HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersi Hukuki İlişkiler ve Haklar soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Öğretide  "subjektif hukuk" için hangi kavram kullanılmaktadır?


CEVAP:

Hak kavramı 


#2

SORU:

"Özel haklar"  nedir? 


CEVAP:

Özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan haklardır


#3

SORU:

"Hak" nedir? 


CEVAP:

Hak, hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir


#4

SORU:

"Objektif hukuk" nedir? 


CEVAP:

Objektif hukuk, öğretide hukukun toplum yaşamını düzenleyen ve Devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla  kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline denilmektedir 


#5

SORU:

Hukukta "şahıs" kime denilmektedir? 


CEVAP:

Hukukta hak sahibi olan varlıklara kişi (şahıs) denilmektedir


#6

SORU:

"Kamu hakları" ne anlama gelir? 


CEVAP:

Kamu hakları kamu hukukundan doğan, vatandaşların Devlet'e karşı sahip olduğu hakları ifade eder. Diğer ifadesiyle kamu hakları, kişiler ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardır


#7

SORU:

Genel nitelikli kamu hakları anayasanın hangi kısımında düzenlenmiştir? 


CEVAP:

Anayasa’nın ikinci kısmında 12. madde ve devamında "Temel Haklar ve Ödevler" başlığı altında düzenlenmiştir


#8

SORU:

Haberleşme hürriyeti ne tür bir haktır?


CEVAP:

Negatif statü hakkıdır? 


#9

SORU:

Sosyal ve ekonomik kamu hakları ne tür haklardır? 


CEVAP:

Pozitif statü hakları  


#10

SORU:

Aktif statü hakları ne tür haklardır? 


CEVAP:

Siyasal kamu hakları 


#11

SORU:

Dilekçe hakkı hangi hak kategorisine girmektedir? 


CEVAP:

Siyasal kamu hakları 


#12

SORU:

Özel nitelikli kamu hakları nedir? 


CEVAP:

Belli kişilerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen kamu hakları özel nitelikli kamu hakları olarak nitelendirilir 


#13

SORU:

Özel haklar niteliklerine göre kaça ayrılır?Bunlar hangileridir? 


CEVAP:

Mutlak haklar ve nisbî haklar olmak üzere ikiye ayrılır


#14

SORU:

Tek taraflı bir irade açıklaması (beyanı) ile hukuki bir durumu yaratmakta, değiştirmekte ya da ortadan kaldırmakta olan haklar ne tür haklardır?


CEVAP:

Yenilik doğuran haklar 


#15

SORU:

Kudret yetkileri hakları nedir? 


CEVAP:

Kudret yetkileri bir kişiye, başkasının mal varlığını etkileyecek şekilde hukuki işlem yapmak yetkisini veren haklardır


#16

SORU:

Mutlak haklar konularına göre kaç grupta incelenir? Bunlar hangileridir?


CEVAP:

İki grupta incelenir, mallar üzerindeki mutlak haklar ve şahıslar üzerindeki mutlak haklar


#17

SORU:

"Rehin hakları" ne tür haklardandır? 


CEVAP:

Sınırlı ayni hak


#18

SORU:

Rehin hakkı nedir?


CEVAP:

Rehin hakkı sahibine, alacağını borçlusundan alamaması halinde rehin verilmiş olan şeyi sattırıp paraya çevirmek yoluyla alacağını tahsil etmek yetkisini veren bir sınırlı ayni haktır 


#19

SORU:

Şahsiyet hakları nedir?


CEVAP:

Diğer bir ifadeyle kişilik hakları, bir insanın maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip olduğu mutlak haklara denir 


#20

SORU:

Alelâde haklar nedir?


CEVAP:

Alelade haklar, hak sahibinin hakkını kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki doğurmayan haklardır