YEREL YÖNETİMLERDE CBS UYGULAMALARI Dersi İMAR DURUM ÇAPLARININ HAZIRLANMASI soru cevapları:

Toplam 25 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

"İmar Çapı" nedir?


CEVAP:

İmar Çapı; düzenleme yapılmış veya yapılmamış alanlarda oluşmuş veya oluşmamış imar parselinin imar planlarını yansıtan tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas gibi imar parseli oluşma koşullarını yazı ve kroki ile gösteren ön imar durumudur.


#2

SORU:

İmar Durumu nedir?


CEVAP:

İmar Durumu; bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararları ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirten ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belgedir.


#3

SORU:

İmar durumu ya da imar çapı belgeleri hangi kurum tarafından hazırlanır?


CEVAP:

İmar durumu ya da imar çapı, inşaat ruhsatı almadan önce hazırlanacak mimari projeye altlık olmak üzere parselin imar mevzuatına göre yapılaşma hakkını gösteren resmî bir belge olup, bireysel işlem niteliğindedir. 

Belediyelerce hazırlanan bu belgelerde; yapılaşma özellikleri belirtilen parselde yapılabilecek yapıya ilişkin olarak parselin imar planı kapsamında olup olmadığı, varsa imar plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilen kat adedi, bina yüksekliği, bina derinliği, ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafeleri, çatı meyili, bina cephesi gibi hususlar rakam ve kroki ile gösterilmektedir. Ayrıca parselin yapılanma hakkı ile ilgili olarak başka mevzuatlar yönünden kısıtlılığı olması halinde bu kısıtlılık ve alınması gereken izinlerin belirtildiği ve hazırlanacak projeler açısından esas alınacak belgedir. İmar durumu, yapılaşmanın ana hususlarını gösterir nitelikte bir belgedir.


#4

SORU:

İmar Verilerinin Veritabanına Aktarımı sırasında hangi modül kullanılmaktadır?


CEVAP:

İmar Verilerinin Veritabanına Aktarımı, İmar çapı, durumu, çap aplikasyon krokisi, kot kesit tutanağı,  istikamet krokisi gibi belgelerin hazırlanması için Netçap modülü kullanılmaktadır. Bu modül sayesinde imar planları üzerinde ada ve parsel numarasından faydalanılarak, ilgili parsele ait imar ve kadastral durum hazır şablonlarda (çap çizelgesi) kolaylıkla hazırlanabilir.


#5

SORU:

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için veritabanında nelerin bulunması gerekmektedir?


CEVAP:

Netçap modülü ile imar çapı hazırlayabilmek için; imar veya kadastral verilerinin (ada ve parsel) alan geometrisinde ve veritabanında bulunması gerekmektedir.


#6

SORU:

Netçap modülünde İmar verilerini bulunduran proje dosyası hangi menü yardımı ile proje ekranına yüklenir?


CEVAP:

İmar verilerini bulunduran proje dosyası Uygulama Menüsü/Aç seçeneği kullanılarak aktif proje ekranına yüklenir. 


#7

SORU:

Netçap modülü ile aktif proje ekrana yüklendikten sona, parsel alanlarının oluşturulması nasıl sağlanır?


CEVAP:

Araçlar/Topolojik Düzeltmeler/Otomatik Alan Kapat seçeneği kullanılarak parsel alanlarının oluşturulması sağlanır.


#8

SORU:

Netçap modülü ile İmar adaları aktif projeye nasıl eklenir?


CEVAP:

İmar çapında bulunması istenilen imar adaları, ADA.NCZ proje dosyası Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle seçeneği kullanılarak aktif projeye eklenir.


#9

SORU:

Kullanılacak veritabanı içerisinde mutlak bulunması gereken tablolar nelerdir?


CEVAP:

Kullanılacak veritabanı içerisinde mutlak bulunması gereken tablolar; parsel, bina ve tutanaktır.


#10

SORU:

Kullanılacak veritabanı dosyası projeye nasıl eklenir?


CEVAP:

Kullanılacak veritabanı dosyası Araçlar/Veritabanı Yönetimi seçeneği kullanılarak aktif projeye eklenebilir. Veritabanı Yönetimi diyaloğunda Yeni Bağlantı seçeneği ile açılan diyalogtan CAP_SABLON.mdb dosyası açılır


#11

SORU:

Veritabanı Yönetimi diyaloğunda tablolar arası ilişkinin tanımlanması nasıl yapılır?


CEVAP:

Veritabanı Yönetimi diyaloğunda tablolar arası ilişkinin tanımlanması gerekmektedir. Çap işleminde ana tablo olarak kullanılacak olan GEOPARSEL tablosu ile GEOBINA
ve KAYIT_TUTANAK tabloları arasında ilişki tanımı yapılır.

İlk olarak GEOPARSEL tablosu PARSEL_ID kolonu ile GEOBINA tablosu altındaki
PARSEL_ID kolonları arasındaki ilişki tanımı yapılır. GEOPARSEL/PARSEL_ID kolonu
üzerinde Yeni İlişki Tanımla seçeneği ile GEOBINA/PARSEL_ID kolonu arasındaki ilişki tanımlanır.


#12

SORU:

Netçap modülünde Tablolar arası tanımlanan ilişkiler nerede görülmektedir?


CEVAP:

Tablolar arası tanımlanan ilişkiler Veritabanı Yönetimi diyaloğu altında İlişkiler sekmesinde görülmektedir.


#13

SORU:

Netçap modülünde, Proje ekranında bulunan imar parsellerinin veritabanı tablosuna aktarımı için hangi seçenek kullanılır?


CEVAP:

Proje ekranında bulunan imar parsellerinin veritabanı GEOPARSEL tablosuna aktarımı için; Düzenle/Toplu Obje Değiştir seçeneği kullanılır. Toplu Obje Değiştir diyaloğu GIS Sınıfı: GEOPARSEL olarak tanımlanmalıdır


#14

SORU:

Parsel alanlarının veritabanına aktarımı için son olarak yapılması gereken nedir?


CEVAP:

Parsel alanlarının veritabanına aktarımı için son olarak Referanslar/GEORPARSEL tablosu üzerinde Düzenlemeyi Bitir seçeneği kullanılmaktadır.


#15

SORU:

Netçap modülünde Veritabanına aktarımı sağlanan parsel alanlarına ait kayıtlara nasıl ulaşılır?


CEVAP:

Veritabanına aktarımı sağlanan parsel alanlarına ait kayıtlara, Referanslar/GEOPARSEL tablosu üzerinde Tablo seçeneği ile ulaşılabilir


#16

SORU:

Ada ve parsel numaralarının grafik ekrandan okutularak veritabanı ADAPARSEL kolonu içerisine yazdırılması için hangi seçenek kullanılır?


CEVAP:

Ada ve parsel numaralarının grafik ekrandan okutularak veritabanı ADAPARSEL kolonu içerisine yazdırılması için Araçlar/İçindekinden Bilgi Al seçeneği kullanılır.


#17

SORU:

Kolon Böl seçeneği Veritabanı Yönetiminde nerede uygulanmaktadır?


CEVAP:

Kolon Böl seçeneği Veritabanı Yönetimi GEOPARSEL tablosu ADAPARSEL kolonu üzerinde uygulanmaktadır. Kolon böl işlemi sonrası ADAPARSEL kolonunda bulunan bilginin / ayracından itibaren bölünerek ADA ve PARSEL kolonlarına aktarıldığı görülür.


#18

SORU:

PARSEL tablosunda bulunan MEVKI, YUZOLCUMU, TAKS, HMAX vb. kolonlar hangi yöntemle doldurulur?


CEVAP:

PARSEL tablosunda bulunan MEVKI, YUZOLCUMU, TAKS, HMAX vb. kolonlar Kolon Doldur, İçindekinden Bilgi Al ve Çevreleyenden Bilgi Al seçenekleri kullanılarak doldurulur. Diğer bir yöntem ise bu kolon değerlerinin manuel girilmesidir.


#19

SORU:

İmar çapı hazırlama işleminde kullanılacak ana tablo (GEOPARSEL) ve parsel bilgilerine ulaşım için gerekli kolon tanımlamalarının yapılması için hangi seçenek kullanılır?


CEVAP:

İmar çapı hazırlama işleminde kullanılacak ana tablo (GEOPARSEL) ve parsel bilgilerine ulaşım için gerekli kolon tanımlamalarının yapılması için; Netçap/Başlarken seçeneği kullanılır.


#20

SORU:

Netçap modülünde  Çap hazırlanacak parsele ulaşım için izlenmesi gereken adımlar nelerdir?


CEVAP:

Netçap/Başlarken seçeneği ile açılan diyalogta; ana tablo sınıf; GEOPARSEL ve ID; PARSEL_ID kolon tanımları yapılır. Çap hazırlanacak parsele ulaşım için listede yer alan seçeneklerden (Ada/Parsel, Pafta+Ada/Parsel, Ada+Parsel, Pafta+Ada+Parsel) biri tercih edilir.


#21

SORU:

Çap alma işleminde kullanılan kolonlar nasıl belirlenir?


CEVAP:

Çap Bilgi Kolonları Belirle diyaloğunda ana tabloda tanımlı kolonlar ile çap alma işleminde kullanılan kolonlar belirlenmektedir. TAKS, KAKS, ON_CEKME, YAN_CEKME, ARKA_CEKME kolonları otomatik eşleşmiş olarak gözlenecektir. Çap Bilgi Kolonları Belirle diyaloğunda eşleştirmenin sağlanması için ana tablo olarak belirlenen tabloda kolon isimlerinin aynı olması gerekmektedir. Eşleştirmenin olmadığı durumlarda sağ tuş ile ilgili kolon seçimi yapılarak eşleştirme sağlanır.


#22

SORU:

Çap hazırlama işleminde kullanılacak olan çizelge tipi ve çizelge şablonu hangi diyalogda belirlenmektedir?


CEVAP:

Çap hazırlama işleminde kullanılacak olan çizelge tipi ve çizelge şablonu Çizelgeleri Belirleyiniz diyaloğunda belirlenmektedir. Çizelge Ekle diyaloğunda Şablon olarak SABLON.NCZ dosyası tanıtılır.


#23

SORU:

Çap ve kroki çizelgelerin oluşturulmasında izlenecek adımlar nelerdir?


CEVAP:

Uygulama Menüsü/Yeni seçeneği ile yeni bir proje sayfası açılır. Hazırlanacak çizelgenin sınırının kaydedileceği tabaka oluşturulur ve Giriş/Kutu seçeneği kullanılarak A4 boyutunda çerçeve çizilir. Çizelge içerisinde Giriş ve Düzenle menüleri altında bulunan seçenekler kullanılarak bölmeler oluşturulur.

Çizelgede oluşturulan bölmelerin adları ve çap işlemi sonrasında veritabanından aktarılması istenilen bilgilere ait kodların tanımlanması gerekmektedir. Çizelgedeki bölme adları SORU, veritabanından okunması istenilen bilgiler ise CEVAP tabakasında ve ??KOLONADI standartında oluşturulmalıdır. Bölme adlarının, cevaplar vb. tüm yazılar ekrana Giriş/Yazı seçeneği kullanılarak yazılır.


#24

SORU:

İmar çapı hazırlanacak parsel alanının çizelgedeki bölüm ve sınırı nasıl belirlenmektedir?


CEVAP:

İmar çapı hazırlanacak parsel alanının çizelgedeki bölüm ve sınırı CIZPEN adında oluşturulan hat ile belirlenmektedir. CIZPEN tabakası oluşturulur ve Giriş/Çizgi seçeneği ile bu sınır meydana getirilir


#25

SORU:

Hazırlanan çizelge başlığı ve kurum logosu nasıl oluşturulur?


CEVAP:

Hazırlanan çizelge başlığı ve kurum logosu BASLIK tabakası oluşturularak eklenir. Kuruma ait logo Giriş/Resim seçeneği kullanılarak proje ekranına eklenir. Çizelge başlığı için Giriş/Yazı seçeneği kullanılır.