Temel Bilgi Teknolojileri 1 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en yüksek bağlantı hızına sahiptir?


2G

GPRS

EDGE

WCDMA

LTE


2.Soru

Sosyal Belirlenimcilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Teknolojinin kendisi insanların teknolojiyi kullanma yöntemlerinden daha çok öneme sahiptir

Bireylerin teknoloji kullanım yöntemleri sosyal yapılar tarafından etkilenmekte; sosyal
etkileşimler ve yapılar bireysel davranışları belirlemektedir

Sosyal belirlenimciliğe göre sosyal seçimler teknolojik araçların formunu ve içeriğini şekillendirir

Sosyal yapılar teknoloji kullanımını belirlemektedir

Bu bakış açısındaki araştırmacılar teknolojik araçların, sosyal sistemler ve kültürel bağlamlar içerisine entegre edilmesi ile ilgilenmektedirler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Facebook özelliklerinden biri değildir?


Zaman tüneli

Duvar

Hareket dökümü

Onaylama sistemi

Haber kaynağı


4.Soru

  1. sağlık
  2. kişisel bakım
  3. yaşlanma

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri giyilebilir teknolojilerin etkilerdiği alanlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

  1. İkinci dünya savaşı sonrasında elektronik alanındaki büyük teknolojik atılımlar sayesinde mikro-elektronik, bilgisayar ve telekomünikasyon alanında gelişmeler yaşanmıştır.
  2. İnternetin ortaya çıkmasıyla bilgi teknolojisi devrimi yaşanmış ve bilgi toplumuna geçilmiştir.
  3. Bilgi toplumunda insan hayatında teknolojinin olmadığı bir alan artık yok denecek kadar azdır.
  4. Teknolojinin insan ve toplum üzerinde olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de vardır.
    Yukarıda bilgi toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çoğu zaman cebe sığabilecek ve ele alındığında farklı birçok uygulamayı gerçekleştirmesi beklenen küçük bilgisayar sistemleridir?


Taşınabilir Teknolojiler

Navigasyon Cihazları

İstemci Sistemleri

Sunucu Sistemleri

Web Sayfaları


7.Soru

İnsanlık tarihinin başlangıcındaki en önemli buluş aşağıdakilerden hangisidir?


Avlanmak için taştan silah yapımı,

Ateşi keşfetmeleri,

Barınmak için mağaralara yerleşmeleri,

Küçük guruplar halinde yaşamayı öğrenmeleri,

Yabani kök, meyva ve sebzelerin yendiğini keşfetmeleri,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknoloji olarak değerlendirilebilir?


Tablet bilgisayarlar
Akıllı gözlükler
Akıllı telefonlar
Dizüstü bilgisayarlar
Şarj edilebilir bataryalar

9.Soru

Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler tarafından oluşturulduğu, diğer bir ifadeyle toplumsal yapı ve kültürel değerlerin teknoloji tarafından belirlendiğini ve değiştirildiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Sanal belirlenimcilik
Sosyal belirlenimcilik
Teknolojik belirlenimcilik
Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Ütopyan bakış açısı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın varoluşundan beri bahsedilen toplum türlerinden biri değildir?


Avcı-Toplayıcı toplum

Tarım toplumu

Sanayi toplumu

Çağdaş toplum

Bilgi toplumu


11.Soru

I. Bilgi Toplumu

II. Sanayi Toplumu

III. Kültürel Toplum

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarihsel süreç içerisinde varolan toplum türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III


12.Soru

Bir arama motorunda bir kelimeyi veya kelime öbeğini tırnak içinde yazmak ne işe yarar?


Kelime öbeklerinin varyasyonlarını bulma

O kelime ya da kelime öbeğini içeren sonuçları hariç tutma

Sadece o kelime ya da kelime öbeğini içeren sonuçları bulma

Kelime öbeğindeki herhangi bir kelimenin geçtiği yeri bulma

Kelimeyi verildiği gibi değiştirmeden sayfalarda bulma


13.Soru

“=Ortalama(3;5;7)” formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


3

5

7

9

15


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı daha hızlı ve insana daha doğal gelecek yollarla kullanabilir hale getirmek için geliştirilen sistemleri inceleyen disiplinlerarası alana verilen isimdir?


Teknolojik belirlenimcilik
İnsan bilgisayar etkileşimi
Sanal Dünya
Avatar
Ağ toplumu

15.Soru

I. Nomofobi
II. Ekran okuma sendromu
III. Teknoloji bağımlısı ebeveynler
IV. Teknolojiye bağlı rahatsızlıklar
Yukarıdakilerden hangileri telefonların ve yanlış kullanımlarının hayatımıza getirdiği bazı olumsuzluklardandır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


16.Soru

İnsanlığın teknolojik evrimi göz önüne alındığında kullandıkları ilk alet aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?


Diğer insanlardan korunmak
Barınak inşa etmek
Yiyecek aramak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak
Tarımsal üretime geçmek
Hayvancılık yapmak

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünyada e-Devlet uygulamalarının kullanım amaçları arasında yer alır?

I. Kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi,
II. Hükümet politikalarının hesap verilebilirliği ve şeffaflığı,
III. Piyasa ekonomisinin etkin şekilde tesis edilmesi
IV. Kamu mal ve hizmetlerine en hızlı ve adil bir şekilde erişim sağlanması


Yalnız I

II.III

III.IV

Yalnız IV

I.II.III.IV


18.Soru

Global Digital Statistic 2014’ün verilerine göre dünya nüfusunun %93’ü kayıtlı cep telefonu kullanıcısıdır. Bu kullanıcıların %53'ü hangi ülkelerdedir?


Amerika

Asya

Okyanus

Avrupa

Orta Doğu


19.Soru

Teknolojik Belirlenimcilik felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- Teknolojinin etkisi kullanıcılara bağlıdır. II- Teknoloji toplumsal değişimlerin itici gücüdür. III- Teknolojinin kendisi insanların teknolojiyi kullanma yöntemlerinden daha az önemlidir.


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

20.Soru

İnsanlığın varoluşundan bu yana tarihsel süreç ­içerisinde temel olarak 4 tür toplumdan bahsedilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu toplumların arasında değildir?


Avcı-toplayıcı toplum

Yerleşik toplum

Tarım toplumu

Sanayi toplumu

Bilgi toplumu