Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi, Rogers’a göre teknolojinin yayılma aşamasında teknolojiyi kullananlardan biri değildir?


Sınırdakiler
Yenilikçiler
İlk benimseyenler
Erken çoğunluk
Geride kalanlar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Altı bilişim paradigmasına göre anabilgisayar ile kullanıcı arasında bulunur?


Terminal

Bilgisayar

Modem

Yazıcı

Sunucu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha çok kelime işlemci bir programın içinde yer alan virüs türüdür?


Sonra yükleme

İşletim sistemi

Web komut dosyası

Makro

Yazılım bombası


4.Soru

Aşağıdaki açık ders kaynakları özelliklerinden hangisi yanlıştır?


Ders formatında düzenlenmemiş
Çoğunlukla ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen
Sayısal ortamda bulunan
Tek başına sertifika ya da diploma vermek amacıyla kullanılmayan
Yüksek kaliteli eğitim kaynakları

5.Soru

I- Unutulan DipnotII- Emek TembelliğiIII- Becerikli Atıf YapmaIV- Mükemmel SuçYukarılardan hangisi kaynak göstererek yapılan intihal suçlarındandır?


I, II
I, II, III
I, III, IV
II, III, IV
I, II, III, IV

6.Soru

Avrupa Toplulukları Komisyonu sonuç raporunda yaşamboyu öğrenme stratejisi için destekleyici ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkelerden hangisi sorumluluğun öğreticiye bırakılmadığını işaret etmektedir?


Yaşamboyu öğrenme bireysel yetenekleri desteklemeli, istihdam olanağını artırmalı ve insan kaynaklarını yeteneklere bağlı olarak en iyi şekilde kullanımını sağlamalıdır.
Yaşamboyu öğrenme, ailenin de katılımıyla eğitim ve öğretim sürecinde yenilikçi ve esnek yaklaşımların gelişimini desteklemeli, öğrenme sürecinde bireylerin güdülenebilmesini, girişimde bulunmasını ve sorgulama yapabilmesini teşvik etmelidir.
Yaşamboyu öğrenme bireylerin, öğrenenlerin eğitim, öğrenim ve kişisel gelişimlerinde artan sorumluluklarının gelişimini talep etmeli, buna bağlı olarak yetişkin öğrenenlere gerektiğinde uygun danışmanlık ve rehberlik sağlamalıdır.
Sürekli yaşamboyu öğrenmede fırsat eşitliğinin her aşamada desteklenmesi temel bir hedef olmalıdır.
Yaşamboyu öğrenme tüm bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik ilgi ve gereksinimlerini kapsayacak öğrenme fırsatları sunmalıdır.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut üzerindeki bilgileri yönetmek için kullanılabilen aygıtlardan değildir?


İnce istemciler
Masaüstü bilgisayarlar
Dizüstü bilgisayarlar
Cep telefonları
Hesap makineleri

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşzamanlı İletişimin üstünlüklerinden biridir?


Anlaşılmayan mesajlar anlık olarak kaynağa geribildirimle iletilebilir.

Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.

Herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilir.

Kaynaktan gelen mesajın istenildiği kadar incelenmesine olanak sağlar.

Alıcı mesajla aynı ortamda olmak zorunda değildir.


9.Soru

Yeni alınan bir yazıcının kullanılan bulut yapısıyla uyumsuz olması, bulut bilişimin sınırlılıklarından hangisiyle ifade edilebilir?


Sağlayıcıya bağımlılık
Çevre birimler
Güvenlik
Ağ bağlantısı bağımlılığı
Maliyet

10.Soru

2000'li yıllardan sonra ortaya çıkan, farklı türdeki donanımların biraraya getirilerek tek bir sistem gibi davranmasını sağlayarak bilişim sistemlerinin verimliliğini arttıran yaklaşıma ne ad verilir?


Ana bilgisayarlar
Dağıtımlı bilişim sistemleri
Ağ yönetim sistemleri
Bütünleşik donanım sistemleri
Veri merkezi sistemleri

11.Soru

Devlet Planlama Tesklatı (DPT) 2001 yılında hazırladıgı raporda yaşamboyu öğrenmenin kaç temel amaca hizmet ettiğini açıklamıştır?


2
3
4
5
6

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yaşamboyu öğrenme etkinliklerinin amaçlarından birisi olarak değerlendirilemez?


Bilgi
Beceri
Değer
İletişim
Teknoloji

13.Soru

Günümüzde, son beş yıl boyunca buluş ve yenilikleri gerçekleştirilmekte ve gelecek 10 yıl boyunca yayılması beklenmekte olan teknolojiler aşağıdakilerden hangisidir?


Yakın gelecekteki teknolojiler
Güncel teknolojiler
Sınırdaki teknolojiler
Geleneksel teknolojiler
Uzak gelecekteki teknolojiler

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere verilen isimdir?


Kesintisiz güç kaynakları
İletişim merkezleri
Dağıtık sunucu sistemleri
Acil durum istasyonları
Veri merkezleri

15.Soru

"Doğanın gözlenmesi, akıl yürütme ve deneyler yoluyla doğanın temel süreçlerinin açıklanması" döngüsel teknolojik değişim sürecinin hangi aşamasıdır?


Buluş
Yayılma
Yenilik
Keşif
Araştırma

16.Soru

Bilişim sistemini yürütmekle ilgili hangi maliyet kalemlerinde tasarruf sağlanamaz?


Sistem güncellemeleri, yeni donanım ve yazılım

Uzman personel için ödenecek ücretler

Tüketilen enerji miktarı

Sistemin duraklamalarının neden olduğu maliyetler

Ağ bağlantısı bağımlılığı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yayılması aşamasında yeni bir pazarın oluşmasını sağlayarak, var olan pazarın ortadan kalkmasına yol açan süreç olarak ifade edilir?


Ürün yeniliği

Süreç yeniliği

Yıkıcı yenilik

Teknolojik yakınsama

Ar-ge


18.Soru

Bir kişinin yaptığı eylemin doğruluğunun veya yanlışlığının yapısal olarak incelenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?


Ahlak

Hukuk

Teleoloji

Deontoloji

Etik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni üretim ve dağıtım yöntemlerini ifade etmek için kullanılan yenilik türüdür?


Ürün yeniliği
Organizasyonel yenilik
Süreç yeniliği
Pazarlama yeniliği
Toplumsal yenilik

20.Soru

Sistem ve verilerin orjinal hali ile saklanması bilişim güvenliği ilkelerinden hangisini kapsamaktadır?


Gizlilik

Güvenilirlik

Bütünlük

İzlenebilirlik

Kimlik sınaması