GENEL MUHASEBE I Dersi FİNANSAL TABLOLAR soru cevapları:

Toplam 55 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Finansal raporlamanın amacı nedir?


CEVAP: Genel olarak finansal raporlamanın amacı; • Mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara işletmenin finansal durumunu raporlayan; • İşletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak doğru ve tam zamanlı finansal bilgileri sağlamaktır.

#2

SORU: Finansal tablo kullanıcılarına sunulan finansal tablolar seti, hangi tablolardan oluşmaktadır?


CEVAP: Finansal tablolar setinde aşağıdaki finansal tablolar yer almaktadır: • Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço), • Döneme ait kapsamlı (gelir tablosu), • Döneme ait öz kaynak değişim tablosu, • Döneme ait nakit akış tablosu, • Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar, • Bir işletmenin bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uygulaması durumunda ya da bir işletmenin finansal tablolarındaki kalemleri geriye dönük olarak yeniden ifade etmesi söz konusu olduğunda ya da işletmenin finansal tablo kalemlerini yeniden taraflandırdığında karşılaştırılabilir en erken dönemin başına ait finansal durum tablosu.

#3

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan işletmenin sürekliliği varsayımını açıklayınız?


CEVAP: İşletmenin ömrünün sonsuz olduğu varsayılmakta ve finansal tablolar da bu sonsuz ömrü olan işletmenin finansal yapısını göstermek üzere düzenlenmektedir.

#4

SORU: Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına üç örnek veriniz?


CEVAP: Y atırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnek olarak; • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri, • Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmeler taraflından üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin nakit çıkışları, • Finansal kurumların yaptıkları işlemler hariç olmak üzere işletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar nakit akışlarına örnek olarak gösterilebilir.

#5

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan raporlama sıklığı varsayımına göre raporlama ne sıklıkla yapılmalıdır?


CEVAP: Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) yılda en az bir kez sunmalıdır. Ancak finansal tablolar; • İşletme yönetiminin isteği ile ayda bir, • üç ayda bir veya • altı ayda bir olmak üzere farklı aralıklarla raporlanabilir. Ayrıca yasal zorunluluklar nedeni ile finansal tabloların raporlanma sıklığı değişebilmektedir.

#6

SORU: Uzun vadeli borçlar nelerdir?


CEVAP: Uzun vadeli borçlar; sermaye piyasasından, uluslararası kuruluşlardan, kredi kuruluşlarından, devletten veya üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun bir vadeye sahip borçlar veya fon kaynaklarıdır.

#7

SORU: Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları nelerdir?


CEVAP: Finansal faaliyetlerdeki net nakit akımları şöyle sıralanabilir: • Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış, • Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi, • Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi.

#8

SORU: İhtiyaca uygun bilgi nedir? Açıklayınız.


CEVAP: Kullanıcı taraflından verilen kararları etkileme gücüne sahip olan bilgi, ihtiyaca uygun bilgidir. Finansal tablolarda sunulan bilgiler; bilgi kullanıcıların işletme hakkında tahminlerinde kullanılabiliyorsa, kararlarını etkileyebiliyorsa ihtiyaca uygun bir bilgi olarak nitelendirilir.

#9

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan muhasebenin tahakkuk esası varsayımını açıklayınız?


CEVAP: Tahakkuk esasına göre cari döneme ait olan her türlü gelir ve gider, tahakkuk ettirilerek finansal tablo unsuru olarak sunulur.

#10

SORU: İşletme faaliyetleri hangi amaçla sunulmaktadır?


CEVAP: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan işletmenin; • Borçlarını geri ödeyebilmesi, • Faaliyetlerini sürdürebilmesi, • Kâr payı ödemelerini yapabilmesi ve • Yeni yatırımlara başlayabilmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında temel bir gösterge oluşturmak üzere sunulur.

#11

SORU: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan finansal tabloların varsayımları nelerdir?


CEVAP: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı’nda yer alan finansal tabloların varsayımları şöyle belirtilmektedir: • İşletmenin sürekliliği, • Muhasebenin tahakkuk esası, • Önemlilik ve birleştirme, • Netleştirme (Mahsup etme), • Raporlama sıklığı, • Karşılaştırmalı bilgi, • Sunuluşun tutarlılığı.

#12

SORU: Finansal tablolar nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP: Finansal tablolar, düzenlendiği tarihte işletmelerin varlıklarını, yükümlülüklerini, faaliyet dönemi sonu itibarıyla kâr veya zararı gibi işletmenin mali durumunu gösteren tablolardır.

#13

SORU: Gerçeğe uygun şekilde bir sunum nasıl gerçekleştirilmektedir?


CEVAP: Finansal tablolarda sunulan bilgilerin gerçeğe uygun şekilde sunulabilmesi için sunulan bilgiler; tam, tarafsız ve hatasız olmalıdır. Düzenlenen finansal tabloların bilgi kullanıcıları için faydalı olabilmesi için bu bilgilerin bu üç özelliği (tam, tarafsız ve hatasız) sağlaması gereklidir.

#14

SORU: Bir varlığın nakit benzeri olarak kabul edilebilmesi İçin ne gibi bir şart söz konusudur?


CEVAP: Bir varlığın nakit benzeri olarak kabul edilebilmesi için değeri kesinlikle saptanabilen bir nakde dönüştürülebilmesi ve değerindeki değişim riskinin önemsiz olması şarttır.

#15

SORU: Finansal tablolar nelerdir?


CEVAP: Finansal tablolar şöyle sıralanabilir: • Finansal Durum Tablosu, • Gelir Tablosu, • Nakit Akış Tablosu, • Öz Kaynak Değişim Tablosu.

#16

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan netleştirme varsayımını bir örnekle açıklayınız?


CEVAP: Bir işletmenin toplam alacaklarının ?20.000 ve toplam borcunun da ?15.000 olduğunu düşünelim. Alacak ve borcun birbirleri ile karşılaştırılması sonucu, alacak fazlasının ?5.000 olduğu bir gerçektir. Bilançoda, alacak ve borç farkı olan tutar ( ?5.000) değil alacaklar ?20.000 ve borçlar da ?15.000 olarak gösterilmelidir.

#17

SORU: Nakit akış tablosu ne gibi işlevlere sahiptir?


CEVAP: Bu tabloyla işletmenin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını, likidite ve borç ödeme gücünü, nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi elde edilecektir.

#18

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan önemlilik ve birleştirme varsayımının amacını açıklayınız?


CEVAP: Bir işletmede çok sayıda finansal işlem vardır. Bir yıl boyunca bir işletmede birbirinden farklı ve çok sayıda faaliyet yapılmaktadır. Farklı türdeki faaliyetlerin belirli bir sistematik içerisinde sınıflandırılması, finansal tabloların kullanıcıların bilgiyi bulma ve kullanmasını kolaylaştıracaktır.

#19

SORU: Faaliyet döngüsü kavramını tanımlayınız?


CEVAP: Faaliyet döngüsü, işletmenin ana faaliyetine ilişkin olarak nakdin mala, malın alacağı ve alacağın tekrar nakde dönüşme sürecinin mali yılda en az bir kez tekrarlanma sürecidir.

#20

SORU: Finansal tabloların kullanıcılara faydalı olabilmesi için hangi niteliksel özelliklere sahip olması gerekmektedir?


CEVAP: Finansal tabloların faydalı olabilmesi için gereken niteliksel özellikleri; • İhtiyaca uygunluk, • Gerçeğe uygun sunum, • Karşılaştırılabilirlik, • Doğrulanabilirlik, • Zamanında sunum ve • Anlaşılabilirlik olarak belirlenmektedir.

#21

SORU: Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının ayrı olarak gösterilmesinin sebebi nedir?


CEVAP: Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının ayrı olarak gösterilmesi önemlidir. Böylece gelecekte işletmeye gelir ve nakit akışı sağlaması öngörülen kaynaklar için yapılan harcamaların düzeyi gösterilmiş olmaktadır.

#22

SORU: Bir yatırımın nakit benzeri yatırım olarak adlandırılabilmesi hangi vadede olmasına bağlıdır?


CEVAP: Vadesi üç ay veya daha az olan yatırımlar, nakit benzeri yatırım olarak kabul edilmektedir.

#23

SORU: Finansal tablolar, bu tabloları kullanan taraflara işletme hakkında ne gibi bilgiler sunmaktadır?


CEVAP: Finansal tablolar, finansal tabloları kullanan farklı taraflara işletmenin; • V arlıkları, • Borçları, • Öz kaynakları, • Gelirleri ve giderleri (kârlar ve zararlar dâhil) • Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları parasal katkıları veya ortaklara yapılan dağıtımları ve • Nakit akışları hakkında bilgiler sunmaktadır.

#24

SORU: Finansal tabloların özelliklerinden karşılaştırılabilirliği açıklayınız?


CEVAP: İşletmeye ait raporlanan finansal bilgiler; raporlayan işletmeye ilişkin bilgiler, diğer işletmelere ilişkin benzer bilgilerle ve aynı işletmenin başka bir döneme ya da başka bir tarihe ait benzer bilgileri ile karşılaştırılabiliyor ise faydalı ve karşılaştırılabilir bilgidir .

#25

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan karşılaştırmalı bilgi varsayımına göre bir işletme bilançosunu hangi dönemlerde sunmaktadır?


CEVAP: İşletme, bilançosunu; • Cari dönemin sonunda, • Bir önceki dönemin sonunda (Cari dönemin başlangıcıyla aynıdır.) ve • Karşılaştırılabilir en erken dönemin başında sunar.

#26

SORU: Bilanço kavramının tanımını yapınız?


CEVAP: Düzenlendiği tarih itibarıyla işletmenin varlıklarını, yabancı kaynakları ile öz kaynaklarını özlü bir biçimde gösteren tabloya finansal durum tablosu (bilanço) denir.

#27

SORU: Finansal tabloların hazırlanmasında ele alınan sunuluşun tutarlılığı neyi ifade etmektedir?


CEVAP: Bu varsayıma göre finansal tablolarının sınıflandırılmasında dönemler arasında farklılaştırma olmaması gerekmektedir. Farklı dönemler arasında sınıflandırmanın değiştirilmesi, dönemler arasında karşılaştırma ve analiz yapılmasını zorlaştıracaktır.

#28

SORU: Nakit benzeri yatırım olarak sınıflandırılamayan yatırımlar nelerdir?


CEVAP: Öz sermayeyi temsil eden menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, vadesine kısa bir süre kala iktisap edilen ve üzerinde belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlı hisse senetlerinde olduğu gibi, özellikli durumlar hariç, nakit benzeri olarak kabul edilmez.

#29

SORU: Öz kaynaklar nasıl meydana gelmektedir?


CEVAP: Öz kaynaklar, işletme sahip ve ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarının göstergesidir. İşletmenin sahip ve ortakları taraflından kuruluş aşamasında konulan sermaye ilerleyen yıllarda ortaya çıkan sermaye yedekleri ve kâr yedekleri zaman içinde elde edilen kâr veya uğranan zararlar; öz kaynakları oluşturmaktadır.

#30

SORU: Finansal tabloların özelliklerinden doğrulanabilirliği açıklayınız?


CEVAP: Doğrulanabilirlik, farklı bilgi düzeyindeki ve bağımsız gözlemcilerin belirli bir açıklamanın gerçeğe uygun sunulduğu hususunda görüş birliğine varabilmeleri anlamına gelir.

#31

SORU: İşletmeler neden nakit akış tablosunu hazırlamak zorundadır?


CEVAP: İşletmeler, kâr etmek amacıyla farklı faaliyetlerde bulunmalarına karşın, özünde faaliyetlerine devam etmek, yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcılarına getiri sağlamak gibi benzer nedenlerle nakde ihtiyaç duyar. Bu nedenle tüm işletmelerin nakit akış tablosu hazırlamaları zorunludur.

#32

SORU: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları neden kaynaklanmaktadır?


CEVAP: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, genellikle işletmenin ana gelir getirici faaliyetleriyle ilgili olup net kârın veya zararın belirlenmesinde yer alan işlem ve olaylardan kaynaklanır.

#33

SORU: Finansal tabloların özelliklerinden zamanında sunumu açıklayınız?


CEVAP: Sunulan finansal bilgilerin karar verenler açısından kararlarını etkileyebileceği zamanda; yani ihtiyaç duyduğu zamanda kullanıma hazır olması anlamına gelir.

#34

SORU: Öz kaynaklar değişim tablosu nasıl düzenlenmektedir?


CEVAP: Tablo; • Ödenmiş sermaye, • Sermaye yedekleri, • Kâr yedekleri ve geçmiş dönemler kârı (zararı) ve • Dönem net kârı (zarar) kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları, artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenmektedir.

#35

SORU: Gelir tablosunda hangi kalemler yer almaktadır?


CEVAP: Gelir tablosunda söz konusu dönemle ilgili aşağıdaki tutarları gösteren kalemler yer almaktadır: • Hasılat ve hasılatın maliyeti, • Finansman maliyetleri, • Öz kaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının kâr veya zarar payları, • Vergi gideri, • Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi sonrası kâr ya da zarar ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerin ölçülmesinde veya durdurulan faaliyetleri oluşturan elden çıkarılacak grup ya da grupların veya varlıkların elden çıkarı imasında muhasebeleştirilen vergi sonrası kazanç ya da zarar toplamını içeren tek bir tutar, • Kâr veya zarar maddesinde belirtilen tutarlar hariç olmak üzere niteliğine göre sınıflandırılan gerçekleşmemiş kâr ya da zarar bileşenlerinin her biri, • Öz kaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının gerçekleşmemiş kâr veya zarar payları, • Toplam kapsamlı gelir.

#36

SORU: Finansal tabloların özelliklerinden anlaşılabilirliği açıklayınız?


CEVAP: Kullanıcılar için düzenlenen bilgilerin ihtiyaca uygunluğu, güvenirliliği ve karşılaştırılabilirliği; sunulan bilginin anlaşılabilirliğine bağlıdır. Bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve sunulması; onun anlaşılabilir olmasını ifade etmektedir.

#37

SORU: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına üç örnek veriniz?


CEVAP: İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına; • Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri, • Ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri, • Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları örnek verilebilir.

#38

SORU: Bilançoda hangi bilgiler yer almaktadır?


CEVAP: Bilançoda, belirli bir dönemde işletmenin; • Kasadaki parası, • Alacakları, • Demirbaşları, • Borçları ve • Sermayesi gösterilmektedir.

#39

SORU: Duran varlıklar ne gibi özelliklere sahiptir?


CEVAP: Dönen varlıklar dışında kalan varlıklar, duran varlık olarak sınıflandırılmaktadır. Bunların özellikleri şöyle sıralanabilir: • Bir yıldan (faaliyet döneminden) daha uzun ömre sahip olmak, • Bir yılda (faaliyet döneminde) paraya çevrilememek veya tüketilememek, • İşletme faaliyetlerinde kullanılmak.

#40

SORU: Nakit akış tablosunda döneme ait nakit akışları nasıl raporlanmaktadır?


CEVAP: Nakit akış tablosunda döneme ait nakit akışları; işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

#41

SORU: Bilançonun sunuluşu ile ilgili esaslara göre vade ayrımı nasıl yapılmaktadır?


CEVAP: Vade ile genelde normal bir faaliyet döngüsü ifade edilmektedir ve normal faaliyet döngüsü, özel durumlar hariç olmak üzere genelde on iki aydır. Vade açısından varlıklar; • Dönen varlıklar ve • Duran varlıklar şeklinde bilançoda yer almaktadır.

#42

SORU: Bilançoda varlık ve kaynakları oluşturan hesap gruplarına beş adet örnek veriniz?


CEVAP: Bilançoda varlık ve kaynakları oluşturan hesap gruplarına aşağıdaki beşi örnek olarak verilebilir: • Maddi duran varlıklar, • Canlı varlıklar, • Stoklar, • Ticari ve diğer alacaklar, • Nakit ve nakit benzerleri.

#43

SORU: Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarına beş örnek veriniz?


CEVAP: Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarına; • Amortisman, • İtfa ve tükenme payları, • Kıdem tazminatı karşılığı, • Garanti giderleri karşılığı ve • Vergi örnek verilebilir.

#44

SORU: Nakit akış tablosunda sunulan veriler nelerdir?


CEVAP: Nakit akış tablosu, belirli bir dönemde işletmeye nakit girişlerini ve işletmeden nakit çıkışlarını göstermektedir.

#45

SORU: Dönen varlıklar ne gibi özelliklere sahiptir?


CEVAP: Herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: • İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi, • Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması, • Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya • Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması.

#46

SORU: Nakit akış tablosu nedir?


CEVAP: Nakit akış tablosu, raporlama döneminde ortaya çıkan ve işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırılarak sunulan nakit alımlarını içeren tablodur.

#47

SORU: Gelir tablosu kullanım amacını açıklayınız?


CEVAP: Gelir tablosu belirli bir dönemde (1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arası) gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren bir finansal tablodur. Gelir tablosu, bir işletmenin performansı hakkında bilgi veren temel kaynaktır.

#48

SORU: Bir borcun kısa vadeli olarak tanımlanması ve sınıflandırılması için hangi kriterleri karşılaması gerekmektedir?


CEVAP: Bir borcun kısa vadeli olarak tanımlanması ve sınıflandırılması için aşağıda verilen kriterleri karşılaması gerekmektedir: • Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi, • Öncelikle ticari amaçla elde tutulması, • Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde ödenecek olması veya • İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmamasıdır.

#49

SORU: Nakit akış tablosunda yer alan akışlar nelerdir?


CEVAP: Nakit akış tablosunda yer alan akışlar; • İşletme faaliyetleri, • Yatırım faaliyetleri, • Finansman faaliyetleridir.

#50

SORU: Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları nelerdir?


CEVAP: Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları şöyle sıralanabilir: • Ödenen faiz, • Ödenen temettü, • Alınan krediler ve • Ödenen krediler.

#51

SORU: Yatırım faaliyetlerinde bulunan nakit akımları nelerdir?


CEVAP: Yatırım faaliyetlerinde bulunan nakit akımları şöyle sıralanabilir: • Maddi duran varlık alımları, • Maddi olmayan duran varlık alımları, • Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit, • Diğer duran varlıklardaki azalış, • Alınan faiz ve alınan temettü yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları.

#52

SORU: Gelir tablosu nasıl kullanılmaktadır?


CEVAP: Gelir tablosunda dönem başından itibaren düzenlendiği tarihe kadar işletmenin satışları, satışlar için katlanılan maliyeti, olağan gelir ve giderleri sistematik bir şekilde sınıflandırarak gösterilmektedir. Gelir tablosu, işletmenin sonsuz olan ömründe her yılın (1 Ocak-31 Aralık) finansal performansını özetleyen bir tablodur ve bu nedenle gelir tablosuna “Finansal Performans Tablosu” adı da verilir.

#53

SORU: Öz kaynaklar değişim tablosu nedir?


CEVAP: Öz kaynaklar değişim tablosu, ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.

#54

SORU: Öz kaynaklar tablosunun düzenleniş amacı nedir?


CEVAP: Öz kaynaklar değişim tablosunun düzenleniş amacı, özellikle sermaye şirketlerinde dönem içinde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin topluca gösterilmesini sağlamaktır.

#55

SORU: Öz kaynaklar nasıl meydana gelmektedir?


CEVAP: Öz kaynaklar; ortakların koymuş oldukları sermaye, sermaye ve kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârı veya zararı ve dönem net kârı veya zararından oluşmaktadır. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur.