İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Dersi PHP ile Dinamik Web Kodlama soru cevapları:

Toplam 37 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

PHP’nin söz dizimi ile diğer programlama dillerinin
söz dizimi arasında nasıl bir ilişki vardır?


CEVAP:

PHP programlama dilinin sözdizimi, C ve Java
gibi programlama dillerindeki sözdizimine oldukça
benzemektedir. Dolayısıyla benzer sözdizimine sahip
programlama dillerine aşina olan bir programcının PHP
programlama dilini öğrenmesi oldukça kolay olacaktır.
Genel olarak birçok modern programlama dilinde de
benzer bir sözdizimi yapısının kullanıldığı söylenebilir.


#2

SORU:

PHP konusunda ders videolarına nereden ulaşılabilir?


CEVAP:

PHP oldukça popüler bir dil olduğu için youtube
üzerinden birçok ders videosuna ulaşmak mümkündür.


#3

SORU:

PHP dilinde değişken türünü belirtmeye gerek var
mıdır?


CEVAP:

PHP dilinde değişkenlerin türünü özellikle
belirtmeye gerek yoktur. Bir değişken tanımlanıp değer
atandığı anda o değişkenin türü atanan değere göre
otomatik olarak belirlenmiş olur. Örneğin bir değişkene
true değeri atandığında bu değişkenin türü boolean olur.
Aynı değişkene daha sonra bir tam sayı atanabilir. Bu
durumda değişkenin türü de değişmiş olacaktır. PHP,
değişkenler konusunda oldukça esnek bir yapıya sahiptir.


#4

SORU:

PHP dilinde hangi değişken türleri vardır?


CEVAP:

Genel olarak PHP’de 4 temel türden
bahsedilebilir: boolean, integer, float ve string. Boolean
türündeki değişkenler sadece iki değer alabilmektedirler:
true ve false. Bu tür değişkenler genellikle şartlı ifadelerde
kullanılmaktadır. Integer ve float türleri ise tamsayı ve
ondalıklı sayı değerleri ifade etmektedir. String türü
değişkenler ise içlerinde metinsel ifadeleri barındırırlar.
Karmaşık tür olarak ise array ve object türleri
bulunmaktadır.


#5

SORU:

PHP dilinde dizi ne anlama gelir?


CEVAP:

PHP programlama dilinde birçok değeri içinde
barındırabilen diziler oluşturmak mümkündür. Diziler
aslında anahtarların ve değerlerin ilişkilendirilmesi ile
ilgili bilgiyi barındıran yapılardır. PHP dili diziler
konusunda son derece esnek bir kullanım imkânı
sunmaktadır. Dizi oluşturmak için array ya da [ ] ifadeleri
kullanılabilir.


#6

SORU:

PHP dilinde dizilerle ilgili hangi fonksiyonlar
mevcuttur?


CEVAP:

PHP, diziler ile ilgili çok sayıda yararlı fonksiyon
sunmaktadır. Bu fonksiyonlardan birkaçı aşağıda
açıklanmıştır.
•array_reverse: Dizideki elemanların sırasını ters çevirir.
Bir başka deyişle son elemanı ilk sıraya alır.
•sort ve rsort: Dizideki elemanları değerlerine göre
küçükten büyüğe veya büyükten küçüğü sıralamak için
kullanılan fonksiyonlardır.
•count: Dizinin eleman sayısını geri döndürür.
•shuffle: Dizinin elemanlarının sırasını rasgele olarak
değiştirir.
•array_splice: Diziden eleman silmek ve silinen elemanlar
yerine yeni elemanlar eklemek için kullanılır.
•array_merge: Dizileri birleştirmek için kullanılır.
•array_push: Dizinin sonuna yeni eleman eklemek için
kullanılır.
•array_pop: Dizinin sonundaki elemanı silmek için
kullanılır.
•array_unshift: Dizinin başına yeni eleman eklemek için
kullanılır.
•array_shift: Dizinin başındaki elemanı silmek için
kullanılır.


#7

SORU:

HTML formları ne amaçla kullanılmaktadır?


CEVAP:

HTML sayfalarında kullanıcının veri girişi
yapabilmesi için HTML formları kullanılmaktadır. Bu
formlara girilen değerler kullanıcı formu gönderdiği anda
PHP tarafından işlenebilmektedir.


#8

SORU:

PHP dili hangi kontrol yapılarını desteklemektedir?


CEVAP:

PHP dili, tüm programlama dillerinde bulunan if,
for, while gibi kontrol yapılarını desteklemektedir. Bu
yapıların kullanımları, PHP dili ile benzerlik gösteren
diğer programlama dilleri ile oldukça benzerdir.


#9

SORU:

PHP dilinde if ifadesi ne amaçla ve nasıl kullanılır?


CEVAP:

Programlama dillerinin en önemli ifadelerinden
biri olan if ile bir kod bloğunun belirlenen koşullara bağlı
olarak çalıştırılıp çalıştırılmayacağı belirlenir. İf
(karşılaştırma ifadesi) {çalıştırılacak komutlar;} şeklinde
bir kullanıma sahiptir. Parantez içinde bulunan
karşılaştırma ifadesinin sonucunun doğru (true) olması
durumunda küme parantezi içinde bulunan komutlar
çalıştırılır. Yanlış olması durumunda ise bu küme
parantezi içinde bulunan komutlar çalıştırılmaz ve
programın çalışması if bloğundan sonraki komut ile
devam eder. Parantez içinde sonucu doğru (true) ya da
yanlış (false) olan bir karşılaştırma ifadesi yer almalıdır.


#10

SORU:

While döngüsünün kullanım amacı nedir?


CEVAP:

PHP ile döngü oluşturmak için kullanılabilecek
bir başka yapı ise while döngüsüdür. for döngüsü ile aynı
şekilde çalışır. for döngüsünden tek farkı parantez içindeki
birinci ve üçüncü bölümün olmamasıdır. Karşılaştırma
ifadesinin sonucu doğru olduğu sürece döngü içindeki
komutlar çalıştırılır ve her döngü adımında karşılaştırma
ifadesi kontrol edilir. Karşılaştırma ifadesi yanlış
sonucunu ürettiği anda döngüden çıkılır.


#11

SORU:

PHP’de başka hangi kontrol yapılarından
yararlanılabilir?


CEVAP:

PHP’de kullanılabilecek başka bzı kontrol
yapıları şunlardır:
• Do while
• Foreach
• Break
• Continue
• Switch
• Goto
• include/include_once
• require/require_once


#12

SORU:

Fonksiyon nedir, ne amaçla kullanılır?


CEVAP:

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi PHP
ile de fonksiyon tanımlamak mümkündür. Fonksiyonlar
daha sonra çalıştırmak için programcı tarafından yazılan
kod bloklarıdır. Fonksiyonlar genellikle sıkça yapılan
işlemler için tanımlanır. Böylece benzer kodlar tekrar
tekrar yazılmamış olur. Aynı zamanda kodların
organizasyonunu sağlamak içinde fonksiyon tanımlaması
yapılabilir. Böylece kodlar daha okunaklı ve anlaşılır
olacaktır. Yazılan bir fonksiyonun çalışması için mutlaka
çağrılması gerekir.


#13

SORU:

Sınıf nedir, ne amaçla kullanılır?


CEVAP:

PHP’de modern programlama dillerinde olduğu
gibi sınıf tanımlaması yapılabilmektedir. PHP’nin 5
versiyonu ile sınıf tanımlama konusunda önemli de
değişiklikler yapılmış ve tamamen yeni bir Nesne Modeli
yazılmıştır. Programlama dillerinde sınıflar, kendi içinde
tutarlılığı olan özel işleri modellemek için kullanılır. Bu
işlerin yürütülmesinden tamamen tanımlanan bu sınıf
sorumlu olacaktır. Böylece programlar gerçek hayatta
olduğu gibi sınıflar ile modellenmiş ve daha anlaşılır olur.
Sınıf tanımlaması ile kodlar düzenli bir şekilde yazılır ve
tekrar tekrar kullanılabilir. Örneğin veritabanı ile işleri
yürütmek için bir sınıf tanımlaması yapılabilir ve
veritabanı ile ilgili tüm işler bu sınıf üzerinden
yürütülebilir. Benzer şekilde web sayfasında kullanıcı
işlemleri ile ilgili bir sınıf tanımlaması yapılabilir ve
kullanıcı, girişi, çıkışı, yeni kullanıcı tanımlama gibi
birçok işlem tamamen bu sınır üzerinden
gerçekleştirilebilir.


#14

SORU:

Veritabanı nedir, ne amaçla kullanılır?


CEVAP:

Web sayfaları için sunucu tarafında çalışan
programlama dillerinin en önemli amaçlarından biri de
veritabanı ile ilgili işleri yapabilmektir. Kullanıcı girişinin
olduğu bir web sitesinde kullanıcı bilgileri, bir alışveriş
web sitesinde siparişler ile ilgili bilgiler, bir kütüphane
web sitesinde kitaplar ve ödünç alma/verme ile ilgili
bilgilerin saklanması gibi birçok iş için veritabanları
kullanılmaktadır. Veritabanları genellikle veritabanı
sunucu yazılımları üzerinde oluşturulmaktadır. Sunucu
tarafında çalışan programlama dilleri de bu veritabanı
sunucu yazılımlarına kullanıcı adı ve şifre ile bağlanmakta
ve SQL dili ile veritabanı ile ilgili işler yapabilmektedirler.


#15

SORU:

Çatılar PHP dilinde ne amaçla kullanılmaktadır?


CEVAP:

Son yıllarda web uygulama geliştirme alanında
çatı (framework) kullanımının önemi artmıştır. Web
uygulama geliştirme alanında çalışan ve web uygulama
geliştirme çatılarının kullanımı hakkında bilgisi olmayan
yok denecek kadar azdır. Web uygulama geliştirme
çatıları ile yazılım geliştirme süreci önemli derecede
hızlanmaktadır. Çatılar, uygulamalar için gerekli
olabilecek temel işlevleri ve araçları bünyelerinde
bulundurmaktadırlar. Ayrıca çatılarda bulunan güvenlik
araçları sayesinde web sitelerinin daha güvenli olmasını
sağlanmakta ve dış saldırılardan etkilenme olasılığı
düşmektedir.


#16

SORU:

Laravel çatısı nedir?


CEVAP:

Laravel çatısı da MVC desenini destekleyen bir
PHP web uygulama geliştirme çatısıdır. Laravel çatısı
MVC desenini kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Açık
kaynak kodlu olan Laravel’in geliştirilmesine tüm
dünyadan çok sayıda geliştirici destek vermektedir ve
dünyada yaygın kullanılan PHP çatılarından biridir.


#17

SORU:

PHP’in 4 temel türü nedir?


CEVAP:

boolean, integer, float ve string


#18

SORU:

PHP dilinin desteklediği kontrol yapıları nelerdir?


CEVAP:

Tüm programlama dillerinde bulunan if, for, while gibi kontrol yapılarını desteklemektedir.


#19

SORU:

Programlama dillerinin en önemli ifadelerinden biri olan if'in çalışma prensibini yazınız.


CEVAP:

Programlama dillerinin en önemli ifadelerinden biri olan if ile bir kod bloğunun belirlenen koşullara
bağlı olarak çalıştırılıp çalıştırılmayacağı belirlenir. if(karşılaştırma ifadesi) {çalıştırılacak komutlar;} şeklinde bir kullanıma sahiptir. Parantez içinde bulunan karşılaştırma ifadesinin sonucunun doğru (true)
olması durumunda küme parantezi içinde bulunan komutlar çalıştırılır. Yanlış olması durumunda ise bu
küme parantezi içinde bulunan komutlar çalıştırılmaz ve programın çalışması if bloğundan sonraki komut ile devam eder. Parantez içinde sonucu doğru (true) ya da yanlış (false) olan bir karşılaştırma ifadesi yer
almalıdır.


#20

SORU:

Karşılaştırma operatörlerinden  >= ifadesinin işlevi nedir?


CEVAP:

Büyüktür operatörüdür. $a >= $b şeklinde kullanılır ve sol tarafa yazılan ifadenin değerinin sağ tarafa yazılan ifadenin değerinden büyük veya eşit olması durumunda doğru sonucunu, diğer durumlarda ise yanlış sonucunu üretir.


#21

SORU:

Karşılaştırma operatörlerinden !== ifadesinin işlevi nedir?


CEVAP:

Özdeş Değildir operatörüdür. Operatörün her iki tarafında yazılan ifadelerin değerlerinin veya türlerinin eşit olmaması durumunda doğru, diğer durumlarda ise yanlış sonucunu üretir.


#22

SORU:

Karşılaştırma operatörlerinden '!' ifadesi ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Değildir operatörüdür. Diğer karşılaştırma ifadeleri ile birlikte kullanılmalıdır. Sağında bulunan karşılaştırma ifadesinin sonucu doğru ise yanlış, yanlış ise doğru sonucuna dönüştür. Örneğin ! ($a < $b) ifadesi eğer $a, $b’den küçük ise parantez içinin değeri doğru, ! işareti ile birlikte tüm ifadenin değeri ise yanlış olacaktır. Bu durumda aslında ! ($a < $b) ile $a >= $b ifadeleri aynı sonucu üreten ifadelerdir.


#23

SORU:

Karşılaştırma ifadelerinden 'for'  döngüsünün işlevi nedir?


CEVAP:

for döngüsü, döngü bloğu içine yazılan kodların belirlenen koşullara bağlı olarak istenilen sayıda tekrar
tekrar çalıştırılmasını sağlar.


#24

SORU:

for döngüsünün özellikleri nelerdir?


CEVAP:

for döngüsünde parantez içinde noktalı virgül ile ayrılmış 3 bölüm bulunmaktadır. Birinci ve üçüncü bölümde herhangi bir php ifadesi yazılabilir. İkinci bölümde ise mutlaka bir karşılaştırma ifadesinin
yer alması gerekir. for döngüsünün çalışmasındaki en önemli parametre bu karşılaştırma ifadesidir. Her
döngü adımında karşılaştırma ifadesi çalıştırılır ve doğru sonucunu üretmesi durumunda döngü içindeki
komutlar çalıştırılır, yanlış sonucunu üretmesi durumunda döngüden çıkılır.


#25

SORU:

PHP ile döngü oluşturmak için kullanılabilecek yapılardan while döngüsünün çalışma prensibi nasıldır?


CEVAP:

for döngüsü ile aynı şekilde çalışır. for döngüsünden tek farkı parantez içindeki birinci ve üçüncü
bölümün olmamasıdır. Karşılaştırma ifadesinin sonucu doğru olduğu sürece döngü içindeki komutlar
çalıştırılır ve her döngü adımında karşılaştırma ifadesi kontrol edilir. Karşılaştırma ifadesi yanlış sonucunu
ürettiği anda döngüden çıkılır.


#26

SORU:

PHP’de  do while döngüsünün işlevi nedir?


CEVAP:

do while döngüsü while döngüsüne oldukça benzemektedir. while döngüsünde döngüye girilmeden
önce karşılaştırma ifadesi kontrol edilir ve doğru sonucunu üretmesi durumunda döngü komutları çalıştırılır. Hatta döngüye ilk girişte karşılaştırma ifadesi yanlış sonucunu üretir ise döngü bloğu komutları bir
kere bile çalıştırılmadan döngüden çıkılmış olur. Ancak do while döngüsünde önce döngü bloğu komutları
çalıştırılır ve daha sonra karşılaştırma ifadesi kontrol edilir. Dolayısıyla do while yapısında döngü bloğu
içindeki komutlar en az bir kez mutlaka çalıştırılır.


#27

SORU:

Break komutunun işlevi nedir?


CEVAP:

Break komutu; çalışmakta olan for, foreach, while, do while veya switch yapılarının çalışmasını sonlandırır ve program akışı bu yapılardan sonraki komut ile çalışmaya devam eder.


#28

SORU:

continue komutunun işlevi nedir?


CEVAP:

continue komutu sadece döngülerde kullanılır ve kullanıldığı noktadan itibaren döngü bloğu içinde
yazılmış kodların çalıştırılmadan döngü başına gidilmesini sağlar.


#29

SORU:

Switch'in işlevi nedir?


CEVAP:

Switch bir karşılaştırma yapısıdır ve if ve else if yapısına benzerlik gösterir. Bir değişkenin farklı değerleri için farklı komutların çalıştırılmasını sağlar.


#30

SORU:

goto komutunun işlevi nedir?


CEVAP:

goto komutu ile program akışını değiştirmek mümkündür. Normalde PHP kodları sırayla çalıştırılır. goto komutu ile program akışının istenilen bölümden devam etmesi sağlanabilir.


#31

SORU:

PHP'de tanımlanan fonksiyonların işlevi nedir?


CEVAP:

Fonksiyonlar daha sonra çalıştırmak için programcı tarafından yazılan kod bloklarıdır. Fonksiyonlar genellikle sıkça yapılan işlemler için tanımlanır. Böylece benzer kodlar tekrar tekrar yazılmamış olur. Aynı zamanda kodların organizasyonunu sağlamak içinde fonksiyon tanımlaması yapılabilir. Böylece kodlar daha okunaklı ve anlaşılır olacaktır.


#32

SORU:

PHP çatılarının çoğu ........................................................... tasarım desenini kullanmayı zorunlu kılmaktadırlar.


CEVAP:

MVC (Model-View-Controler, Model-Görünüm-Kontrolcü)


#33

SORU:

Programlama dillerinde sınıfların kullanım işlevi nedir?


CEVAP:

Programlama dillerinde sınıflar, kendi içinde tutarlılığı olan özel işleri modellemek için kullanılır.


#34

SORU:

PHP programlama dili ile tüm popüler veritabani sunucu yazılımlarına bağlanılabilir. Bu yazılımlara iki örnek veriniz.


CEVAP:

Piyasada Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, vb. ücretli ve MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, SQLite,
vb. açık kaynak kodlu ve ücretsiz çok sayıda kendini kanıtlamış veritabanı sunucu yazılımı bulunmaktadır.


#35

SORU:

array_reverse fonksiyonunun işlevi nedir?


CEVAP:

Dizideki elemanların sırasını ters çevirir. Bir başka deyişle son elemanı ilk sıraya alır.


#36

SORU:

array_unshif fonksiyonunun işlevi nedir?


CEVAP:

Dizinin başına yeni eleman eklemek için kullanılır.


#37

SORU:

shuffle fonksiyonunun işlevi nedir?


CEVAP:

Dizinin elemanlarının sırasını rastgele olarak değiştirir.