İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ Dersi İSLÂM'IN MEKKE DÖNEMİ soru cevapları:

Toplam 39 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Hicretin sonuçları nelerdir?


CEVAP: • Hicret Hz. Peygamber’in Ashâbının fedakârlığını gösteren olaylardan birisidir. • Mekke’de zayıf olan Müslümanların izzet bulmasının dönüm noktasıdır. • İslam’ın kitlelere ulaşmasının önündeki en büyük engel hicret vasıtasıyla ortadan kaldırılmıştır. • Bu olay İslam tarihine Muhacir ve Ensâr kavramını kazandırdı. Muhâcir, göç edenler Ensâr ise Medineli Müslümanlardı. • Medine şehri, Hicâz bölgesinin dağınık köy ve mahallelerden meydana gelen mütevazi bir kasaba iken dünya tarihinin gidişatına tesir eden çok önemli bir merkez oldu. • Hz. Peygamber’in hicretiyle birlikte yıllardır devam eden Evs-Hazrec düşmanlığı yerini, Peygamber’in etrafında kenetlenmiş, bir ümmete bıraktı. Böylece Medine istikrara kavuştu ve bölgenin en önemli siyasi merkezi haline geldi. • Hicret sırasında Medine’de önemli bir potansiyele sahip olan Yahudiler, Evs ve Hazrec arasındaki mücadelede taraf olarak fitnenin içinde yer alıyorlardı. Hz. Peygamber Medine’ye geldikten sonra çok azı Müslüman oldu. Hicretten kısa bir süre sonra Peygamber Yahudilerle Medine sözleşmesini imzaladı. Böylece onları İslam ümmetinin yanında kendi değerlerini koruma ve yaşama hakkına sahip, ayrı bir ümmet olarak kabul etti. Yahudilerle yapılan bu anlaşma, Medine devletinin temelini attığı gibi Yahudileri de bu devletin en önemli unsurlarından biri haline getirdi. Ancak Yahudi kabilelerinin ihanetleri onların Medine’deki varlıklarının da sonu oldu. • Hicrete kadar Hz. Peygamber ile yürüttükleri mücadelede önemli bir başarı elde edemeyen müşrikler, bundan sonra daha da çetin bir mücadeleye girişmek zorunda kaldılar. • Medine’ye göç eden Müslümanlar Mekke’deki müşrikler ile mücadele ederken onlara ekonomik açıdan zarar verme imkanı buldular. Çünkü, Medine, Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeriydi.

#2

SORU: Birinci Akabe biatından sonra Medinelilere dinlerini öğretmek ve imamlık yapmak üzere kim gönderilmiştir?


CEVAP: Mus’ab b.Umeyr

#3

SORU: Peygamber Medine’de kimin evinde kalmıştır?


CEVAP: Ebû Eyyûb Hâlid b.Zeyd’in evinde kalmıştır.

#4

SORU: Senetü’l-hüzn nedir?


CEVAP: Müslümanlara müşrikler tarafından uygulanan ambargonun kaldırılmasından yaklaşık sekiz ay sonra Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib, ondan kısa bir süre sonra da eşi Hz.Hatice vefat etti. Hz. Peygamber’in değer verdiği bu iki yakınını kaybetmesi onu çok üzdü. Bu sebeple bu yıla hüzün yılı(senetü’l-hüzn)denilmiştir.

#5

SORU: Hz. Peygamber kendilerine destek olmaları için kimden yardım istemiştir?


CEVAP: Taif halkından yardım istemiş ancak destek bulamamıştır.

#6

SORU: Peygamber Taif’ten Mekke’ye dönünce, Hicret edinceye kadar korumasını kimler üstlenmişlerdir?


CEVAP: Nevfeloğulları’ndan Mutim b.Adi.

#7

SORU: Birinci Akabe Biatı nedir?


CEVAP: Medineli Müslümanlar ile Peygamber Akabe adı verilen yerde toplantı yaparak, İslam ilkelerine uyacaklarına dair onlardan biat aldı.

#8

SORU: İkinci Akabe Biatı’nda hangi kararlar alınmıştır?


CEVAP: Medineli Müslümanlar kendi hanım ve çocuklarını korudukları gibi, Hz. Peygamber’i koruyacaklarına dair biat ettiler.

#9

SORU: Hz. Hatice Peygamberin anlattıklarını anlamak için kim ile görüşmeye gitmiştir?


CEVAP: Amcasının oğlu, Kitab-ı Mukadesi bilen Hristiyan olarak, Varaka b.Nevfel ile görüşmüştür.

#10

SORU: Peygamber ilk tebliğ faaliyetlerine nereden başlamıştır?


CEVAP: Şuara 26/214 ayetinin bildirdiği üzere’’ Önce en yakın akrabalarını uyar’’ emri üzerine ilk olarak yakın akrabalarından başlamıştır.

#11

SORU: Peygambere ilk vahiyden sonra gelen vahiy hangisidir?


CEVAP: Duha suresi.

#12

SORU: Kureyşlilerin yeni dine karşı çıkmalarının nedenleri nelerdir?


CEVAP: • Müşriklerin ileri gelenleri toplumdaki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istemiyorlardı. Çünkü İslam insanlar arasında bir ayrım yapmıyor, köle ve efendiyi eşit görüyordu. • Araplar tutucu bir kavimdi. Din anlayışlarının meşruiyetini atalarının dini tercihlerinde görürlerdi. • Arapların kabileci bir toplum olmaları, Hz. Peygamber’in getirdiği dini kabul etmelerinin önündeki en büyük engeldi. • Müşrikler açısından ticaret önemliydi. Kâbe’de müşriklerin saygı duyduğu birçok put vardı. Araplar, bu putlara ibadet etmek ve hac yapmak amacıyla her yıl Mekke’ye giderlerdi. Hac mevsiminde kurulan panayırlarda ticaret yapılırdı. Bundan dolayı hac ibadeti ve putlara gösterilen saygı Mekke’nin ticaret hayatı için çok önemliydi, Müşrikler ticari olarak zarar görmek istemiyorlardı. • Müşrik Araplar kendilerine liderlik yapacak bir kişinin zengin ya da güçlü olmasını isterdi.

#13

SORU: Müşrikler adına Peygamberi konuşarak yumuşatıp ikna etmeye giden kimdir?


CEVAP: Utbe b.Rebîa

#14

SORU: Hz. Peygamber’in ilk tebliğ faaliyeti nasıl sonuçlanmıştır?


CEVAP: Daha çok gençlerden ve zayıflardan karşılık bulmuş, Kureyş kabilesine bağlı boyların liderleri ve amcaları tebliği kabul etmemişleridir.

#15

SORU: Müşrikler içerisinde Hz. Peygamber’e karşı en sert tutumları takınanlar kimlerdir?


CEVAP: Ebû Cehil, Ümeyye b.Halef, Nadr b.el-Hâris ve Ebû Leheb.

#16

SORU: İslam’a muhalefet nasıl gelişti?


CEVAP: Kabile liderleri bu mesajlara sert tepki gösterdiler, Yeni dinin sadece inanç prensiplerinde değişiklik yapmadığı, aynı zamanda sosyal, hukuki, ekonomik, siyasi ve hatta kültürel hayata dair toplumu tamamen değiştireceği anlaşıldıkça muhalefet daha da sertleşmiştir.

#17

SORU: Peygamberin nübüvvetine ilk inananlar kimlerdir?


CEVAP: Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz.Ali ve kölesi Zeyd b.Harise, Osman b.Affân, Zübeyir bi.Avvâm, Abdurrahman b.Avf, Talha b.Ubeydullah, Sa’d b.Ebu.Vakkâs, Osman b.Maz’ûn, Said b.Zeyd, Ayyâş b.Ebu Rebiâ ve hanımı Esma bint Selâme, Ebû Ubeyda b.Cerrâh, Erkam b.Ebü’l Erkam ,Ebû Seleme, Ca’fer b.Ebû Tâlib ve Ubeyde b.Hâris.

#18

SORU: Vahyi getiren hangi melektir ve ilk emir nedir?


CEVAP: Cebrail’dir. İlk emir ‘’oku’’ dur.

#19

SORU: Peygamberimiz ‘’oku’’ emrine karşı ‘’ben okuma bilmem’’ deyince Cebrail hangi ayeti bildirdi?


CEVAP: Alak 96/1-5

#20

SORU: Müşriklerin işkenceleri sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlar kimlerdir?


CEVAP: Ammâr b.Yâsir’in annesi Sümeyye ve babası Yâsir uğradıkları işkence sonucu hayatlarını kaybeden ilk Müslümanlardır.

#21

SORU: Hz. Peygamber Hira mağarasında yaşadıklarını ilk önce kime anlattı?


CEVAP: Eşi Hz.Hatice’ye

#22

SORU: Müşrikler Peygamberin anlattığı dinin hangi özelliklerini fark etmeye başladıkları zaman İslamı önemsediler?


CEVAP: İlahi mesajdaki derinlik, ciddiyet ve tutarlılık.

#23

SORU: Peygamberimize ilk vahiy kaç yaşında ve nerde geldi?


CEVAP: 610 yılında 40 yaşında iken, Hira mağarasında.

#24

SORU: İsrâ ve Mirâc hadisesi nasıl olmuştur?


CEVAP: Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâmdan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna isrâ,Kudüs’ten göğe yükselmesine mirâc denir.

#25

SORU: Medine’ye ilk hicret eden kişi kimdir?


CEVAP: Mahzûmoğullarından Ebû Seleme’dir

#26

SORU: Müşrikler Peygambere neden doğrudan saldırıda bulunamadılar?


CEVAP: Haşimoğulları’nın tepkisinden çekindikleri için.

#27

SORU: Hz. Hamza ne zaman ve nasıl Müslüman olmuştur?


CEVAP: Nübüvvetin 6.yılında,Ebû Cehil’in Hz. Peygamber’e hakaret etmesi üzerine Müslüman oldu.

#28

SORU: Müşriklerin saldırıları daha çok kimlere oluyordu?


CEVAP: Saldırılar daha çok zayıf Müslümanlara, kölelere, aileleri tarafından, genç yaştaki Müslümanlara yapılıyordu.

#29

SORU: Kölelerden en ağır işkencelere maruz kalan kimdir?


CEVAP: Bilal-i Habeşî’dir. Ümeyye b.Halef tarafından öğlen saatlerinde kızgın kumların üzerine yatırılır; sonra da göğsünün üzerine büyük taşlar konularak işkenceye maruz bırakılırdı.

#30

SORU: Medine’nin hicret için seçilmesinin nedenleri nelerdir?


CEVAP: • Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması, • Medine’deki otorite boşluğu, • Medine’de Hz. Peygamber’in ailesinin akrabalık bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması, • Nüfus potansiyeli bakımından Medine, Hicaz’ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olması, • Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması, • Peygamber’in Medineli Müslümanlardan gördüğü destektir

#31

SORU: Hz. Peygamber hangi ayetin gelmesinin ardından tebliğ faaliyetlerine başlamıştır?


CEVAP: Müddesir 74/1-5,’’Ey örtünüp bürünen(Peygamber).Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.’’

#32

SORU: Peygambere açık tebliğ yapması için gele ayet hangisidir?


CEVAP: Hicr 15/94-‘’Ey Muhammed! Şimdi sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.’’

#33

SORU: Hicret neyin göstergesidir?


CEVAP: Hz. Peygamber’in hicretinden Mekke fethine kadar hicret ,hak-batıl mücadelesinde taraf olmanın en önemli göstergesi olarak değerlendirilir.

#34

SORU: Hz. Muhammed’in 15 yıllık Mekke tebliğ faaliyeti nasıl sonuçlanmıştır?


CEVAP: Kabile liderlerinden getirdiği mesajı kabul eden olmadı. Kabile liderleri bununla da yetinmeyerek ,bir taraftan Hz. Peygamber’in tebliğ yapmasını, engellemeye çalıştılar; diğer taraftan kabilelerinden İslama girenlere baskı yaptılar.

#35

SORU: Müslümanlara yönelik baskıların artması üzerine ilk göç nereye ve niçin buraya yapılmıştır?


CEVAP: İlk göç Habeşistan’a yapılmıştır. Bunun nedeni Habeşistan’da adil olduğunu düşündükleri bir hükümdarın bulunması idi.

#36

SORU: Müşrikler Hz.Muhammed’e engel olması için kime gitmişlerdir?


CEVAP: Peygamberin amcası Ebu Talib’e gitmişlerdir.

#37

SORU: Hz. Peygamber’in hicret yolculuğu yaptığı devenin adı nedir?


CEVAP: Kasvâ

#38

SORU: Peygamberliğin ilk zamanlarında sohbet ve dini vazifelerin yerine getirilmesi için neresi kullanılmıştır?


CEVAP: Erkam b.Ebü’l-Erkam’ın evi

#39

SORU: Birinci ve İkinci Akabe Biatı arasındaki fark nedir?


CEVAP: Birinci Akabe Biatında daha çok ahlâki prensipler öne çıkarılmışken, İkinci Akabe Biatında siyasi hedefler amaçlanmış, böylece Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin ilk adımları atılmıştır.