HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersi Özel Hukukun Dalları soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde ön plana çıkan haklarını konu alan özel hukuk dalı nedir? 


CEVAP:

Medeni Hukuk 


#2

SORU:

Tüzel kişilerden biri olan derneklerin kurulabilmesi için en az kaç kişinin varlığı gerekir? 


CEVAP:

Yedi (7)


#3

SORU:

Vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kimseye ne denir? 


CEVAP:

Vasi 


#4

SORU:

Miras hukukunda vasiyet yapabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? 


CEVAP:

On beş (15) 


#5

SORU:

Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmemiş olan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmasına ne denir?


CEVAP:

Paylı mülkiyet 


#6

SORU:

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?


CEVAP:

Elbirliğiyle mülkiyet


#7

SORU:

Taşınır mülkiyeti hangi işlem ile nakledilir?


CEVAP:

 Zilyetliğin devri ile nakledilir


#8

SORU:

Borçlar hukukunun genel ilkelerinden ilki nedir? 


CEVAP:

Sözleşmenin kuruluşu


#9

SORU:

Müteselsil borçluluk hangi durumda oluşur? 


CEVAP:

Birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşur


#10

SORU:

İş hukukunun en temel özelliği nedir?


CEVAP:

Bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Borçlar Kanun'unda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle taraflardan birinin korunmasını amaçlamasıdır


#11

SORU:

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir?


CEVAP:

İşçi 


#12

SORU:

Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran kimseye ne ad verilir? 


CEVAP:

Alt işveren 


#13

SORU:

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeye ne ad verilir? 


CEVAP:

Ticari işletme 


#14

SORU:

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa  kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?


CEVAP:

Tacir 


#15

SORU:

İster gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişiye ne ad verilir? 


CEVAP:

Esnaf 


#16

SORU:

Ticaret hukukunda tacirin üstlendiği borç hangi durumlarda adi sayılır? 


CEVAP:

Bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği durumlarda veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır


#17

SORU:

Ticaret Kanununda anonim şirket hangi tür şirket sayılır?


CEVAP:

Sermaye şirketi 


#18

SORU:

Deniz ticaret hukukuna göre gemiler hangi makamlarca tescil olunur?


CEVAP:

Gemiler bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur


#19

SORU:

Reasürans nedir? 


CEVAP:

Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine reasürans denir


#20

SORU:

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk dalı nedir? 


CEVAP:

Devletler özel hukuku