GENEL İŞLETME Dersi İŞLETMELERDE ÜRETİM VE PAZARLAMA soru cevapları:

Toplam 104 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Reklamın üstün yönleri nelerdir?


CEVAP: • Reklam kamuya açıktır. • Yaygın bir biçimde kullanılır, mesaj istenildiği kadar tekrarlanır ve rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırılır. • Basım teknikleriyle, renkler ve seslerle işletme ve ürünler, çekici bir biçimde gösterilebilir.

#2

SORU: Reklam nedir?


CEVAP: Reklam; ürünlerin, hizmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulması ve benimsetilmesi için, bir ücret karşılığında kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır.

#3

SORU: Tüketim ürünleri nelerdir?


CEVAP: Bireylerin kişisel ihtiyaç ve isteklerini gidermek amacıyla satın aldığı ürünlerdir. Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler olarak dört sınıfta incelenir.

#4

SORU: Endüstriyel ürünler nelerdir?


CEVAP: Endüstriyel ürünler, başka bir ürünün üretiminde kullanılan ürünlerdir. Hammaddeler, işlenmiş maddeler ve parçalar, yatırım ürünleri, yardımcı donatım, işletme gereçleri ve endüstriyel hizmetler olmak üzere beşe ayrılırlar.

#5

SORU: Bir işletmenin, bir ürün için fiyat belirlerken elde etmeye çalıştığı genel işletme ve pazarlama amaçları nelerdir?


CEVAP: • Kar sağlama amacı • Rekabete dönük amaçlar • Yaşamını sürdürme amacı • Satış hacmini arttırma amacı

#6

SORU: Pazarlama karmasında dağıtımın rolü nedir?


CEVAP: Dağıtımın rolü, ürünü hedef kitleye ulaştırmaktır.

#7

SORU: Dağıtım kanalı nedir?


CEVAP: Dağıtım kanalı, ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sistemdir.

#8

SORU: Dolaysız dağıtım nedir?


CEVAP: Dolaysız dağıtım üreticinin ürünlerini tüketiciye, herhangi bir aracıdan yararlanmaksızın, doğrudan satmasıdır.

#9

SORU: Aracısızlaştırma nedir?


CEVAP: Dağıtım kanalında bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasına aracısızlaştırma adı verilmektedir.

#10

SORU: Pazarlama iletişimi nedir?


CEVAP: Pazarlama iletişimi, işletme/ürün/hizmet ile hedef kitle arasındaki tüm iletişimi içermektedir.

#11

SORU: Satış özendirme araçları nelerdir?


CEVAP: • Tüketicilere yönelik • Aracılara yönelik • Satış elemanlarına yönelik

#12

SORU: Halkla ilişkiler nedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler; bir marka, ürünü hizmet, düşünce, kişi, kurum veya işletmenin kitle iletişim araçlarını kullanarak tanıtılmasını sağlayan pazarlama iletişimi uygulamasıdır.

#13

SORU: Kişisel satışın kapsamı nelerdir?


CEVAP: Kişisel satış, ürün ve hizmetleri satın alanlara ürünleri ve işletmeyi tanıtan, onlara bilgi veren, satın almalarını sağlamaya çalışan ve ürün satın alanlarla yüz yüze ya da telefonda görüşmeler yoluyla yapılan etkinlikleri kapsar.

#14

SORU: İmalathane sisteminin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Bu sistemde ürünler, özel alıcıların kişisel isteklerine göre değil, daha geniş bir alıcı kitlesinin genel ve olası istekleri dikkate alınarak üretilir. • Tüketici ve üretici arasında kişisel bir ilişki yoktur. • İşbölümü ve uzmanlaşmaya daha çok önem verilir. • Sermaye gereksinimi el işçiliğine oranla daha yüksektir. • Maliyetler üretim kapasitesinin kullanımına bağlıdır ve sabit giderler yüksektir. • Bu sistemde genellikle kişi işletmeleri yaygındır.

#15

SORU: Pazarlama karması nedir?


CEVAP: Pazarlama karması, bir işletmenin pazarlama programını meydana getirirken, bir araya getirip eşgüdümlediği ürün, fiyat, dağıtım ve pazarlama iletişimi olmak üzere dört bileşenden oluşan bir değişkendir. Doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyatta olması pazarlama karması kararlarının doğru alınması sayesinde olabilir.

#16

SORU: Pazarlama karması kapsamında ürün kavramının önemi nedir?


CEVAP: Ürün ve hizmetle ilgili çalışmalar pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Ürün planlama ve geliştirme, bir işletmenin pazarlama eylemlerinin başlangıcıdır.

#17

SORU: Pazarlama açısından ürün sınıflandırma ölçütleri nelerdir?


CEVAP: Tüketim ve endüstriyel ürünler, dayanıklı ve dayanıksız ürünler.

#18

SORU: Kapasite nedir?


CEVAP: Kapasite, üretim sisteminin gerçekleştirebileceği üretim düzeyini ölçer.

#19

SORU: Esneklik nedir?


CEVAP: Esneklik, bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesi ya da ürün üretimine kolaylıkla geçebilmesi olarak tanımlanır.

#20

SORU: Üretim sistemleri nelerdir?


CEVAP: • El işçiliği sistemi • Ev işçiliği sistemi • İmalathane sistemi • Fabrikasyon sistemi

#21

SORU: Üretim sistemleri nelerdir?


CEVAP: • El işçiliği sistemi • Ev işçiliği sistemi • İmalathane sistemi • Fabrikasyon sistemi

#22

SORU: Üretim sistemleri nelerdir?


CEVAP: • El işçiliği sistemi • Ev işçiliği sistemi • İmalathane sistemi • Fabrikasyon sistemi

#23

SORU: El işçiliği sistemi nedir?


CEVAP: Sipariş temeline dayalı olarak işleyen bu üretim sistemi kişilere bağlı olma özelliği taşımaktadır.

#24

SORU: El işçiliği sisteminin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Alıcı sayısı sınırlıdır. • İşletmeler genellikle küçük bir birim halinde kurulmuştur. • Üretim çoğu kez tek bir alanda uzmanlaşmıştır. • Teknik yardımcı araçlar ve makinelere çok az yer verilmektedir. • Sermayeden çok işgücüne dayalı mesai harcanmaktadır. • Üretim yöntemi son derece basit ve ortaya çıkması olası sorunların çözümü kolaydır. • Sistem genellikle sipariş temeline dayalı olarak işler.

#25

SORU: Ev işçiliği sisteminin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Üretim, girişimcilerin hesabına bağımsız işçilerce, kar ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde, çoğu kez de evlerinde yapılır. • Bu sistemi uygulayan bir işletme değişik kişilere üretim yaptırır (halı, kilim, tekstil, süs eşyası gibi).

#26

SORU: Ev işçiliği sisteminde karşılaşılabilecek başlıca sorunlar nelerdir?


CEVAP: Talebin süresinde karşılanması, üretimin hızlandırılması, aletlerin ve makinaların işçilere sağlanması üretimin yönetiminde karşılaşılacak başlıca sorunlardandır.

#27

SORU: İmalathane sistemi nedir?


CEVAP: İmalathane sistemi ile üretim, el işçiliğine dayalı olarak yürütülen ancak evlerden çok, imalathane olarak nitelendirilen bağımsız işyerlerinde gerçekleşmektedir.

#28

SORU: Üretim nedir?


CEVAP: Üretim, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemidir.

#29

SORU: Mühendislerin bakış açısıyla üretim olgusu nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP: Mühendislerin bakış açısıyla üretim olgusu; hammaddelerin teknoloji kullanılarak çeşitli süreçlerden geçirilmesi yoluyla son ürün haline dönüştürülmesidir.

#30

SORU: Üretim sisteminin üç önemli elemanı nelerdir?


CEVAP: Üretim sisteminin üç önemli elemanı; girdi, işlem ve çıktıdır.

#31

SORU: Bir üretim sisteminde geri besleme neden ve niçin kullanılır?


CEVAP: Bir üretim sisteminde sistemin geri besleme özelliği; çıktılar için önceden tanımlanan özellikler ile gerçekleşen özellikler arasındaki farklılığı gösteren, düzeltici kararların alınmasında kullanılabilecek bilgi akışıdır.

#32

SORU: Üretim sisteminin yapısı içerisinde bulunan girdi elemanının kapsamında bulunanlar nelerdir?


CEVAP: Hammadde, işgücü, malzeme, enerji ve bilgi.

#33

SORU: Üretim sisteminin yapısı içerisinde bulunan işlem elemanının kapsamında bulunanlar nelerdir?


CEVAP: Fabrika, taşıma, servis, araçlar ve gereçler.

#34

SORU: Üretim sisteminin yapısı içerisinde bulunan çıktı elemanının kapsamında bulunanlar nelerdir?


CEVAP: Ürünler ve hizmetler.

#35

SORU: Üretim süreci nedir?


CEVAP: Üretim süreci, sisteme giren öğelerin bir fayda yaratacak biçimde bir ürün ya da hizmete dönüştürülmesidir.

#36

SORU: Bir üretim sürecini değerlemede kullanılan öğelerden önemli olan dördü hangileridir?


CEVAP: Verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik.

#37

SORU: Verimlilik nedir?


CEVAP: Verimlilik genellikle birim başına üretilen çıktı olarak ölçülmektedir.

#38

SORU: Etkinlik nedir?


CEVAP: Etkinlik, üretim sistemlerinin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanır.

#39

SORU: İstek nedir?


CEVAP: İstek, insan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, bireylerin alternatifler arasından elde etme arzusu gösterdikleri şeylere denir.

#40

SORU: Tüketici kimdir?


CEVAP: Tüketici, son kullanım amacıyla ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan kişidir.

#41

SORU: Müşteri kimdir?


CEVAP: Müşteri, belirli bir mağaza ya da işletmeden alışveriş yapan kişi olarak tanımlanabilir.

#42

SORU: Endüstriyel müşteri kimdir?


CEVAP: Ticari amaçlı ürün ya da hizmetleri satın alan müşterilere endüstriyel müşteri denir.

#43

SORU: Pazar nedir?


CEVAP: Pazar, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları ve ürün ya da hizmetlerin satışa sunularak, ürünlerin sahipliğinin aktarıldığı yerlerdir.

#44

SORU: Değer nedir?


CEVAP: Değer, tüketicinin satın almayı düşündüğü ürün ya da hizmetin, onun ihtiyaç ve isteklerini ne kadar karşılayacağıdır.

#45

SORU: Tatmin nedir?


CEVAP: Tatmin, bir bireyin beklentileri ve ürünle ilgili algılanan performans değerlendirmeleri arasında yapılan karşılaştırmanın yansımasıdır.

#46

SORU: Değişim nedir?


CEVAP: Değişim, ihtiyaç duyulan bir ürün ya da hizmetin bir kişi ya da kuruluştan, karşılığında bir şey vererek sağlanmasıdır.

#47

SORU: Pazarlama eylemleri nelerdir?


CEVAP: Pazarlama eylemleri; pazarla, ürünle, fiyatla, dağıtımla ve pazarlama iletişimiyle ilgili olmak üzere beş ana başlık altında sıralanabilir.

#48

SORU: Akış tipi üretim nedir?


CEVAP: Akış tipi üretimde makine ve tesisler yalnızca tek bir ürün üretecek biçimde tasarlanmıştır.

#49

SORU: Akış tipi üretimin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Ürün, üretimde kullanılan süreçler, makine ve araçlar standartlaştırılmıştır. • Otomasyona dayalı dolayısıyla sermaye yoğundur.

#50

SORU: Akış tipi üretimin örnekleri nelerdir?


CEVAP: Petrol rafinerileri, plastik, çimento, şeker, kağıt üretimi bu üretim biçimine örnek olarak verilebilir.

#51

SORU: Yalın üretim nedir?


CEVAP: Yalın üretim, en az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarma amacını gütmektedir.

#52

SORU: Yalın üretimin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Üretimin her aşamasında israfı yok etmeyi hedefler. • Stoksuz üretimi öngörür. • Tedarikçilerle ilişkiler sistemin en önemli desteklerindendir. • İç ve dış paydaşların beklentilerini temel alır. • Üretim ve ürün esnekliği vardır. • Her süreçte sürekli gelişmeyi ve kaliteyi amaçlar. • İnsan odaklı bir örgütlenme anlayışı vardır. • İletişim ve kararlara katılım bulunmaktadır. • Ekip çalışmaları önemli bir seviyededir.

#53

SORU: Tam zamanında üretim (JIT) nedir?


CEVAP: İşe değer katmayan her türlü atığın ve değişkenliğin yok edilmesi ve malzemelerin gerektiği yer ve zamanda çekilmesi bu üretim biçiminin temelini oluşturmaktadır.

#54

SORU: Amerikan Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu tanıma göre pazarlama nedir?


CEVAP: Müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına yarar sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur.

#55

SORU: Pazarlamanın temel kavramları nelerdir?


CEVAP: İhtiyaçlar ve istekler, tüketici, müşteri, endüstriyel müşteri, Pazar, eğişim, değer ve tatmindir.

#56

SORU: İhtiyaçlar kaça ayrılır?


CEVAP: Farklı açılardan ele alınan ihtiyaçlar fiziksel, toplumsal ve bireysel olarak bölümlendirilebilir.

#57

SORU: Sipariş üretim nedir?


CEVAP: Bu üretim biçiminde, tüketicinin ya da alıcı işletmenin zaman, miktar ve kalite açısından özel olarak belirlediği bir ürün üretilir.

#58

SORU: Sipariş üretimi, üretimin yapıldığı sürelerin düzeni açısından kaça ayrılmaktadır?


CEVAP: Üç gruba ayrılmaktadır; • Az sayıda ürünün bir defada üretilmesi • Az sayıda ürünün talep geldikçe, belirsiz aralıklarla üretilmesi • Az sayıda ürünün belirli aralıklarda periyodik olarak üretilmesi

#59

SORU: Sürekli üretim nedir?


CEVAP: Üretim yapmak için takip edilecek yöntemler gereği olarak, teçhizatların organize edilip sıralandığı bir üretim sistemidir.

#60

SORU: Sürekli üretimin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Üretim sırasında malzeme akışı süreklidir. • İşlerin rotası sabittir. • Tezgah ayarları çok seyrek değişir. • Eğer üretimin tümü için Pazar bulunabiliyorsa bu tip bir üretim avantajlıdır.

#61

SORU: Sürekli üretim kaça ayrılır?


CEVAP: • Kitlesel üretim • Akış tipi üretim

#62

SORU: Kitlesel üretim nedir?


CEVAP: Kitlesel üretim, belirli bir ürünü büyük miktarlarda üretmek için yapılan bir üretim biçimidir.

#63

SORU: Kitlesel üretimin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Alıcı ile üretici karşı karşıya gelmezler. • Üretim büyük miktarlarda yapılır ve ürünler birbirinin aynısıdır. • İşin büyük bir kısmı üretime başlamadan önceki hazırlık aşamasında tamamlanır. • Kitlesel üretimde bulunabilmek için pazarın yeterli büyüklüğe sahip olması gerekmektedir. • Kitlesel üretim yapan işletmeler, ileri düzeyde gelişmiş üretim teknolojisi ve üretim sistemleri kullanarak ürünler üretirler. • Üretilen ürün miktarı çok olduğu için parça başı sabit maliyet giderleri düşüktür.

#64

SORU: Montaj üretimi nedir?


CEVAP: Çeşitli hammadde, yarı mamul ve ürünlerin sistemli bir şekilde bir araya getirilerek yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasına montaj üretimi denir (otomobil, buzdolabı, televizyon gibi).

#65

SORU: Ürünün cinsine göre sınıflandırmanın özellikleri nelerdir?


CEVAP: Fabrika binasının yapısı, kullanılan makineler, insan gücü yapısı belirli bir tip ürüne göre oluşturulabilir. Örneğin; demir-çelik üretimi, kömür üretimi, kimyasal maddelerin üretimi, tekstil üretimi gibi ürünlerin üretimi bu gruba girmektedir.

#66

SORU: Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırma nedir?


CEVAP: Üretilecek ürünlerin miktarı ile bu ürünlerin üretim esnasında fabrika içinde izledikleri yola göre yapılan sınıflandırmadır.

#67

SORU: Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırmanın üretim biçimleri nelerdir?


CEVAP: • Tek üretim (proje tipi üretim) • Seri üretim • Akıcı üretim • Sipariş üretim • Sürekli üretim • Yalın üretim

#68

SORU: Tek üretim nedir?


CEVAP: Tek üretimde, belirli bir zaman diliminde tek bir ürün üretilir ve üretim işlemi tekrar edilmez.

#69

SORU: Tek üretimin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Aynı sürede, aynı kalitede ve aynı ölçüde yalnızca bir ürün meydana getirilir. • Sipariş üzerine çalışılır. • Üretim, alıcının isteklerine uygun bir şekilde planlanarak gerçekleştirilir. • Genelde yapım yerinde üretim özelliği göstermektedir.

#70

SORU: Tek üretimin örnekleri nelerdir?


CEVAP: Gemiler, binalar, barajlar ve köprüler bu üretim biçiminin örneklerindendir.

#71

SORU: Seri üretim nedir?


CEVAP: Bir ürünün özel bir sipariş ya da pazardaki talebi karşılamak amacıyla, belirli bir süre üretilmesidir.

#72

SORU: Seri üretimin örnekleri nelerdir?


CEVAP: Seri üretim biçimine ev eşyası, hazır giyim, gıda gibi ürünlerin üretimleri örnek olarak verilebilir.

#73

SORU: Akıcı üretim nedir?


CEVAP: Akıcı üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin üretilmesi amacıyla sağlanmış özel makinelerle kesintisiz olarak ve belirli üretim hattı çerçevesinde üretim gerçekleştirilir.

#74

SORU: Akıcı üretimin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Hattın bir ucundan başlayan üretim, tek tek iş merkezlerine uğrayarak hattın sonuna kadar gider. • Üretime ilişkin hazırlıklar önceden yapılır ve üretime ilişkin girdiler üretim merkezlerine zamanında verilmek üzere hazır bulundurulur. • Her çalışanın yapacağı iş önceden tanımlanmış ve süresi kesin olarak belirlenmiştir. • Hammaddelerin depolanma yeri ile son ürünün depolanma yerinin doğru seçilmesi, makinelerin yerleşim düzeyinin uygun olması ve malzeme akışının kesintisiz ve zamanında yapılması oldukça önemlidir.

#75

SORU: Fabrikasyon üretimi nedir?


CEVAP: Hammaddelerin biçimini değiştirerek değerini arttıran ve böylece yeni ürünler oluşturan üretim biçimidir (konfeksiyon, mobilya ve ayakkabı üretimi gibi).

#76

SORU: Fabrikasyon sistemi nedir?


CEVAP: Fabrikasyon sistemi, imalathane sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak için kurulan, daha büyük çaplı üretim yapan ve daha geniş bir kitlenin taleplerini karşılayacak bir üretim sistemidir.

#77

SORU: Fabrikasyon sisteminin özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Bu sistemde önceden elli olmayan tüketiciler için üretimde bulunulur. • Stoklu çalışma söz konusudur. • Bu sistemde çalışan işletmeler; büyük fabrika binalarına, depolara ve yönetim binalarına ihtiyaç duyarlar. • İşgücü sayıca fazladır. • Alıcılar geniş tüketici kitleleridir. • Üretim sürekli artma eğilimindedir ve stoklu çalışma söz konusudur. • Genellikle girişimci ve yönetici ayrı kişilerdir.

#78

SORU: Üretimde kullanılan başlıca üretim biçimleri nelerdir?


CEVAP: • Üretim yöntemine göre sınıflandırma • Ürünün cinsine göre sınıflandırma • Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırma

#79

SORU: Üretim yöntemine göre üretim biçimleri nelerdir?


CEVAP: Üretim yöntemine göre sınıflandırmada üretimin yapılmasında uygulanan genel yöntemler göz önüne alınır. Üretim yöntemine göre üretim biçimleri; • Primer (birincil) üretim • Analitik ve sentetik üretim • Fabrikasyon üretimi • Montaj üretimi

#80

SORU: Primer (birincil) üretim nedir?


CEVAP: Yeryüzünde kullanılan her üretiminde yer alan ürünlerin üretimine birincil üretim denmektedir.

#81

SORU: Primer (birincil) üretimin çeşitleri nelerdir?


CEVAP: Doğada bulunan hammaddelerin çıkarılması biçimindeki üretimdir. Madenler, kömür, orman ürünleri ve petrol gibi madenlerin çıkarılması primer üretimdir.

#82

SORU: Analitik üretim nedir?


CEVAP: Hammaddelerden ayrıştırma vasıtasıyla değişik ürünlerin elde edilmesi analitik üretimdir.

#83

SORU: Sentetik üretim nedir?


CEVAP: Hammaddelerin bir araya getirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesi sentetik üretimdir.

#84

SORU: Pazarlama iletişimi karmasının alt bileşenleri nelerdir?


CEVAP: • Reklam • Satış özendirme • Halkla ilişkiler • Kişisel satış • Doğrudan pazarlama

#85

SORU:

Üretim nedir?


CEVAP:

Üretim, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemidir.


#86

SORU:

Üretim sürecini değerlendirmede kullanılan öğeler nelerdir?


CEVAP:

Bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden özellikle dört tanesi önemlidir. Bunlar; verimlilik, etkinlik, kapasite ve esnekliktir.


#87

SORU:

Üretim sistemleri nelerdir?


CEVAP:

1. El işçiliği Sistemi
2. Ev işçiliğii Sistemi
3. İmalathane Sistemi
4. Fabrikasyon Sistemi


#88

SORU:

El işçiliği sistemi nedir?


CEVAP:

Sipariş temeline dayalı olarak işleyen bu üretim sistemi kişilere bağlı olma özelliği taşımaktadır.  Bu üretim sisteminde teknik yardımcı araçlar ve makinelere çok az yer verilmektedir. Ayrıca bu sistemde işletmenin küçük olması ve kullanılan yardımcı araç ve gereçlerin azlığı sabit sermaye ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durumda, bu üretim sisteminde çalışanlar, sermayeden çok işgücüne dayalı mesai harcamaktadırlar.  Bu üretim sisteminin en
güçlü özelliği, üretim yönetiminin son derece basit olması ve ortaya çıkması olası sorunların çözümünün kolay olmasıdır. 


#89

SORU:

Ev işçiliğinin özelliği nedir?


CEVAP:

Ev işçiliğinin özelliği, üretimin girişimcilerin hesabına bağımsız işçilerce, kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde, çoğu kez evlerinde yapılmasıdır.


#90

SORU:

Fabrikasyon sistemi nedir?


CEVAP:

Fabrikasyon sistemi, imalathane sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak
için kurulan, daha büyük çaplı üretim yapan ve daha geniş bir kitlenin taleplerini
karşılayacak bir üretim sistemidir.


#91

SORU:

Üretim biçimleri nelerdir?


CEVAP:

Üretim yöntemine göre sınıflandırma
• Ürünün cinsine göre sınıflandırma
• Üretim akış ve miktarına göre sınıflandırma


#92

SORU:

Üretim yöntemine göre sınıflandırma kaça ayrılır?


CEVAP:

Primer (birincil) Üretim

Analitik ve Sentetik Üretim

Fabrikasyon Üretimi

Montaj Üretimi


#93

SORU:

Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırma kaç gruba ayrılır?


CEVAP:

Üretim akışına ve miktarına göre sınıflandırma; tek üretim, seri üretim, akıcı üretim, sipariş üretim, sürekli üretim ve yalın üretim olmak üzere altı grupta incelenebilir.


#94

SORU:

Tek üretim nasıl olur?


CEVAP:

Tek üretimde, belirli bir zaman diliminde tek bir ürün üretilir ve üretim işlemi tekrar edilmez. Aynı sürede, aynı kalitede ve aynı ölçüde yalnızca bir ürün meydana getirildiği için, her üretilen ürün, kendisinden bir önceki ya da sonrakinden değişiklik olur.


#95

SORU:

Seri üretim nasıl yapılmaktadır?


CEVAP:

Bir ürünün özel bir sipariş ya da pazardaki talebi karşılamak amacıyla, belirli bir
süre üretilmesidir. Üretilen seri tamamlandıktan sonra, bir başka ürünün serisinin üretimine geçilir


#96

SORU:

Akıcı üretim nasıl olur?


CEVAP:

Akıcı üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin üretilmesi amacıyla sağlanmış özel makinelerle kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattı çerçevesinde üretim gerçekleştirilir.


#97

SORU:

Sipariş üretimi kaç gruba ayrılır?


CEVAP:

Sipariş üretimi, üretimin yapıldığı sürelerin düzeni açısından üç gruba ayrılır:
• Az sayıda ürünün bir defada üretilmesi,
• Az sayıda ürünün talep geldikçe, belirsiz aralıklarla üretilmesi,
• Az sayıda ürünün belirli aralıklarda periyodik olarak üretilmesi


#98

SORU:

Sürekli üretim türleri nelerdir?


CEVAP:

Bu tip üretim biçimi, kitlesel üretim ve akış tipi üretim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


#99

SORU:

Pazarlamanın temel kavramları nelerdir?


CEVAP:

Bunlar; ihtiyaçlar ve istekler, tüketici, müşteri, endüstriyel müşteri, pazar, değişim, değer ve tatmin kavramlarıdır.


#100

SORU:

Pazarlama açısından ürünler nasıl sınıflandırılmaktadır?


CEVAP:

Sınıflandırma ölçütlerinden en yaygın olanı, ürünleri satın alma ya da kullanım amacına göre tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler biçiminde iki kümede ele alan sınıflandırmadır.
Pazarlama açısından diğer bir sınıflandırma biçimi dayanıklılık ölçütüne göre
yapılmasıdır; bu sınıflandırmada ürünler dayanıklı ve dayanıksız olarak ikiye ayrı-
lır.


#101

SORU:

Tüketim ürünleri kaç sınıfta incelenir?


CEVAP:

Tüketim ürünleri; kolayda, beğenmeli, özellikli ve aranmayan ürünler olmak üzere dört ayrı sınıfta incelenir.


#102

SORU:

Endüstriyel ürünler kaç sınıfa ayrılır?


CEVAP:

Hammaddeler 
İşlenmiş maddeler ve parçalar 
Yatırım ürünleri 
Yardımcı donatım 
İşletme gereçleri 
Endüstriyel hizmetler


#103

SORU:

Dağıtım kanalı nedir?


CEVAP:

Dağıtım kanalı, ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya
da örgütlerin oluşturduğu sistemdir


#104

SORU:

Aracısızlaştırma nedir?


CEVAP:

Dağıtım kanalında bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldı-
rılmasına “aracısızlaştırma” adı verilmektedir