TURKISH LANGUAGE II Dersi BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ soru cevapları:

Toplam 67 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Araştırma nedir?


CEVAP: Bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çabadır.

#2

SORU: Araştırma tekniği nedir?


CEVAP: Araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır.

#3

SORU: Bir konunun önemi nasıl belli olur?


CEVAP: Konunun yeni oluşu, zamanlı olması ve akademik olduğu kadarda pratik bir değer taşımasıyla belli olmaktadır.

#4

SORU: Tez cümlesi nasıl olmalıdır?


CEVAP: Sağlam ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır.

#5

SORU: Araştırmacı yazmaya başlamadan önce ne yapmalıdır?


CEVAP: Elde ettiği malzemeyi elden geçirmeli, hangi kaynaklara çalışmasında yer vereceğine karar vermelidir.

#6

SORU: Konuyla ilgili topladığı kaynakları ve bilgileri yazıya dönüştürmeye hazır olan araştırmacı ne yapmalıdır?


CEVAP: Giriş bölümünde araştırmanın amacını açıkça ifade etmelidir.

#7

SORU: Giriş bölümünün ardından araştırmacı ne yapar?


CEVAP: Girişte izleyeceğini belirttiği yöntemle, sınırladığı konu ve sunduğu sorular çerçevesinde yazısını oluşturur.

#8

SORU: Yazar, çalışmanın tezini/düşüncesini nasıl ifade eder?


CEVAP: Konu ile ilgili kaynaklara atıfta bulunarak ifade eder.

#9

SORU: Yazının sonuç bölümünde yazar ne yapar?


CEVAP: Giriş bölümünde ulaşmayı hedeflediği sonucun gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyarak konu ile ilgili kendi yorumlarını içeren ifadelere yer verir.

#10

SORU: Bilimsel yazı yazım stili hangi formatta olmalıdır?


CEVAP: Imrad formatında olmalıdır.

#11

SORU: Akademik üslubun en başta gelen özelliği hangisidir?


CEVAP: Anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etmektir.

#12

SORU: Bilimsel yazıda kullanılmaması gereken bir özellik yazınız.


CEVAP: Bilimsel yazıda üçüncü tekil ve edilgen yapı kullanılmamalıdır.

#13

SORU: Bilimsel araşatırmanın en temel sonucu nedir?


CEVAP: Elde edilen sonuçların bilimsel yazı halinde yayınlanmasıdır.

#14

SORU: Yazımda standartlaşma neden önemlidir?


CEVAP: Bilgiye kolay erişim ve gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlaması açısından önemlidir.

#15

SORU: Dünyada Kabul gören yazım stillerinden bir tanesini yazınız.


CEVAP: APA: Amerikan Psikploji Birliği(American Psychological Association).

#16

SORU: AMA Bilimsel yazım stilinin açılımı nedir?


CEVAP: American Medical Association.

#17

SORU: CONSORT Yazım tarzının açılımı nedir?


CEVAP: Consolidated Standarts of Reporting Trials Group.

#18

SORU: ASA yazım stilinin açılımı nedir?


CEVAP: American Statistical Association.

#19

SORU: APSA yazım stilinin açılımı nedir?


CEVAP: American Politic Science Association.

#20

SORU: MLA yazım stilinin açılımı nedir?


CEVAP: Modern Language Association.

#21

SORU: Bir bilimsel çalışmada yazar metin aktarımını hangi yollarla yapar?


CEVAP: Doğrudan ve dolaylı aktarım teknikleri yoluyla yapar.

#22

SORU: Bir kitabı dip notta ilk kez tanıtırken verilecek ilk bilgi nedir?


CEVAP: Yazar adı verilir.

#23

SORU: Dip not gösterirken kitap başlığı hangi fontta olmalıdır?


CEVAP: İtalik olmalıdır.

#24

SORU: Dip not gösterirken kitap başlığından sonra hangi bilgiye yer verilir?


CEVAP: Yayım bilgilerine yer verilir.

#25

SORU: Kaynağı tanıtıcı bilgiden sonra ne yazılmalıdır?


CEVAP: Sayfa numarası yazılmalıdır.

#26

SORU: Yararlanılan kaynak tek yazarlı ise hangi bilgiler verilir?


CEVAP: Parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve alıntının yapıldığı sayfa numarası verilir.

#27

SORU: Kitabın iki yazarlı olması durumunda hangi bilgi verilir?


CEVAP: Her iki yazarında soyadı bilgisine yer verilir.

#28

SORU: Kitabın İkiden fazla yazarlı olması durumunda hangi bilgiler verilir?


CEVAP: Sadece kitapta ismi ilk sırada yer alan yazarın soyadı yazılır ve yanına diğerleri alamına gelen vd kısaltması konulur.

#29

SORU: Yayım tarihi hangi sırada yazılmalıdır?


CEVAP: Yazar adından sonra veya yayım yeri bilgisinden sonra yazılmalıdır.

#30

SORU: Dilekçe nedir?


CEVAP: Herhangi bir konuda dilek, istek veya şikayet gibi durumların belirtildiği bir mektup türüdür.

#31

SORU: Tutanak nedir?


CEVAP: Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazılara tutanak adı verilir.

#32

SORU: Rapor nedir?


CEVAP: Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan görüşlerin sunulduğu yazı türüdür.

#33

SORU: Özgeçmiş nedir?


CEVAP: Kamu veya özel kuruluşların iş başvurusu sırasında kişilerin niteliklerini kısaca anlatmalarını istediği yazı türüdür.

#34

SORU: Özel yazışma nedir?


CEVAP: Kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır.

#35

SORU: Mektup nedir?


CEVAP: Bir yakına bir dileği, isteği ya da arzuyu iletmek amacıyla yazılan yazılara denir.

#36

SORU: Özel mektup nedir?


CEVAP: Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır.

#37

SORU: İş mektubu nedir?


CEVAP: İşle ilgili konularda ticari kuruluşların birbirleriyle ya da ticari kuruluşlarla kişilerin iletişimlerinde kullanılan mektuplardır.

#38

SORU: Resmi mektup nedir?


CEVAP: Resmi dairelerin veya tüzel kişiliktaşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılarla, bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir.

#39

SORU: Açık mektup nedir?


CEVAP: Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektup türüdür.

#40

SORU: Özel mektuplar kimleri kapsar?


CEVAP: Özel mektuplar sadece yazılanın kendisini ilgilendirmektedir.

#41

SORU: Özel mektuplarla ne amaçlanır örnek veriniz?


CEVAP: Yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanmaktadır.

#42

SORU: Özel mektupların bir özelliğini yazınız.


CEVAP: İnsanların duygu dünyalarını yansıtmaktadır.

#43

SORU: Özel mektup nasıl başlar?


CEVAP: Özel mektuplar hitap cümlesiyle başlamaktadır.

#44

SORU: Karar nedir?


CEVAP: Bazı resmi kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşleri, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına karar denir.

#45

SORU: Toplantılarda alınan kararlar daha sonra hangi işleme tabi tutulmaktadır?


CEVAP: Toplantılarda alınan kararlar daha sonra bir karar olarak deftere geçirilmektedir.

#46

SORU: Karar yazısı ne şekilde sonlanmaktadır?


CEVAP: Karar yazısı oy birliğiyle karar verildi veya oy çokluğuyla karar verildi yazısıyla sonlanır.

#47

SORU: Karar yazısını kimler imzalar?


CEVAP: Toplantı başkanı ve üzeleri imzalamaktadır.

#48

SORU:

Araştırmanın tanımı nedir ?


CEVAP:

Araştırma, bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının
kontrol edilmesi için harcanan çabadır.


#49

SORU:

Bilimsel bir yazı nasıl bir yazı türüdür ?


CEVAP:

Bilimsel bir yazı, içeriği nedeniyle deneme, fıkra, gazete yazısı gibi yazarın sadece kendisiyle baş başa kalarak ve kendi düşünce ve yorumlarıyla oluşturduğu türlerin aksine, yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunmasını, araştırma sürecini ve anlatım tarzı ile de özenle oluşturulmasını gerektiren bir yazı türüdür.


#50

SORU:

Bilim insanının amacı nedir ?


CEVAP:

Bilim insanının amacı, bilgileri toplamak ve bu bilgileri biriktirip sunmak değildir. Sorunların neler olduğunu ve nasıl çözüme kavuşturulabileceklerini ortaya çıkarmaktır.  Yani, araştırma, bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması sürecidir.


#51

SORU:

Araştırma konusu seçilirken nelere dikkat edilmelidir ?


CEVAP:

Araştırma konusu seçilirken konunun yeni ve orijinal olmasına, güncel bir sorun olmasına, daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına, araştırılabilirlik durumuna, sonucun bir anlamlılık taşımasına, sonuçların geçerli ve genellenebilirlik özelliğine, maliyetine, zamana, araştırmacının yetenek ve ilgi alanına, bilgi düzeyine ve karakterine, yararlanabileceği teknik olanaklara, araştırmanın sonuçta getirmesi olası riske, desteklenme ve yardım görme olasılıklarına dikkat edilmelidir.


#52

SORU:

Bilimsel bir çalışmada giriş bölümü nasıl olmalıdır ?


CEVAP:

Giriş bölümü, çalışmanın amacının, konusunun,bilimsel çalışmalara ne kazandırılacağının, dolayısıyla özgünlüğünün ifade edildiği bölümdür. Çalışmanın çok genel cümlelerle özetlendiği bölüm olarak tanımlanabilir.
Bu bölümde genel olarak amaç, kaynak taraması, önem, araştırma soruları yer alır.


#53

SORU:

IMRAD'ın açılımı nedir ?


CEVAP:

Bilimsel yazıda yer alan temel bölümler olan Introduction (Giriş), Material
(Yöntem, Veri Toplama), Results (Bulgular ve Analizler), And (ve), Discussion
(Tartışma) ana bölümlerinin baş harflerinden oluşan bir yazım tarzı kısaltmasıdır.


#54

SORU:

Bilimsel araştırmada dil ve anlatım nasıl olmalıdır ?


CEVAP:

Bilimsel araştırmalarda düşüncelerin hangi kelimelerle ifade edileceği önemli bir konudur. Akademik üslup, bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve belirsiz ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur.


#55

SORU:

Dünya'da kabul gören yazım stilleri arasında yer alan APA, AMA'YI açıklayınız ?


CEVAP:

Daha çok psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerdeki
bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan APA: Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association); tıp, sağlık bilimleri ve biyolojik bilimler, alanındaki bilimsel yazıların hazırlanmasında tercih edilen bir yazım stili olan AMA: Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association)gören yazım stilleridir.


#56

SORU:

Doğrudan ve dolaylı aktarım arasındaki farkı açıklayınız ?


CEVAP:

Doğrudan aktarımda yazar, konusuyla ilgili herhangi bir cümleyi/ paragrafı/
fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde
alıntılar.
Dolaylı aktarımda yazar, metinde yer vereceği kaynakta okuduğu bilgileri kendi anlatımı ile ifade eder.


#57

SORU:

Resmi yazışmalar hakkında bilgi veriniz ?


CEVAP:

Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel yazılarda olduğu
gibi bu tür yazılarda da, uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden farklı olarak
konuyu doğrudan ifade etmek amaçlanır. Resmî yazışmalar kurumlar arasında
olabileceği gibi kurumdan kişiye, kişiden kuruma ya da kişiden kişiye de olabilir.


#58

SORU:

Dilekçelerin yazımında uyulması gereken noktalar nelerdir ?


CEVAP:

1. Dilekçe kağıdının üst kenarından bir miktar boşluk bırakıldıktan sonra isteğin iletildiği makam adı yazılır ve alt satıra geçilerek makamın bulunduğu yer adı yazılır.
2. Metin bölümü birkaç maddeden oluşmuyorsa paragraf başı kadar boşluk
bırakılarak yazıya başlanır. Dilek, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek,
açık ve anlaşılır bir ifade ile bildirilir. Anlatılmak istenen her şey kısa ve öz
biçimde yazılmalıdır.
3. Dilekçenin metin bölümü “arz ederim” ifadesiyle sonlandırılmalıdır.
4. Metin bölümünün sonuna sağ alta tarih yazılır. Tarihin altına imza atılır.
İmzanın altına da ad ve soyad yazılır.
5. İmza bölümünden sonra kâğıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgileri
yazılır.
6. Dilekçede ek belge varsa kağıdın sol alt tarafına adres ve iletişim bilgilerinin altına sıralanır.


#59

SORU:

Tutanağın tanımı hakkında bilgi veriniz ?


CEVAP:

Herhangi bir olayın gerçekleşmesi durumunda,olayı kayıt altına almak
amacıyla hazır bulunanların onayı ve imzası alınarak yazılan yazılara da tutanak denmektedir.Tutanaklarda elde edilen hazır
durum anlatılmalı, yoruma veya kişisel görüşlere yer verilmemelidir.


#60

SORU:

Bir karar yazılırken nelere dikkat edilmesi gerekir ?


CEVAP:

1. Karar yazısının başına sırasıyla karar tarihi ve günü, karar numarası, oturum yeri ve saati yazılır.
2. Giriş bölümünde toplantının gündemi ya da konusu belirtilir.
3. Üyelerin konuya ilişkin görüşleri ve tartışma sonuçları maddeler halinde
yazılır.
4. Karar yazısı “oy birliğiyle karar verildi” veya “oy çokluğuyla karar verildi”
ifadesiyle sonlandırılır.
5. Karar yazısının en altına toplantı başkanı ve üyelerinin adları, soyadları yazılır ve bu kişiler kararı imzalarlar. Kararlar ya karar defterine elle okunaklı
ve düzenli bir biçimde yazılır, ya da bilgisayarla yazıldıktan sonra başkan ve
üyelerce imzalandıktan sonra karar defterine yapıştırılır.


#61

SORU:

Rapor nasıl bir yazı türüdür ?


CEVAP:

Rapor, çok geniş bir yelpazede hazırlanabilen bir yazı türüdür. Deney raporu,
tez raporu, çalışma raporu, hava raporu, ölüm raporu, yıllık faaliyet raporu, teknik rapor vb. konularda rapor hazırlanabilir. Raporu hazırlayacak kişinin konuyla ilgili uzmanlığının olması önem arz eder. Bu bakımdan rapor hazırlama görevi konunun uzmanı olan kişilere verilmelidir.


#62

SORU:

Özgeçmiş nasıl yazılmalıdır ?


CEVAP:

Öz geçmiş beyaz, düz bir kâğıda yazılır. Öz geçmişin el yazısı ile yazılması tercih edilmediğinden daktilo veya bilgisayar ile yazılmalıdır. Haberleşmek için açık adres yazılmalı, e-posta adresi olarak kişinin adı ve soyadı veya kısaltılmış biçimi kullanılmalı, sanal ve takma adlar kullanılmamalıdır.


#63

SORU:

Özel yazışmanın tanımını ve türlerini yazınız ?


CEVAP:

Özel yazışmalar, kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır. Türleri; mektup, özel mektup, iş mektubu, resmi mektup, açık mektuptur.


#64

SORU:

Özel mektup hakkında kısaca bilgi veriniz ?


CEVAP:

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır. Bu tür mektuplarda yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanır. Özellikle duygu ve düşüncelerin anlatım aracı olarak kullanılan özel mektup,günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte gölgede kalmış bir yazı türüdür.


#65

SORU:

Kaynakça listesinde yer alacak eserler konusunda iki görüş mevcuttur. Bu görüşleri açıklayınız ?


CEVAP:

Birinci görüşe göre, daha önce metin içerisinde herhangi bir şekilde adı geçen, kendisine atıf yapılan, alıntı yapılan, yararlandığı dipnotu, numaralama, yazar adı, tarih vb. gibi yöntemlerle belirtilmiş olan eserler kaynakçada yer almalıdır. Bunun dışındaki eser adlarına kaynakçada yer vermeye gerek yoktur. İkinci görüşe göre ise yukarıdaki eserlere ek olarak, konuyla ilgili tüm kaynakların listede yer almasında bir sakınca yoktur. Böylece arzu eden okuyucu ve araştırmacılara daha geniş bir kaynak listesi sunulmuş olmaktadır


#66

SORU:

Yazımda standartlaşma hakkında bilgi veriniz ?


CEVAP:

Yazımda standartlaşma, bilgiye kolay erişimi ve gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlayacaktır. Evrensel birikime katkı sağlamanın en önemli üretimi olan bilimsel yazı, ancak konu ile ilgili başka bilimsel çalışmaların ilgi alanına dâhil edilmesiyle amacına ulaşabilir. Hem içerdiği bilimsel araştırma bilgileri hem de kullanılan yazım stilleri açısından standartlara uyan bir bilimsel yazıda okuyucu, doğrudan ilgi alanına giren bölümlere başvurarak hızlı ve kolay bilgi akışını sağlayacaktır. Böylece bilgi üretiminde zaman kaybı önlenmiş olacaktır.


#67

SORU:

Açık mektup nasıl bir mektup türüdür ?


CEVAP:

Herhangi bir düşüncenin, görüşün açıklanması veya bir tezin savunulması ve halka duyurulması için yazılan ve gazete veya dergi aracılığıyla yayımlanan mektuplardır. Toplumu ilgilendiren ya da bireysel bir konuda kamuoyunun da desteğini almak maksadıyla etki artırmak amaçlı yazılan mektup türüdür.