya da gruplar avantajlı duruma getirilmiştir?


CEVAP:

Önceliğin gayrimüslimlerde olduğu Islahat Fermanı, gayrimüslimlere askerlikten muaf olma gibi müslümanlara tanınmayan haklar tanımıştır. 


#81

SORU:

Hangi ferman ile yabancı devlet vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkı tanınmıştır?


CEVAP:

Hangi ferman ile yabancı devlet vatandaşlarına Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkı da tanıyan Islahat Fermanı, iltizam usulünün sona ermesi, maaşların düzgün ödenmesi gibi Tanzimat Fermanı’nda belirtilen bazı hükümleri de tekrarlamaktadır.


#82

SORU:

1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet, Vilayet Belediye Kanunları, 1867’de yapılan düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmesi hangi ferman sonrası yapılan düzenlemelerdir?


CEVAP:

Islahat Fermanı ile istenen düzenlemeler zaman içinde hayata geçirilmiştir. 1858 Arazi Kanunnamesi, 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet, 1878 Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunları bu düzenlemelerden bazılarıdır. Arazi Kanunnamesi ile devlete ait toprakların %70’i özelleştirilmiş, 1867’de yapılan bir düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmiştir.


#83

SORU:

1864 yılında çıkartılan, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayıran, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklayan nizamnamenin adı nedir?


CEVAP:

1864 yılında çıkartılan Vilayet Nizamnamesi’dir. Bu nizamname, ülke idaresini vilayet, sancak, kaza ve köy idari birimlerine ayırmakta, her aşamadaki yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ayrı ayrı açıklamaktadır. Ayrıca belediye meclisi üyelerinin seçimle gelecekleri hükmünü getirmektedir.


#84

SORU:

Şura-yı Devlet Meclisi kaç yılında kurulmuştur? 


CEVAP:

1868 yılında kurulan Şura-yı Devlet halkın yönetime katılımına katkı sağlayan bir meclistir.


#85

SORU:

Avrupa'daki karışıklıklardan istifade eden Rusya 1871'de Paris Antlaşmasının hangi maddesini tanımadığını ilan etmiştir? 


CEVAP:

Paris Anlaşması ile Karadeniz'e çıkması engellenen Rusya, Avrupa'nın içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanarak 1871 tarihinde bu maddeyi tanımadığını ilan etmiştir. 


#86

SORU:

Muharrem Kararnamesinin ilan edilmesinin gerekçeleri nelerdir?


CEVAP:

Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini iyice bozmuş borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma getirmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti dış müdahaleye meydan vermemek için alacaklıların vekillerini görüşmeye çağırmıştır. İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucunda alacaklılar ile bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma 20 Aralık 1881 tarihli (28 Muharrem 1299) bir kararname ile ilan edilmiştir. “Muharrem Kararnamesi” adı verilen bu anlaşma gereğince İstanbul’da “Duyun-› Umumiye İdaresi” kurulacaktır.


#87

SORU:

Halkın yönetime katılması noktasında devlet adamları ile aydınların ayrıştığı görüş farklılığı nedir?  


CEVAP:

Halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu Tanzimat Döneminden beri çeşitli şekilde tartışılmıştır. Devlet adamları hakkı kabul etmekle birlikte, halkın henüz yeterli olgunluğa erişmediğini iddia etmekteydiler. Buna karşın fikir adamları,  dağdaki çobanından, şehirdeki kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede olduğunu savunmaktaydılar. 


#88

SORU:

Kanun-i Esasinin ilanı Osmanlı Devletinin Balkan meselelerini konuşmak için toplanan uluslararası Tersane Konferansı'nın açılışına denk getirilmiştir.  Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan edilmesinin sebebi nedir? 


CEVAP:

Kanun-i Esasinin bu konferans sırasında ilan edilmesinin sebebi, “yabancı güçleri, reformları takip maskesi altında devletin iç işlerine müdahaleden alıkoymaktı”.


#89

SORU:

II. Meşrutiyet kaç yılında ilan edilmiştir?


CEVAP:

II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ilan edilmiştir.