Temel Bilgi Teknolojileri 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Verinin hücre içinde yerleştirileceği konumun ayarlamalarının yapılacağı sekme aşağıdakilerden hangisidir?


Sayı

Hizalama

Yazı tipi

Kenarlık

Dolgu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içeriğin ilgili bulut depolama alanında saklandığı yeni nesil hesap tablolarına örnek olarak verilebilir?


OpenOffice Calc

Numbers

Lotus 1-2-3

Google e-tablolar

LibreOffice Calc


3.Soru

Word de içindekiler sayfası oluşturmak için hangi sekme kullanılır?


Başvurular

Üst bilgi

Postalar

Gözden geçir

Hızlı bölümler


4.Soru

Bir belgede bütün düzeylerdeki başlıklar belirlendikten sonra belgeye bir “İçindekiler Tablosu” eklenir.Bu amaçla belgenin başında boş bir sayfaya gelindikten sonra Writer uygulamasında hangi işlem sırası izlenmelidir?


“Ekle” menüsünde “Dipnot/ Sonnot...”

“BAS¸VURULAR” sekmesinde “Yeni Kaynak Ekle...”

“BAS¸VURULAR” sekmesindeki “Dipnot Ekle” düğmesine tıklanır. Seçili bir resim ya da tabloya Resim Yazısı ya da Tablo Yazısı eklemek amacıyla “Resim Yazısı Ekle” düğmesi kullanılır.

Ekle› Dizinler ve Tablolar › Dizinler ve Tablolar › Dizin/ Tablo sekmesi › Tür: İçindekiler › TAMAM

Word ekranında “GİRİS¸” sekmesindeki, Writer ekranında ise F11 tuşuyla da açılabilen “Stiller ve Biçimlendirme” 


5.Soru

  • Bilgisayardaki yazılımlar genellikle buraya kurulur.
  • Kalıcı olarak saklanması istenen veri buraya kaydedilebilir. 
  • Geleneksel olarak manyetik disklerden oluşur ve büyük miktarlarda veriyi barındırabilir.

Yukarıdaki bu özelliklere sahip olan bilgisayar donanım parçası aşağıdakilerden hangisidir?


RAM (Random Access Memory/Rasgele Erişimli Bellek)

ROM (Read Only Memory/Sadece Okunabilir Bellek)

Sabit disk (Harddisk)

BIOS

Anakart


6.Soru

Bir hesap tablosu ilk kez kim tarafından ana bilgisayar üzerinde programlanarak bir tablo olarak gösterilmiştir?


Bricklin

Profesör Richard Mattessich

Frankston

VisiCalc

Paul Lockhart


7.Soru

Powerpoint sunu penceresinin üst kısmında yer alan, hazırlanacak olan ya da hazırlanan sunuda kullanılabilecek görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek olan menüleri içeren kısma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Anahat ve slaytlar bölmesi

Slayt ekranı

Sekmeler

Not bölmesi

Tasarım bölmesi


8.Soru

Milyonlarca bilgi parçasını neredeyse sonsuza dek saklayabildiği düşünülen bellek türüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Algısal bellek

Duyusal bellek

Uzun süreli bellek

Anlık bellek

İşler bellek


9.Soru

  1. Ekranında imleci bulunduğu satırdan önceki ya da sonraki satırlara geçirerek metin düzenleme yapılabilmekteydi.
  2. Ağırlıklı olarak klavye kısayolları aracılığıyla yazılımla etkileşim kurarak sayfalar oluşturulmaktaydı.
  3. Sayfalara yatay-düşey çizgiler ve dikdörtgenler eklenebilmekteydi.

Kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla geliştirilen metin düzenleyiciler ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

  1. Seçilen alanda yer alan veriye göre filtre özellikleri seçilir.
  2. Filtreleme türü belirlenir (büyük, küçük, arasında, içerir vb.)
  3. Filtreleme işlemi sonrası sütun başlıklarının sağında beliren oklara basılarak filtreleme seçenekleri görüntülenir.
  4. Filtre değerleri girilerek işlem tamamlanır.

Yukarıda verilen veri listesini filtrelemek için yapılması komutların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


III-I-II-IV

II-I-IV-III

I-IV-II-III

IV-I-III-II

III-II-I-IV


11.Soru

MS Excel'de verinin hücre içinde yerleştirileceği konumu, yönlendirme biçimini ve metin denetimi
ayarlamalarının yapılacağı sekme aşağıdakilerden hangisidir?


Giriş

Biçimleme

Hizalama

Kenarlık

Koşullu biçimlendirme


12.Soru

Microsoft Excel'de aktif olarak seçilen hücre ya da hücrelerin biçimlenmesinde kullanılan menünün açılması için hangi kısayol tuşu tanımlanmıştır?


Ctrl + Home

Ctrl + 1

Shift + Home

Shift + 1

Shift + (boşluk)


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Verinin hücre içinde yerleştirileceği konumu, yönlendirme biçimini ve metin denetimi ayarlamalarının yapılacağı sekme hizalama sekmesidir.

Koşullu biçimlendirme hücre içine gi­ri­lecek verinin değerine göre daha önceden belirlenmiş biçimlerin otomatik olarak uygulanmasını sağlayan biçimlendirme türüdür.

Excel yazılımında dış veri­ kaynakları ­içi­n ver­i sekmesinin sol kısmında bulunan dış veri­ alma fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

Bir hesap tablosuna veri girişi sadece klavye kullanılarak yapılabilir.

Vi­s­iCalc, Br­ickl­in and Frankston tarafından üretilen bir yazılımdır­.


14.Soru

Belgenin farklı formatta saklanabilmesine ne ad verilir?


Dışarı aktarma

Farklı kaydetme

Yeniden yazma

İçeri aktarma

Üzerine yazma


15.Soru

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojiler, bilgi işlemek için kullandığımız bütün maddi cihazlar ve kavramsal araçlar nasıl adlandırılır?


Bilgi sistemleri

Bilgi teknolojileri

Bilgisayar

Bilgi işleme

İşlemci ve Yazılımlar


16.Soru

Hücre içinde görüntülenecek verinin yazının büyüklüğü, vurgu türü hangi bölüm aracılığı ile yapılır?


Sütun biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme

Kenarlık ve dolgu

Yazı tipi

Hizalama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi önceden veri içeren hücreleri düzenlemek için kullanılabilir? 


F1 tuşuna basılabilir

F2 tuşuna basılabilir

F3 tuşuna basılabilir

F4 tuşuna basılabilir

F5 tuşuna basılabilir


18.Soru

Bir powerpoint sunumunda hazırlanan tüm slaytları sayfa sayfa görebileceğiniz alan aşağıdakilerden hangisidir?


Anahat ve slaytlar bölmesi

Notlar bölmesi

Slayt ekranı

Sekmeler bölmesi

SmartArt bölmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarının kullanım alanlarından birisi değildir?


Formlar

Listeler

Finans İşlemleri

İstatistiksel Analiz

Şirket Tasarımı Oluşturma


20.Soru

Formüllerde hatalı referans yazımı sonucunda hücrede hangi uyarı mesajı görülür?


#DEĞER!

#SAYI/0!

“#AD?

#BAŞV!

#YOK