GENEL İŞLETME Dersi İŞLETMELERDE MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM soru cevapları:

Toplam 105 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Muhasebenin temel amacı nedir?


CEVAP: Muhasebenin temel amacı, işletme hakkında karar verecek olan tarafların daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.

#2

SORU: Muhasebe sistemi nedir?


CEVAP: Muhasebe sistemi, ekonomik bir girişim hakkında karar vermede faydalı olacak finansal ve sayısal verileri elde edebilmek için işletmede gerçekleşen tüm finansal nitelikli işlemleri tanımlar, kaydeder, sınıflandırır, finansal tablolar hâlinde özetler ve analiz yapıp yorumladıktan sonra, karar vericilerin ihtiyacı olan finansal bilgileri üretir ve ilgili taraflara sunar.

#3

SORU: İşletme yöneticilerinin dışında başka hangi taraflar işletme hakkındaki kararlarında muhasebe bilgisine ihtiyaç duyacaklardır?


CEVAP: Aşağıdaki taraflar da muhasebe bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar: • İşletmeye ortak olalım mı, olmayalım mı? (Ortaklar) • İşletmeye borç verelim mi, vermeyelim mi? (Alacaklılar, Finansörler) • Kredili olarak mal satalım mı, satmayalım mı? (Satıcılar) • İşletmeye mal satma veya işletmeden mal alma konusunda anlaşma yapalım mı, yapmayalım mı? (Müşteriler)

#4

SORU: Muhasebe finansal bilgileri karar vericilere iletirken nelerden yararlanır?


CEVAP: Muhasebe, finansal bilgilerin karar vericilere iletilmesi görevini yerine getirebilmek için finansal tablolardan ve raporlardan yararlanır.

#5

SORU: Finans nedir?


CEVAP: Finans da muhasebe gibi, karar vericilere yardımcı olmak için vardır ve işletmede fonların nasıl sağlandığı ve nerelere yatırıldığı ile ilgilidir.

#6

SORU: Devlet ve kamu kurumları neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletmenin ne kadar vergi ödeyeceğini, işletmenin fiyatlama politikalarına uygun davranıp davranmadığını ve finansal destek gerekip gerekmeyeceğini değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç vardır. Ayrıca işletmenin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenleme yapmak, vergi politikasını belirlemek, ulusal gelir ve diğer istatistiki hesapları yapmak için de muhasebe bilgisine ihtiyaç duyulur.

#7

SORU: Bilgiyi işletmeden elde etme imkânlarına göre işletme ile ilgili taraflar nelerdir?


CEVAP: Bilgi kullanıcılarını bilgiyi işletmeden doğrudan elde etme imkânlarına göre “işletme içi taraflar” ve “işletme dışı taraflar” olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.

#8

SORU: İşletme içi bilgi kullanıcıları kimlerdir?


CEVAP: İşletme yöneticileri işletme içi bilgi kullanıcılarını oluşturmaktadır.

#9

SORU: İşletme dışı bilgi kullanıcıları kimlerdir?


CEVAP: Yöneticilerin dışında kalan tüm taraflar işletme dışı bilgi kullanıcılarını oluşturur.

#10

SORU: İşletme içindeki ve dışındaki bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisine hangi amaçla ihtiyaç duydukları dikkate alınarak muhasebe kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?


CEVAP: İşletme içindeki ve dışındaki bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisine hangi amaçla ihtiyaç duydukları dikkate alınarak muhasebe, “Yönetim Muhasebesi” ve “Finansal Muhasebe veya Genel Muhasebe” olarak iki temel alana ayrılmıştır.

#11

SORU: Finansal bilgi nasıl sağlanır?


CEVAP: Yöneticilerin kararlarında kullandıkları bilgilerin büyük bir kısmı finansal bilgidir ve muhasebe tarafından sağlanır.

#12

SORU: Muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan işletme ile ilgili taraflar kimlerdir?


CEVAP: Muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan işletme ile ilgili taraflar şunlardır: • İşletmenin yöneticileri • İşletmenin sahip veya sahipleri • İşletmeye borç verenler • İşletmenin müşterileri • İşletmenin tedarikçileri • İşletmede çalışanlar (Yöneticilerin dışındakiler) • Rakip işletmeler • Devlet ve kamu kurumları

#13

SORU: İşletme yöneticileri neden muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletmedeki her düzeydeki yöneticiler temel olarak üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklarına ilişkin işletme fonksiyonlarının planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için bilgiye ihtiyaç duyarlar. Karar vermeyi, planlamayı ve kontrolü sağlayabilmek büyük ölçüde muhasebe bilgilerine bağlı olacaktır.

#14

SORU: Müşteriler neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletmenin faaliyetlerine devam etme gücünü değerlendirmek ve alımlarını veya satışlarını işletmeden karşılama olanaklarının devamlılığını görmek için muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.

#15

SORU: Finansal yönetim nedir?


CEVAP: Finansal yönetim, en basit hâli ile her türlü işletmenin faturalarını ödeyebilecek, işlerini sürdürebilecek ve acil durumlarda yeterli olabilecek kadar parasının olması gerekliliği temeline dayanır. İşletme var olduğu sürece paraya olan ihtiyaç devam edecektir. Bir işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki nakit ihtiyacının planlanması finansın ya da finansal yönetimin çalışma konusudur.

#16

SORU: Yöneticiler dışındaki işletme çalışanları neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletmenin çalışanlarına istihdam sağlama gücünün devam edip edemeyeceğini, çalışmalarının karşılığını alıp alamayacaklarını değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.

#17

SORU: Rakipler neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletmenin kendi performans ve etkinliklerini değerlemede rakip işletmeyi benchmark olarak kullanmak için rakip işletmeler hakkında muhasebe bilgisine ihtiyaç vardır. Ayrıca rakip işletmenin pazar payı ve kârlılık konusunda yarattığı tehlikeleri değerlendirmek için de muhasebe bilgisine ihtiyaç duyulur.

#18

SORU: İşletme sahipleri neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: Yöneticilerin işletmeyi etkin bir biçimde idare edip etmediklerini değerlendirmek ve gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında karar vermek, işletmede ortak olarak kalıp kalmama kararını değerlendirmek için işletme sahiplerinin muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.

#19

SORU: İşletmeye borç verenler neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletmenin borçlarının hem faizini hem de anaparasını zamanında ödeme gücü olup olmadığını ve işletme ile iş yapma olanaklarının devamlılığını değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.

#20

SORU: Muhasebe nedir?


CEVAP: Muhasebe, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bir bilgi sistemidir. Başka bir tanım ile işletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra, ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir.

#21

SORU: Bilgi işletmelerdeki hangi taraflar için gereklidir?


CEVAP: Bilgi, işletme hakkında karar vermek, plan yapmak ve yapılan işleri kontrol etmek zorunda olan taraflar için gereklidir.

#22

SORU: Yönetim muhasebesi nedir?


CEVAP: İşletme faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolü gibi temel işletme faaliyetlerinden sorumlu olan ve işletme içindeki bilgiye kolayca erişim olanağı olan yöneticiler çok daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyacaklardır. Dolayısıyla maliyet analizleri, kârlılık raporları, bütçeler gibi araçlarla işletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayacak alan “yönetim muhasebesi” olarak belirlenmiştir.

#23

SORU: Uzun vadeli yabancı kaynak nedir?


CEVAP: Uzun vadeli yabancı kaynak, kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarına denir. Bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi gereken borçlardır.

#24

SORU: İşletme yöneticileri ne gibi konularda karar verebilmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?


CEVAP: İşletme yöneticileri, aşağıdaki konularda karar vermek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar: • Yeni ürün veya hizmet geliştirmeli miyiz? • Mevcut mal ya da hizmetlerin fiyat veya miktarlarını değiştirmeli miyiz? • İşletmeyi finanse etmek için kredi kullanmalı mıyız? • İşletmenin faaliyet kapasitesini artırmalı ya da azaltmalı mıyız? • Satın alma, üretim veya dağıtım yöntemlerini değiştirmeli miyiz, yoksa değiştirmemeli miyiz?

#25

SORU: İşletmenin varlık ve kaynaklarında meydana gelen değişimler hangi işletme fonksiyonunun konusudur?


CEVAP: İşletme yönetiminin aldığı kararlara göre gerçekleşen işletme faaliyetleri, işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişmeler yaratır. Bu değişmelerin izlenmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi görevini muhasebe gerçekleştirir.

#26

SORU: Anlaşılabilirlik nedir?


CEVAP: Finansal tablolar mümkün olduğu kadar ilgili tarafların kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde açıklanmalıdır.

#27

SORU: Finansal muhasebe veya genel muhasebe nedir?


CEVAP: Genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek işletme ile çok çeşitli düzeylerde ilgili olan hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayan muhasebe türü, finansal muhasebe veya genel muhasebedir.

#28

SORU: Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?


CEVAP: Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken nitelikler şunlardır: • İlgililik • Güvenilirlik • Karşılaştırılabilirlik • Anlaşılabilirlik • Önemlilik

#29

SORU: İlgililik nedir?


CEVAP: Muhasebe bilgisi, kararları etkileme gücüne sahip olmalıdır. Bilgi, gelecekteki olaylar› tahmin etmek (gelecek yıl ne kadar kâr elde edebiliriz gibi) veya geçmiş olayları doğrulamaya yardımcı olma konusunda (geçen yılın kârı ne kadardı) ilgili olabilir.

#30

SORU: Güvenilirlik nedir?


CEVAP: Muhasebe bilgisi önemli hata ve ön yargı içermemelidir. Bilgi kullanıcılarının, bilginin neyi açıklamayı hedefliyorsa onu temsil ettiğine güvenmeleri gerekir.

#31

SORU: Karşılaştırılabilirlik nedir?


CEVAP: İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi karşılaştırılabilir olmalıdır. Karşılaştırılabilirlik, aynı olaylara aynı ölçme ve sunuş usullerinin değiştirilmeden uygulanması ile sağlanır.

#32

SORU: Önemlilik nedir?


CEVAP: Nihai kararı verirken bilginin önemli olup olmadığına da bakmamız gerekir. Yani bilginin finansal tablolarda olmaması ya da yanlış sunulması karar vericilerin kararlarını gerçekten etkiler mi veya değiştirir mi? Eğer bilgi önemli değilse finansal tablolarda ayrıca sunulmasına gerek yoktur.

#33

SORU: Muhasebe süreci ya da muhasebe döngüsü nedir?


CEVAP: İşletmelerde meydana gelen finansal nitelikli işlemler, dönemler itibarıyla izlenir. Dönem başından dönem sonuna kadar yapılan muhasebe işlemlerine muhasebe süreci veya muhasebe döngüsü denilir.

#34

SORU: Muhasebe süreci adımları sırasıyla nelerdir?


CEVAP: Muhasebe süreci adımları sırasıyla şunlardır: 1. Dönem başı işlemlerinin yapılması 2. Dönem içinde gerçekleşen finansal nitelikli işlemlerin, belgelerine dayanarak tanımlanması ve buna göre hangi işlemlerin kaydedileceğine karar verilmesi 3. Finansal nitelikli işlemlerin günlük olarak yevmiye defterine kayıt edilmesi 4. Yevmiye defterindeki kayıtların büyük defter hesaplarına aktarılması 5. Dönem sonunda genel geçici mizan hazırlanması 6. Dönem sonunda muhasebe içi ve muhasebe dışı envanter işlemlerinin yapılması 7. Varlık ve borçlara ilişkin hesap kalanlarının kesin mizanda listelenmesi 8. Kesin mizandaki hesapların kalanları yardımıyla finansal tabloların hazırlanması

#35

SORU: Muhasebenin işlevleri nelerdir?


CEVAP: Muhasebenin iki temel işlevi bulunmaktadır ve bunlar: 1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek (muhasebe süreci) 2. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletmek

#36

SORU: “Varlıklar” nedir?


CEVAP: İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerlerdir, diğer bir ifade ile işletmenin sahip olduğu üretim faktörleridir. Para, makine, arsa, bina gibi fiziki niteliğe sahip olan varlıkların yanı sıra, alacaklar gibi hak şeklinde fiziki niteliği olmayan varlıklar da olabilir. Varlıklar, kaynakların kullanıldığı, yatırıldığı yerlerdir.

#37

SORU: Varlıklar ile kaynaklar arasında nasıl bir ilişki vardır?


CEVAP: İşletmenin varlıklarının toplamı, kaynaklarının toplamına eşittir. Kaynak bulunamamışsa varlık artışı da sağlanamayacaktır. “Varlıklar = Kaynaklar” şeklinde ifade edebiliriz.

#38

SORU: Varlıklar ile borçlar ve sermaye arasında nasıl bir eşitlik vardır?


CEVAP: İşletme kaynaklarının ortaklar tarafından mı, yoksa borç verenler tarafından mı sağlandığını bilmek son derece önemlidir. İşletme sahipleri tarafından işletmeye sağlanan kaynaklar “sermaye” olarak; kreditörlerce sağlanan kaynaklar da “borçlar” olarak adlandırılır. “Varlıklar = Borçlar + Sermaye” şeklinde eşitliği ifade edebiliriz. Bu eşitlik tüm muhasebe süreci için temeldir ve temel muhasebe eşitliği olarak ifade edilir.

#39

SORU: Finansal tabloların hazırlanma amacı nedir?


CEVAP: Dönem sonunda, işletmenin finansman ve yatırım faaliyetlerini raporlamak ve döneme ait faaliyetlerinin sonuçlarını özetlemek ve işletme hakkındaki bilgileri karar vericilere iletmek için finansal tablolar hazırlanır.

#40

SORU: Bilanço nedir?


CEVAP: Bilanço, belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı bir tablodur. İşletmenin bilanço tarihi itibarıyla, sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği için finansal durum tablosu olarak da adlandırılır.

#41

SORU: Takvim yılı nedir?


CEVAP: Takvim yılı, 1 Ocak’tan 31 Aralık tarihine kadar olan 12 aylık bir dönemdir.

#42

SORU: Mali yıl nedir?


CEVAP: Dönem başlangıç ve bitiş tarihleri takvim yılından farklı olabilen ve birbirini izleyen 12 aylık bir dönemdir. Örneğin, dönem başının 1 Haziran, dönem sonunun ise 31 Mayıs olduğu bir yıllık dönem.

#43

SORU: Varlıklar bilançoda kaç grupta raporlanır?


CEVAP: Varlıklar bilançoda genellikle dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak iki ayrı grupta raporlanır.

#44

SORU: Dönen varlıklar nelerdir?


CEVAP: Dönen varlıklar, bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşur. Dönen varlıklar nakde dönüşümü kolay olan, likiditesi yüksek olan varlık unsurlarıdır.

#45

SORU: Duran varlıklar nelerdir?


CEVAP: Duran varlıklar, işletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde bir faaliyet döneminden daha uzun süre kullanılacak olan ve hemen paraya çevrilmesi beklenmeyen varlıkları kapsar. Dolayısıyla duran varlıkların likiditesi düşüktür.

#46

SORU: Kaynaklar bilançoda kaç grupta raporlanır?


CEVAP: Bilanço eşitliğinin sağ tarafında işletmeye sağlanan kaynaklar yer alır. Bu kaynakların bir kısmı ortaklarca, bir da dışarıdan borçlanılarak üçüncü şahıslardan sağlanabilir. İşletme dışından geçici bir süre için borç şeklinde sağlanan kaynaklar yabancı kaynak olarak nitelendirilir. Ortaklarca sağlanan kaynaklar ise öz kaynak (öz sermaye) olarak nitelendirilir.

#47

SORU: Yabancı kaynaklar kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?


CEVAP: Yabancı kaynaklar ikiye ayrılırlar. Bunlar: • Kısa vadeli yabancı kaynaklar • Uzun vadeli yabancı kaynaklar

#48

SORU: Kısa vadeli yabancı kaynak nedir?


CEVAP: Kısa vadeli yabancı kaynak, bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır.

#49

SORU: Öz kaynak (öz sermaye) nedir?


CEVAP: Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder. İşletme sahip veya ortaklarının fiilen işletmeye aktardıkları kaynakların yanı sıra, kârların işletmede bırakılmasıyla oluşan yedekleri de kapsar.

#50

SORU: Öz kaynak büyüklüğü ile sermaye büyüklüğü arasındaki fark nedir?


CEVAP: İşletme sahip veya ortakları tarafından sağlanan kaynak “sermaye” olarak adlandırılır. Öz kaynak büyüklüğü ile sermaye büyüklüğü birbirinden farklıdır. Çünkü öz kaynaklar ortaklarca ödenen sermayenin dışında, işletmenin kendi faaliyetleri sonucu sağladığı ve işletmede bırakılmış olan dağıtılmamış kârları ve dönem kârını da kapsamaktadır. Öz kaynaklar; sermayeden kaynaklanan, kârdan kaynaklanan ve değerlemeden kaynaklanan unsurların toplamından oluşur.

#51

SORU: Öz kaynak ile sermaye arasındaki farklılık göz önünde bulundurulduğunda “V arlıklar = Borçlar + Sermaye” eşitliğini nasıl ifade etmeliyiz?


CEVAP: Öz kaynak ile sermaye arasındaki farklılık göz önünde bulundurulduğunda Varlıklar = Borçlar + Sermaye” eşitliğini “Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar” şeklinde ifade etmek daha doğru olacaktır.

#52

SORU: Gelir tablosu nedir?


CEVAP: Gelir tablosu, işletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği bir finansal tablodur. Gelir tablosunda işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kâr veya zarar büyüklüğünü gösterir.

#53

SORU: Gelir tablosunda hasılatın giderden fazla olma durumu neyi ifade eder?


CEVAP: Gelir tablosunda hasılatın giderden fazla olması durumunda kâr; aksi durumda ise zarar ortaya çıkar.

#54

SORU: Öz kaynaklarda değişim tablosu nedir?


CEVAP: Öz kaynaklarda değişim tablosu, bir hesap döneminde öz kaynaklarda oluşan değişmeleri nedenleriyle birlikte gösteren bir tablodur. Öz kaynaklar değişim tablosu, önceki dönem ve cari dönem bilanço ve gelir tablolarından yararlanılarak hazırlanır.

#55

SORU: Nakit akım tablosu nedir?


CEVAP: Nakit akım tablosu, bir hesap döneminde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerleriyle birlikte gösteren bir tablodur. Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.

#56

SORU: İşletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları işlemler nelerdir?


CEVAP: İşletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları işlemler şunlardır: 1. Finansman faaliyetleri 2. Yatırım faaliyetleri 3. İşletme faaliyetleri

#57

SORU: İşletmeye kaynak sağlama faaliyetleri ne olarak adlandırılır?


CEVAP: İşletmeye kaynak sağlama faaliyetleri finansman faaliyetleri olarak adlandırılır.

#58

SORU: Gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetler ne olarak adlandırılır?


CEVAP: Gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetlere yatırım faaliyetleri denilir.

#59

SORU: Ürün ya da hizmetin üretiminin tamamlanması, müşterilere satılması ve satış bedelinin tahsil edilmesi faaliyetleri ne olarak adlandırılır?


CEVAP: Ürün ya da hizmetin üretiminin tamamlanması, müşterilere satılması ve satış bedelinin tahsil edilmesi faaliyetleri işletme faaliyetleri veya üretim-satış faaliyetleri olarak adlandırılır.

#60

SORU: Finansman fonksiyonunun görevi nedir?


CEVAP: Finansman fonksiyonunun görevi, işletmenin ihtiyaç duyduğu kaynakları en uygun koşullarda sağlamak ve sağlanan bu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını, yatırımlara dönüştürülmesini sağlamak şeklinde tanımlanabilir.

#61

SORU: Finans ve finansman kelimeleri ne anlama gelmektedir?


CEVAP: Finans kelimesi para, fon ya da sermaye anlamında kullanılırken, finansman kelimesi para, fon ya da sermayenin sağlanması anlamında kullanılmaktadır.

#62

SORU: Finansal yönetim nedir?


CEVAP: Finansal yönetim, işletmelerin ihtiyaç duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlara yatırılarak yönetilmesidir.

#63

SORU: Finansal analiz nedir?


CEVAP: Finansal analiz, işletmenin finansal durumunu ve performansını analiz etmek ve gelecekteki finansal performansını tahmin edebilmek için finansal tablolardaki çeşitli kalemler arasında ilişkiler kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan bir süreçtir.

#64

SORU: Analizi yapacak olan tarafların konumuna göre finansal analiz kaça ayrılır?


CEVAP: Analizi yapacak tarafların konumuna göre finansal analiz “iç analiz” ve “dış analiz” olarak ikiye ayrılır.

#65

SORU: Analize konu olan finansal tabloların dönem sayısına göre finansal analiz kaça ayrılır?


CEVAP: Analize konu olan finansal tabloların kapsadıkları dönem sayısına göre, statik ve dinamik analiz olarak ikiye ayrılır.

#66

SORU: Analizin yapılma amacına göre finansal analiz kaça ayrılır?


CEVAP: Analizin yapılma amacına göre yatırım analizi, yönetim analizi ve kredi analizi olarak üçe ayrılır.

#67

SORU: Finansal tabloların analizinde en yaygın olarak kullanılan analiz teknikleri nelerdir?


CEVAP: Finansal tabloların analizinde en yaygın olarak kullanılan analiz teknikleri şunlardır: • Oran Analizi • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi • Yüzde Yöntemi ile Analiz • Trend Analizi

#68

SORU: Oran analizi nedir?


CEVAP: Oran analizi, bir işletmenin finansal tablolarında yer alan iki unsurun ilişkisinin analizidir. Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak bulunan oranlarla yapılan incelemeye “oran analizi” denilir.

#69

SORU: Oran analizinde kullanılan oranlar nelerdir?


CEVAP: Oran analizinde kullanılan oranlar dört grupta toplanabilir: 1. Likidite Oranları 2. Finansal Yapı Oranları 3. Faaliyet Oranları 4. Kârlılık Oranları

#70

SORU: Likidite oranları ne amaçla kullanılırlar ve nelerdir?


CEVAP: Likidite oranları işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, diğer bir ifade ile likidite riskini değerlendirmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılır. Likidite oranları kendi içinde üçe ayrılır: 1. Cari Oran 2. Asit Test veya Likidite Oranı 3. Nakit Oranı veya Disponibilite Oranı

#71

SORU: Cari oran nedir?


CEVAP: Cari oran, işletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık, kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir. Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

#72

SORU: Asit test oranı nedir?


CEVAP: Özellikle stoklar gibi, likiditesi göreli olarak daha düşük olan dönen varlık kalemlerinin dönen varlık toplamına dâhil edilmemesi durumunda, kısa vadeli yabancı kaynakların ödenebilirliğini gösteren orandır. Asit Test veya Likidite Oranı = (Hazır Değerler + Geçici Yatırımlar + Alacaklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

#73

SORU: Nakit oranı nedir?


CEVAP: Nakit oranı, nakit ve nakit benzeri varlıklar ile geçici yatırım amacıyla alınan menkul kıymetlerin, nakitle ödenecek kısa vadeli borçları ne ölçüde karşıladığını gösteren bir orandır. Nakit Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar – Alınan Avanslar)

#74

SORU: Finansal yapı oranları ne amaçla kullanılırlar?


CEVAP: İşletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılır. Örneğin yabancı kaynakların aktif toplamına oranı (kaldıraç oranı); kredi verenlerin uzun dönemli risklerini ölçer. Bu oran varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir.

#75

SORU: Faaliyet oranları ne amaçla kullanılırlar?


CEVAP: İşletme, faaliyetlerini sürdürebilmek için hem kısa dönemli hem de uzun dönemli varlıklara yatırım yapmalıdır. Faaliyet oranları firmanın faaliyet derecesi (genellikle satışlar olarak tanımlanır) ile faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli varlıklar arasındaki ilişkiyi tanımlar. Daha yüksek bir oran, firmanın faaliyetlerindeki etkinliğin daha yüksek olduğunu gösterir.

#76

SORU: Kârlılık oranları ne amaçla kullanılırlar ve nelerdir?


CEVAP: İşletmenin elde ettiği kâr büyüklüğü finansal tablolarda yer almakla birlikte, kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kârlılık oranları hesaplanır. Bunlar: • Satışların kârlılığı oranları • Kâr ile kaynaklar arasındaki ilişkileri gösteren oranlar • Karşılaştırmalı tablolar analizi • Yüzde yöntemi ile analiz • Trend analizi

#77

SORU: Finansal plan nedir?


CEVAP: Finansal plan, belirli bir dönem için işletmenin ihtiyaç duyacağı fonların ve kullanım yerlerinin tahminini gösteren bir belgedir.

#78

SORU: Finansal planlamanın amacı nedir?


CEVAP: Finansal planlamanın amacı, gelecekte ihtiyaç duyulacak fonları belirlemek ve fonların etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Finansal planlamadan beklenen gelecekteki nakit açıklarına ve fazlalıklarına önceden çözüm aramaktır.

#79

SORU: Finansal planlar kapsadığı zaman dilimine göre kaça ayrılır?


CEVAP: Finansal planlar kapsadığı zaman dilimine göre ikiye ayrılır: 1. Kısa süreli planlar 2. Orta ve uzun süreli planlar

#80

SORU: Finansal kontrol nedir?


CEVAP: Finansal kontrol aşaması, finansal planların uygulanması, tahminlerin geri bildirimler ışığında yeniden gözden geçirilmesi ve hedeflenen noktaya erişebilmek için ne tür değişimlerin yapılması gerektiği konularını içerir.

#81

SORU: Fonların kısa süreli ve uzun süreli olarak kullanılmasına göre nasıl ifade edilirler?


CEVAP: Fonların dönen varlıkların edinilmesi için kullanılması, kısa süreli kullanımı ifade etmektedir ve çalışma sermayesi yönetimi olarak ele alınırken, fonların uzun süreli kullanımı, yatırım kararları olarak ifade edilmektedir.

#82

SORU: Çalışma sermayesi nedir?


CEVAP: Dönen varlıkların büyüklüğü işletmenin çalışma sermayesini ifade etmektedir.

#83

SORU: Oto finansman nedir?


CEVAP: İşletmenin kendi kendine faaliyetleri sonucu fon yaratmasıdır.

#84

SORU: İşletmenin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynakları nelerdir?


CEVAP: İşletmelerin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynakları şunlardır: • Satıcı tarafından sağlanan ticari krediler • Kısa vadeli banka kredileri • Diğer kısa vadeli finansman kaynakları

#85

SORU: Bütçeleme nedir?


CEVAP: Bütçeleme ile planlama birbirini tamamlayan iki işlev olarak bilinir. Bütçeleme, işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak bir işletmenin planlama faaliyetlerinin sayısal ifadesidir.

#86

SORU: Çalışma sermayesinin düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?


CEVAP: Çalışma sermayesinin düzeyini etkileyen faktörler şunlardır: • İşletmenin faaliyet konusu • İşletmenin büyüklüğü • Satışlardaki düzenlilik

#87

SORU: Sermaye bütçesi nedir?


CEVAP: Sermaye harcamalarına yönelik kararların alınmasında yararlanılan bütçelere sermaye bütçesi denir.

#88

SORU: İşletmelerin kâr dağıtım kararları nedir?


CEVAP: İşletmenin elde ettiği kârın nasıl dağıtılacağı, işletmenin büyüme hızını, piyasa değerini, ortakların gelirini etkileyen önemli bir karardır.

#89

SORU:

Muhasebe nedir?


CEVAP:

Muhasebe, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bir bilgi sistemidir.


#90

SORU:

Muhasebe bilgileri nerelerde kullanılır?


CEVAP:

• Yeni ürün veya hizmet geliştirmeli miyiz?
• Mevcut mal ya da hizmetlerin fiyat veya miktarlarını değiştirmeli miyiz?
• İşletmeyi finanse etmek için kredi kullanmalı mıyız?
• İşletmenin faaliyet kapasitesini artırmalı ya da azaltmalı mıyız?
• Satın alma, üretim veya dağıtım yöntemlerini değiştirmeli miyiz?

gibi soruları cevaplamada muhasebe ve finans bilgilerini kullanacağız.


#91

SORU:

Muhasebenin temel amacı nedir?


CEVAP:

İşletme hakkında karar verecek insanların daha doğru karar vermesini sağlamaktır.


#92

SORU:

İşletmenin tarafları kimlerdir?


CEVAP:

İşletmenin yöneticileri, işletmenin sahip veya sahipleri, işletmeye borç verenler, işletmenin müşterileri, işletmenin tedarikçileri, işletmede çalışanlar, rakip işletmeler, devlet ve kamu kurumları olarak sıralanabilir.


#93

SORU:

İşletmenin Yöneticilerine Sağlanan Bilgiler neleri kapsar?


CEVAP:

İşletmedeki her düzeydeki yöneticiler temel olarak üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklarına ilişkin işletme fonksiyonlarının planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için bilgiye ihtiyaç duyarlar. işletmeyi iyi bir şekilde yönetebilmek ve işletmeyi hedeflerine ulaştırabilmek için işletmenin faaliyetleri iyi bir şekilde planlanmalı, sonuçlar doğru bir şekilde ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Karar vermeyi, planlamayı ve kontrolü sağlayabilmek büyük ölçüde muhasebe bilgilerine bağlı olacaktır.


#94

SORU:

İşletmeye Borç Verenlere Sağlanan Bilgiler hangileridir?


CEVAP:

İşletmenin borçlarının hem faizini hem de anaparasını zamanında ödeme gücü olup olmadığını ve işletme ile iş yapma olanaklarının devamlılığını değerlendirmek için bilgiye ihtiyaçları vardır.


#95

SORU:

Müşterilere ve Tedarikçilere Sağlanan Bilgiler hangileridir?


CEVAP:

İşletmenin faaliyetlerine devam etme gücünü değerlendirmek ve alımlarını veya satışlarını işletmeden karşılama olanaklarının devamlılığını görmek için bilgiye ihtiyaçları vardır.


#96

SORU:

Rakip firmaların neden birbirlerinin muhasebe bilgilerine ihtiyaçları vardır? 


CEVAP:

Kendi performans ve etkinliklerini değerlendirmede rakiplerin muhasebe bilgilerini bir benchmark olarak kullanabilmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.


#97

SORU:

Finansal muhasebe veya genel muhasebe olarak adlandırılan muhasebe türü ne işe yarar?


CEVAP:

Genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek işletme ile çok çeşitli düzeylerde ilgili olan hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayan muhasebe türüne bu adlar verilir.


#98

SORU:

Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?


CEVAP:

İlgililik, güvenirlik, karşılaştırılabilirlik, anlaşılabilirlik ve önemlilik.


#99

SORU:

Bu nitelikler arasından ilgililiği açıklayınız.


CEVAP:

Muhasebe bilgisi, kararları etkileme gücüne sahip olmalıdır. Bilgi, gelecekteki olayları tahmin etmek (gelecekte ne kadar kâr elde edebiliriz gibi) veya geçmişte olayları doğrulamaya yardımcı olma konusunda ilgili olabilir.


#100

SORU:

Güvenirlik kavramını açıklayalım.


CEVAP:

Muhasebe bilgisinin güvenilir olması demek önemli hata ve önyargı içermemesi demektir.


#101

SORU:

Muhasebe bilgisinin anlaşılabilir olması ne demektir?


CEVAP:

Tabloların herkesçe anlaşılabilir olması ve açık olmasıdır.


#102

SORU:

Muhasebe döngüsü nedir?


CEVAP:

Dönem başından dönem sonuna kadar yapılan işlemlere verilen isimdir.


#103

SORU:

Muhasebenin ikinci işlevi nedir?


CEVAP:

Finansal tabloların analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesidir.


#104

SORU:

Bilanço nedir?


CEVAP:

Finansal durum tablosu olarak da bilinen bilanço, işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösterir.


#105

SORU:

Temel muhasebe eşitliği nedir?


CEVAP:

Varlıklar= Borçlar + Sermaye şeklinde ifade edilebilir.