GENEL MUHASEBE I Dersi HESAP soru cevapları:

Toplam 31 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Dönen varlıklar altındaki Ticari alacaklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Dönen varlıklar altındaki Ticari alacaklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 120 Alıcılar, • 121 Alacak senetleri, • 122 Alacak senetleri reeskontu, • 124 Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri, • 126 Verilen depozito ve teminatlar, • 127 Diğer ticari alacaklar, • 128 Şüpheli ticari alacaklar, • 129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı.

#2

SORU: Varlık hesapları nedir, açıklayınız?


CEVAP: İşletmelerin varlıklarında meydana gelen artış veya azalışların izlendiği hesaplara varlık hesapları (Aktif hesaplar) denir.

#3

SORU: Kaynak hesapları nedir, açıklayınız?


CEVAP: İşletmelerin borçlarında veya öz kaynaklarında meydana gelen artış veya azalışlarının kayıtlandığı hesaplara ise kaynak hesapları (Pasif hesaplar) denir.

#4

SORU: Finansal tablolar, karar alıcılara hangi unsurlara ilişkin bilgiler sunmaktadır?


CEVAP: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıda verilen unsurlara ilişkin bilgiler sunmaktadır: • Varlıklar, • Borçlar, • Öz kaynaklar, • Gelir ve giderler, karlar ve zararlar dahil, • Ortakların ve ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar ve • Nakit akışları.

#5

SORU: Hesapların temel nitelikleri ve hesaplarda yapılan işlemlerin genel özelliklerini açıklayınız?


CEVAP: Hesapların temel nitelikleri ve hesaplarda yapılan işlemlerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir: 1. Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait, ismini taşıyan bir hesap kullanılır. 2. Kullanılan hesaplar, borç ve alacak taraf olmak üzere çift taraflı çalışır. 3. Mali olay üzerindeki tutar, muhasebe kurallarına uygun bir şekilde ilgili hesabın borç veya alacak tarafına kayıtlanır. 4. Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. 5. Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması, alacak tarafına kayıt yapılmasına, hesabın alacaklandırılması denir. 6. Herhangi bir hesabın herhangi bir zamanda borç ve alacak taraf toplamları alındığında, • Borç ve alacak tutarları birbirine eşit olduğu durumda muhasebe dilinde hesap kapalı ifadesi kullanılır. • Borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından büyük olması durumunda aradaki fark, borç kalanı şeklinde ifade edilir. • Alacak taraf toplamının borç taraf› toplamından büyük olması durumunda aradaki fark, alacak kalanı şeklinde ifade edilir.

#6

SORU: Kaynak hesaplarının işleyişlerinde dikkate alınacak temel özellikler nelerdir?


CEVAP: Kaynak hesaplarının işleyişlerinde dikkate alınacak temel özellikler şöyle sıralanabilir: 1. Bütün kaynak hesaplarında açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. 2. Bütün kaynak hesaplarında artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. 3. Bütün kaynak hesaplarında azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. 4. Bütün kaynak hesapları, ilgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez (Borç ve alacak toplamları birbirine eşittir) ya da verecekse alacak kalanı verir. 5. Dönem sonunda alacak kalanı veren pasif hesaplar, finansal durum tablosunun pasifini oluşturur.

#7

SORU: Varlık hesaplarının işleyişlerinde dikkate alınacak temel özellikler nelerdir?


CEVAP: Varlık hesaplarının işleyişlerinde dikkate alınacak temel özellikler şöyle sıralanabilir: • Bütün varlık hesaplarında, açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. • Bütün varlık hesaplarında, artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. • Bütün varlık hesaplarında, azalışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. • Bütün varlık hesapları, ilgili dönem sonunda ya hiç kalan vermez (Borç ve alacak toplamları birbirine eşittir.) ya da verecekse borç kalanı (borç bakiyesi) verir. • Dönem sonunda borç kalanı veren aktif hesaplar, finansal durum tablosunun aktifini oluşturur.

#8

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Maddi duran varlıklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Maddi duran varlıklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 250 Arazi ve arsalar, • 251 Yer altı ve yer üstü düzenleri, • 252 Binalar, • 253 Tesis makine ve cihazlar, • 254 Taşıtlar, • 255 Demirbaşlar, • 256 Diğer maddi duran varlıklar, • 257 Birikmiş amortismanlar, • 258 Yapılmakta olan yatırımlar, • 259 Verilen avanslar.

#9

SORU: Hesap nedir, tanımlayınız?


CEVAP: Farklı işlemlerin sınıflandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgeye hesap denir. Başka bir ifade ile hesap, işletmenin mal varlığını oluşturan çeşitli unsurlardaki ekonomik faaliyetin sonucunu oluşturan unsurların değişimlerinin para ile ifade edilerek kaydedildiği çizelgedir.

#10

SORU: Maliyet, gider, zarar, hasılat, gelir ve kâr hesapları ile ilgili olarak yapılacak kayıtlarda hangi temel özellikler dikkate alınmalıdır?


CEVAP: İlgili kayıtlar yapılırken dikkate alınacak temel özellikler şöyle sıralanabilir: 1. Maliyet, gider ve zarar hesaplarında dönem içi ilk hareket her zaman borç tarafına kaydedilir. 2. Maliyet, gider ve zarar hesapları ile ilgili dönem içinde meydana artışlar hesapların borç tarafına kaydedilir. 3. Maliyet, gider ve zarar hesaplarında; dönem içinde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun düzeltilmesi amacı ile alacak tarafına kayıt yapılabilir. 4. Maliyet hesapları, dönem sonunda uygun kurallar ile ilgili kapsamlı gelir tablosu hesaplarına yansıtılarak kapatılırken kapsamlı gelir tablosundaki maliyet, gider ve zarar hesapları da kuralına uygun bir şekilde dönem kârı veya zararına oluşturmak üzere ilgili hesaba devredilerek kapatılır. 5. Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içi ilk hareket, her zaman alacak tarafına kaydedilir. 6. Hasılat, gelir ve kârlarla ilgili dönem içinde meydana gelen artışlar, ilgili hesapların alacak tarafına kaydedilir. 7. Hasılat, gelir ve kâr hesaplarında dönem içinde sadece hatalı kayıtların muhasebe kurallarına uygun düzeltilmesi amacı ile borç tarafına kayıt yapılabilir. 8. Kapsamlı gelir tablosundaki hasılat, gelir ve kâr hesapları; kuralına uygun bir şekilde dönem kârı veya zararını oluşturmak üzere ilgili hesaba devredilerek kapatılır.

#11

SORU: Hesap planı nedir, açıklayınız?


CEVAP: İşletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı hesapların sıralandığı listeye Hesap Planı denir.

#12

SORU: Türkiye’deki işletmeler; 01 Ocak 1994 yılından itibaren düzenlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen hesap çerçevesi, hesap planı ve diğer ilkeler doğrultusunda muhasebe sistemlerini kurmak ve bu yasal düzenlemeye uymak zorundadır (01.01.2013 tarihinde uygulanacak Türkiye Muhasebe Standartlarına uyumlu hesap planında değişiklik beklenmektedir). 1 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile getirilen hesap çerçevesinde yer alan hesap sınıfları nelerdir, sıralayınız?


CEVAP: İlgili tebliği ile getirilen hesap çerçevesinde yer alan hesap sınıfları şöyle sıralanabilir: • Dönen Varlıklar, • Duran Varlıklar, • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, • Öz Kaynaklar, • Gelir Tablosu Hesapları, • Maliyet Hesapları, • Serbest, • Nazım Hesaplar.

#13

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planı hangi başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: İşletmelerde kullanılan hesap planındaki başlıklar şöyle sıralanabilir: • Dönen varlıklar, • Duran varlıklar, • Kısa vadeli yabancı kaynaklar, • Uzun vadeli yabancı kaynaklar, • Öz kaynaklar, • Gelir tablosu hesapları, • Maliyet hesapları, • Serbest, • Nazım hesaplar.

#14

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Dönen varlıklar altındaki Hazır değerler hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Dönen varlıklar altındaki Hazır değerler alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 100 Kasa, • 101 Alınan çekler, • 102 Bankalar, • 103 Verilen çekler ve ödeme emirleri, • 108 Diğer hazır değerler.

#15

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Dönen varlıklar altındaki Menkul kıymetler hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Dönen varlıklar altındaki Menkul kıymetler alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 110 Hisse senetleri, • 111 Özel kesim tahvil, senet ve bonoları, • 112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, • 118 Diğer menkul kıymetler, • 119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı.

#16

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Ticari borçlar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Ticari borçlar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 320 Satıcılar, • 321 Borç senetleri, • 322 Borç senetleri reeskontu, • 326 Alınan depozito ve teminatlar, • 329 Diğer ticari borçlar.

#17

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Uzun vadeli yabancı kaynaklar altındaki Mali borçlar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Uzun vadeli yabancı kaynaklar altındaki Mali borçlar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 400 Banka kredileri, • 401 Finansal kiralama işlemlerinden borçlar, • 402 Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri, • 405 Çıkarılmış tahviller, • 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler, • 408 Menkul kıymetler ihraç farkı, • 409 Diğer mali borçlar.

#18

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Maddi olmayan duran varlıklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Maddi olmayan duran varlıklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 260 Haklar, • 261 Şerefiye, • 262 Kuruluş ve örgütlenme giderleri, • 263 Araştırma ve geliştirme giderleri • 264 Özel maliyetler, • 267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar, • 268 Birikmiş amortismanlar, • 269 Verilen avanslar.

#19

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Özel tükenmeye tabi varlıklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Özel tükenmeye tabi varlıklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 271 Arama giderleri, • 272 Hazırlık ve geliştirme giderleri, • 277 Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar, • 278 Birikmiş tükenme payları, • 279 Verilen avanslar.

#20

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Diğer duran varlıklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Diğer duran varlıklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 291 Gelecek yıllarda indirilecek KDV , • 292 Diğer KDV , • 293 Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar, • 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar, • 295 Peşin ödenen vergiler ve fonlar, • 297 Diğer çeşitli duran varlıklar, • 298 Stok değer düşüklüğü karşılığı, • 299 Birikmiş amortismanlar.

#21

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Mali borçlar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Mali borçlar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 300 Banka kredileri, • 301 Finansal kiralama işlemlerinden borçlar, • 302 Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri, • 303 Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri, • 304 Tahvil anapara borç, taksit ve faizleri, • 305 Çıkarılmış bonolar ve senetler, • 306 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler, • 308 Menkul kıymetler ihraç farklı, • 309 Diğer mali borçlar.

#22

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Ticari alacaklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Ticari alacaklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 220 Alıcılar, • 221 Alacak senetleri, • 222 Alacak senetleri reeskontu, • 224 Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri, • 226 V erilen depozito ve teminatlar • 229 Şüpheli alacaklar karşılığı

#23

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Diğer alacaklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Diğer alacaklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 230 Ortaklardan alacaklar, • 231 İştiraklerden alacaklar, • 232 Bağlı ortaklardan alacaklar, • 235 Personelden alacaklar, • 236 Diğer çeşitli alacaklar, • 237 Diğer alacak senetleri reeskontu, • 239 Şüpheli diğer alacaklar karşılığı.

#24

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Duran Varlıklar altındaki Mali duran varlıklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Mali duran varlıklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 240 Bağlı menkul kıymetler, • 241 Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı, • 242 İştirakler, • 243 İştiraklere sermaye taahhütleri, • 244 İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı, • 245 Bağlı ortaklar, • 246 Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri, • 247 Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı, • 248 Diğer mali duran varlıklar, • 249 Diğer mali duran varlıklar karşılığı.

#25

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Öz kaynaklar altındaki Ödenmiş sermaye hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Öz kaynaklar altındaki Ödenmiş sermaye alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 500 Sermaye, • 501 Ödenmemiş sermaye, • 502 Sermaye düzeltmesi olumlu farkları, • 503 Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları.

#26

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Öz kaynaklar altındaki Sermaye yedekleri hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Öz kaynaklar altındaki Sermaye yedekleri alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 520 Hisse senetleri ihraç primleri, • 521 Hisse senedi iptal karları, • 522 Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları, • 523 İştirakler yeniden değerleme artışları, • 524 Maliyet bedeli artışları, • 529 Diğer sermaye yedekleri.

#27

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Diğer borçlar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Diğer borçlar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 331 Ortaklara borçlar, • 332 İştiraklere borçlar, • 333 Bağlı ortaklıklara borçlar, • 335 Personele borçlar, • 336 Diğer çeşitli borçlar, • 337 Diğer borç senetleri reeskontu, • 339 Diğer çeşitli borçlar.

#28

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Kısa vadeli yabancı kaynaklar altındaki Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 391 Hesaplanan KDV , • 392 Diğer KDV , • 393 Merkez ve şubeler cari hesabı, • 397 Sayım ve tesellüm fazlaları, • 399 Diğer çeşitli yabancı kaynaklar.

#29

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Dönen varlıklar altındaki Diğer alacaklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Dönen varlıklar altındaki Diğer alacaklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 131 Ortaklardan alacaklar, • 132 İştiraklerden alacaklar, • 133 Bağlı ortaklardan alacaklar, • 135 Personelden alacaklar, • 136 Diğer çeşitli alacaklar, • 137 Diğer alacak senetleri reeskontu, • 138 Şüpheli diğer alacaklar, • 139 Şüpheli diğer alacaklar karşılığı

#30

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Dönen varlıklar altındaki Stoklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Dönen varlıklar altındaki Stoklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 150 İlk madde ve malzeme, • 151 Yan mamüller-Üretim, • 152 Mamüller, • 153 Ticari mallar, • 157 Diğer stoklar, • 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı, • 159 V erilen sipariş avansları.

#31

SORU: İşletmelerde kullanılan hesap planında Dönen varlıklar altındaki Diğer dönen varlıklar hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP: Hesap planında Duran varlıklar altındaki Diğer dönen varlıklar alt başlıkları şöyle sıralanabilir: • 190 Devreden katma değer vergisi, • 191 İndirilecek katma değer vergisi, • 192 Diğer katma değer vergisi, • 193 Peşin ödenen vergiler ve fonlar, • 195 İş avansları, • 196 Personel avansları, • 197 Sayım ve tesellüm noksanları, • 198 Diğer çeşitli dönen varlıklar, • 199 Diğer dönen varlıklar karşılığı.