GÜMRÜK MEVZUATI Dersi Gümrük Vergisi ve Diğer Bazı Mali Yükümlülükler soru cevapları:

Toplam 26 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Gümrük vergisi nedir?


CEVAP:

Gümrük vergisi, ithalata? konu eşyanın gümrük tarife cetvellerinde yer alan miktar ve oranlar üzerinden tahsil edilen ve malın maliyetine etki eden bir vergidir.


#2

SORU:

İthalat Vergileri Deyimini açıklayınız?


CEVAP:

İthalat Vergileri Deyimi ile eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri ve tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergiler ifade edilmektedir.


#3

SORU:

İhracat Vergileri Deyimi  nedir?


CEVAP:

İhracat Vergileri Deyimi ile eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleri ile ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergileri ifade edilmektedir.


#4

SORU:

Gümrük rejimi nedir?


CEVAP:

Gümrük rejimi, gümrükteki uygulamaların yasal düzenlemelerle gümrüğe bağlanması di- ğer bir ifadeyle kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler için tes- pit edilen kurallar toplamıdır.


#5

SORU:

Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi demek, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithâli için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması
ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsil edilmesi demektir.


#6

SORU:

Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; nerelere taşınabilir?


CEVAP:

Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

a. Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,
b. Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
c. Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
d. Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınabilir.


#7

SORU:

Gümrük Antrepo Rejimini açıklayınız?


CEVAP:

Gümrük Antrepo Rejimi: İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşya-

nın gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere antrepo denil- mektedir. İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemelerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümlerin be- lirlendiği ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.


#8

SORU:

Dâhilde işleme rejimi nedir?


CEVAP:

Dâhilde işleme rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli
olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithâli gümrük vergisine tabi ara mallar ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.


#9

SORU:

Eşyanın hangi ülkede üretildiğini gösteren belgeye  ne ad verilir?


CEVAP:

Eşyanın hangi ülkede üretildiğini gösteren belgeye ise Menşei Şehadetnamesi denilmektedir.


#10

SORU:

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre  gümrük vergisinin konusu nedir?


CEVAP:

Kanunun birinci maddesinden, gümrük vergisinin konusunun Türkiye gümrük bölgesine giren çıkan eşya ile taşıt araçları olduğu anlaşılmaktadır. Yani Türkiye’ye ithal edilen bir başka ifadeyle gümrük hattından geçerek yurda giren eşya ve taşıt araçları gümrük vergisinin konusunu oluşturmaktadır.


#11

SORU:

Bir eşyanın gümrük vergisine konu olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir?


CEVAP:

Bir eşyanın gümrük vergisine konu olabilmesi için
1. O eşya en az iki ülke arasında ticerete konu olmalı,
2. Eşya taşınabilir nitelikte olmalıdır.


#12

SORU:

Gümrük vergisinin yükümlüsü kimdir?


CEVAP:

Gümrük vergisinin yükümlüsü ithal eşyanın sahibidir. İthal eşyayı ithal eden bu işi ti- cari amaçla yapıyor ise ödediği vergiyi maliyete katarak malı sattığı kişiye yansıtmaktadır. Bu yüzden gümrük vergisi ithal mallarına yönelik harcamalar üzerinden alınan bir vergi olup taşıyıcısı ise son kullanıcısı ya da nihai tüketicidir.


#13

SORU:

Gümrük yükümlülüğü hangi hallerde sona erer?


CEVAP:

Gümrük yükümlülüğü; vergilerin ödenmesi, vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi, 164. madde uyarınca imha veya terk edilmesi, doğal özellikleri veya beklenmeyen hâller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kaybı hâllerinde sona erer. ?


#14

SORU:

Gümrük vergisinden istisna edilen eşyalar nelerdir?


CEVAP:
  1.  Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde vergiye tabi olmadığı gösterilen eşya,?
  2. Uluslararası anlaşmalarla vergiye tabi olmadığı belirlenen eşya,?
  3. Her türlü Türk parası banknotları, esham ve tahvilleri ve kuponları, Türkiye’ye sokulması yasak olmayan yabancı devlet paraları, esham ve tahvilleri ve bunların kuponları ile çek ve poliçeler,?
  4. Ticari mahiyette bulunmadığı kabul edilen numunelik eşya ve modeller.?
  5. Mezarlıklara, millî abidelere konulmak üzere getirilen çelenk, bayrak ve bu nitelikteki eşya ile bunların teferruatı, içinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kaplar ve bunlarla birlikte getirilen veya önceden veya sonradan gönderilen çiçek, çelenk ve bu nitelikteki eşya,
  6. Resmî daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş her türlü de er, evrak ve belgelerle, kullanılmış her türlü taşıt biletleri ve uluslararası nitelikte belli hizmetler karşılığı kullanılacak kuponlar,
  7. Karasularımızda kazaya uğrayan veya batan ve mülkiyeti hazineye geçmiş olan ve Maliye Bakanlığınca denizden çıkarılmak üzere satılan veya çıkarılması sözleşmeye bağlanan her türlü eşya.

#15

SORU:

Geri Gelen eşya, beyan sahibinin talebi üzerine,kaç yıl içinde ithalat vergilerinden muaf tutulur?


CEVAP:

 Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi hâlinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur.


#16

SORU:

Gümrü vergisi hangi esaslara göre hesaplanır?


CEVAP:

 1.Gümrük vergileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan

gümrük tarifesine göre hesaplanır.

2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler gerektiği takdir- de, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır.

3.Bir konşimento içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği durumlarda, her eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep olması hâlinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri eş- yanın tamamına, en yüksek ithalat vergisi oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilir.


#17

SORU:

Miktar esasına göre gümrük vergisinin alınması durumunda matrah genellikle neden oluşmaktadır?


CEVAP:

Miktar esasına göre gümrük vergisinin alınması durumunda matrah genellikle eşyanın ağırlığı, adedi ve uzunluğu gibi teknik ve fiziki özelliklerden oluşmaktadır.


#18

SORU:

Gümrük vergisindeki tarife sistemleri nelerdir?


CEVAP:

Uygulamada başlıca üç tarife sistemi vardır. Bunlar, tek kolonlu çi kolonlu ve üç kolonlu tarife sistemleridir.


#19

SORU:

Tarife kotası nedir?


CEVAP:

Tarife kotası, bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını ifade eder.


#20

SORU:

Spesifik tarife nedir?


CEVAP:

Spesifik tarife ,vergilerin birim ve ağırlık gibi fiziki ölçütler üzerinden alındığı tarifedir.


#21

SORU:

Advalorem tarife nedir?


CEVAP:

Advalorem tarife, verginin (ithal eşyanın) değer üzerinden alındığı tarifedir.


#22

SORU:

Tek kolonlu tarife sistemlerin özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Tek kolonlu tarife sistemleri otonom bir nitelik taşır ve ayrımcı özelliği yoktur. Bu tarife- lerde ithal eşyanın hangi ülke menşeli olduğuna ve nereden geldiğine bakılmaksızın tek tarifede yazılı tek oran uygulanır.


#23

SORU:

Çift kolonlu tarife sistemlerinde  kaç tür vergi oranı vardır?


CEVAP:

Çift kolonlu tarife sistemlerinde, her cins eşya için biri maksimum, diğeri minimum iki vergi oranı vardır. Ticaret anlaşması yapılmayan ülkelerden ithal edilen eşyaya maksimum, yani kanuni oranlar uygulanırken, anlaşmalı ülkelerden gelen mallara minimum oranlar uygulanır.


#24

SORU:

Türkiye’de hâlen uygulanmakta olan gümrük tarifesi nedir?Kısaca bilgi veriniz?


CEVAP:

Türkiye’de hâlen uygulanmakta olan Cenevre Kıymet Kodu sistemini esas alan gümrük tarifesi Gümrük Giriş Tarife Cetveli ya da Türk Gümrük Tarife Cetveli olarak ad- landırılmaktadır. Yürürlükte olan bu tarife eşyaların özelliğine göre sıralanması ve kod numarası verilmesinden oluşan bir cetveldir. Söz konusu Gümrük Giriş Tarife Cetveli 6 sütun ve 21 bölümden oluşmaktadır.


#25

SORU:

İthalatçı ülke hangi durumlarda anti-damping önlemleri uygulayabilir?


CEVAP:

İthalatçı ülke eğer, yürütülen anti-damping soruşturması sonucunda;(i) bir ürünün ithalatçının dampingli olduğunu ve (ii) bu dampingli ürün ithalatının benzer ürünün yerel üreticilere zarar veya tehdit oluşturduğu veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini belirlerse söz konusu ithalata anti-damping vergisi veya fiyat taahhüdü şeklinde anti-damping önlemleri uygulayabilir.


#26

SORU:

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu hangi amaçla  uygulanmakta olan bir fondur?


CEVAP:

Türkiye’de 1988 yılından itibaren uygulanmakta olan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı kredi kullanımında anapara, faiz veya ithal edilen mal bedeli üzerinden ve bankalarca tahsil edilerek T.C. Merkez Bankasına aktarılan bir fondur. Dış ticarette ödeme şekillerinden kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödemelerde, malların fiili ithalatının gerçekleşmesinden sonra ithalat bedelinin ödenmesi suretiyle ithalatçının kredilendirilmiş olması nedeniyle % 6 fon alınmaktadır