PSİKOLOJİ Dersi Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışı ve İkna Psikolojisi soru cevapları:

Toplam 22 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bireysel ve örgütsel ihtiyaçları ve istekleri tatmin etmek üzere belli bir bedel karşılığı değiş-tokuş edilecek fikirlerin, mal ve hizmetlerin biçimlendirilmesi, fiyatlandırılması, tanıtılması, dağıtımı gibi süreçlerin araştırmaya ve planlamaya dayalı şekilde yönetilmesine ne denir?


CEVAP:

Pazarlama


#2

SORU:

Bir ürünün; isim, amblem, logo, renk, ses, tasarım, slogan gibi çeşitli semboller aracılığıyla rakiplerinden ayrışarak teşhis edilmesini sağlayacak şekilde tüketicilerin zihninde özgün bir kimlikle konumlanmasını, çağrışım yaratmasını sağlayan kavrama ne ad verilir?


CEVAP:

Marka


#3

SORU:

Bir markanın, adıyla ve bağdaştığı semboller ile bir ürün ya da servise, o ürün ya da servisin işlevlerinin ötesinde kattığı değere ne ad verilir?


CEVAP:

Marka Değeri (Brand Equity)


#4

SORU:

Pazarlama Karmasının Bileşenleri nelerdir?


CEVAP:

Ürün (Product), Yer (Place), Fiyat (Price), Tanıtım (aynı zamanda tutundurma olarak adlandırılır) (Promotion). 


#5

SORU:

Pazarlama iletişimi bileşenleri nelerdir?


CEVAP:

Reklam, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, kişisel satış ve halkla ilişkiler olmak üzere beş temel öğeden oluştuğu genellikle kabul edilir.


#6

SORU:

İnsanların ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmelerini sağlayacak mal ve hizmetleri aramaları, seçmeleri, satın almaları, kullanmaları ve çöpe atmaları eylemlerinin bütününü ifade eden terime ne ad verilir?


CEVAP:

Tüketici davranışı


#7

SORU:

Pazarlama başarısı, önemli ölçüde tüketici davranışlarını doğru anlamaya bağlıdır. Bunun için özellikle hangi bilim ve kavramlarının bilinmesi gerekmektedir?


CEVAP:

Tüketici davranışlarının analizinde, motivasyon, algılama, öğrenme, tutumlar, ikna gibi psikolojiyle ilgili kavramların ve ilkelerin bilinmesi gerekmektedir. 


#8

SORU:

Tüketiciler, kara verme sürecinde sırasıyla hangi aşamalardan geçmektedirler?


CEVAP:

Bu süreç beş temel basamaktan oluşmaktadır; 
1) problem teşhisi, 
2) bilgi arayışı, 
3) alternatif değerlendirme ve bütünleştirme, 
4) satın alma kararı, 
5) satın alma sonrası değerlendirme.


#9

SORU:

Tüketicide satın alma davranışını başlatan, satın alma amacını ortaya çıkaran ve insanı eyleme yönelten güce ne ad verilir?


CEVAP:

Güdülenme


#10

SORU:

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre; erdemlilik, yaratıcılık, doğallık ve ön yargılı olmamak gibi ihtiyaçlar hangi kategori içerisinde değerlendirilmektedir?


CEVAP:

Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları


#11

SORU:

Tüketicilerin; id, ego ve süperego gibi farklı yönleri üzerinden hedef kitleye ulaşmak isteyen bir firma, hangi kuram üzerinden strateji belirlemek istemektedir?


CEVAP:

Freud’un Psikanaliz Yaklaşımı


#12

SORU:

Pazarlamada motivasyon araştırmalarının babası olarak bilinen ve yaptığı çalışmalarla sektörde çığır açan psikolog kimdir?


CEVAP:

Ernest Dichter


#13

SORU:

Büyük dayısı Sigmund Freud’un kuramlarından faydalanarak modern halkla ilişkiler mesleğini başlatan kişi kimdir?


CEVAP:

Edward Bernays


#14

SORU:

"Arabaların yakıt performansının önemli olduğuna inanan bir tüketici, araba seçerken bu özelliği sunan markalara yönelecektir" ifadesi, tutumların kişiler için işlevlerinden hangisine örnek gösterilebilir? 


CEVAP:

Yararcı İşlev: Birçok durumda, tutumlar kişilerin yararları maksimize etme ve sorunları minimize etmelerine yardımcı olabilmektedir. Benzer bir şekilde, tutumlar tüketiciyi bir ürün ya da hizmetten maksimum fayda sağlaması için yönlendirir.


#15

SORU:

Tutumların davranışlara etkisinde en çok kullanılan iki kuram hangileridir?


CEVAP:

Düşünülmüş Eylem Kuramı ve Planlanmış Davranış Kuramı’dır.


#16

SORU:

Tutumların değiştirilebilmesi ya da pekiştirilebilmesi için bilinmesi gereken önemli noktalar nelerdir?


CEVAP:

1. Güçsüz tutumları değiştirmek güçlü tutumları değiştirmekten daha kolaydır.
2. Bir marka hakkında algılarına güvenmeyen tüketicilerin tutumlarını değiştirmek daha kolaydır.
3. Marka hakkındaki inançları değiştirmek, bir üründen beklenilen faydaları değiştirmekten daha kolaydır.
4. Marka hakkındaki inançları değiştirmek marka hakkındaki tutumları değiştirmekten daha kolaydır.
5. Tüketicilerin zevk ve haz elde etmek maksadıyla kullandıkları ürünlerde bilişsel yerine duygusal öğelerin değiştirilmesi amaçlanmalıdır.
6. Tüketicilerin tutumlarını değiştirmek, tüketici için önem seviyesi düşük olan ürünler için daha kolaydır.


#17

SORU:

Düşünülmüş Eylem Kuramı ve Planlanmış Davranış Kuramına göre,  tüketicilerin tutumlarını değiştirmeye yönelik dört ana strateji nedir?


CEVAP:

1. Tüketicinin çeşitli ürün özelliklerine atfettiği değeri değiştirmek.
2. Marka hakkındaki inançları değiştirmek.
3. Marka tutumlarını (değerlendirmeleri) değiştirmek.
4. Davranışsal eğilimleri ya da davranışları değiştirmek.


#18

SORU:

Sosyal yargı kuramına göre bireylerin bir konu ya da nesne hakkındaki tutumları, hangi alanlardan gelmektedir?


CEVAP:

1) Kabul etme alanı
2) Bağlantısızlık alanı
3) Reddetme alanı


#19

SORU:

Farklı ikna iletişimi kuramlarını bütünleştirici özelliğe sahip kuram hangisidir?


CEVAP:

Detaylandırma Olasılığı (Detaylı Ayrıntılandırma Olasılığı) Kuramı


#20

SORU:

Heider'in, tutumların bilişsel ve duygusal bileşenleri arasındaki ilişkiye odaklanan ve bileşenler arasındaki tutarlılık üzerinden önerdiği kuram nedir?


CEVAP:

Denge Kuramı


#21

SORU:

1. Kişilerin bilişsel tutarlılığa ihtiyacı vardır. 
2. Bilişsel tutarsızlık olduğu durumlarda kişiler huzursuzluk duyarlar. 
3. Bu huzursuzluk, kişileri tutarsızlığı gidermeye yöneltir.

Yukarıdaki insan bilişi ile ilgili varsayımlar hangi kurama aittir?


CEVAP:

Bilişsel Çelişki (Uyumsuzluk) Kuramı


#22

SORU:

"Kişiler yalnızca öğrenmeyi amaçlayıp özellikle dikkat ettiklerinde değil aynı zamanda öğrenmek için çaba göstermeden çevreden gelen uyarıcı unsurlar sayesinde de öğrenebilirler". Tutumların davranışlar üstünde etkisi olduğu varsayımını sorgulayan Krugman’ın kuramı nedir?


CEVAP:

Pasif öğrenme kuramı