HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersi Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Hukukta "hakkın kazanılması" ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı verilir


#2

SORU:

Bir hakkın kazanılmasına yol açan olgular kaç tanedir? Bunlar hangileridir?


CEVAP:

Bir hakkın kazanılmasına (doğumuna) yol açan olgular üç tanedir. Bunlar; hukuki  olay, hukuki fiil ve hukuki işlemdir


#3

SORU:

Hukuki olay nedir?


CEVAP:

Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara hukuki olay denir 


#4

SORU:

Hukuki fiiller kaça ayrılır? Bunlar hangileridir? 


CEVAP:

Hukuki fiiller, hukuka uygun fiiller ve hukuka aykırı fiiller olmak üzere ikiye ayrılır


#5

SORU:

Her hukuki işlemde kaç unsur bulunur? Bunlar hangileridir?


CEVAP:

Her hukuki işlemde, irade açıklaması ve hukuki sonuç olmak üzere iki unsur bulunmaktadır


#6

SORU:

Maddi fiiller nedir?


CEVAP:

Maddi fiiller, bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillerdir. Maddi fiil söz konusu olduğunda, kanundan dolayı hukuki sonuç ortaya çıkmaktadır


#7

SORU:

"Kanuna aykırılık" hangi durumlarda ortaya çıkar?


CEVAP:

Objektif bir hukuk kuralını ihlal ediliyorsa  kanuna aykırılık ortaya çıkar


#8

SORU:

"Sözleşmeye aykırılık" hangi durumda ortaya çıkar?


CEVAP:

Kişinin hukuk düzenince onaylanmayan davranışı, borcun yerine getirilmesini engelliyorsa sözleşmeye aykırılık durumu ortaya çıkar


#9

SORU:

Hukuka aykırı fiiller kaça ayrılır? Bunlar hangileridir?


CEVAP:

Hukuka aykırı fiiller, haksız fiiller ve borca aykırı fiiller olmak üzere ikiye ayrılır


#10

SORU:

"Hakkın aslen kazanılması" nedir?


CEVAP:

Kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına, kazanmasına "hakkın aslen kazanılması" denir


#11

SORU:

Sahipsiz taşınırlar üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren hukuki duruma "hukuk terminolojisinde" ne ad verilir?


CEVAP:

İhraz


#12

SORU:

Hakkın devren kazanılması nedir?


CEVAP:

Bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesi hakkın devren kazanılmasıdır


#13

SORU:

Hakların kazanılmasında "İyiniyet kavramı" ne anlama gelir?


CEVAP:

İyiniyet kavramı, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder 


#14

SORU:

Karine nedir?


CEVAP:

Mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaktır. 


#15

SORU:

 TMK 712. madde, iyiniyetli olan kişinin, taşınmazı kaç yıl  süre ile davasız ve aralıksız elinde bulundurması halinde taşınmazın     mülkiyetini  zamanaşımı yoluyla kazanmasına imkân vermektedir?


CEVAP:

On yıl (10)


#16

SORU:

Alacağın devri nedir?


CEVAP:

Alacağın devri, bir alacağın alacaklı tarafından yazılı şekilde bir başkasına devredilmesidir


#17

SORU:

Taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılıp kazanılamayacağı neye göre belirlenmektedir?


CEVAP:

Taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılıp kazanılamayacağı, o taşınır malın sahibinin elinden rızası ile çıkıp çıkmamasına göre belirlenmektedir


#18

SORU:

Hak sahibinin sahip olduğu bir hakkın, hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devredilmesiyle ne tür bir hak kaybı gerçekleşir?


CEVAP:

Hakkın nisbi kaybı gerçekleşir


#19

SORU:

Asıl hakka bağlı bir yetki olarak hukuki ilişkinin içeriğini oluşturan edimin yerine getirilmesini, yükümlü olan kişiden istemek yetkisine ne ad verilir? 


CEVAP:

Talep hakkı


#20

SORU:

Mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan
kaldırılmasının talep edildiği dava türüne ne ad denir? 


CEVAP:

İnşai Dava