GENEL MUHASEBE I Dersi İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE soru cevapları:

Toplam 50 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Türkiye’de faaliyette bulunabilirler mi?


CEVAP: Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiiyetindeki kişilerin T.C. tabiiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan kapsama giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali müşavir unvanı altında Türkiye’de de yapmalarına Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Başbakan’ın onayı ile izin verilebilir.

#2

SORU: İşletmenin süreklilik kavramını açıklayınız.


CEVAP: İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise bu husus, mali tabloların dipnotlarında açıklanır.

#3

SORU: Özün önceliği kavramına örnek veriniz.


CEVAP: İşletmenin elindeki vadeli müşteri çeklerinin alacak senetlerine aktarılması, özün önceliği kavramına örnektir.

#4

SORU: Kişilik kavramını açıklayınız.


CEVAP: İşletmenin; sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.

#5

SORU: Yeminli mali müşavirin görev yetkisi nedir?


CEVAP: Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin yanında tasdik işlerini yapmak yetkisine sahip olmaktadırlar. Tasdik faaliyeti, özellikle vergi beyannameleri ile bunların ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılmaktadır. Yeminli mali müşavirler; muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

#6

SORU: İşletmenin ihtiyatlılık kavramını açıklayınız.


CEVAP: Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ihtiyatlılık kavramı ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak işletmeler, muhtemel giderleri ve zararları için karşılık ayırırlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar.

#7

SORU: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ne zaman kurulmuştur?


CEVAP: 2002 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olarak kurulmuştur. Kasım 2011’de, kanun hükmündeki kararname ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur.

#8

SORU: İşletmeler, kuruluş aşamasından itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için neye ihtiyaç vardır?


CEVAP: İşletmeler, kuruluş aşamasından itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için kaynağa (finans) ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynak, işletme sahiplerinden sağlanabileceği gibi işletme dışı üçüncü kişi veya kurumlardan da temin edilebilir. İşletme sahiplerinden veya ortaklarından sağlanan kaynak, öz kaynak; üçüncü kişiler ve kurumlardan borçlanma yolu ile sağlanan kaynaklar ise yabancı kaynak olarak tanımlanmaktadır.

#9

SORU: İşletme faaliyetleri doğrultusunda varlıklarında artış veya azalış nasıl değerlendirilir?


CEVAP: İşletme faaliyetleri doğrultusunda varlıklarında artış veya azalış meydana gelir. İşletme varlıklarındaki artış doğrultusunda ortakların (işletme sahiplerinin) varlıklar üzerinde hakları da artış veya azalış doğrultusunda değişme gösterir. Muhasebe dilinde artışlar kâr, azalışlar ise zarar olarak tanımlanır.

#10

SORU: İşletme yöneticileri hangi bilgileri hangi amaçla kullanabilir?


CEVAP: İşletme yöneticileri, işletmeyi yöneten taraf olarak işletmede olan biten her şey hakkında bilgi sahibi olmak isteyeceklerdir. Yöneticiler; işletmenin geçmiş dönemlerdeki performansına ilişkin değerlendirme yapmak, mevcut durumunu devamlı izlemek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için muhasebe bilgisini kullanacaktır. İşletmeye borç veren finans kurumları, işletmenin mali durumu ile yakından ilgilenecektir. İşletmenin mali yapısına ilişkin bilgileri kullanarak işletmeye kredi verip vermeme konusuna karar vereceklerdir.

#11

SORU: Sistem olarak ele alındığında muhasebe nelerden oluşmaktadır?


CEVAP: Muhasebe; bir sistem olarak genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinden oluşmaktadır.

#12

SORU: Türkiye’de muhasebe mesleği ne zaman ve nasıl yasal düzenlemeye kavuşmuştur?


CEVAP: Türkiye’de muhasebe mesleği, 1989 tarih 20194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur.

#13

SORU: Devlet, işletmenin yasal kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğini incelemek için hangi bilgiye ihtiyaç duyar? Açıklayınız.


CEVAP: Devlet, işletmenin yasal kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğini incelemek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duymaktadır. İşletmelerin elde ettikleri kârdan ilk payı devlet, vergi olarak alır. Devlet, vergi gelirlerinin azalmaması için işletmelerin verdiği beyannamelerdeki muhasebe bilgilerinin doğruluğunu inceleyecektir.

#14

SORU: Muhasebe kavramı nasıl ortaya çıkmıştır?


CEVAP: Muhasebenin mübadele (değişim) kavramı ile beraber ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Babil’de çivi yazısı ile kilden yapılmış levhalar üzerinde tutulan ilk kayıtlar, ilk ticari yazışma örnekleridir. Muhasebenin bugünkü şekli olan çift yanlı kayıt sisteminin 14. veya 15. yüzyıl İtalyan şehirlerindeki uygulamalar sonucu geliştiği anlaşılmaktadır. İlk kez 1926 yılında Floransa’da kullanıldığı sanılmaktadır.

#15

SORU: İşletmenin parayla ölçülme kavramını açıklayınız.


CEVAP: Parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri, ulusal para birimine göre yapılır.

#16

SORU: Sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız.


CEVAP: Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.

#17

SORU: İşletmenin tarafsızlık ve belgelendirme kavramını açıklayınız.


CEVAP: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.

#18

SORU: İşletmenin maliyet esası kavramını açıklayınız.


CEVAP: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini maliyet esası kavramı ifade eder.

#19

SORU: Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’n içeriği nedir?


CEVAP: Yasada mesleğin konusu, mesleğe giriş koşulları ve meslek ile ilgili özel durumlar düzenlenmektedir.

#20

SORU: İşletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarı nasıl gösterilir?


CEVAP: İşletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

#21

SORU: Muhasebenin ikincil işlevi nedir?


CEVAP: Analiz, yorum ve değerlendirme yapmak; muhasebenin ikincil işlevidir.

#22

SORU: Bilanço ilkelerinin amacı nedir?


CEVAP: Bilanço ilkelerinin amacı, sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.

#23

SORU: Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgilerin, hem muhasebeleştirme hem de raporlamalarında tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik ilkelerine göre üretilmesinin mümkün olmasını amaçlayan temel başlıklar nelerdir?


CEVAP: Bilanço esasına göre defter tutanların faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgilerin muhasebeleştirme ve raporlamalarında ilgili ilkelere (karşılaştırılabilirlik, tutarlılık) göre üretilmesinin mümkün olmasını amaçlayan temel başlıklar şöyle sıralanabilir: • Muhasebenin Temel Kavramları, • Muhasebe Politikalarının Açıklanması, • Mali Tabloların Düzenlenme İlkeleri, • Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması, • Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları, • Önemlilik Kavramı, • Özün Önceliği Kavramı.

#24

SORU: Muhasebe meslek mensupları kaç gruba ayrılır?


CEVAP: 5786 sayılı yasal düzenleme ile (2008 yılında yapılan değişiklik ile) muhasebe meslek mensupları iki gruba ayrılmıştır: • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, • Yeminli Mali Müşavir.

#25

SORU: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için aranan genel şartlar nelerdir?


CEVAP: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için aranan genel şartlar şunlardır: • T.C. vatandaşı olmak (Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır.), • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, • Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak, • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

#26

SORU: Muhasebe uygulanmasının önemini artıran kanun hangi yıl hangi isimler çıkmıştır?


CEVAP: 1940 yılından sonra çıkan Kazanç Vergisi Kanunu ile 1950 yılında çıkarılan Gelir Vergisi Kanunu, muhasebe uygulanmasının önemini artırmış ve bu konudaki gelişmelere hizmet etmiştir.

#27

SORU: İşletmeler nasıl sınıflandırılmaktadır?


CEVAP: İşletmeler; mal alıp satan ticari işletme, mal üreten satan üretim işletmesi ve hizmet üreten ve sunan hizmet işletmesi olarak sınıflandırılabilirler.

#28

SORU: İşletmenin temel amacı nedir?


CEVAP: İşletme, mal ya da hizmet üreten ve satan kurumlar olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin temel amacı, kâr elde etmektir.

#29

SORU: Muhasebenin tanımını yapınız?


CEVAP: Muhasebe; işletmelerde gerçekleştirilen faaliyetleri sistemli bir şekilde kaydederek sınıflandıran, özetleyerek analiz ve yoruma hazır hâle getiren bir sistemdir.

#30

SORU: İşletmenin dönemsellik kavramını açıklayınız.


CEVAP: Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi; hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması dönemsellik kavramın gereğidir. Bu kavramın işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise bu husus, mali tabloların dipnotlarında açıklanır.

#31

SORU: İşletmelerin sahip olduğu ekonomik değerler nelerdir?


CEVAP: İşletmelerin sahip olduğu ekonomik değerler olarak ifade edilen varlıklara, işletmenin kasasındaki ve bankadaki paraları ile mal stokları örnek olarak verilebilir.

#32

SORU: Tekdüzen muhasebe sisteminin içeriği nedir?


CEVAP: Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde yer alan mali tablo düzenleme ilkelerinde, gelir tablosuna ve bilançoya ilişkin ilkeler yer almaktadır. Bilanço ilkelerinde ayrıntıya girilerek varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar düzeyinde ilkeler belirlenmiştir: • Gelir tablosu ilkeleri, • Bilanço ilkeleri, • Varlıklara ilişkin ilkeler, • Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler, • Öz kaynaklara ilişkin ilkeler.

#33

SORU: İşletme açısından bilgi neden önemlidir?


CEVAP: İşletme sahip veya ortaklarının işletme ile ilgili stratejik kararlar alabilmesi için doğru, güvenilir, tam zamanlı bilgilere ihtiyaçları olacaktır.

#34

SORU: İşletmeler, kuruluş aşamasından itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için neye ihtiyaç duymaktadır? Bunlar nasıl sınıflandırılmaktadır?


CEVAP: İşletmeler, kuruluş aşamasından itibaren faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için kaynağa (finans) ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynak, işletme sahiplerinden sağlanabileceği gibi işletme dışı üçüncü kişi veya kurumlardan da temin edilebilir. İşletme sahiplerinden veya ortaklarından sağlanan kaynak, öz kaynak; üçüncü kişiler ve kurumlardan borçlanma yolu ile sağlanan kaynaklar ise yabancı kaynak olarak tanımlanmaktadır.

#35

SORU: Maliye ve Gümrük Bakanlığı; geliştirilen muhasebe sisteminin Türkiye genelinde tüm işletmeler için ne zaman uygulanmasını zorunlu tutmuştur?


CEVAP: Maliye ve Gümrük Bakanlığı; geliştirilen muhasebe sisteminin Türkiye genelinde tüm işletmeler için zorunlu olarak uygulamaya konmasını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmış ve bu konu ile ilgili Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni 1992 yılında Resmî Gazete’de yayımlamış, 1993 yılını ihtiyari tutmuş, 1994 yılından itibaren zorunlu olarak uygulama başlanmıştır.

#36

SORU: Genel muhasebeyi açıklayınız?


CEVAP: Genel muhasebe, tüm işletmelerin muhasebe sisteminin omurgasını oluşturmaktadır. Genel muhasebenin bilgileri, muhasebe sürecinde de belirtildiği gibi, özetlenerek raporlanmaktadır. Bu bilgiler, işletmenin geçmiş döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerin tanımlanmasına yöneliktir. Genel muhasebe bilgilerinin temel özelliği, yasal düzenlemelerin gereklerine göre düzenlenmiş olmasıdır; bu bilgiler geçmişi yansıtır ve genel olarak finansal içeriklidir.

#37

SORU: Bilançoda gayrisafi değer olarak neler gösterilebilir?


CEVAP: Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar; bilançoda gayrisafi değerleri ile gösterilirler.

#38

SORU: Gelir tablosu ilkelerinin amacı nedir?


CEVAP: Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

#39

SORU: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin faaliyet konuları nelerdir?


CEVAP: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin faaliyet konuları şunlardır: • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince gerçek ile tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutmak, bilanço ve kâr ve zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgeleri düzenlemek ve benzeri işlemleri yapmak, • İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, • İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda danışmanlık yapmak, • Ayrıca sözü edilen konularda belgelere dayalı olarak inceleme, analiz ve denetim yapmak, • Mali tablolar ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.

#40

SORU: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin görevleri nelerdir?


CEVAP: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin genel amacı, üyelerinin mesleki gelişimlerini artıracak çalışmalar yapmak, üyelerinin çıkarlarını, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumaktır.

#41

SORU: Maliyet muhasebesini açıklayınız?


CEVAP: Üretilen ürün ya da hizmetin maliyetinin hesaplanması için maliyet muhasebesi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyet muhasebesinin temel amacı, maliyet hesaplamak ve maliyet bilgisini raporlamaktır. Maliyet muhasebesi bilgileri, hem finansal hem de operasyonel içeriktedir. Maliyet muhasebesi bilgilerinin içeriğini, yasal düzenlemeler yerine üretim ve teknolojinin özellikleri oluşturmaktadır.

#42

SORU: Yönetim muhasebesini açıklayınız?


CEVAP: Yönetim muhasebesi, genelde büyük ölçekli işletmeler tarafından kullanılan bir muhasebe sistemidir. Yönetim muhasebesi; genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemlerinin bilgilerini, işletmeye yönelik verilecek kararlarda sistematik olarak kullanmakta ve bilgi üretmektedir. Yönetim muhasebesinin bilgileri, planlama yapmaya ve geleceğe yöneliktir, yasal düzenlemeler ile şekillendirilmemektedir. Yönetim muhasebesi sistemi, finansal ve operasyonel içerikli bilgiler üretmektedir.

#43

SORU: Muhasebe kuramını açıklayınız.


CEVAP: İşletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacını ifade eden muhasebe kuramı; muhasebenin temel kavramları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden oluşmaktadır.

#44

SORU: Muhasebenin temel kavramları nelerdir?


CEVAP: Muhasebenin temel kavramları şöyle sıralanabilir: • Sosyal Sorumluluk Kavramı, • Kişilik Kavramı, • İşletmenin Sürekliliği Kavramı, • Dönemsellik Kavramı, • Parayla Ölçülme Kavramı, • Maliyet Esası Kavramı, • Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı, • Tutarlılık Kavramı, • Tam Açıklama Kavramı, • İhtiyatlılık Kavramı.

#45

SORU: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) görevleri nelerdir?


CEVAP: TÜRMOB’nin görevleri şöyle sıralanabilir: • Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, • Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak, • Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek, • Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, • Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, • Milli ve milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak, • Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek, • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermektir.

#46

SORU: İşletmenin tutarlılık kavramını açıklayınız.


CEVAP: İşletmelerin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması; tutarlılık kavramının amacını oluşturur. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür.

#47

SORU: İşletmenin tam açıklama kavramını açıklayınız.


CEVAP: Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanmasının yanında mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi, bu kavramın gereğidir. Örneğin teminat mektupları ve yatırım indirimi ile ilgili bilgiler, varlık ve kaynaklar içinde izlenmemektedir.

#48

SORU: 5786 sayılı Meslek Yasası’na göre Yeminli Mali Müşavir olabilmek için gerekli koşullar nelerdir?


CEVAP: 5786 sayılı Meslek Yasası’na göre Yeminli Mali Müşavir olabilmek için; • En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, • Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, • Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak gerekir.

#49

SORU: İşletmelerden çalışanların beklentileri neler olabilir?


CEVAP: Çalışanlar, işletmede farklı konularda çalışanlar, işletmenin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olarak maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerde bulunabilirler.

#50

SORU: 5786 sayılı Meslek Yasası içeriği nedir?


CEVAP: 5786 sayılı Meslek Yasası’nda serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin genel ve özel şartları ile ilgili düzenlemeler de yer almaktadır.