HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Dersi Kamu Hukukunun Dalları soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Birey-devlet ilişkileri bakımından kamu hukuku ilişkisi nasıl oluşur?


CEVAP:

Devletin belirli bir konuda iradesini ortaya koymasıyla oluşur


#2

SORU:

Kamu hukuku alanında, birey karşısında devlete fazladan imkanlar ve imtiyazlar tanınıyor olmasının temel nedeni nedir?


CEVAP:

Devletin "kamu yararı"na yönelik saiklerle hareket ettiği yönünde bir varsayımın varlığıdır


#3

SORU:

Genel kabule göre uluslararası hukukun temel kaynakları nelerdir?


CEVAP:

Uluslararası antlaşmalar, uluslararası örf âdet ve hukukun genel ilkeleri


#4

SORU:

Türk Anayasa hukukunun temel kaynağı nedir?


CEVAP:

1982 Anayasası


#5

SORU:

Türkiye başkanlık sistemine ne zaman geçmiştir?


CEVAP:

2017 Anayasa değişikliği 


#6

SORU:

İnsan hakları kaçıncı yüzyılda, hangi gelişmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır?


CEVAP:

İnsanların sırf insan oldukları için, doğuştan bazı hak ve özgürlüklere sahip olduğu ve devlet tarafından bunlara dokunulamayacağı yolundaki temel düşüncenin bir ürünü olarak, XVII. yüzyılda ortaya çıkmıştır 


#7

SORU:

Egemenliğin halkın elinde olduğu devlet biçimine ne ad verilir?


CEVAP:

Cumhuriyet 


#8

SORU:

Hukuki anlamda laiklik nedir


CEVAP:

Hukuk kuralı koyma yetkisinin beşeri iradeye, yani insan iradesine bağlı olmasını, bu konuda herhangi bir tanrısal referansla hareket edilmemesini ifade etmektedir


#9

SORU:

Yasama sorumsuzluğu nedir?


CEVAP:

Milletvekillerinin temsil ettikleri seçmen iradesini, görüşlerini ve isteklerini herhangi bir baskı altında kalmaksızın açıklayabilmesine denir. Diğer adı kürsü dokunulmazlığıdır


#10

SORU:

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?


CEVAP:

Beş (beş) 


#11

SORU:

Anayasa'nın 37. maddesinde güvence altına alınan kanuni hakim ilkesi ne anlama gelir?


CEVAP:

Somut bir uyuşmazlığa ilişkin yargılama yapacak mahkemenin kuruluşunun, yetkilerinin ve yargılama usulünün kanunla ve daha bu uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce belirlenmiş olması gerekliliğini ifade eder


#12

SORU:

Devletin tanımı, ögeleri, tarihsel gelişimi, devlet yapıları ve insan hakları kamu hukukunun hangi alt dalına girer? 


CEVAP:

Genel kamu hukuku


#13

SORU:

"Kişi güvenliği" hangi grup haklara girer?  


CEVAP:

Birinci kuşak haklar (Sosyal haklar) 


#14

SORU:

"Barış hakkı" hangi grup haklara girer?


CEVAP:

Üçüncü kuşak haklar (Dayanışma hakları) 


#15

SORU:

Ceza normu kaç temel kısımdan oluşur? Bunlar hangileridir? 


CEVAP:

Kural ve yaptırım olmak üzere iki temel kısımdan oluşur


#16

SORU:

İdarenin kuruluş ve görevleri hangi temel esaslara dayanır? 


CEVAP:

Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır


#17

SORU:

İdare hukukunda  İllerin idaresi hangi esasa dayanır? 


CEVAP:

Yetki genişliği esası 


#18

SORU:

Vergi hukuku kaç alt dala ayrılır? Bunlar hangileridir?


CEVAP:

Genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku olmak üzere iki alt dala ayrılır


#19

SORU:

Vergi hukukun temel ilkeleri nelerdir?


CEVAP:

Genellik, adalet ve kanunilik oluşturmaktadır


#20

SORU:

İdari yargılama hukukunda idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerden zarar görenlerin açmış olduğu davaya ne denir?


CEVAP:

İdari dava