Ticaret Hukuku 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Normatif sisteme göre anonim şirketletin kuruluş aşamalarını doğru bir şekilde sıralayınız? I. Ayni sermayeye değer biçilmesi II. Kurucular beyanı III. Kurucuların imzalarının noterde onaylanması IV. Pay bedellerinin ödenmesi V. Ticaret siciline tescil. VI. Esas sözleşmenin düzenlenmesi VII. Bakanlık izni


I, II, III, IV, V, VI, VII
II, VII, III, IV, I, V, VI
III, V, II, VI, VII, I, IV
V, I, II, IV, III, VI, VII
VI, III, I, VII, IV, II, V

2.Soru

……….., Toplantı sayısıyla ilgili olmayan hizmet bedelidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Huzur Hakkı

Ücret

Kazanç Payı

İkramiye

Prim


3.Soru

I. Merkez veya şube işleri

II. Miktar belirlemesi

III. Birlikte temsil

Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisi yukarıda sayılan hususlardan hangileri bakımından sınırlandırılabilir?


Yalnız II

II ve III

I ve III

I ve II

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olmasının sonuçlarından biri değildir?


Şirketin, ortaklarından ayrı bağımsız bir malvarlığının olması
Şirketin kendisine ait bir ticaret unvanının olması
Şirketin kendisine ait bir yerleşim yerinin olması
Şirketin kendisine ait bir vatandaşlığının olması
Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olması

5.Soru

Anonim şirketlerin ortaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tüzel kişiler de anonim şirket ortağı olabilirler.
Ortak olmak için gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları gerekir.
Anonim şirket ortakları şirkete karşı üstlendikleri sermaye borcu ile sınırlı olarak sorumludurlar.
Yalnızca Türk vatandaşları anonim şirket ortağı olabilirler.
Anonim şirketlerin kurulabilmesi için tek pay sahibi yeterlidir.

6.Soru

Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren kaç ay içinde özel kurulu toplantıya çağırır?


1

2

3

4

5


7.Soru

Yönetim kurulu üyelerinden birinin, şirketin iş­letme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaması gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumlulu­ğu sınırsız ortak sıfatıyla da girememesi hangi yükümlülük kapsamında değerlendirilir?


Rekabet Yasağı

Yönetim Borcu

Gözetim Borcu

Şirkete Borçlanma Yasağı

Riskin Er­ken Saptanması


8.Soru

Anonim şirketlerde, esas sözleşmede hüküm bulunması veya genel kurul kararı alınması halinde, itibarî değerinden yüksek bir bedelle çıkarılan paya ne ad verilir?


Primli pay

Adi pay

İmtiyazlı pay

Nakit karşılığı pay

Bedelli pay


9.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yürüten anonim şirketlerin kurulabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekmez?


Bankacılık
Sigortacılık
Umumi mağazacılık
İthalat-ihracat
Finansal kiralama

10.Soru

Bir anonim şirkette pay sahiplerinin, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkına ne denir?


İmtiyaz
Rüçhan hakkı
Alacak hakkı
Öncelik hakkı
Rehin hakkı

11.Soru

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun m. 332 hükmünde anonim şirketler için asgari sermaye tutarı ………… TL olarak öngörülmüştür. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 


 25,000

50,000

75,000

100,000

150,000


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri payların gruplandırılmalarından değildir?

I. Karşılıkları Bakımından Paylar

II. Oy Hakkı Bakımından Paylar

III. İmtiyazlı Olup Olmaması Bakımından Paylar

IV. İtibari Değeri Bakımından Paylar

 


Yalnız II

Yalnız III

I,III,III

II,III,IV

I,II,III,IV


13.Soru

Anonim şirketlerde yönetim kuruluna ait yetkilerin kısmen veya tamamen kendisine verildiği pay sahibi olmayan üçüncü kişi kimdir?


Murahhas

Murahhas üye

Murahhas müdür

Murahhas başkan

Murahhas temsilci


14.Soru

Taşınırlar, taşınmazlar, sınai ve fikri mülkiyet hakları gibi paylar hangisine örnek olarak gösterilebilir?


Ayın Karşılığı Pay

 

Oy Hakkı Olan Pay

İtibari Değeri Olan Pay

Adi Pay

İmtiyazlı Pay


15.Soru

………….  kusur oranlarına ve derecesine bakılmaksızın tazminatın tamamı sorumluların birinden veya tamamından talep edilebilmektedir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Mutlak teselsül

Akdi Sorumluluk

Kusur Sorumluluğu

Farklılaştırılmış teselsül

Eşit Sorumluluk


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder?


Çıkarılmış sermaye

Başlangıç sermayesi

Esas sermaye

İmtiyazlı sermaye

Nakdi sermaye


17.Soru

Anonim şirketlerde bakiye sermaye borcunun ödenmesi için yapılacak çağrıya uygulamada ne ad verilmektedir?


Konşimento

Aval

Avans

Alonj

Apel


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortak sayısı bakımından anonim şirket sınıfına girmektedir?


Tipik

Kapalı

Halka Açık

Kayıtlı Sermayeli

Esas Sermayeli


19.Soru

Ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, hak kazanabileceği ve borç üstlenebileceğini öngören; 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda geçerli olan fakat 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmayan ilkenin adı nedir?


Kayıtlı sermaye

Çıkarılmış sermaye

Ultra vires

Ticaret unvanı

Kıymetli evrak


20.Soru

Hangi durumda şirket ticaret unvanında AŞ. ve AO. kısaltması kullanılamaz?


Ünvanda halka açık ibaresi varsa

Kayıtlı sermayeli ise

Tipik ortaklık ise

Ünvanda bir gerçek kişinin adının ve soyadının yer alması halinde

Ünvanda tüzel kişi olması durumunda