LOJİSTİK İLKELERİ Dersi Uluslararası Pazarlamada Lojistik soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Uluslararası pazarlama kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Uluslararası pazarlama, çok basit bir ifade ile pazarlama faaliyetlerinin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi ya da uluslararası ortamda yürütülmesi olarak tanımlanabilir.


#2

SORU:

İşletmelerin dış pazarlara yönelmelerinin nedenlerini sıralayınız.


CEVAP:

İşletmelerin dış pazarlara yönelmelerinin nedenlerinden bazıları, şu şekilde sıralanabilir:


• İç pazarın durgunluk ya da doymuşluğu,

• Yasal kısıtlamalar,

• İhracata yönelik uygulanan teşvikler,

• Dış pazarların çeşitliliği ve boyutlarının geniş olması vb.


#3

SORU:

İşletmelerin uluslararası pazarlara girmelerinin avantajlarını sıralayınız.


CEVAP:

İşletmelerin uluslararası pazarlara girmelerinin çeşitli avantajları aşağıda sıralanmıştır.


• Karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanmak,

• Rekabet edebilmek veya rekabetten kaçınmak,

• Vergi avantajları sağlamak,

• Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak,

• Karı korumak veya artırmak.


#4

SORU:

İç pazarlarda çalışan pazarlamacılar ile uluslararası alanda faaliyet gösteren pazarlamacıların farkları nelerdir?


CEVAP:

İç pazarlarda çalışan pazarlamacılar ile uluslararası alanda faaliyet gösteren pazarlamacıların amaç ve temel işlevleri benzerlikler gösterir. Farklı olan, içinde faaliyet gösterdikleri ortamdır. Uluslararası pazarlamacıların müşterileri, farklı ülkelerdedir ve pazarlanan ürün ya da hizmetler ulusal sınırların dışına çıkmak zorundadır. Bu süreçte; farklı para birimleri, farklı mevzuat, bankacılık işlemleri, gümrük mevzuat ve uygulamaları, farklı ekonomik ve politik sistemler ve farklı dil ve kültürlerle karşılaşmak söz konusudur. Bu da uluslararası pazarlamayı daha karmaşık ve zor bir hale getirmektedir.


#5

SORU:

Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden içsel faktörleri sıralayınız.


CEVAP:

İçsel faktörler:

  • İşletme Amaçları
  • Kontrol İhtiyacı
  • İşletmenin Boyutu, İçsel Kaynaklar, Varlıklar ve Yetenekler
  • Uluslararası Deneyim
  • Esneklik

#6

SORU:

Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden dışsal faktörleri sıralayınız.


CEVAP:

Dışsal Faktörler:

  • Pazarın Büyüklüğü ve Gelişme Potansiyeli
  • Risk
  • Kanun ve Yönetmelikler
  • Rekabetçi Çevre
  • Yerel Yapı

#7

SORU:

Dolaylı ihracatta kullanılan aracılar nelerdir?


CEVAP:

Dolaylı ihracatta kullanılan aracılar: Yerel organizasyonlar, ticaret işletmeleri, şirketin pazarlama faaliyetlerini üstlenen işletmeler ve ihracat yönetimi firmaları olarak sıralanır.


#8

SORU:

Dolaysız ihracatta kullanılan aracıları sıralayınız.


CEVAP:

Acente ve distribütörler, kataloglar ve tele pazarlama, interaktif TV kanalları ve e-ticaret dolaysız ihracatta kullanılan aracılardır.


#9

SORU:

Uluslararası lojistik kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Uluslararası lojistik; belirli bir bedel karşılığında, müşterinin ihtiyacını tatmin etmeye yönelik olarak nihai bir ürünün ihracatçı ülkedeki üretim yerinden, ithalatçı ülkedeki tüketim yerine ulaştırılmasını sağlayan tüm faaliyetlerin yönetimidir.


#10

SORU:

Uluslararası lojistik faaliyetlerin icrası sırasında karşılaşılabilecek sorunları sıralayınız.


CEVAP:

• Ortak planlama sorunları ve nitelikli ve deneyimli personelin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar,

• Ülkelere göre farklılık gösteren idari ve hukuki standart ve kısıtlamalar,

• Dil ve iletişim sorunları,

• Kültürel ve sosyal farklılıklar,

• Otomasyon sistemleri, elleçleme olanakları gibi donanım farklılıkları,

• Bankacılık ve kur işlemleri ve farklılıklar,

• Karşılıklı güvenden kaynaklanan sorunlar.


#11

SORU:

Uluslararası ticaret alanında yaşanan gelişmelerin, lojistik alanındaki başlıca etkileri nelerdir?


CEVAP:

• Üretim ve dağıtım stratejilerinde küreselleşme

• Kombine taşımacılık

• Stratejik iş birlikleri

• Depolama yönetimi

• Üçüncü parti lojistik (3PL)

• E-Ticaret

• Çevre yönetimi.


#12

SORU:

Lojistik merkezler kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Lojistik merkezler; ulusal ve uluslararası düzeylerde, taşımacılık faaliyetlerinin intermodal faaliyetler ve lojistik faaliyetlere odaklandığı ve hizmet sağlayıcılarla hizmet alıcıların bir araya geldiği, ölçek ekonomisi avantajlarının sunulduğu bölgelerdir.


#13

SORU:

Lojistik merkezlerin yarattığı avantajları sıralayınız.


CEVAP:

• Maliyetlerin azaltılması

• Hizmet kalitesinin artırılması

• Lojistik hizmet sağlayıcıları arasında sinerji yaratılması

• Taşıma ve aktarma sürelerinin azaltılması

• Trafik yükünün ve kazalarının azaltılması

• Toplumsal yararlar (çevre koruma vb.).


#14

SORU:

Lojistik merkezlerin verebileceği hizmetler nelerdir?


CEVAP:

• Uluslararası yük taşımasının fiyatlandırılması

• Araç kapasitesi ve depolama alanlarının rezervasyonu

• Ticari ve gümrük dokümanlarının hazırlanması

• İthalat ve ihracat lisansları

• Özel nitelikli belgelerin hazırlanması

• Yükleme, boşaltma, ambalajlama vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi

• Sigortalama

• Taşımacılık ücretleri

• Çok modlu taşımacılık

• Araç temini


#15

SORU:

Uluslararası dağıtım kanallarıyla ulusal kanallar arasındaki farkları sıralayınız.


CEVAP:

• Uluslararası dağıtım kanallarının daha karmaşık değişkenlere sahip olması.

• Farklı pazarların farklı dağıtım talepleri göstermesi.

• Başarılı bir ulusal uygulamayı her zaman uluslararası alana taşımanın mümkün olmaması.

• İki sistemin ortak unsurlarının yurt dışında uygulanabilirliği.

• Ulusal ve uluslararası pazarlardaki kültürlerin ilişkisinin, göz önüne alınmasının gerekliliği.


#16

SORU:

Uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarının seçiminde dikkate alınacak kriterleri sıralayınız.


CEVAP:

• Üretici ve aracılar arasındaki ilişkiler,

• Aracılar ve tüketiciler arasındaki ilişkiler,

• Kanal tasarımı,

• Kullanılacak aracıların sayısı,

• Aracıların görev dağılımları.


#17

SORU:

Taşıma işleri komisyoncusu (freight forwarder) kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Uluslararası pazarlamada ürünün doğru zamanda, doğru yerde, ekonomik olarak ve zarar görmeden bulunabilmesini sağlamak için; ithalatçı, ihracatçı ve taşıyıcı firma arasında aracılık yapan işletmeler, taşıma işleri komisyoncuları (Freight Forwarder)’dır.


#18

SORU:

Taşıma işleri komisyoncularının (Freight Forwarder) ihracatçıya sağladığı yararlar nelerdir?


CEVAP:

• En ekonomik nakliye rotasını belirlemek,

• Gönderilecek malların ambalaj ve kolilerinin üzerine yazılacak olan bilgileri düzenlemek,

• Nakliye için hazırlık yapmak ve belgeleri düzenlemek,

• Nakliye için gerekli olan evrağı toplamak,

• Sigorta ve hak talebini düzenlemek,

• Nakliye için yer ayırttırmak,

• Hava ve deniz yolu ile nakliyede, karşılaştırmalı maliyet hesabı yaparak öneride bulunmak.


#19

SORU:

Taşıma türünün seçimindeki değişken faktörleri sıralayınız.


CEVAP:

• Taşınacak eşyanın özellikleri

• Taşıma süresi

• Taşıma bedeli

• Çevresel faktörler

• Taşıma türüne göre alt ve üstyapı yeterliliği

• Ülkelerin siyasi yapıları

• Yasal kısıtlayıcı unsurlar

• Taşıtanın hizmet beklentileri.


#20

SORU:

Kara yolu eşya taşımacılığında etkili olan uluslararası örgütleri sıralayınız.


CEVAP:

• Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE)

• Ulaştırma Bakanlar Avrupa Konferansı (CEMT-UBAK)

• Uluslararası Kara Yolu Taşıma Birliği (IRU)

• Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi (SECI)

• Uluslararası Taşıma Organizatörleri Dernekleri Federasyonu (FIATA)