TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Kamu Ekonomisinde Gelişmeler soru cevapları:

Toplam 45 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Kamu ekonomisi nedir?


CEVAP:

Kamu ekonomisi, ekonominin bir alt dalıdır ve devletin ekonomi içindeki temsil ettiği pay ile ölçülür. Devletin harcamaları, gelirleri, borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri sonuçları ve etkilerini incelemektedir.


#2

SORU:

Tam kamusal mal nedir? 


CEVAP:

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.


#3

SORU:

Yarı kamusal mal nedir?


CEVAP:

Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlerdir.


#4

SORU:

Kamu kesimi ne tür mallar üretir?


CEVAP:

Kamu kesimi genellikle tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmenin yanında özel mal ve hizmette üretmektedir. Tam ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini üstlenen kamu kesimi bunları piyasa fiyatlarından satma olanağı genellikle olmadığından, finansmanını vergi ve benzeri gelirlerle karşılamaktadır.


#5

SORU:

Kamu kesiminin büyüklüğü ne anlama gelir?


CEVAP:

Kamu kesiminin büyüklüğünü dar anlamda kamu bütçesi içinde görebiliriz. Geniş anlamda kamu kesimi ise yerel yönetimleri (mahalli idarileri), kamu iktisadi kuruluşlarını, fonları, sosyal güvenlik kuruluşları ve döner sermayeli kuruluşları da kapsamaktadır.


#6

SORU:

Kamu harcamalarının işlevsel sınıflandırması nasıldır?


CEVAP:

İşlevsel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.


#7

SORU:

Kamu açığı nedir?


CEVAP:

Toplam kamu harcamalar›n›n toplam kamu gelirlerini aşan kısmıdır.


#8

SORU:

Yeni ekonomik sınıflandırılmaya göre en büyük harcama kalemi hangisidir?


CEVAP:

Cari transferler


#9

SORU:

Eski ekonomik sınıflandırılmaya göre en büyük harcama kalemi hangisidir?


CEVAP:

Personel harcamaları


#10

SORU:

Türkiye'de kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi nedir?


CEVAP:

Vergi gelirleridir.


#11

SORU:

Geniş anlamda kamu gelirleri nelerden oluşur?


CEVAP:

Geniş anlamda kamu gelirleri ise devlet, il özel idareleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirlerinden oluşur.


#12

SORU:

Vergi dışı gelirler nelerden oluşur?


CEVAP:

Vergi dışı gelirleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, faiz, pay, ceza gelirleri, sermaye gelirleri yer almaktadır.


#13

SORU:

Fon kavramı nedir?


CEVAP:

Fon: Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.


#14

SORU:

Dolaysız vergilerin en önemlisi hangisidir?


CEVAP:

Gelir vergisi


#15

SORU:

Devletin dolaylı vergilere yönelmesinin en önemli sebepleri nelerdir?


CEVAP:

Bu vergilere karşı tepkinin düşük olması ve vergi maliyetinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.


#16

SORU:

Türkiye'de vergi sisteminin dört temel ayağı nedir?


CEVAP:

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)


#17

SORU:

Türkiye’de dolaylı vergilerin dolaysız vergiler aleyhine gelişmesi ne anlama gelir?


CEVAP:

Türkiye'de ekonomik etkinliğin, gelir dağılımından daha öncelikli olduğunu gösterir.


#18

SORU:

Bireysel vergi yükü nedir, nasıl hesaplanır?


CEVAP:

Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır (Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri).


#19

SORU:

Net vergi yükü nasıl hesaplanır?  


CEVAP:

(Ödenen tüm vergiler-Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar)/Gelir


#20

SORU:

Toplam vergi yükü nedir, nasıl hesaplanır?


CEVAP:

Ödenen vergilerin toplum gelirine (milli gelire) oranıdır (ödenen vergiler/milli gelir)


#21

SORU:

Kamu ekonomisi genel olarak hangi alanda inceleme yapmaktadır?


CEVAP:

Kamu ekonomisi, devletin harcamaları, gelirleri ve borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri, sonuçları ve etkilerini incelemektedir. Bir ülkede uygulanan vergiler kimlerden ve ne oranda alınmaktadır? Yapılan harcamalar hangi kesim ve gruplara yöneliktir? Kamu harcamalarının ve gelirlerinin gelir dağılımı ve ekonomik istikrar üzerindeki etkileri nelerdir? Önemli bir diğer nokta ise toplumda üretilen mal ve hizmetlerin hangi kısmı
hangi oranda ve hangi kesim tarafından üretilmektedir? Özel kesim dışında kalan ve kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin tamamı kamu ekonomisinin konusunu oluşturmaktadır.


#22

SORU:

Tam kamusal mal nedir?


CEVAP:

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.


#23

SORU:

Yarı kamusal mal nedir?


CEVAP:

Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlerdir.


#24

SORU:

Kamu açığı nedir?


CEVAP:

Toplam kamu harcamalarının toplam kamu gelirlerini aşan kısmıdır.


#25

SORU:

Merkezi yönetim nedir?


CEVAP:

Merkezi yönetim, genel ve katma bütçeli idareleri ifade eder ve merkezi hükûmet kavramı olarak da ifade edilebilir.


#26

SORU:

Kamu harcamalarında fonksiyonel sınıflandırmada nerelere bakılır?


CEVAP:

Fonksiyonel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kurum/ kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın, harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.


#27

SORU:

Cari harcamalar nedir?


CEVAP:

Yatırım harcamaları dışında kalan, ağırlıklı olarak personel harcamaları ile yönetim giderlerinden oluşan harcamalardır.


#28

SORU:

Transfer harcamaları nedir?


CEVAP:

Emekli ve muhtaçlara yapılan ödemeler ile tarım kesimine yönelik destekleme alım ödemeleri, öğrencilere yapılan aktarımlar gibi transferleri ifade eder


#29

SORU:

Fon nedir?


CEVAP:

Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.


#30

SORU:

Bireysel vergi yükü nedir?


CEVAP:

Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır (Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri)


#31

SORU:

Net vergi yükü nasıl hesaplanır?


CEVAP:

Net Vergi Yükü= (Ödenen tüm vergiler -
Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar) / Gelir


#32

SORU:

Toplam vergi yükü nedir?


CEVAP:

Toplam Vergi Yükü: Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine (millî gelire) oranıdır (Ödenen vergiler/ Millî gelir).


#33

SORU:

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme nedir?


CEVAP:

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur.


#34

SORU:

5018 sayılı Kanun’da bütçe türleri nelerdir?


CEVAP:

5018 sayılı Kanun’da bütçe türleri; genel bütçe (I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleri), özel bütçe (II sayılı cetvelde yer alan özel bütçe ile yönetilen kamu idareleri) düzenleyici ve denetleyici kurum bütçeleri (III sayılı cetvel).


#35

SORU:

Parafiskal gelir nedir?


CEVAP:

Parafiskal gelir, kamu hizmeti sunan ticaret odaları, mühendis ve mimar odaları ve diğer meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden aidat, prim ve benzeri adlarla aldıkları ve yasanın verdiği yetkiyle zorla tahsil edilebilen vergi benzeri gelirdir.


#36

SORU:

Sağlık hizmetlerinin finansmanında hangi yöntemler kullanılmaktadır?


CEVAP:

Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda üç yöntem (kamusal, özel ve karma finansman) söz konusudur. Kamusal finansman modelinin temeli vergi ve prim esasına dayanır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı, toplanan genel veya özel vergiler yoluyla (Beveridge Modeli) ya da toplanan primler yoluyla (Bismark Modeli) sağlanmaktadır. Özel finansman modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanı özel sağlık sigortacılığı ile karşılanır. Karma finansman modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanında kamusal finansman modeli ile özel finansman modeli birlikte kullanılmaktadır


#37

SORU:

Borç yönetiminde temel amaç nedir?


CEVAP:

Borç yönetiminde temel amaç, faiz oranları, döviz kurları ve likidite dalgalanmalarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak ve bunu sürdürebilmektir.


#38

SORU:

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği nedir?


CEVAP:

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği : Kamunun toplam nakdi harcamamaları ile
toplam nakdi gelirleri arasındaki farktır.


#39

SORU:

Faiz dışı denge nedir?


CEVAP:

Faiz Dışı Denge :Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan dengedir.


#40

SORU:

İştirak nedir?


CEVAP:

İştirak; KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine
sahip bulundukları anonim şirketlerdir.


#41

SORU:

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) nedir?


CEVAP:

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) 233 sayılı KHK’ya göre iktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşuna (KİK) verilen ortak addır.


#42

SORU:

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) nedir?


CEVAP:

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT); sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK); sermayesinin tamamı devlete ait
olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.


#43

SORU:

Regülasyon nedir?


CEVAP:

Regülasyon; devletin ekonomik hayatı yasal ve kurumsal müdahalelerle düzenlemesidir.


#44

SORU:

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme) nedir?


CEVAP:

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme): Devletin özel sektörün karar alanını daraltan regülasyonları (düzenlemeleri) azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel sektöre devredilmesi yönünde yapmış olduğu faaliyetlerdir.


#45

SORU:

Mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep neye göre artış göstermektedir?


CEVAP:

Mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep, nüfus artışına ve kentleşmeye paralel olarak artmaktadır.