KURUMSAL İLETİŞİM Dersi Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Sosyal sorumluluk faaliyetleri, neyin göstergesidir?


CEVAP:

Sosyal sorumluluk faaliyetleri, toplumsal duyarlılığın bir göstergesidir.


#2

SORU:

Sosyal sorumluluk kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Sosyal sorumluluk en geniş anlamıyla kurumların toplum yararına yaptığı etik ve toplumsal faaliyetlerdir.


#3

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk nasıl ifade edilmektedir?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetlerdir.


#4

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez ne zaman ve nerede yer almıştır?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, ilk kez 1953’te yayınlanan Howard Bowen’in “Social Responsibility of the Business” adlı
kitabında yer almıştır.


#5

SORU:

Küreselleşme nasıl bir süreci ifade eder?


CEVAP:

Küreselleşme; 80’li yıllardan itibaren tüm dünyayı etkisi altına çok uluslu güçlerin yönlendiriciliğinde, tek kültür ve tüketim alışkanlıklarını hedefleyen bir uluslararası bütünleşme sürecini ifade eder.


#6

SORU:

Vakıf, nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

Vakıf, bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer ya da birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.


#7

SORU:

Türk şirketleri ağırlıklı olarak aile şirketi hüviyetinde olduğu için nasıl bir görünüm sergilemektedirler?


CEVAP:

Türk şirketleri ağırlıklı olarak aile şirketi hüviyetinde olduğu için, Batı’daki tarzda yatırımcı baskısından çok şirket gelenekleri daha baskın bir görünüm sergilemektedirler.


#8

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine farklı modeller geliştirilmiş ve alana katkı sağlayan bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu modellerin ilki hangisidir?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine farklı modeller geliştirilmiş ve alana katkı sağlayan bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu modellerin ilki Archie Carroll’un 1979 yılında geliştirdiği modeldir.


#9

SORU:

Organizasyonun yanı sıra toplumun refahını koruyan ve iyileştiren işletmelerin niçin ve nasıl önlem aldıklarını ve neden yükümlülük sahibi olduklarını tanımlayan beş varsayım dizisinden oluşan sosyal sorumluluk modeli, kim tarafından oluşturulmuştur?


CEVAP:

Organizasyonun yanı sıra toplumun refahını koruyan ve iyileştiren işletmelerin niçin ve nasıl önlem aldıklarını ve neden yükümlülük sahibi olduklarını tanımlayan beş varsayım dizisinden oluşan sosyal sorumluluk modeli, Keith Davis tarafından oluşturulmuştur.


#10

SORU:

Hangi amaç kurumsal sosyal sorumlulukla halkla ilişkiler kavramlarını birbirlerine yaklaştırmaktadır?


CEVAP:

Özellikle hedef kitlenin beklentilerinin tatmini ve toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturma amacı; kurumsal sosyal sorumlulukla halkla ilişkiler kavramlarını birbirlerine yaklaştırmaktadır.


#11

SORU:

Kurumsal itibar nedir?


CEVAP:

Kurumsal itibar, bir kurumun paydaşları tarafından paylaşılan ortak algı ve değere verilen isimdir.


#12

SORU:

Sosyal sorumluluk uygulamalarının artıları nelerdir?


CEVAP:

Sosyal sorumluluk uygulamaları bir yandan kurumsal itibarı arttırırken; diğer yandan paydaşlarının kuruma olan bağlılıklarını pekiştirmektedir.


#13

SORU:

Kurumsal Sosyal sorumluluk etkinliklerinde hangi model uygulanmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal Sosyal sorumluluk etkinliklerinde; iki yönlü simetrik İletişim modeli uygulanmaktadır.


#14

SORU:

Bugünkü Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında temel olarak hangi konular yer almaktadır?


CEVAP:

Bugünkü Kurumsal Sosyal Sorumluluk; kurum imajı, halkla ilişkiler, çevresel sorumluluk, davalar, hükümetle ilişkiler, çalışan morali konularıyla gerçekten ilgilenilen kurum yöneticileri arasında en temel konular arasındadır.


#15

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uzun vadede ne gibi faydaları bulunmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk uzun vadede; iş stratejisinin bir parçası olarak kuruma ve kurumun markalarına katma değer sağlamakta ve manevi sermayesini arttırmakta, dolayısıyla karlılığa katkıda bulunmaktadır.


#16

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk, sadece çevre veya birtakım sosyal faaliyetlerle sınırlı bir alan değildir. Bu felsefenin altında yatan birincil amaç nedir?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluktaki birincil amaç, sosyal faaliyetlere yapılan yatırımın tüketicilerin tercihleri üzerinde etkili olabileceği gerçeğinden hareketle, kurumların verimliliğine katkı sağlayacağına duyulan inançtır.


#17

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmeler; bu uygulamalarından birtakım faydalar elde etmektedirler. Bu faydalardan finansal performansta iyileşme nasıl açıklanmaktadır?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk alanında yapılan araştırmalarda; topluma karşı sorumluluk içinde yerine getirilen ticari uygulamalarla pozitif finansal performans arasında gerçek bir ilişki olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir.


#18

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurumlara ve kurum yöneticilerine ne gibi faydalar sağlamaktadır?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumlara itibar, prestij ve piyasada daha saygın bir yer edinme imkanı sağlarken; kurum yöneticilerine de daha iyi vatandaş olma hakkı sağlamaktadır.


#19

SORU:

Sosyal sorumluluk etkinlikleri konusunda olumsuz düşünen birtakım çevreler de bulunmaktadır. Bu söylemi benimseyenlerin temel görüşü nedir?


CEVAP:

Sosyal sorumluluk etkinlikleri konusunda olumsuz düşünen birtakım çevreler de bulunmaktadır. Bu söylemi benimseyenlerin temel görüşü; kurumların karlılık ekseninde yürüyen bir işletme düzenleri olduğu, temel hedeflerin göz ardı edilmesinin kurumlara fayda sağlamayacağı yönündedir.


#20

SORU:

Sosyal sorunların çözümünün işletmelerin sorumluluğunda olmadığını düşünen çevreler, sosyal sorumluluk faaliyetlerine neden olumsuz yaklaşır.


CEVAP:

Sosyal sorunların çözümünün işletmelerin sorumluluğunda olmadığını düşünen çevreler; hem kampanyalar için ayrılan maliyeti hem de buna uygun personel istihdamını, karlılığı tehdit eden bir faktör olarak gördüğü için bu tür faaliyetlere olumsuz yaklaşır.