ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME Dersi Türkiye’de İthalatta KDV ve ÖTV: Teori ve Uygulama soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İthalat kavramını açıklayınız?


CEVAP:

İthalat: Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım.


#2

SORU:

İhracat kavramını açıklayınız?


CEVAP:

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım.


#3

SORU:

KDV’de teslim halleri nelerdir?


CEVAP:

KDV’de Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenler tarafından, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yer veya kişilere teslim edilmek üzere bırakılması da teslim hükmündedir.


#4

SORU:

KDV’de hizmet ifası hangi hallerde geçerlidir?


CEVAP:

KDV’de Hizmet İfası: Genel anlamıyla teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu bağlamda hizmetin görünüş şekilleri olan işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi biçimlerde gerçekleşebilir.


#5

SORU:

Vergilemede ikametgah kavramını açıklayınız?


CEVAP:

İkametgâh: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.


#6

SORU:

KDV kapsamında iş yeri kavramını açıklayınız?


CEVAP:

İş yeri: Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri;mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.


#7

SORU:

KDV kapsamında kanuni merkez kavramını açıklayınız?


CEVAP:

Kanuni Merkez:Vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.


#8

SORU:

KDV kapsamında iş merkezi kavramını açıklayınız?


CEVAP:

İş Merkezi:İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.


#9

SORU:

Mal ithalatında vergiyi doğuran olayı açıklayınız?


CEVAP:

Mal ithal edilmesinde mallar Türkiye Gümrük Bölgesine getirileceği için, doğal olarak KDV bu geçiş sırasında ilgili gümrük idaresine ödenir. KDVK’un 10. maddesinde mal ithalatında gümrüğe tabi mallar açısından vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyan- nemesinin tescili olarak tespit edilmiştir.


#10

SORU:

CIF Değerini açıklayınız?


CEVAP:

(CIF) Değeri: Uluslararası ticaretle ilgili bir terim olan (CIF); Mal bedeli(Cost), sigorta(Insurance) ve navlun(Freight)dan ibarettir.


#11

SORU:

Tevkifat kavramını açıklayınız?


CEVAP:

Tevkifat: Verginin kaynakta kesilmesi.


#12

SORU:

Hizmet ifasının Türkiye’de yapılmış sayılması için gerekli koşulları açıklayınız?


CEVAP:

Hizmet ifalarında işlemin Türkiye’de yapılmış sayılması için;

  • Hizmetin Türkiye’de yapılması veya
  • Hizmetten Türkiye’de faydalanılması durumlarından birisinin gerçekleşmesi yeterli olacaktır.

#13

SORU:

 Katma Değer Vergisinde ithalatta mükellef kimdir?


CEVAP:

KDV’nin mükellefi esas itibarıyla vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Ancak KDVK’nın 8. maddesinde özellik arz eden bazı işlemler de dikkate alınarak verginin mükellefi ayrı ayrı sayılmıştır. İthalatta ise mal ve hizmeti ithal edenlerin mükellef olacağı ifade edilmiştir. Örneğin, ana faaliyet alanı ithal binek araç satış ve servis hizmetleri olan firma, ithal edi- len araçlar bakımından KDV mükellefi olmaktadır.


#14

SORU:

Özel tüketim vergisinin konusunu açıklayınız?


CEVAP:

Özel tüketim vergisi; kanuna ekli dört listede yer alan mallardan, katma değer vergisine ek olarak, tek aşamada ve yine kanunda öngörülen iktisadi aşamada alınan bir harcama vergisi türüdür.


#15

SORU:

Konsinye satış kavramını açıklayınız?


CEVAP:

Konsinye satış: Konsinyasyon suretiyle yapılan satış; ticarette bir satıcının, başka bir satıcı, dağıtıcı veya komisyoncuyla mallarının ederini satıldıktan sonra almak üzere yaptığı satış türü.


#16

SORU:

Özel Tüketim vergisinin mükellefini tanımlayınız?


CEVAP:

Özel tüketim vergisinin mükellefi; (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.


#17

SORU:

İthalatta özel tüketim vergisi matrahını nasıl hesaplanır?


CEVAP:

İthalatta ÖTV matrahı;

  • İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hâllerde malın gümrükçe tespit edilen değeri,
  • İthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar, Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile malın bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerden oluşmaktadır.

#18

SORU:

İthalatta özel tüketim vergisinin vergi oranı nasıl hesaplanır?


CEVAP:

Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır. Kanunda verilen yetki çerçevesinde bu oranlar Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebilir. Uygulamada Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanırken tama- men vergi gelirlerini arttırmak gibi mali amaçlarla hareket etmez. Bazen belli sektörleri veya yerli sermayeyi desteklemek gibi ekonomik, bazen de tüketicinin tercihlerini etkilemek hatta değiştirmek gibi amaçlarla da vergi oranları değiştirilmektedir.


#19

SORU:

İthalatta özel tüketim vergisi kim tarafından hesaplanır?


CEVAP:

İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır.


#20

SORU:

İthalatta özel tüketim vergisinin ödeme zamanı nedir?


CEVAP:

Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.