İNFAZ HUKUKU Dersi Ceza İnfaz Kurumları, İşleyişi ve Personelleri soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İnfaz kurumunun unsurları nelerdir?


CEVAP:

İnfaz kurumunun dört unsurunun bulunduğu kabul edilir.
• Fiziki unsur: İç ve dış güvenliğe sahip, devamlı bir yaşam için temel ihtiyaçları
karşılayabilen açık ya da kapalı alanlardır.
• Personel unsuru: Yönetim ve hizmet birimlerinde görev alan yetki ve sorumlulukları belirli kişi/kişilerdir.
• Kişi unsuru: Hak ve yükümlülükleri bulunan, denetim ve koruma altına alınmış,
sevk ve idaresi belli kurallar çerçevesinde infaz personeline bırakılmış hükümlü ve
tutuklulardır.
• Hizmet unsuru: Barınma, yiyecek-içecek, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, spor, sosyal
ve kültürel faaliyetler ile çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.


#2

SORU:

İnfaz kurumu türleri nelerdir?


CEVAP:

Ceza infaz kurumları, kapalı ceza infaz kurumları, açık ceza infaz kurumları ve çocuk
eğitim evi olarak üçe ayrılabilir.


#3

SORU:

İç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislere ne isim verilir?


CEVAP:

Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik,
mekanik, elektronik veya fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış
çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün
gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir (CGTİHK m.8).


#4

SORU:

Kapalı ceza infaz kurumları kapasitelerine ve mimari yapılarına göre nasıl sınıflandırılır?


CEVAP:

Kapalı ceza infaz kurumları kapasitelerine ve mimari yapılarına göre “tip” adıyla sınıflandırılır.


#5

SORU:

Kapalı ceza infaz kurumlarının türleri nelerdir?


CEVAP:

Kapalı ceza infaz kurumları yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, kadın kapalı ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve gençlik kapalı ceza infaz
kurumları olarak ayrıma tabi tutulmaktadır.


#6

SORU:

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında hangi tür suçlardan hükümlüler yer alır?


CEVAP:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın,
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde,
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
a. İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
b. Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
c. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
d. Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
e. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315) mahkûm olanların cezaları infaz edilir


#7

SORU:

Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kaç yaş aralığı hükümlüler bulunmaktadır?


CEVAP:

Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını
bitirmiş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri,
eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır (m.12/1).


#8

SORU:

Çocuk eğitim evlerinde bulunan çocuk hükümlüler, kural olarak kapalı ceza infaz kurumlarına
gönderilmez. Bunun istisnaları nelerdir?


CEVAP:

Bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler, kural olarak kapalı ceza infaz kurumlarına
gönderilmez. Bunun iki istisnası bulunur:
• Haklarında tutuklama kararı bulunanlar
• Çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocuklar.


#9

SORU:

İnfaz kurumlarında sunulmakta olan iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma
gibi hizmetleri yerine getiren kişiler kimlerdir?


CEVAP:

İnfaz kurumlarında sunulmakta olan iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma
gibi hizmetleri yerine getiren kişilere infaz personeli adı verilir.


#10

SORU:

Kurumun santral hizmetleri, temizlik, ısınma, ulaşım, yemek yapımı, malzeme taşınması,
boşaltılması ve yüklemesi ile evrakın ilgili yerlere götürülüp getirilmesi gibi görevleri yerine getiren servis hangisidir?


CEVAP:

Kurumun santral hizmetleri, temizlik, ısınma, ulaşım, yemek yapımı, malzeme taşınması,
boşaltılması ve yüklemesi ile evrakın ilgili yerlere götürülüp getirilmesi gibi görevleri yerine getiren servis yardımcı hizmetler servisidir.


#11

SORU:

Kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servis hangisidir?


CEVAP:

Yönetim servisi, kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her
türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servistir. Yönetim servisinde, idare memuru,
ambar memuru ve cezaevi katibi görev yapar.


#12

SORU:

İnfaz personelinin yükümlülükleri nelerdir?


CEVAP:

Mevzuata Uygun Hareket Etme Yükümlülüğü, Dürüst ve Tarafsız Davranma Yükümlülüğü, Eşit İşlem Yükümlülüğü, Sır Saklama Yükümlülüğüdür.


#13

SORU:

İnfaz kurumu personelinin yasak tutum ve davranışları nelerdir?


CEVAP:

Kurum personeli, kamu görevlileri için yasaklanmış tutum ve davranışlarda bulunmamak
zorundadır. Hükümlü veya yakınlarından, her ne ad altında olursa olsun, para, hediye veya
buna benzer şeyleri almaları, vermeleri veya bunlarla alım satım işlemleri yapmaları yasaktır.


#14

SORU:

İnfaz kurumu personelinin eğitiminin önem taşıdığı noktalar nelerdir?


CEVAP:

Personel eğitimi başlıca üç noktada önem taşımaktadır:  Yönetim uygulamaları, Korunma,  Tehlikeli suçluları tanımak.


#15

SORU:

Personelin, anti-sosyal kişilik profilini ve suçluların düşünce biçimlerini anlama, hükümlüleri dinleme, onlarla iletişim kurabilme gibi sorun çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde eğitim verilmesinin amacı nedir?


CEVAP:

Tehlikeli suçluları tanımak


#16

SORU:

Kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşan kurul hangisidir?


CEVAP:

İdare ve gözlem kurulu


#17

SORU:

İnfaz kurullarının çalışması nasıl olmaktadır?


CEVAP:

Kurullar mevcut üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu
ile karar verir. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır.
Kurum müdürü, kurulları ayda bir kez ve gerektiğinde her zaman toplayabilir. Ancak
işyurdu yönetim kurulu, düzenli olarak haftada bir defa toplanır. Kurullarda görüşülecek konular müdür tarafından belirlenir. Müdürü bulunmayan kurumlarda kurulların
oluşturulmasına imkân bulunmayan hâllerde kurullar, kurum amirinin başkanlığında,
hükûmet tabibi, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurundan oluşturulur. Kurullar tarafından verilen kararlar ilgili kurulların karar defterine yazılır, üyeler tarafından imzalanır ve teftişe hazır hâlde tutulur. Bu defterlere kayıt usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.


#18

SORU:

Disiplin kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?


CEVAP:

Disiplin kurulu aşağıda sayılan işleri yapmakla görevli ve yetkilidir:
a. Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek
b. Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları
dışında kalan disiplin cezalarını vermek
c. İyi hâlin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek
d. 5275 sayılı Kanun’da öngörülen hallerde disiplin cezalarını kaldırmak
e. Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf ve faks
iletilerinden mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine karar vermek
f. Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek


#19

SORU:

İdare ve gözlem kurulu kimler tarafından oluşturulur?


CEVAP:

İdare ve gözlem kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan
sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşur. Söz konusu personelin tamamının kurumda
bulunmaması hâlinde kurul mevcut olanlarla oluşturulur.


#20

SORU:

Personel görevin özelliği nedeniyle hükümlülere karşı ciddi, dürüst ve tarafsız davranmakla yükümlüdür. Görev gereği ve hükümlülerin eğitilerek yeniden topluma kazandırılması çalışmalarının zorunlu kıldığı ilişkiler dışında, hükümlüler ve yakınları ile herhangi bir suretle kişisel ilişki kuramaması personelin hangi yükümlülüğü ile ilgilidir?


CEVAP:

Dürüst ve Tarafsız Davranma Yükümlülüğü